0

Đề 40 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

473 2 0
  • Đề 40   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:15

BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG MỤC LỤC CHƢƠNG KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH 1.1 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 1.1.1 Giải pháp mặt 1.1.2 Giải pháp mặt đứng 1.2 GIẢI PHÁP GIAO THƠNG TRONG CƠNG TRÌNH CHƢƠNG CƠ SỞ THIẾT KẾ 2.1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 2.2 TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG 2.3 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 10 2.4 VẬT LIỆU SỬ DỤNG 13 2.4.1 Yêu cầu vật liệu 13 2.4.2 Bê tông 14 2.4.3 Cốt thép 14 2.4.4 Vật liệu khác 14 2.4.5 Lớp bê tông bảo vệ 15 2.5 CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN DẦM, SÀN, VÁCH 16 2.5.1 Nguyên tắc bố trí hệ kết cấu 16 2.5.2 Lựa chọn sơ kích thƣớc tiết diện cấu kiện 16 CHƢƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 19 3.1 MẶT BẰNG DẦM, SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 19 3.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN 19 3.2.1 Tĩnh tải 19 3.2.2 Tải trọng thƣờng xuyên tƣờng xây 21 3.2.3 Hoạt tải 23 3.2.4 Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên sàn: 24 3.3 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CÁC Ô BẢN 24 3.3.1 Ô kê cạnh 25 3.3.2 Ô dầm 31 3.4 PHỐI HỢP CỐT THÉP 32 3.5 TÍNH TỐN KIỂM TRA ĐỘ VÕNG SÀN 32 3.5.1 Đặc trƣng hình học, tính tốn khả kháng nứt sàn 32 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG 3.5.1 Tính tốn độ võng sàn 34 CHƢƠNG THIẾT KẾ CẦU THANG 38 4.1 THƠNG SỐ TÍNH TỐN 38 4.1.1 Cấu tạo cầu thang 38 4.1.2 Kích thƣớc cầu thang 38 4.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 40 4.2.1 Tĩnh tải 40 4.2.2 Hoạt tải 42 4.2.3 Tổng tải trọng tác dụng 42 4.3 SƠ ĐỒ TÍNH CẦU THANG 43 4.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 44 4.4.1 Phƣơng pháp học kết cấu 44 4.4.2 Phƣơng pháp phần tử hữu hạn 46 4.5 TÍNH TỐN CỐT THÉP 48 4.6 TÍNH TỐN DẦM CHIẾU TỚI 50 4.6.1 Tải trọng 50 4.6.2 Xác định nội lực 51 4.6.3 Tính tốn cốt thép 51 4.7 KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC THỰC TẾ CẦU THANG BẰNG SAP 2000 (3D) 52 4.8 NHẬN XÉT 57 CHƢƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 58 5.1 MƠ HÌNH CƠNG TRÌNH 58 5.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CƠNG TRÌNH 61 5.2.1 Tĩnh tải 61 5.2.2 Hoạt tải 61 5.2.3 Tải trọng thang 62 5.2.4 Tải trọng thang máy 63 5.2.5 Tải trọng bể nƣớc mái 64 5.2.6 Tính tốn thành phần tĩnh gió 65 5.2.7 Phân tích đặc trƣng động lực học cơng trình 71 5.2.8 Tính tốn thành phần động gió 81 5.3 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 94 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG 5.4 GIẢI MƠ HÌNH 96 5.5 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO DẦM KHUNG TRỤC 98 5.5.1 Nội lực dầm 98 5.5.2 Tính tốn bố trí cốt thép 100 5.6 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO KHUNG TRỤC 113 5.6.1 Nội lực cột 113 5.6.2 Tính tốn bố trí thép cột 113 5.7 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO VÁCH 120 5.7.1 Nội lực vách sau gán Pier 120 5.7.2 Tính tốn bố trí cốt thép cho vách cứng 122 5.7.3 Phƣơng pháp phân bố ứng suất đàn hồi 122 5.7.4 Phƣơng pháp giả thuyết vùng biên chịu moment 124 5.7.5 Tính tốn bố trí cụ thể cốt thép dọc cho vách 126 5.7.6 Tính tốn cốt thép ngang cho tồn vách 129 5.8 KIỂM TRA KẾT CẤU 147 5.8.1 Kiểm tra độ võng dầm 147 5.8.2 Kiểm tra ổn định chống lật 148 5.8.3 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 148 5.9 NEO VÀ NỐI CHỒNG CỐT THÉP 149 5.9.1 Neo cốt thép 149 5.9.2 Nối chồng cốt thép 149 CHƢƠNG THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 151 6.1 CẤU TẠO ĐỊA CHẤT 151 6.2 LÍ THUYẾT THỐNG KÊ 155 6.2.1 Xử lý thống kê địa chất để tính tốn móng 155 6.2.2 Phân chia đơn nguyên địa chất 155 6.2.3 Đặc trƣng tiêu chuẩn: 156 6.2.4 Đặc trƣng tính toán 157 6.3 KẾT QUẢ TÍNH TỐN 159 6.3.1 Lớp 1: 159 6.3.2 Lớp 2: 165 6.3.3 Lớp 3: 170 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG 6.4 BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ 176 6.4.1 Thống kê dung trọng đất 176 6.4.2 Thống kê lực cắt góc ma sát 176 CHƢƠNG MÓNG CỌC NHỒI 178 7.1 CÁC THÔNG SỐ CỦA CỌC NHỒI 179 7.1.1 Vật liệu sử dụng 179 7.1.2 Chọn kích thƣớc sơ 179 7.2 TÍNH TỐN MÓNG M1 TẠI VÁCH BIÊN 180 7.2.1 Nội lực tính móng 180 7.