0

Xu ly tinh huong su dung van bang chung chi khong hop phap tai truong mam non xa Q

2 0 0
  • Xu ly tinh huong su dung van bang chung chi khong hop phap tai truong mam non xa Q

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:08

Qua häc líp Båi dìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ níc ch¬ng tr×nh chuyªn viªn kho¸ XXI t¹i trêng chÝnh trÞ Hoµng V¨n Thô tØnh L¹ng S¬n, ®îc tiÕp thu vµ trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý nhµ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Xu ly tinh huong su dung van bang chung chi khong hop phap tai truong mam non xa Q