0

Đề 14 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

691 3 0
  • Đề 14   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:14

LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn trân trọng nhất, em xin phép gởi lời cảm ơn đến thầy cô công tác trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, tận tình quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ em trình học tập, đặc biệt thầy cô khoa Xây Dựng Điện tạo điều kiện học tập, truyền đạt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm – hành trang quý báu để em vững bước đường phía trước Và với lịng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn Thầy PGS.TS TRẦN TUẤN ANH tận tình hướng dẫn, quan tâm, bảo lỗi sai cho em lời khuyên hữu ích trình làm báo cáo thiết kế cơng trình, để em hồn thành báo cáo thiết kế cơng trình cách thuận lợi Xin cảm ơn anh chị hữu bạn bè lớp giúp đỡ tài liệu, giúp đỡ mặt tinh thần cho ý kiến đóng góp suốt q trình thực báo cáo thiết kế cơng trình Lời cảm ơn sâu sắc chúng xin gửi đến cha mẹ gia đình cho niềm tin sức mạnh, giúp chúng tự tin phấn đấu để có ngày hơm Gia đình niềm điểm tựa vững niềm tự hào chúng Xin gửi lời cảm ơn bạn góp ý, giúp đỡ học tập với tác giả q trình làm báo cáo thiết kế cơng trình suốt thời sinh viên Báo cáo thiết kế cơng trình xem tổng kết quan trọng đời sinh viên, nhằm đánh giá lại kiến thức thu nhặt bốn năm học tập rèn luyện Nó cịn học kinh nghiệm q thầy gửi gắm truyền đạt thời gian hướng dẫn luận văn, mai trở thành hành trang quý giá em bước vào q trình cơng tác thực tiễn sống Do khối lượng công việc thực tương đối lớn vốn kiến thức thân cịn nhiều hạn chế, luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong lượng thứ tiếp nhận dạy, góp ý quý thầy cô bạn bè Em xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Đỗ Minh Trí Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH : Đỗ Minh Trí MỤC LỤC CHƢƠNG : KIẾN TRÚC 1.1.GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH 1.2.GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 1.2.1.Quy mơ cơng trình 1.2.2.Giải pháp mặt phân khu chức 1.2.3.Giải pháp lại 1.2.4.Giải pháp thơng thống 1.3.GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 1.3.1.Hệ thống điện 1.3.2.Hệ thống nƣớc 1.3.3.Hệ thống thơng gió chiếu sáng 1.3.4.Hệ thống phòng chống cháy nổ 1.3.5.Thu gom xử lý rác 1.4.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHƢƠNG : CƠ SỞ THIẾT KẾ 2.1.NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 2.2.CÁC QUY PHẠM VÀ TIÊU CHUẨN ĐỂ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC THIẾT KẾ 2.3.LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 2.3.1.Phân tích hệ kết cấu chịu lực cho cơng trình 2.3.1.1.Hệ khung : 2.3.1.2.Hệ kết cấu khung – vách cứng 2.3.1.3.Hệ kết cấu khung lõi 2.3.1.4.Hệ lõi hộp 2.3.2.Lựa chọn giải pháp kết cấu hệ chịu lực cho cơng trình 2.3.3.Phân tích lựa chọn hệ sàn chịu lực cho cơng trình 2.4.LỰA CHỌN VẬT LIỆU 11 2.4.1.Bê tông ( theo TCXDVN 5574 – 2012 ) 11 2.4.2 Cốt thép ( theo TCXDVN 5574 – 2012 ) 12 2.5.CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƢỚC TIẾT DIỆN SÀN – DẦM – CỘT 12 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH : Đỗ Minh Trí 2.5.1.Chọn sơ chiều dày sàn 12 2.5.2.Chọn kích thƣớc sơ cho dầm 13 2.5.3.Chọn sơ kích thƣớc cho cột 13 CHƢƠNG : THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 19 3.1.MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 19 3.2.XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 20 3.2.1.Tĩnh tải : 20 3.2.1.1.Trọng lƣợng lớp cấu tạo sàn p.ngủ , p.khách , p.ăn , hành lang 20 3.2.1.2.Trọng lƣợng lớp cấu tạo sàn vệ sinh, sân thƣợng 20 3.2.1.3.Tải trọng tƣờng trực tiếp sàn 21 3.2.1.4.Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn 23 3.2.2.Hoạt tải 23 3.2.3.Tổng tải trọng tác dụng lên sàn 25 3.3.SƠ ĐỒ TÍNH Ơ SÀN 25 3.4.TÍNH CỐT THÉP 26 3.4.1.Tính cốt thép cụ thể cho ô sàn kê S2 26 3.4.2.Tính cốt thép cụ thể cho ô sàn dầm S1 28 3.5.KIỂM TRA ĐỘ VÕNG Ô SÀN 32 3.5.1.Kiểm tra khả kháng nứt 32 3.5.2.Tính tốn độ cong tiết diện nứt 34 3.5.2.1.Độ cong toàn tải trọng tác dụng ngắn hạn 35 3.5.2.2.Độ cong tải trọng dài hạn tác dụng ngắn hạn 35 3.5.2.3.