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 181 7.2.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 192 7.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 193 7.2.5 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 196 7.2.6 Kiểm tra độ lún móng cọc 198 7.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 200 7.2.8 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 207 7.2.9 Tính cốt thép đài móng 209 7.3 TÍNH TỐN MÓNG M2 TẠI VÁCH GIỮA 211 7.3.1 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 211 7.3.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 213 7.3.3 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 215 7.3.4 Kiểm tra độ lún móng cọc 218 7.3.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 220 7.3.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 223 7.3.7 Tính cốt thép đài móng 225 7.4 TÍNH TỐN MĨNG LÕI CỨNG 227 7.4.1 Tính toán sơ số lƣợng cọc 227 7.4.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 229 7.4.3 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 235 7.4.4 Kiểm tra độ lún móng cọc 237 7.4.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 238 7.4.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 241 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG 7.4.7 Tính cốt thép đài móng 244 CHƢƠNG MÓNG CỌC ÉP 255 8.1 CÁC THÔNG SỐ CỦA CỌC ÉP 255 8.1.1 Vật liệu sử dụng 255 8.1.2 Chọn kích thƣớc sơ 255 8.1.3 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu lắp cọc 256 Tính tốn thép móc cẩu 257 8.2 TÍNH TỐN MĨNG M1 TẠI VÁCH BIÊN 258 8.2.1 Nội lực tính móng 258 8.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 259 8.2.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 269 8.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 271 8.2.5 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 275 8.2.6 Kiểm tra độ lún móng cọc 277 8.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 279 8.2.8 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 284 8.2.9 Tính cốt thép đài móng 286 8.3 TÍNH TỐN MĨNG M2 TẠI VÁCH GIỮA 289 8.3.1 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 289 8.3.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 291 8.3.3 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 296 8.3.4 Kiểm tra độ lún móng cọc 298 8.3.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 300 8.3.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 302 8.3.7 Tính cốt thép đài móng 305 8.4 TÍNH TỐN MĨNG LÕI CỨNG 307 8.4.1 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 307 8.4.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 309 8.4.3 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 310 8.4.4 Kiểm tra độ lún móng cọc 312 8.4.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 313 8.4.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 315 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG 8.4.7 Tính cốt thép đài móng 318 8.5 CHỌN PHƢƠNG ÁN MÓNG 329 8.5.1 Theo thống kê sơ vật liệu 329 8.5.2 Điều kiện kỹ thuật 329 8.5.3 Điều kiện thi công 329 8.5.4 Điều kiện kinh tế 330 8.5.5 Các điều kiện khác 331 8.5.6 Lựa chọn phƣơng án móng : 331 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG PHẦN I: KIẾN TRÚC (5%) CHƢƠNG KIẾN TRÚC Trang BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG CHƢƠNG KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH 1.1 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 1.1.1 Giải pháp mặt - Cơng trình xây dựng theo hình chữ nhật với chiều dài 51m, chiều rộng 29m chiếm diện tích đất xây dựng 1479m2 - Chiều cao cơng trình 44.8 m tính từ cốt mặt đất tự nhiên - Đƣợc xây dựng với quy mô 14 tầng (kể mái ), tầng hầm - Cốt ±0,00 m đƣợc chọn đặt mặt sàn tầng Mặt đất tự nhiên cốt -1,50 m, mặt sàn tầng hầm cốt -3,00 m - Tầng hầm có chiều cao 3m, tầng với chiều cao tầng 4m, tầng có chiều cao tầng 4.5m, tầng điển hình có chiều cao 3.3m Nơi đỗ xe đƣợc bố trí dƣới tầng hầm cơng trình - Tầng trệt, tầng lửng: dùng làm siêu thị nhằm phục vụ nhu cầu mua bán, dịchvụ giải trí cho hộ gia đình nhƣ nhu cầu chung khu vực - Tầng kỹ thuật: bố trí phƣơng tiện kỹ thuật, điều hịa, thiết bị thông