0

Bao cao tong ket phong trao thi dua yeu nuoc va cong tac thi dua khen thuong giai doan 20152020 Truong TH Dong Kho 2

9 1 0
  • Bao cao tong ket phong trao thi dua yeu nuoc va cong tac thi dua khen thuong giai doan 20152020 Truong TH Dong Kho 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:53

Nhà trường luôn chú ý xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; đã xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của đơn vị về văn hóa công sở; tích cực đẩy mạ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao tong ket phong trao thi dua yeu nuoc va cong tac thi dua khen thuong giai doan 20152020 Truong TH Dong Kho 2