Độ cong tải trọng dài hạn tác dụng dài hạn 36 3.5.3.Kiểm tra độ võng 36 CHƢƠNG : THIẾT KẾ CẦU THANG 38 4.1.CHỌN CÁC KÍCH THƢỚC CẦU THANG 38 4.1.1.Mặt mặt cắt cầu thang 38 4.1.2.Chọn kích thƣớc cầu thang 39 4.1.3.Chọn kích thƣớc dầm chiếu nghỉ , kích thƣớc thang 39 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH : Đỗ Minh Trí 4.2.XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 40 4.2.1.Các lớp cấu tạo cầu thang 40 4.2.2.Tải trọng tác lên chiếu nghỉ 40 4.2.3.Tải trọng tác dụng lên thang 41 4.3.SƠ ĐỒ TÍNH 42 4.4.XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG CẦU THANG 44 4.5.TÍNH TỐN CỐT THÉP 45 4.5.1.Tính tốn cốt thép cho vế thang 45 4.5.2.Tính tốn cốt thép cho dầm chiếu tới 47 4.5.2.1.Tính cốt dọc 48 4.5.2.2.Tính cốt đai 48 CHƢƠNG 5: THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 49 5.1.MÔ HÌNH CƠNG TRÌNH 49 5.2.TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CƠNG TRÌNH 51 5.2.1.Tĩnh tải tác dụng lên sàn 51 5.2.2.Hoạt tải tác dụng lên sàn 53 5.2.3.Tải trọng tƣờng tác dụng lên sàn 53 5.2.4.Tải trọng tƣờng tác dụng lên dầm 53 5.2.5.Tải trọng tác dụng lên tƣờng vây 54 5.2.6.Tải trọng gió tác dụng lên cơng trình 54 5.2.6.1.Tải trọng thành phần tĩnh gió 57 5.2.6.2.Tải trọng thành phần động gió 58 5.3.TỔ HỢP TẢI TRỌNG 67 5.3.1.Các trƣờng hợp tải trọng 67 5.3.2.Tổ hợp tải trọng 75 5.4.GIẢI MƠ HÌNH 76 5.5.TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ THÉP DẦM KHUNG TRỤC 79 5.5.1.Tính tốn cốt thép dọc 82 5.5.1.1.Tính tốn cụ thể cốt thép dọc dầm B26 82 5.5.1.1.1.Nội lực tính tốn 82 5.5.1.1.2.Tính thép dọc gối ( vị trí 0) 83 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH : Đỗ Minh Trí 5.5.1.1.3.Tính thép dọc nhịp ( vị trí ) 84 5.5.1.1.4.Tính thép dọc gối ( vị trí 8) 85 5.5.2.Tính thép đai cho dầm khung trục 91 5.5.3.Tính cốt treo vị trí dầm phụ gác lên dầm 93 5.5.3.1.Tính cốt treo dầm B26 với = 100.44 KN 94 5.5.3.2.Tính cốt treo dầm B51 với = 88.24 KN 94 5.6.TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CỘT KHUNG TRỤC 94 5.6.1.Lý thuyết tính tốn 96 5.6.2.Tính tốn bố trí cốt thép cụ thể cột C1 98 5.6.2.1.Nội lực tính tốn 99 5.6.2.2.Tính thép dọc 100 5.6.3.Tính thép đai cột khung trục 102 5.7.TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO VÁCH 108 5.7.1.Lý thuyết tính tốn 108 5.7.2.Tính cốt thép cụ thể vách trục ( P13 tầng ) 111 5.7.2.1.Nội lực vách 111 5.7.2.2.Tính tốn cốt dọc vách 112 5.7.2.3.Tính cốt thép ngang chống cắt cho vách 113 5.8.KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CƠNG TRÌNH 114 5.8.1.Kiểm tra độ võng dầm 114 5.8.2.Kiểm tra chống lật 114 5.8.3.Kiểm tra chuyển vị ngang nhà cao tầng 114 CHƢƠNG : THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 118 6.1.CẤU TẠO ĐỊA CHẤT 118 6.2.LÝ THUYẾT THỐNG KÊ 120 6.2.1.Xử lý thống kê địa chất để tính tốn móng 120 6.2.2.Phân chia đơn nguyên địa chất 120 6.2.2.1.Hệ số biến động 120 6.2.2.2.Qui tắc loại trừ sai số 121 6.2.3.Đặc trƣng tiêu chuẩn 122 6.2.4.Đặc trƣng tính tốn 122 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH : Đỗ Minh Trí 6.3.KẾT QUẢ TÍNH TỐN 125 6.3.1.Thống kê dung trọng đất 125 6.3.2 Thống kê lực dính góc ma sát 139 6.4.BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ 154 6.4.1.Bảng thống kê dung trọng đất 154 6.4.2.Bảng thống kê lực dính góc ma sát 154 CHƢƠNG : THIẾT KẾ MĨNG CỌC BÊ TƠNG LY TÂM 157 7.1.TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG 157 7.1.1.Truyền tải sàn tầng hầm vách tầng hầm 157 7.1.2.Tải trọng tính toán 157 7.1.3.Tải trọng tiêu chuẩn 158 7.2.TÍNH TỐN MĨNG M1 ( cột khung trục ) 159 7.2.1.Chọn kích thƣớc sơ 159 7.2.2.Tính sức chịu tải cọc 160 7.2.2.1.Sức chịu tải theo vật liệu 160 7.2.2.2.Sức chịu tải cọc theo tiêu cƣờng độ ( c , θ ) 160 7.2.2.3.Sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn (SPT) 162 7.2.3.Xác định sơ số lƣợng cọc 164 7.2.4.Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 165 7.2.5.Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 167 7.2.6.Kiểm tra độ lún móng cọc 170 7.2.7.Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 173 7.2.8.Kiểm tra xuyên thủng đài cọc 177 7.2.9.Tính cốt thép đài cọc 179 7.2.9.1.Tính cốt thép theo phƣơng x 180 7.2.9.2.Tính cốt thép theo phƣơng y 181 7.3.TÍNH TỐN MĨNG M2 ( cột khung trục ) 181 7.3.1.Tính sức chịu tải cọc 181 7.3.1.1.Sức chịu tải theo vật liệu 181 7.3.1.2.Sức chịu tải cọc theo tiêu cƣờng độ ( c , θ ) 182 7.3.1.3.Sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn (SPT) 184 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH : Đỗ Minh Trí 7.3.2.Xác định sơ số lƣợng cọc 186 7.3.3.Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 187 7.3.4.Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 189 7.3.5.Kiểm tra độ lún móng cọc 192 7.3.6.Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 195 7.3.7.Kiểm tra xuyên thủng đài cọc 199 7.3.8.Tính cốt thép đài cọc 201 7.3.8.1.Tính cốt thép theo phƣơng x 202 7.3.8.2.Tính cốt thép theo phƣơng y 202 7.4.TÍNH MĨNG LÕI THANG MÁY M3 203 7.4.1.Tính sức chịu tải cọc 206 7.4.1.1.Sức chịu tải theo vật liệu 206 7.4.1.2.Sức chịu tải cọc theo tiêu cƣờng độ ( c , θ ) 207 7.4.1.3.Sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn (SPT) 209 7.4.2.Xác định sơ số lƣợng cọc 211 7.4.3.Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 212 7.4.4.Kiểm tra độ lún móng cọc 215 7.4.5.Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 218 7.4.6.Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 223 7.4.7.Kiểm tra xuyên thủng đài cọc 227 7.4.8.Tính cốt thép đài cọc 229 7.4.8.1.Tính cốt thép theo phƣơng x 229 7.4.8.2.Tính cốt thép theo phƣơng y 230 7.5.KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CẨU LẮP 231 CHƢƠNG : THIẾT KẾ MÓNG CỌC NHỒI 233 8.1.TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG 233 8.1.1.Tải trọng tính tốn 233 8.1.2.Tải trọng tiêu chuẩn 234 8.2.TÍNH TỐN MĨNG M1 ( cột khung trục ) 234 8.2.1.Các thông số cọc nhồi 234 8.2.2.Tính sức chịu tải cọc 235 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH : Đỗ Minh Trí 8.2.2.1.Sức chịu tải theo vật liệu 235 8.2.2.2.Sức chịu tải cọc theo tiêu cƣờng độ ( c , θ ) 237 8.2.2.3.Sức chịu tải cọc theo kết xuyên tiêu chuẩn (SPT) 238 8.2.3.Xác định sơ số lƣợng cọc 241 8.2.4.Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 242 8.2.5.Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 244 8.2.6.Kiểm tra độ lún móng cọc 247 8.2.7.Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 249 8.2.8.Kiểm tra xuyên thủng đài cọc 253 8.2.9.Tính cốt thép đài cọc 255 8.2.9.1.Tính cốt thép theo phƣơng x 256 8.2.9.2.Tính cốt thép theo phƣơng y 257 8.3.TÍNH TỐN MĨNG M2 ( cột khung trục ) 257 8.3.1.Xác định sơ số lƣợng cọc 257 8.3.2.Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 258 8.3.3.Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 260 8.3.4.Kiểm tra độ lún móng cọc 263 8.3.5.Kiểm tra xuyên thủng đài cọc 269 8.3.6.Tính cốt thép đài cọc 270 8.3.6.1.Tính cốt thép theo phƣơng x 271 8.3.6.2.Tính cốt thép theo phƣơng y 271 8.4.TÍNH MÓNG LÕI THANG MÁY M3 272 8.4.1.Tính sức chịu tải cọc 273 8.4.2.Xác định sơ số lƣợng cọc 273 8.4.3.Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 275 8.4.4.Kiểm tra độ lún móng cọc 278 8.4.5.Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 280 8.4.6.Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 286 8.4.7.Kiểm tra xuyên thủng đài cọc 289 8.4.8.Tính cốt thép đài cọc 291 8.4.8.1.Tính cốt thép theo phƣơng x 291 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH : Đỗ Minh Trí 8.4.8.2.Tính cốt thép theo phƣơng y 292 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH : Đỗ Minh Trí CHƢƠNG : KIẾN TRÚC 1.1.GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH  Trong vài năm trở lại , với lên kinh tế thành phố tình hình đầu tƣ nƣớc ngồi vào thị trƣờng ngày mở rộng , mở triển vọng thật nhiều hứa hẹn việc đầu tƣ xây dựng cao ốc dùng làm văn phòng làm việc , khách sạn, chung cƣ … với chất lƣợng cao Có thể nói ngày nhiều chung cƣ thành phố đáp ứng nhu cầu cấp bách sở hạ tầng ( để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tƣ nƣớc ngồi ) mà cịn góp phần tích cực vào việc đào tạo nên mặt cho thành phố : Một thành phố đại , văn minh xứng đáng trung tâm số kinh tế , khoa học kỹ thuật nƣớc Ngoài xuất nhà cao tầng góp phần tích cực phát triển ngành xây dựng thành phố nƣớc thông qua việc áp dụng kỹ thuật , cơng nghệ tính tốn , thi cơng xử lý thực tế Chính mà chung cƣ đời tạo qui mô lớn cho sở hạ tầng , nhƣ cảnh quan đô thị nƣớc ta 1.2.GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 1.2.1.Quy mơ cơng trình  Cấp cơng trình : Cấp ( Theo “ Phụ lục – PHÂN CẤP CÁC LOẠI CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2013/NĐ-CP “ )  Cơng trình gồm : tầng hầm , tầng , 13 tầng lầu , tầng mái , sàn lõi thang  Tổng diện tích xây dựng : 56 × 41 = 2296  Chiều cao cơng trình ( tính từ mặt đất lên đến tầng mái ) : 47.8 m CHƯƠNG : KIẾN TRÚC Trang Báo cáo thiết kế cơng trình MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA7 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 PHỤ LỤC 0.00 0.00 0.80 0.80 1.84 1.84 2.88 2.88 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 5.88 5.88 6.88 6.88 7.88 7.88 8.00 8.00 8.80 8.80 