0

ENGLISH 8 PERIOD 31 32 33

11 4 0
  • ENGLISH 8 PERIOD 31 32 33

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:16

1.Knowledge -The aims: By the end of the lesson ss will be able to listen and read a dialogue to know about the things that ss have to do when enrolling for an activity at school in the [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ENGLISH 8 PERIOD 31 32 33