tin… - Tầng – 13: bố trí hộ phục vụ nhu cầu CHƢƠNG KIẾN TRÚC Trang BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG Hình 1.1 - MẶT BẰNG TẦNG HẦM TL: 1/100 CHƢƠNG KIẾN TRÚC Trang BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG Hình 1.2 - MẶT BẰNG TẦNG TRỆT TL: 1/100 CHƢƠNG KIẾN TRÚC Trang BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top CHƯƠNG 3: NỘI LỰC CHÂN VÁCH SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -5235 -5588 -5642 -5592 -5647 -5594 -5648 -5599 -5653 -5653 -5707 -5701 -5755 -5485 -5540 -5533 -5588 -5572 -5627 -5577 -5631 -5579 -5633 -5583 -5638 -5638 -5692 -5686 -5740 -5470 -5524 -5518 -5572 -5918 -5973 -5923 -5977 -5925 -5979 -5929 20.17 50.27 50.27 50.04 50.04 50.92 50.92 50.69 50.69 73.64 73.64 63.8 63.8 37.16 37.16 27.32 27.32 52.76 52.76 52.53 52.53 53.41 53.41 53.18 53.18 76.13 76.13 66.29 66.29 39.65 39.65 29.81 29.81 57.34 57.34 57.11 57.11 57.99 57.99 57.76 -6 -6.26 -6.26 -9.3 -9.3 -2.94 -2.94 -5.97 -5.97 -5.9 -5.9 -6 -6 -6.24 -6.24 -6.34 -6.34 -6.5 -6.5 -9.53 -9.53 -3.18 -3.18 -6.21 -6.21 -6.14 -6.14 -6.23 -6.23 -6.48 -6.48 -6.57 -6.57 -6.87 -6.87 -9.9 -9.9 -3.54 -3.54 -6.58 0.936 2.726 2.726 1.439 1.439 1.164 1.164 -0.123 -0.123 1.456 1.456 1.389 1.389 1.214 1.214 1.147 1.147 2.715 2.715 1.429 1.429 1.153 1.153 -0.133 -0.133 1.445 1.445 1.378 1.378 1.204 1.204 1.137 1.137 2.909 2.909 1.622 1.622 1.347 1.347 0.06 -9.058 14.646 -10.11 10.559 -16.03 10.079 -3.713 5.992 -9.636 10.094 -9.551 9.919 -9.692 10.718 -10.06 10.543 -10.2 16.269 -9.27 12.182 -15.19 11.702 -2.871 7.615 -8.794 11.718 -8.71 11.543 -8.85 12.342 -9.214 12.167 -9.354 16.301 -10.44 12.214 -16.37 11.734 -4.045 7.647 -137.3 -98.62 66.681 -99.35 66.381 -98.27 69.181 -99.01 68.881 -3.843 239.18 -49.67 160.88 -148 -25.32 -193.8 -103.6 -118.6 54.915 -119.3 54.615 -118.3 57.415 -119 57.115 -23.82 227.41 -69.64 149.11 -167.9 -37.08 -213.8 -115.4 -119.1 69.546 -119.8 69.246 -118.7 72.047 -119.5 Trang 122 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top CHƯƠNG 3: NỘI LỰC CHÂN VÁCH SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -5984 -5984 -6038 -6032 -6086 -5816 -5870 -5864 -5919 -6260 -6288 -6169 -6197 -6627 -6655 -5795 -5823 -5801 -5829 -5803 -5831 -5808 -5836 -5873 -5901 -5931 -5959 -5673 -5701 -5730 -5758 -6209 -6237 -6213 -6241 -6215 -6243 -6220 -6248 -6279 57.76 80.71 80.71 70.87 70.87 44.23 44.23 34.39 34.39 98.79 98.79 97.29 97.29 109.63 109.63 87.6 87.6 86.42 86.42 86.49 86.49 85.32 85.32 107.53 107.53 98.79 98.79 74.13 74.13 65.39 65.39 98.59 98.59 97.53 97.53 97.59 97.59 96.53 96.53 116.52 -6.58 -6.5 -6.5 -6.6 -6.6 -6.84 -6.84 -6.94 -6.94 -17.15 -17.15 -17.06 -17.06 -18.55 -18.55 -16 -16 -22.38 -22.38 -8.96 -8.96 -15.33 -15.33 -15.12 -15.12 -15.36 -15.36 -15.98 -15.98 -16.22 -16.22 -17.31 -17.31 -23.04 -23.04 -10.96 -10.96 -16.7 -16.7 -16.51 0.06 1.639 1.639 1.572 1.572 1.397 1.397 1.33 1.33 3.521 3.521 3.523 3.523 4.07 4.07 6.457 6.457 3.228 3.228 2.72 2.72 -0.51 -0.51 3.342 3.342 3.183 3.183 2.765 2.765 2.606 2.606 6.601 6.601 3.695 3.695 3.237 3.237 0.331 0.331 3.797 -9.968 11.75 -9.883 11.575 -10.02 12.373 -10.39 12.198 -10.53 16.116 -13.04 13.654 -15.35 16.111 -15.42 18.031 -13.26 13.943 -20.01 13.377 -5.937 9.289 -12.69 13.387 -12.52 13.177 -12.72 14.143 -13.23 13.932 -13.42 19.805 -13.29 16.126 -19.37 15.616 -6.702 11.937 -12.78 15.625 71.747 -24.3 242.05 -70.12 163.74 -168.4 -22.45 -214.2 -100.8 -129.3 38.602 -100 65.35 -126.2 60.156 -103.9 44.957 -104.4 42.592 -102 44.998 -102.4 42.633 56.285 239.08 -17.28 150.66 -189.1 -63.07 -262.7 -151.5 -127.4 40.167 -127.8 38.039 -125.7 40.203 -126.1 38.075 16.791 Trang 123 BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top CHƯƠNG 3: NỘI LỰC CHÂN VÁCH SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -6307 -6330 -6358 -6098 -6126 -6150 -6178 -6127 -6155 -6131 -6159 -6133 -6161 -6138 -6166 -6197 -6225 -6248 -6276 -6016 -6044 -6068 -6096 -6539 -6567 -6544 -6572 -6546 -6574 -6551 -6579 -6609 -6637 -6661 -6689 -6429 -6457 -6480 -6509 -6789 116.52 108.66 108.66 86.46 86.46 78.6 78.6 97.24 97.24 96.18 96.18 96.24 96.24 95.18 95.18 115.17 115.17 107.31 107.31 85.11 85.11 77.25 77.25 108.34 108.34 107.28 107.28 107.34 107.34 106.28 106.28 126.27 126.27 