0

DE CUONG ON TAP HKI TOAN 9

15 1 0
  • DE CUONG ON TAP HKI TOAN 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:49

Tính chất về tiếp tuyến của một đường tròn : 5.1 Tính chất về tiếp tuyến của một đường tròn : Định lý : Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP HKI TOAN 9