9.60 9.60 10.40 10.40 10.88 10.88 11.84 11.84 12.80 12.80 13.60 13.60 0.00 0.00 0.80 0.80 1.84 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination 0.00 -15.38 -22.28 -89.86 -77.60 -200.97 -174.78 -356.30 -334.89 -543.09 -1190.84 -1190.34 -2822.13 -4342.34 -4514.70 -2931.27 -2778.65 -1780.49 -1805.00 -60.72 -53.75 -176.29 -91.82 -91.39 -269.01 -268.65 -371.94 -357.05 -365.84 -214.77 -277.53 -94.10 -146.65 -2.95 -23.51 0.00 0.00 -8.76 -9.33 -97.00 -93.75 0.00 25.21 25.21 -694.05 -694.05 -687.17 -687.17 -30.58 -30.58 -171.54 -232.78 -232.78 -401.35 -203.08 -203.08 284.12 284.12 159.82 159.82 1008.90 1008.90 253.82 253.82 253.82 398.45 398.45 536.01 16.45 16.45 233.26 233.26 338.52 338.52 -78.21 -78.21 0.00 0.00 -454.66 -454.66 -205.20 -205.20 0.00 -145.10 -151.03 -113.44 -101.61 -153.97 -200.86 -227.11 -163.47 -126.84 -85.26 -85.17 73.85 83.49 151.09 139.91 -41.50 -104.64 -91.09 -169.38 -163.52 -49.80 -18.70 -18.54 -20.62 -20.53 -4.28 -30.56 -64.89 -45.97 -132.22 -141.28 -167.78 -157.15 -153.53 0.00 0.00 -61.73 -106.29 -107.10 -24.81 0.00 36.95 9.32 75.02 496.73 529.73 897.11 492.74 500.00 472.50 518.07 518.38 758.63 975.04 1038.57 1539.40 1449.52 1450.40 1333.20 1314.49 1174.02 1147.56 940.86 939.82 677.93 676.37 388.73 441.51 448.51 477.17 273.07 304.87 -48.65 -27.95 4.55 0.00 0.00 -110.69 123.88 104.43 246.74 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 374 Báo cáo thiết kế cơng trình MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 PHỤ LỤC 1.84 2.88 2.88 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 5.88 5.88 6.88 6.88 7.88 7.88 8.00 8.00 8.80 8.80 9.60 9.60 10.40 10.40 10.88 10.88 11.84 11.84 12.80 12.80 13.60 13.60 0.00 0.00 0.80 0.80 1.84 1.84 2.88 2.88 3.20 3.20 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -136.39 58.13 58.13 51.59 51.59 -100.71 -100.99 -351.97 -68.75 -271.26 -439.18 -519.51 -519.51 -527.79 -527.79 -573.89 -223.85 -146.24 -145.85 16.45 17.69 -460.85 -488.64 -265.29 -269.85 -342.20 -96.85 -89.72 -36.43 -32.44 0.00 0.00 -8.76 -9.33 -97.00 -93.75 -136.39 58.13 58.13 51.59 51.59 -429.79 -181.72 -181.72 -181.72 -181.72 -201.64 -201.64 -334.18 -877.41 -877.41 66.61 -141.32 -141.32 -141.32 -141.32 875.98 278.32 278.32 278.32 -14.71 -14.71 -227.61 -663.57 -663.57 649.37 649.37 423.08 423.08 169.43 169.43 0.00 0.00 -454.66 -454.66 -205.20 -205.20 -429.79 -181.72 -181.72 -181.72 -181.72 -25.24 -58.58 -58.58 31.44 31.44 10.19 10.31 57.72 56.88 168.56 164.96 229.70 229.70 -120.19 -120.19 -65.31 -42.84 9.55 9.81 77.05 77.39 84.46 81.93 185.91 190.38 -311.47 -313.93 -47.89 -47.57 -170.57 0.00 0.00 -61.73 -106.29 -107.10 -24.81 -25.24 -58.58 -58.58 31.44 31.44 688.89 336.90 336.90 430.84 430.84 465.29 465.60 553.09 659.40 751.42 1731.87 1832.50 1832.50 1958.70 1958.70 934.03 805.52 679.30 678.67 582.78 582.45 494.86 460.98 556.43 1243.08 479.45 420.78 -1.08 77.35 -91.43 0.00 0.00 -110.69 123.88 104.43 246.74 688.89 336.90 336.90 430.84 430.84 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 375 Báo cáo thiết kế cơng trình MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSA8 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 PHỤ LỤC 4.40 4.40 5.60 5.60 5.88 5.88 6.88 6.88 7.88 7.88 8.00 8.00 8.80 8.80 9.60 9.60 10.40 10.40 10.88 10.88 11.84 11.84 12.80 12.80 13.60 13.60 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -100.71 -100.99 -351.97 -68.75 -271.26 -439.18 -519.51 -519.51 -527.79 -527.79 -573.89 -223.85 -146.24 -145.85 16.45 17.69 -460.85 -488.64 -265.29 -269.85 -342.20 -96.85 -89.72 -36.43 -32.44 0.00 0.00 -16.51 -36.42 -74.53 -77.45 -36.14 0.16 -108.11 -76.79 -148.94 -133.86 -150.77 -135.96 -85.56 -50.26 -201.64 -201.64 -334.18 -877.41 -877.41 66.61 -141.32 -141.32 -141.32 -141.32 875.98 278.32 278.32 278.32 -14.71 -14.71 -227.61 -663.57 -663.57 649.37 649.37 423.08 423.08 169.43 169.43 0.00 0.00 -129.67 -129.67 -1094.63 -1094.63 51.92 51.92 -18.18 -18.18 -626.19 0.52 -0.83 -0.83 -503.25 254.47 10.19 10.31 57.72 56.88 168.56 164.96 229.70 229.70 -120.19 -120.19 -65.31 -42.84 9.55 9.81 77.05 77.39 84.46 81.93 185.91 190.38 -311.47 -313.93 -47.89 -47.57 -170.57 0.00 0.00 28.77 53.12 58.75 73.05 18.04 55.85 84.10 96.43 95.15 140.53 163.03 179.84 226.38 140.16 465.29 465.60 553.09 659.40 751.42 1731.87 1832.50 1832.50 1958.70 1958.70 934.03 805.52 679.30 678.67 582.78 582.45 494.86 460.98 556.43 1243.08 479.45 420.78 -1.08 77.35 -91.43 0.00 0.00 -13.54 -35.70 -54.73 