118.41 118.41 96.21 96.21 88.35 88.35 68.66 -16.51 -16.72 -16.72 -17.28 -17.28 -17.5 -17.5 -17.23 -17.23 -22.96 -22.96 -10.88 -10.88 -16.62 -16.62 -16.43 -16.43 -16.64 -16.64 -17.2 -17.2 -17.42 -17.42 -18.56 -18.56 -24.3 -24.3 -12.22 -12.22 -17.96 -17.96 -17.77 -17.77 -17.98 -17.98 -18.54 -18.54 -18.76 -18.76 -8.4 3.797 3.654 3.654 3.278 3.278 3.135 3.135 6.604 6.604 3.697 3.697 3.24 3.24 0.333 0.333 3.8 3.8 3.657 3.657 3.28 3.28 3.137 3.137 7.096 7.096 4.189 4.189 3.732 3.732 0.825 0.825 4.292 4.292 4.149 4.149 3.773 3.773 3.63 3.63 1.673 -12.63 15.436 -12.81 16.306 -13.26 16.116 -13.44 17.589 -15.37 13.91 -21.45 13.4 -8.783 9.721 -14.86 13.41 -14.71 13.22 -14.89 14.09 -15.35 13.9 -15.52 19.8 -15.44 16.121 -21.51 15.611 -8.845 11.932 -14.92 15.62 -14.77 15.431 -14.95 16.301 -15.41 16.111 -15.58 9.924 214.88 -49.42 135.3 -204 -57.06 -270.3 -136.6 -101 64.24 -101.4 62.112 -99.29 64.277 -99.69 62.149 43.165 238.95 -23.04 159.38 -177.7 -32.99 -243.9 -112.6 -124.6 59.566 -125 57.438 -122.8 59.602 -123.2 57.474 19.618 234.28 -46.59 154.7 -201.2 -37.66 -267.4 -117.2 -118.3 Trang 124 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top CHƯƠNG 3: NỘI LỰC CHÂN VÁCH SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -6835 -6771 -6818 -7230 -7276 -6324 -6370 -6329 -6375 -6332 -6378 -6337 -6383 -6407 -6453 -6467 -6514 -6193 -6240 -6254 -6300 -6737 -6783 -6742 -6788 -6744 -6790 -6749 -6795 -6811 -6857 -6866 -6912 -6619 -6666 -6674 -6720 -6721 -6768 -6726 68.66 67.96 67.96 77.56 77.56 58.82 58.82 58.38 58.38 59.74 59.74 59.3 59.3 85.15 85.15 74.38 74.38 43.74 43.74 32.97 32.97 67.49 67.49 67.09 67.09 68.32 68.32 67.92 67.92 91.18 91.18 81.49 81.49 53.92 53.92 44.22 44.22 66.85 66.85 66.45 -8.4 1.673 -8.06 1.693 -8.06 1.693 -8.89 1.95 -8.89 1.95 -7.77 2.862 -7.77 2.862 -11.09 1.563 -11.09 1.563 -4.04 1.268 -4.04 1.268 -7.36 -0.031 -7.36 -0.031 -7.33 1.57 -7.33 1.57 -7.43 1.504 -7.43 1.504 -7.7 1.327 -7.7 1.327 -7.8 1.261 -7.8 1.261 -8.5 2.95 -8.5 2.95 -11.48 1.78 -11.48 1.78 -5.15 1.515 -5.15 1.515 -8.13 0.346 -8.13 0.346 -8.1 1.787 -8.1 1.787 -8.19 1.727 -8.19 1.727 -8.43 1.568 -8.43 1.568 -8.52 1.509 -8.52 1.509 -8.2 2.967 -8.2 2.967 -11.18 1.797 -13.59 11.029 -11.54 11.314 -13.58 12.785 -11.87 9.894 -18.26 9.384 -4.832 6.493 -11.21 9.47 -11.19 9.34 -11.34 9.938 -11.75 9.809 -11.9 12.727 -13.68 10.125 -19.43 9.666 -7.344 7.064 -13.09 9.743 -13.07 9.627 -13.2 10.164 -13.57 10.048 -13.7 13.721 -11.83 11.119 73.978 -133.8 56.464 -139.1 78.109 -111.4 52.112 -114 50.673 -112.1 53.992 -114.7 52.554 54.174 292.6 -22.13 186.12 -203.9 -81.46 -280.3 -187.9 -116.2 71.615 -118.6 70.32 -116.9 73.307 -119.3 72.013 32.74 288.05 -35.94 192.23 -199.6 -48.6 -268.2 -144.4 -130.2 55.852 -132.6 Trang 125 BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top CHƯƠNG 3: NỘI LỰC CHÂN VÁCH SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -6773 -6728 -6775 -6733 -6780 -6796 -6842 -6851 -6897 -6604 -6650 -6659 -6705 -7134 -7180 -7139 -7185 -7141 -7187 -7146 -7192 -7208 -7254 -7263 -7309 -7016 -7063 -7071 -7117 -7411 -7477 -7319 -7385 -7851 -7917 -6872 -6938 -6877 -6943 -6880 66.45 67.68 67.68 67.28 67.28 90.55 90.55 80.85 80.85 53.28 53.28 43.59 43.59 75.49 75.49 75.09 75.09 76.32 76.32 75.92 75.92 99.19 99.19 89.49 89.49 61.92 61.92 52.23 52.23 38.6 38.6 26.07 26.07 31.96 31.96 33.01 33.01 32.48 32.48 32.95 -11.18 -4.84 -4.84 -7.82 -7.82 -7.8 -7.8 -7.89 -7.89 -8.13 -8.13 -8.22 -8.22 -8.95 -8.95 -11.93 -11.93 -5.59 -5.59 -8.57 -8.57 -8.55 -8.55 -8.64 -8.64 -8.88 -8.88 -8.97 -8.97 -5.84 -5.84 -5.83 -5.83 -6.38 -6.38 -5.4 -5.4 -6.89 -6.89 -3.68 1.797 1.532 1.532 0.363 0.363 1.804 1.804 1.744 1.744 1.585 1.585 1.526 1.526 3.199 3.199 2.029 2.029 1.765 1.765 0.595 0.595 2.036 2.036 1.977 1.977 1.817 1.817 1.758 1.758 0.713 0.713 0.539 0.539 0.7 0.7 1.015 1.015 0.625 0.625 0.477 -17.58 10.66 -5.496 8.058 -11.24 10.737 -11.22 10.621 -11.36 11.158 -11.72 11.042 -11.86 13.978 -13.67 11.375 -19.42 10.917 -7.337 8.314 -13.08 10.994 -13.06 10.877 -13.2 11.415 -13.56 11.299 -13.7 11.831 -11.52 10.613 -12.71 12.191 -13.34 11.493 -11.2 10.413 -16.06 10.092 54.557 -130.9 57.544 -133.2 56.25 18.753 272.29 -49.92 176.46 -213.6 -64.36 -282.2 -160.2 -134.9 75.333 -137.3 74.038 -135.6 