0

ENGLISH 7 PERIOD 22 23 24

11 1 0
  • ENGLISH 7 PERIOD 22 23 24

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:00

-knowledge + Standard knowledge: - Remember the timetable at school, and write it in English - Ask and answer fluently about the timetable - Listen to the time and the subjects + Advance[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ENGLISH 7 PERIOD 22 23 24