366.49 261.49 226.88 228.21 177.45 295.95 354.76 170.53 136.21 202.51 349.60 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 376 Báo cáo thiết kế cơng trình MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB6 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 PHỤ LỤC 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -50.25 -26.55 -2.21 -5.35 16.59 10.32 -41.90 -27.25 -24.46 -19.53 0.00 0.00 -16.51 -36.42 -74.53 -77.45 -36.14 0.16 -108.11 -76.79 -148.94 -133.86 -150.77 -135.96 -85.56 -50.26 -50.25 -26.55 -2.21 -5.35 16.59 10.32 -41.90 -27.25 -24.46 -19.53 0.00 0.00 -142.71 -90.05 -219.05 254.47 224.60 -197.93 -197.93 -346.84 -346.84 396.21 396.21 1.56 1.56 0.00 0.00 -129.67 -129.67 -1094.63 -1094.63 51.92 51.92 -18.18 -18.18 -626.19 0.52 -0.83 -0.83 -503.25 254.47 254.47 224.60 -197.93 -197.93 -346.84 -346.84 396.21 396.21 1.56 1.56 0.00 0.00 79.49 79.49 -624.61 140.27 156.74 221.08 217.42 260.52 253.27 122.40 45.39 37.09 64.47 0.00 0.00 28.77 53.12 58.75 73.05 18.04 55.85 84.10 96.43 95.15 140.53 163.03 179.84 226.38 140.16 140.27 156.74 221.08 217.42 260.52 253.27 122.40 45.39 37.09 64.47 0.00 0.00 -64.50 -56.82 -73.06 348.91 65.99 66.28 121.42 148.36 210.74 284.98 -77.52 -48.75 -23.57 0.00 0.00 -13.54 -35.70 -54.73 366.49 261.49 226.88 228.21 177.45 295.95 354.76 170.53 136.21 202.51 349.60 348.91 65.99 66.28 121.42 148.36 210.74 284.98 -77.52 -48.75 -23.57 0.00 0.00 -28.30 -46.37 -188.06 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 377 Báo cáo thiết kế cơng trình MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 PHỤ LỤC 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 3.58 3.58 4.59 4.59 5.60 5.60 6.58 6.58 7.29 7.29 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 3.58 3.58 4.59 4.59 5.60 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -371.47 -371.47 -381.74 -381.79 -308.24 -308.24 -692.41 -692.41 -573.78 -573.78 -503.72 -503.72 -23.17 -23.17 -27.61 -27.61 -32.58 -32.58 -63.67 -63.67 -61.47 -61.47 -157.52 -5.90 -62.64 0.00 0.00 -142.71 -90.05 -219.05 -371.47 -371.47 -381.74 -381.79 -308.24 -308.24 -692.41 -692.41 -573.78 -573.78 -503.72 -122.88 -122.88 -122.88 -122.88 -121.55 -121.55 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -162.23 -162.23 123.86 123.86 123.86 123.86 203.10 203.10 -34.48 -34.48 30.40 30.40 177.40 92.43 92.43 0.00 0.00 79.49 79.49 -624.61 -122.88 -122.88 -122.88 -122.88 -121.55 -121.55 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -162.23 -2.06 -2.06 -17.76 -17.84 1.01 1.01 35.71 35.71 98.97 98.97 105.34 105.34 190.36 190.36 245.93 245.93 211.48 211.48 187.15 187.15 150.76 150.76 255.16 228.16 214.33 0.00 0.00 -64.50 -56.82 -73.06 -2.06 -2.06 -17.76 -17.84 1.01 1.01 35.71 35.71 98.97 98.97 105.34 70.85 70.85 133.46 133.77 165.41 165.41 158.72 158.72 231.50 231.50 250.26 250.26 172.97 172.97 75.69 75.69 107.13 107.13 97.46 97.46 11.97 11.97 -145.69 -8.71 -82.90 0.00 0.00 -28.30 -46.37 -188.06 70.85 70.85 133.46 133.77 165.41 165.41 158.72 158.72 231.50 231.50 250.26 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 378 Báo cáo thiết kế cơng trình MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB7 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 PHỤ LỤC 5.60 6.58 6.58 7.29 7.29 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -503.72 -23.17 -23.17 -27.61 -27.61 -32.58 -32.58 -63.67 -63.67 -61.47 -61.47 -157.52 -5.90 -62.64 0.00 0.00 -26.47 -283.69 -513.97 -467.69 -1276.01 -1438.76 -1438.98 -1032.35 -1033.23 -377.86 -376.55 -665.95 -665.03 -225.20 -225.88 -436.81 -438.18 -294.61 -293.95 -163.82 -53.69 23.61 -36.88 -49.84 0.00 -162.23 123.86 123.86 123.86 123.86 203.10 203.10 -34.48 -34.48 30.40 30.40 177.40 92.43 92.43 0.00 0.00 -205.03 -205.03 -1198.06 -1198.06 97.95 74.04 74.04 -264.08 -264.08 99.49 99.49 -353.30 -353.30 202.03 202.03 -204.35 -204.35 -204.55 -204.55 -299.79 571.55 571.55 218.36 218.36 0.00 105.34 190.36 190.36 245.93 245.93 211.48 211.48 187.15 187.15 150.76 150.76 255.16 228.16 214.33 0.00 0.00 -64.24 -42.71 -40.82 -112.91 -188.36 -201.43 -201.50 -70.69 -71.26 44.60 45.69 88.17 88.53 172.80 172.33 230.16 230.14 253.96 254.59 211.77 188.58 108.86 135.68 184.65 0.00 250.26 172.97 172.97 75.69 75.69 107.13 107.13 97.46 97.46 11.97 11.97 -145.69 -8.71 -82.90 0.00 0.00 -57.04 -53.36 297.46 701.17 402.68 431.03 430.90 424.54 424.90 164.23 164.07 208.72 209.18 494.84 493.96 136.30 136.31 392.38 392.45 423.75 642.96 296.53 -65.89 -114.91 0.00 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 379 Báo cáo thiết kế cơng trình MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB8 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 PHỤ LỤC 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination 0.00 -26.47 -283.69 -513.97 -467.69 -1276.01 -1438.76 -1438.98 -1032.35 -1033.23 -377.86 -376.55 -665.95 -665.03 -225.20 -225.88 -436.81 -438.18 -294.61 -293.95 -163.82 -53.69 23.61 -36.88 -49.84 0.00 0.00 -319.89 -191.40 -445.89 -353.28 -1290.41 -1292.79 -983.08 -1005.44 -483.35 -545.33 -316.78 -296.06 -326.04 -467.31 0.00 -205.03 -205.03 -1198.06 -1198.06 97.95 74.04 74.04 -264.08 -264.08 99.49 99.49 -353.30 -353.30 202.03 202.03 -204.35 -204.35 -204.55 -204.55 -299.79 571.55 571.55 218.36 218.36 0.00 0.00 -98.56 -98.56 -661.37 -661.37 128.39 128.39 143.82 143.82 -43.15 -43.15 3.06 3.06 -187.65 -172.00 0.00 -64.24 -42.71 -40.82 -112.91 -188.36 -201.43 -201.50 -70.69 -71.26 44.60 45.69 88.17 88.53 172.80 172.33 230.16 230.14 253.96 254.59 211.77 188.58 108.86 135.68 184.65 0.00 0.00 -41.73 -34.08 -43.74 -30.47 -24.85 -60.89 -70.60 -29.79 -21.59 34.25 24.91 64.44 64.95 189.58 0.00 -57.04 -53.36 297.46 701.17 402.68 431.03 430.90 424.54 424.90 164.23 164.07 208.72 209.18 494.84 493.96 136.30 136.31 392.38 392.45 423.75 642.96 296.53 -65.89 -114.91 0.00 0.00 -30.50 53.50 -154.19 135.42 112.08 -72.01 152.87 -47.72 23.65 -68.06 -38.84 -112.78 -78.45 54.28 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 380 Báo cáo thiết kế cơng trình MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 MSB9 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 PHỤ LỤC 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination 29.77 64.33 -65.06 -104.10 -333.91 -132.95 -26.42 -70.83 -12.29 -18.72 0.00 0.00 -319.89 -191.40 -445.89 -353.28 -1290.41 -1292.79 -983.08 -1005.44 -483.35 -545.33 -316.78 -296.06 -326.04 -467.31 29.77 64.33 -65.06 -104.10 -333.91 -132.95 -26.42 -70.83 -12.29 -18.72 0.00 0.00 -16.91 -12.37 -55.69 -37.63 -37.63 -302.04 -302.04 -232.22 -232.22 240.93 240.93 -247.95 -247.95 0.00 0.00 -98.56 -98.56 -661.37 -661.37 128.39 128.39 143.82 143.82 -43.15 -43.15 3.06 3.06 -187.65 -172.00 -37.63 -37.63 -302.04 -302.04 -232.22 -232.22 240.93 240.93 -247.95 -247.95 0.00 0.00 76.02 76.02 -470.86 190.39 228.07 240.16 301.80 298.27 267.47 214.63 171.47 226.10 205.88 0.00 0.00 -41.73 -34.08 -43.74 -30.47 -24.85 -60.89 -70.60 -29.79 -21.59 34.25 24.91 64.44 64.95 189.58 190.39 228.07 240.16 301.80 298.27 267.47 214.63 171.47 226.10 205.88 0.00 0.00 -31.75 -24.85 -35.89 12.82 148.07 24.97 204.01 -101.99 69.44 116.49 -130.55 -12.71 -3.61 0.00 0.00 -30.50 53.50 -154.19 135.42 112.08 -72.01 152.87 -47.72 23.65 -68.06 -38.84 -112.78 -78.45 54.28 12.82 148.07 24.97 204.01 -101.99 69.44 116.49 -130.55 -12.71 -3.61 0.00 0.00 -93.79 -197.42 -53.71 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 381 Báo cáo thiết kế cơng trình CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 PHỤ LỤC 2.00 2.00 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.80 8.80 9.60 9.60 10.40 10.40 10.88 10.88 11.84 11.84 12.80 12.80 13.60 13.60 0.00 0.00 0.80 0.80 2.00 2.00 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -53.55 -61.20 -45.10 -194.86 -188.77 -530.03 -472.38 -877.25 -950.05 -707.87 -689.71 -228.91 -264.59 -264.77 -201.38 -200.86 -995.80 -572.24 -909.97 -244.17 -198.43 -164.29 -103.85 -75.89 -71.57 0.00 0.00 -16.91 -12.37 -55.69 -53.55 -61.20 -45.10 -194.86 -188.77 -530.03 -472.38 -877.25 -950.05 -707.87 -689.71 -470.86 -40.06 -83.13 -244.43 -244.43 95.53 95.53 -663.49 -444.91 13.94 433.11 -334.13 -334.13 -334.13 54.19 54.19 231.11 -929.82 -929.82 433.16 433.16 531.48 531.48 -96.61 -96.61 0.00 0.00 76.02 76.02 -470.86 -470.86 -40.06 -83.13 -244.43 -244.43 95.53 95.53 -663.49 -444.91 13.94 433.11 -84.72 -67.42 83.91 95.69 70.08 62.50 -45.18 -73.80 17.58 60.30 265.47 298.97 137.19 136.38 -13.86 -14.26 -96.71 -205.38 -289.55 -138.68 122.85 124.26 -19.28 -53.06 -39.38 0.00 0.00 -31.75 -24.85 -35.89 -84.72 -67.42 83.91 95.69 70.08 62.50 -45.18 -73.80 17.58 60.30 265.47 279.51 727.78 453.18 265.56 483.63 599.35 491.34 509.26 1607.16 1754.16 1043.35 682.40 815.90 816.57 596.35 595.90 307.71 511.33 675.26 1050.46 598.21 537.88 -125.44 -167.71 -88.41 0.00 0.00 -93.79 -197.42 -53.71 279.51 727.78 453.18 265.56 483.63 599.35 491.34 509.26 1607.16 1754.16 1043.35 