77.025 -138 75.731 14.039 291.77 -54.64 195.94 -218.3 -44.88 -286.9 -140.7 -127.2 27.243 -102.3 1.967 -123.1 4.79 -106.3 25.762 -107.9 22.018 -105 Trang 126 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top CHƯƠNG 3: NỘI LỰC CHÂN VÁCH SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -6946 -6885 -6951 -6958 -7024 -7022 -7088 -6735 -6801 -6799 -6865 -7351 -7417 -7356 -7422 -7358 -7424 -7364 -7430 -7429 -7495 -7487 -7553 -7228 -7294 -7285 -7351 -7269 -7335 -7274 -7340 -7276 -7342 -7281 -7347 -7347 -7413 -7404 -7470 -7146 32.95 32.41 32.41 61.04 61.04 49.95 49.95 15.47 15.47 4.38 4.38 38.28 38.28 37.8 37.8 38.22 38.22 37.74 37.74 63.51 63.51 53.53 53.53 22.5 22.5 12.52 12.52 27.01 27.01 26.53 26.53 26.95 26.95 26.47 26.47 52.23 52.23 42.25 42.25 11.22 -3.68 -5.17 -5.17 -5.18 -5.18 -5.22 -5.22 -5.35 -5.35 -5.39 -5.39 -5.89 -5.89 -7.22 -7.22 -4.34 -4.34 -5.68 -5.68 -5.68 -5.68 -5.73 -5.73 -5.84 -5.84 -5.88 -5.88 -5.88 -5.88 -7.22 -7.22 -4.33 -4.33 -5.67 -5.67 -5.68 -5.68 -5.72 -5.72 -5.83 0.477 0.088 0.088 0.633 0.633 0.598 0.598 0.504 0.504 0.47 0.47 1.114 1.114 0.763 0.763 0.63 0.63 0.279 0.279 0.77 0.77 0.739 0.739 0.654 0.654 0.623 0.623 0.957 0.957 0.606 0.606 0.473 0.473 0.123 0.123 0.613 0.613 0.582 0.582 0.498 -5.715 9.012 -10.58 10.118 -10.69 10.017 -10.77 10.488 -11 10.387 -11.08 12.79 -11.73 11.818 -16.11 11.528 -6.799 10.556 -11.17 11.552 -11.28 11.461 -11.35 11.885 -11.56 11.794 -11.63 11.693 -12.81 10.721 -17.18 10.432 -7.872 9.46 -12.25 10.456 -12.35 10.365 -12.42 10.789 26.823 -106.6 23.079 111.34 355.49 14.473 214.27 -227.3 -165.4 -324.2 -306.7 -125 28.168 -126.4 24.798 -123.8 29.123 -125.2 25.753 70.896 324.93 -16.28 197.83 -233.9 -143.9 -321.1 -271 -102.6 5.42 -104.1 2.05 -101.4 6.375 -102.9 3.005 93.25 302.18 6.071 175.08 -211.5 Trang 127 BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top CHƯƠNG 3: NỘI LỰC CHÂN VÁCH SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -7212 -7203 -7269 -7748 -7814 -7753 -7819 -7755 -7821 -7760 -7826 -7826 -7892 -7883 -7949 -7625 -7691 -7682 -7748 -8040 -8089 -8095 -8145 -8627 -8676 -7501 -7551 -7507 -7556 -7509 -7559 -7515 -7565 -7588 -7638 -7652 -7702 -7364 -7414 -7428 11.22 1.24 1.24 32.31 32.31 31.83 31.83 32.25 32.25 31.77 31.77 57.53 57.53 47.55 47.55 16.52 16.52 6.54 6.54 16.27 16.27 7.53 7.53 6.28 6.28 18.57 18.57 17.17 17.17 17.87 17.87 16.47 16.47 67.55 67.55 47.78 47.78 -12.74 -12.74 -32.51 -5.83 -5.87 -5.87 -6.38 -6.38 -7.72 -7.72 -4.83 -4.83 -6.17 -6.17 -6.18 -6.18 -6.22 -6.22 -6.33 -6.33 -6.37 -6.37 -5.04 -5.04 -6.67 -6.67 -6.48 -6.48 -5.54 -5.54 -8.2 -8.2 -2.26 -2.26 -4.93 -4.93 -5.17 -5.17 -5.19 -5.19 -5.27 -5.27 -5.3 0.498 0.466 0.466 1.102 1.102 0.752 0.752 0.618 0.618 0.268 0.268 0.758 0.758 0.727 0.727 0.643 0.643 0.612 0.612 0.128 0.128 0.113 0.113 0.099 0.099 0.19 0.19 0.164 0.164 0.12 0.12 0.094 0.094 0.192 0.192 0.171 0.171 0.112 0.112 0.091 -12.63 10.698 -12.7 13.114 -13.37 12.142 -17.75 11.853 -8.438 10.881 -12.81 11.876 -12.92 11.786 -12.99 12.209 -13.2 12.118 -13.27 10.047 -5.085 13.289 -6.715 12.885 -6.553 11.563 -5.971 10.635 -13.04 10.268 2.547 9.34 -4.522 10.375 -5.177 10.319 -5.206 10.584 -5.287 10.528 -166.7 -298.7 -293.8 -121.3 7.96 -122.7 4.59 -120.1 8.915 -121.5 5.545 74.584 304.72 -12.6 177.62 -230.2 -164.1 -317.4 -291.2 -69.59 -20.77 -47.87 -25.28 -45.93 -27.09 -70.22 -14.52 -73.79 -22.28 -69.27 -15.65 -72.83 -23.42 239.87 442.53 106.93 250.27 -250 -288.2 -382.9 Trang 128 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top CHƯƠNG 3: NỘI LỰC CHÂN VÁCH SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -7477 -7980 -8030 -7985 -8035 -7988 -8037 -7993 -8042 -8059 -8108 -8116 -8166 -7857 -7907 -7914 -7964 -8030 -8080 -8036 -8085 -8038 -8087 -8043 -8092 -8109 -8158 -8166 -8216 -7907 -7957 -7964 -8014 -8509 -8558 -8514 -8564 -8516 -8566 -8521 -32.51 17.34 17.34 16.08 16.08 16.71 16.71 15.45 15.45 61.43 61.43 43.63 43.63 -10.84 -10.84 -28.63 -28.63 9.47 9.47 8.21 8.21 8.84 8.84 7.58 7.58 53.56 53.56 35.76 35.76 -18.71 -18.71 -36.5 -36.5 8.35 8.35 7.09 7.09 7.72 7.72 6.46 -5.3 -5.34 -5.34 -7.73 -7.73 -2.39 -2.39 -4.79 -4.79 -5 -5 -5.03 -5.03 -5.1 -5.1 -5.12 -5.12 -6.8 -6.8 -9.2 -9.2 -3.85 -3.85 -6.25 -6.25 -6.46 -6.46 -6.49 -6.49 -6.56 -6.56 -6.58 -6.58 -6.63 -6.63 -9.03 -9.03 -3.68 -3.68 -6.08 0.091 0.172 0.172 0.149 0.149 0.11 0.11 0.086 0.086 0.175 0.175 0.156 0.156 0.103 0.103 0.084 0.084 0.159 0.159 0.136 0.136 0.096 0.096 0.073 0.073 0.161 0.161 0.142 0.142 0.09 0.09 0.07 0.07 0.147 0.147 0.123 0.123 0.084 0.084 0.06 -5.316 11.088 -5.753 10.253 -12.12 9.923 1.913 9.088 -4.449 10.019 -5.039 9.969 -5.065 10.207 -5.138 10.157 -5.163 14.006 -7.22 13.17 -13.58 12.84 0.446 12.005 -5.916 12.937 -6.506 12.886 -6.532 13.125 -6.604 13.074 -6.63 13.642 -7.075 12.807 -13.44 12.477 0.591 11.642 -480.5 -68.61 -16.59 -71.82 -23.58 -67.75 -17.61 -70.96 -24.6 210.48 394.76 90.827 221.72 -230.4 -262.9 -350 -435.9 -49.06 -20.65 -52.27 -27.63 -48.2 -21.67 -51.41 -28.66 230.02 390.7 110.37 217.66 -210.8 -267 -330.5 -440 -47.32 -22.27 -50.52 -29.26 -46.46 -23.3 -49.66 Trang 129 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom CHƯƠNG 3: NỘI LỰC CHÂN VÁCH SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -8571 -8587 -8637 -8645 -8694 -8386 -8435 -8443 -8492 6.46 52.44 52.44 34.64 34.64 -19.83 -19.83 -37.63 -37.63 -6.08 -6.29 -6.29 -6.32 -6.32 -6.39 -6.39 -6.42 -6.42 0.06 0.149 0.149 0.13 0.13 0.077 0.077 0.058 0.058 -5.77 12.573 -6.36 12.523 -6.386 12.761 -6.459 12.711 -6.485 -30.29 231.77 389.07 112.12 216.04 -209.1 -268.6 -328.7 -441.6 Trang 130 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SVTH: NGUYỄN MINH THƠNG CHƯƠNG NỘI LỰC CHÂN VÁCH TÍNH MĨNG Story T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET Pier P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Load COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN Loc Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top P -8074.12 -8123.62 -8129.56 -8179.06 -8663.66 -8713.16 -7532.06 -7581.56 -7540.46 -7589.96 -7539.59 -7589.09 -7547.99 -7597.49 -7395.96 -7445.46 -7459.83 -7509.33 -7620.22 -7669.72 -7684.08 -7733.58 -8013.55 -8063.05 -8021.1 -8070.6 -8020.32 -8069.82 -8027.88 -8077.38 -7891.06 -7940.56 -7948.53 -7998.03 -8092.89 -8142.39 -8150.36 Qy -15.84 -15.84 -6.89 -6.89 -5.44 -5.44 -16.21 -16.21 -17.64 -17.64 -16.94 -16.94 -18.37 -18.37 32.74 32.74 12.97 12.97 -47.55 -47.55 -67.32 -67.32 -15.01 -15.01 -16.3 -16.3 -15.66 -15.66 -16.95 -16.95 29.05 29.05 11.25 11.25 -43.21 -43.21 -61.01 CHƯƠNG 4: NỘI LỰC CHÂN VÁCH TÍNH MĨNG Qx -5.07 -5.07 -6.7 -6.7 -6.49 -6.49 -5.64 -5.64 -8.15 -8.15 -2.4 -2.4 -4.92 -4.92 -5.33 -5.33 -5.36 -5.36 -5.19 -5.19 -5.23 -5.23 -5.41 -5.41 -7.68 -7.68 -2.5 -2.5 -4.77 -4.77 -5.13 -5.13 -5.16 -5.16 -5.01 -5.01 -5.04 T -0.792 -0.792 -0.784 -0.784 -0.774 -0.774 -0.792 -0.792 -0.89 -0.89 -0.715 -0.715 -0.812 -0.812 -0.761 -0.761 -0.778 -0.778 -0.826 -0.826 -0.843 -0.843 -0.784 -0.784 -0.872 -0.872 -0.714 -0.714 -0.802 -0.802 -0.756 -0.756 -0.771 -0.771 -0.814 -0.814 -0.83 My 10.198 -5.002 13.468 -6.635 13.034 -6.43 11.697 -6.096 10.811 -12.767 10.453 2.352 9.566 -4.32 10.804 -5.256 10.731 -5.291 10.533 -5.125 10.459 -5.16 11.2 -5.822 10.402 -11.826 10.081 1.781 9.283 -4.223 10.397 -5.066 10.331 -5.097 10.152 -4.948 10.086 Mx 6.563 -40.942 -15.254 -35.936 -19.939 -36.249 12.487 -36.16 8.986 -43.942 13.51 -37.316 10.009 -45.098 322.655 420.87 189.708 228.605 -167.212 -309.864 -300.159 -502.129 8.146 -36.889 4.996 -43.893 9.067 -37.929 5.917 -44.933 287.298 374.438 167.645 201.4 -153.582 -283.222 -273.234 Trang 131 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -8199.86 -8063.44 -8112.94 -8071 -8120.5 -8070.22 -8119.72 -8077.77 -8127.27 -7940.96 -7990.46 -7998.43 -8047.93 -8142.79 -8192.29 -8200.26 -8249.76 -8544.13 -8593.63 -8551.68 -8601.18 -8550.91 -8600.41 -8558.46 -8607.96 -8421.64 -8471.14 -8479.12 -8528.62 -8623.47 -8672.97 -8680.95 -8730.45 -18574.6 -18673.6 -18564.1 -18663.1 -20038.3 -20137.3 -17101.3 SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -61.01 -6.96 -6.96 -8.25 -8.25 -7.62 -7.62 -8.9 -8.9 37.09 37.09 19.3 19.3 -35.17 -35.17 -52.96 -52.96 -5.65 -5.65 -6.94 -6.94 -6.31 -6.31 -7.59 -7.59 38.41 38.41 20.61 20.61 -33.85 -33.85 -51.65 -51.65 2.2 2.2 2.48 2.48 2.57 2.57 4.25 CHƯƠNG 4: NỘI LỰC CHÂN VÁCH TÍNH MĨNG -5.04 -6.88 -6.88 -9.15 -9.15 -3.97 -3.97 -6.24 -6.24 -6.6 -6.6 -6.64 -6.64 -6.48 -6.48 -6.51 -6.51 -6.69 -6.69 -8.95 -8.95 -3.78 -3.78 -6.05 -6.05 -6.41 -6.41 -6.44 -6.44 -6.29 -6.29 -6.32 -6.32 11.79 11.79 14.35 14.35 14.06 14.06 11.39 -0.83 -0.777 -0.777 -0.865 -0.865 -0.707 -0.707 -0.794 -0.794 -0.749 -0.749 -0.764 -0.764 -0.807 -0.807 -0.823 -0.823 -0.768 -0.768 -0.855 -0.855 -0.698 -0.698 -0.785 -0.785 -0.739 -0.739 -0.755 -0.755 -0.798 -0.798 -0.814 -0.814 0.822 0.822 0.775 0.775 0.746 0.746 0.914 -4.979 14.143 -7.292 13.345 -13.296 13.023 0.311 12.225 -5.693 13.34 -6.536 13.273 -6.567 13.095 -6.418 13.029 -6.449 13.753 -7.107 12.955 -13.111 12.633 0.496 11.835 -5.508 12.949 -6.351 12.883 -6.382 12.705 -6.233 12.639 -6.264 -23.359 12.016 -28.429 14.617 -27.896 14.293 -21.221 -456.26 -11.489 -32.383 -14.639 -39.387 -10.569 -33.424 -13.719 -40.427 267.662 378.944 148.01 205.906 -173.218 -278.716 -292.87 -451.754 -15.706 -32.665 -18.856 -39.668 -14.785 -33.705 -17.935 -40.709 263.445 378.663 143.793 205.624 -177.434 -278.998 -297.086 -452.036 -221.163 -214.549 -220.791 -213.336 -234.273 -226.561 -201.376 Trang 132 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -17200.3 -17114.6 -17213.6 -17086.2 -17185.2 -17099.5 -17198.5 -17093.8 -17192.8 -17096.7 -17195.7 -17104.1 -17203.1 -17107 -17206 -18428 -18527 -18440 -18539 -18414.4 -18513.4 -18426.4 -18525.4 -18421.2 -18520.2 -18423.9 -18522.9 -18430.5 -18529.5 -18433.1 -18532.1 -18418.5 -18517.5 -18430.5 -18529.5 -18404.9 -18503.9 -18416.9 -18515.9 -18411.7 SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG 4.25 1.4 1.4 2.84 2.84 -0.01 -0.01 103.9 103.9 63.65 63.65 -59.41 -59.41 -99.66 -99.66 4.11 4.11 1.55 1.55 2.84 2.84 0.28 0.28 93.8 93.8 57.57 57.57 -53.18 -53.18 -89.4 -89.4 4.36 4.36 1.8 1.8 3.1 3.1 0.53 0.53 94.05 CHƯƠNG 4: NỘI LỰC CHÂN VÁCH TÍNH MĨNG 11.39 5.99 5.99 18.16 18.16 12.76 12.76 12.06 12.06 12.05 12.05 12.11 12.11 12.09 12.09 11.21 11.21 6.34 6.34 17.3 17.3 12.43 12.43 11.81 11.81 11.79 11.79 11.85 11.85 11.83 11.83 13.51 13.51 8.64 8.64 19.6 19.6 14.74 14.74 14.11 0.914 0.741 0.741 0.96 0.96 0.787 0.787 0.965 0.965 0.917 0.917 0.784 0.784 0.736 0.736 0.882 0.882 0.726 0.726 0.924 0.924 0.768 0.768 0.927 0.927 0.884 0.884 0.765 0.765 0.722 0.722 0.84 0.84 0.684 0.684 0.881 0.881 0.725 0.725 0.885 10.703 -23.48 -3.25 -24.303 27.93 -26.562 13.976 -23.829 12.326 -23.856 12.315 -23.927 12.365 -23.953 12.354 -21.009 10.575 -23.042 -1.983 -23.782 26.079 -25.816 13.521 -23.356 12.036 -23.38 12.026 -23.444 12.071 -23.468 12.061 -25.571 12.917 -27.605 0.358 -28.345 28.421 -30.378 15.862 -27.919 -188.645 -216.448 -212.241 -198.915 -190.408 -213.987 -214.004 1193.483 1505.17 583.269 774.206 -998.632 -1176.85 -1608.85 -1907.82 -214.14 -201.815 -227.705 -223.051 -211.925 -203.401 -225.49 -224.638 1041.233 1322.619 492.04 664.751 -931.67 -1091.2 -1480.86 -1749.07 -213.806 -200.724 -227.37 -221.96 -211.591 -202.31 -225.155 -223.547 1041.568 Trang 133 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -18510.7 94.05 14.11 0.885 14.377 1323.71 -18414.4 57.82 14.1 0.842 -27.943 492.375 -18513.4 57.82 14.1 0.842 14.367 665.842 -18421 -52.93 14.15 0.723 -28.007 -931.336 -18520 -52.93 14.15 0.723 14.412 -1090.11 -18423.7 -89.15 14.14 0.68 -28.031 -1480.53 -18522.7 -89.15 14.14 0.68 14.402 -1747.98 -19745.3 4.44 13.25 0.814 -25.092 -225.939 -19844.3 4.44 13.25 0.814 12.625 -212.626 -19757.3 1.88 8.39 0.658 -27.125 -239.504 -19856.3 1.88 8.39 0.658 0.067 -233.862 -19731.7 3.17 19.34 0.856 -27.866 -223.724 -19830.7 3.17 19.34 0.856 28.129 -214.212 -19743.7 0.61 14.48 0.7 -29.899 -237.289 -19842.7 0.61 14.48 0.7 15.571 -235.449 -19738.6 94.12 13.85 0.859 -27.44 1029.435 -19837.6 94.12 13.85 0.859 14.085 1311.808 -19741.2 57.9 13.84 0.816 -27.464 480.241 -19840.2 57.9 13.84 0.816 14.076 653.94 -19747.8 -52.85 13.89 0.697 -27.527 -943.469 -19846.8 -52.85 13.89 0.697 14.12 -1102.01 -19750.5 -89.07 13.88 0.654 -27.551 -1492.66 -19849.5 -89.07 13.88 0.654 14.111 -1759.88 -45187 1.65 -17.44 -22.233 1387.119 39992.1 -47516.4 -12.65 -21.92 -16.164 1359.508 37962.48 -45235.7 3.36 -13.78 -24.476 1375.624 40055.88 -47565.8 -14.31 -17.52 -19.472 1362.113 38024.28 -48378.6 2.82 -12.68 -20.362 1082.377 43286.34 -50804.7 -15.47 -17.41 -13.928 1066.643 41111.73 -42044.2 2.16 -169.32 -110.317 -813.158 36760.82 -44277.5 -11.52 -204.88 -59.313 -1431.52 