0

GDCD 6 TUẦN 20

3 4 0
  • GDCD 6 TUẦN 20

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:19

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học - Mục đích:Giúp HS hiểu về quyền trẻ em - Thời gian: 15 phút - Hình thức tổ chức: Dạy học theo tình huống.. - Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 6 TUẦN 20