0

ENGLISH 8 PERIOD 85-87

11 3 0
  • ENGLISH 8 PERIOD 85-87

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:19

Activity 1: Presentation Passive form asking, answering, reviewing, S + be + Past Participle pair work - T: introduce and explain the * Reported speech... - Ss: listen and copy down.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ENGLISH 8 PERIOD 85-87