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 382 Báo cáo thiết kế cơng trình CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSA10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 PHỤ LỤC 8.00 8.80 8.80 9.60 9.60 10.40 10.40 10.88 10.88 11.84 11.84 12.80 12.80 13.60 13.60 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -228.91 -264.59 -264.77 -201.38 -200.86 -995.80 -572.24 -909.97 -244.17 -198.43 -164.29 -103.85 -75.89 -71.57 0.00 0.00 -168.81 -299.57 -620.04 -621.75 -541.47 -521.44 -453.37 -374.82 -187.04 -139.35 -17.88 86.20 34.13 -671.79 -400.66 -507.92 -451.82 -44.79 -212.47 4.24 -53.14 -90.81 -31.25 -20.18 0.00 -334.13 -334.13 -334.13 54.19 54.19 231.11 -929.82 -929.82 433.16 433.16 531.48 531.48 -96.61 -96.61 0.00 0.00 -9.65 -9.65 -1164.10 -1164.10 -54.83 -54.83 138.00 54.05 -139.76 -173.34 9.63 -58.14 -435.15 -127.14 5.21 64.19 -139.08 -149.43 59.85 59.85 432.49 432.49 -45.34 -45.34 0.00 298.97 137.19 136.38 -13.86 -14.26 -96.71 -205.38 -289.55 -138.68 122.85 124.26 -19.28 -53.06 -39.38 0.00 0.00 -215.47 -293.16 -267.46 -152.73 -40.13 144.51 165.34 78.44 53.51 83.07 84.65 70.51 60.61 152.73 126.70 85.36 68.11 -0.77 10.68 170.17 303.96 448.20 427.08 319.96 0.00 682.40 815.90 816.57 596.35 595.90 307.71 511.33 675.26 1050.46 598.21 537.88 -125.44 -167.71 -88.41 0.00 0.00 -3.60 -20.19 -35.65 411.56 262.96 232.34 262.86 67.61 41.55 97.85 136.63 52.00 66.70 335.38 215.00 189.74 221.00 343.21 218.31 225.90 299.15 -56.39 4.09 24.43 0.00 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 383 Báo cáo thiết kế cơng trình CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB10 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 PHỤ LỤC 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination 0.00 -168.81 -299.57 -620.04 -621.75 -541.47 -521.44 -453.37 -374.82 -187.04 -139.35 -17.88 86.20 34.13 -671.79 -400.66 -507.92 -451.82 -44.79 -212.47 4.24 -53.14 -90.81 -31.25 -20.18 0.00 0.00 -97.53 -291.47 -1981.63 -2076.21 -4359.45 -4125.48 -1645.35 -1809.46 -1033.87 -1080.86 -547.18 -618.95 -183.06 -296.46 0.00 -9.65 -9.65 -1164.10 -1164.10 -54.83 -54.83 138.00 54.05 -139.76 -173.34 9.63 -58.14 -435.15 -127.14 5.21 64.19 -139.08 -149.43 59.85 59.85 432.49 432.49 -45.34 -45.34 0.00 0.00 177.65 177.65 -1522.08 -1522.08 381.48 381.48 640.99 640.99 -84.66 -84.66 258.27 258.27 -461.65 -461.65 0.00 -215.47 -293.16 -267.46 -152.73 -40.13 144.51 165.34 78.44 53.51 83.07 84.65 70.51 60.61 152.73 126.70 85.36 68.11 -0.77 10.68 170.17 303.96 448.20 427.08 319.96 0.00 0.00 101.42 221.94 202.67 -110.48 -104.77 -110.77 -118.41 -72.65 -71.70 21.80 24.61 116.32 116.41 197.73 0.00 -3.60 -20.19 -35.65 411.56 262.96 232.34 262.86 67.61 41.55 97.85 136.63 52.00 66.70 335.38 215.00 189.74 221.00 343.21 218.31 225.90 299.15 -56.39 4.09 24.43 0.00 0.00 31.42 -70.13 -272.28 441.82 322.98 -78.36 253.30 -421.86 -205.24 -131.67 -86.77 -525.59 -533.02 13.28 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 384 Báo cáo thiết kế cơng trình CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB11 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 PHỤ LỤC 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 1.58 1.58 2.39 2.39 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination 181.50 101.41 192.51 212.28 64.50 66.32 -220.91 -209.80 -99.58 -52.86 0.00 0.00 -97.53 -291.47 -1981.63 -2076.21 -4359.45 -4125.48 -1645.35 -1809.46 -1033.87 -1080.86 -547.18 -618.95 -183.06 -296.46 181.50 101.41 192.51 212.28 64.50 66.32 -220.91 -209.80 -99.58 -52.86 0.00 0.00 -18.71 -40.86 -143.35 -79.29 -79.29 -944.35 -944.35 -518.40 -518.40 198.64 198.64 -54.18 -54.18 0.00 0.00 177.65 177.65 -1522.08 -1522.08 381.48 381.48 640.99 640.99 -84.66 -84.66 258.27 258.27 -461.65 -461.65 -79.29 -79.29 -944.35 -944.35 -518.40 -518.40 198.64 198.64 -54.18 -54.18 0.00 0.00 208.59 208.59 -509.87 200.95 351.21 357.63 410.60 393.54 238.64 265.45 121.75 55.99 47.20 0.00 0.00 101.42 221.94 202.67 -110.48 -104.77 -110.77 -118.41 -72.65 -71.70 21.80 24.61 116.32 116.41 197.73 200.95 351.21 357.63 410.60 393.54 238.64 265.45 121.75 55.99 47.20 0.00 0.00 -23.91 -31.09 39.86 -126.51 -126.93 -247.71 294.38 -107.79 221.36 318.86 29.08 11.88 0.16 0.00 0.00 31.42 -70.13 -272.28 441.82 322.98 -78.36 253.30 -421.86 -205.24 -131.67 -86.77 -525.59 -533.02 13.28 -126.51 -126.93 -247.71 294.38 -107.79 221.36 318.86 29.08 11.88 0.16 0.00 0.00 7.03 -146.31 -190.46 