34874.14 -42045.3 1.93 -1139.51 -1279.52 -35510.8 36744.76 -44278.6 -11.76 -1401.46 -903.481 -40308 34857.42 -42043 2.45 1102.43 1226.823 38871.51 36778.51 -44276.4 -11.24 1357.41 860.064 43617.91 34892.64 -42044.1 2.21 132.25 57.623 4173.891 36762.46 -44277.4 -11.47 160.84 15.897 4741.479 34875.92 -41014 1521.36 -17.94 -20.13 1708.287 68691.95 -44319.2 1505.28 -21.37 -15.569 1685.452 69752.41 -41451.8 928.4 -18.2 -22.354 1696.012 55013.88 CHƯƠNG 4: NỘI LỰC CHÂN VÁCH TÍNH MĨNG Trang 134 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -44352.4 -42636.5 -44202.6 -43074.3 -44235.8 -44872.8 -47192.6 -44873.8 -47193.5 -44871.7 -47191.5 -44872.7 -47192.5 -43945.6 -47230.1 -44339.6 -47259.9 -45405.8 -47125.1 -45799.8 -47155 -44916.6 -47237 -44917.6 -47237.9 -44915.5 -47235.9 -44916.5 -47236.9 -43989.5 -47274.5 -44383.5 -47304.3 -45449.6 -47169.5 -45843.7 -47199.4 -47745.2 -50152.1 -47746.2 SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG 913.28 -924.02 -936.28 -1516.98 -1528.27 1.68 -12.56 1.47 -12.77 1.94 -12.31 1.72 -12.52 1368.95 1352.56 835.29 819.77 -831.89 -844.84 -1365.55 -1377.64 3.22 -14.05 3.01 -14.26 3.47 -13.8 3.26 -14.01 1370.49 1351.07 836.83 818.27 -830.35 -846.33 -1364.01 -1379.13 2.73 -15.09 2.52 CHƯƠNG 4: NỘI LỰC CHÂN VÁCH TÍNH MĨNG -21.65 -18.87 -22.4 -19.13 -22.68 -153.25 -186.5 -1026.42 -1263.42 991.33 1219.56 118.16 142.65 -17.01 -21.34 -17.25 -21.59 -17.85 -22.27 -18.08 -22.52 -149.96 -182.54 -1023.13 -1259.46 994.62 1223.52 121.45 146.61 -13.72 -17.38 -13.95 -17.63 -14.55 -18.31 -14.79 -18.56 -148.97 -182.45 -1022.14 -17.775 -30.339 -25.642 -32.563 -27.847 -98.218 -50.563 -1150.5 -810.314 1105.208 776.877 52.928 17.126 -17.05 -11.193 -19.051 -13.178 -26.238 -20.259 -28.239 -22.244 -100.236 -53.54 -1152.52 -813.291 1103.19 773.9 50.91 14.149 -19.068 -14.17 -21.07 -16.155 -28.256 -23.236 -30.258 -25.221 -96.534 -48.55 -1148.81 1672.035 1664.721 1637.922 1652.446 1624.505 -827.728 -1388.8 -32055.6 -36377.6 34888.47 39155.69 3660.616 4166.906 1441.572 1416.481 1430.525 1404.406 1402.363 1373.704 1391.316 1361.629 -838.074 -1386.45 -32065.9 -36375.2 34878.12 39158.04 3650.271 4169.251 1431.227 1418.826 1420.18 1406.751 1392.018 1376.049 1380.97 1363.974 -1102 -1652.37 -32329.9 54981.68 18509.39 14768.38 4831.321 -2.342 39668.32 37652.94 39653.86 37637.89 39684.24 37669.59 39669.79 37654.54 68406.34 69043.38 56096.07 55749.72 23242.03 19557.75 10931.77 6264.103 39725.72 37708.56 39711.27 37693.51 39741.64 37725.21 39727.19 37710.16 68463.74 69098.99 56153.47 55805.34 23299.44 19613.37 10989.17 6319.721 42633.13 40487.26 42618.68 Trang 135 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET T.TRET P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -50153 -47744.1 -50151 -47745.1 -50151.9 -46818 -50189.5 -47212 -50219.4 -48278.2 -50084.6 -48672.2 -50114.5 SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG -15.3 -1259.37 -808.301 -36641.2 40472.22 2.99 995.61 1106.892 34614.2 42649.05 -14.84 1223.62 778.89 38892.12 40503.91 2.77 122.44 54.612 3386.348 42634.6 -15.05 146.7 19.139 3903.327 40488.87 1370 -12.73 -15.366 1167.304 71371.15 1350.03 -17.28 -9.181 1152.903 71877.7 836.34 -12.96 -17.367 1156.257 59060.89 817.23 -17.54 -11.165 1140.827 58584.05 -830.84 -13.56 -24.554 1128.095 26206.85 -847.37 -18.21 -18.246 1110.126 22392.08 -1364.5 -13.8 -26.556 1117.048 13896.58 -1380.17 -18.46 -20.231 1098.05 9098.428 CHƯƠNG 4: NỘI LỰC CHÂN VÁCH TÍNH MĨNG Trang 136 ... 200x400 200x400 Vách cứng Vách cứng 200x300 200x400 SVTH: NGUYỄN MINH THÔNG 600.00 500.00 500.00 600.00 600.00 500.00 500.00 600.00 600.00 500.00 500.00 600.00 600.00 600.00 400 .00 400 .00 300 400 .00... phƣơng pháp học kết cấu dùng phần mềm tính tốn để giải Trong nội dung đồ án, ta sử dụng phƣơng pháp học kết cấu để giải nội lực kiểm tra lại phần mềm SAP2000 v14.0 4.4.1 Phƣơng pháp học kết cấu... phƣơng án nhanh so với phƣơng án sàn dầm công gia công cốp pha, cốt thép dầm, cốt thép đƣợc đặt tƣơng đối định hình đơn giản Việc lắp dựng ván khuôn cốp pha đơn giản  Nhƣợc điểm: Trong phƣơng án
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 40 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 40 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học