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 385 Báo cáo thiết kế cơng trình CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 CSB12 PHỤ LỤC 2.00 2.00 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 2.00 2.00 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination -272.82 -272.72 -371.69 -401.72 -390.39 -355.85 -371.66 -152.12 -175.79 21.63 7.97 79.76 83.79 -16.24 -20.15 70.39 77.86 10.82 20.46 0.00 0.00 -18.71 -40.86 -143.35 -272.82 -272.72 -371.69 -401.72 -390.39 -355.85 -371.66 -152.12 -175.79 21.63 7.97 79.76 83.79 -16.24 -20.15 70.39 77.86 -142.45 -142.45 272.85 -198.72 -198.72 118.45 118.45 -465.27 -465.27 -191.66 -191.66 -874.42 -874.42 -660.27 -660.27 301.33 301.33 -193.57 -193.57 0.00 0.00 208.59 208.59 -509.87 -142.45 -142.45 272.85 -198.72 -198.72 118.45 118.45 -465.27 -465.27 -191.66 -191.66 -874.42 -874.42 -660.27 -660.27 301.33 301.33 89.18 89.68 187.69 165.24 159.06 157.79 161.91 157.75 161.78 154.25 124.13 124.58 93.51 139.86 166.10 88.44 99.84 131.03 76.93 0.00 0.00 -23.91 -31.09 39.86 89.18 89.68 187.69 165.24 159.06 157.79 161.91 157.75 161.78 154.25 124.13 124.58 93.51 139.86 166.10 88.44 99.84 132.32 132.29 -341.49 -491.52 -318.41 -419.12 -703.56 -826.86 -279.69 -445.11 -263.92 -458.72 186.40 -58.62 315.40 278.99 -281.89 -97.42 -51.96 0.00 0.00 7.03 -146.31 -190.46 132.32 132.29 -341.49 -491.52 -318.41 -419.12 -703.56 -826.86 -279.69 -445.11 -263.92 -458.72 186.40 -58.62 315.40 278.99 -281.89 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 386 Báo cáo thiết kế cơng trình CSB12 CSB12 CSB12 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 PHỤ LỤC 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 2.00 2.00 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 0.00 0.00 0.80 0.80 2.00 2.00 3.20 3.20 4.40 4.40 5.60 5.60 6.80 6.80 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination 10.82 20.46 0.00 0.00 -429.33 -341.39 -656.37 -644.09 -644.38 -717.73 -737.66 -765.00 -465.19 -505.53 -187.13 -250.17 79.05 39.57 184.23 184.09 212.80 217.87 -145.95 -125.31 -86.43 -40.76 0.00 0.00 -429.33 -341.39 -656.37 -644.09 -644.38 -717.73 -737.66 -765.00 -465.19 -505.53 -187.13 -250.17 79.05 -193.57 -193.57 0.00 0.00 -451.72 -451.72 -1224.34 538.46 538.46 432.87 122.32 122.32 75.59 75.59 -293.25 -293.25 -441.21 -441.21 -1066.94 -1066.94 -1366.32 -1366.32 484.81 484.81 -17.31 -17.31 0.00 0.00 -451.72 -451.72 -1224.34 538.46 538.46 432.87 122.32 122.32 75.59 75.59 -293.25 -293.25 -441.21 131.03 76.93 0.00 0.00 23.54 -76.91 -89.00 176.10 175.73 98.37 91.08 113.96 105.74 150.76 145.36 182.42 178.53 198.26 174.86 170.29 148.95 99.81 199.03 222.53 208.36 179.99 0.00 0.00 23.54 -76.91 -89.00 176.10 175.73 98.37 91.08 113.96 105.74 150.76 145.36 182.42 178.53 -97.42 -51.96 0.00 0.00 -62.93 48.24 167.16 277.95 276.51 -309.59 -181.27 -381.52 -378.64 -500.01 -567.75 -260.26 -447.50 -62.99 -278.49 173.76 119.89 530.11 533.94 104.89 -3.06 14.15 0.00 0.00 -62.93 48.24 167.16 277.95 276.51 -309.59 -181.27 -381.52 -378.64 -500.01 -567.75 -260.26 -447.50 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 387 Báo cáo thiết kế cơng trình MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 MSB10 PHỤ LỤC 8.00 8.00 8.79 8.79 9.58 9.58 10.40 10.40 11.20 11.20 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO SVTH : Đỗ Minh Trí Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination 39.57 184.23 184.09 212.80 217.87 -145.95 -125.31 -86.43 -40.76 0.00 -441.21 -1066.94 -1066.94 -1366.32 -1366.32 484.81 484.81 -17.31 -17.31 0.00 198.26 174.86 170.29 148.95 99.81 199.03 222.53 208.36 179.99 0.00 -62.99 -278.49 173.76 119.89 530.11 533.94 104.89 -3.06 14.15 0.00 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Trang 388 ... TỔNG THỂ CƠNG TRÌNH 114 5.8.1.Kiểm tra độ võng dầm 114 5.8.2.Kiểm tra chống lật 114 5.8.3.Kiểm tra chuyển vị ngang nhà cao tầng 114 CHƢƠNG : THỐNG KÊ ĐỊA... nƣớc…  Việc thi công phƣơng án nhanh so với phƣơng án sàn dầm công gia công cốp pha ,cốt thép dầm ,việc lắp dựng ván khuôn cốp pha đơn giản  Nhƣợc điểm :  Trong phƣơng án cột không đƣợc liên kết... :  = 4.3.SƠ ĐỒ TÍNH  Kết cấu thang tồn nhiều ý kiến trái ngƣợc việc chọn sơ đồ tính Để đơn giản thiên an toàn , ta sử dụng sơ đồ phổ biến để xác định nội lực cho thang : Sơ đồ gối cố định,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 14 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 14 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học