0

Bài tập kinh doanh quốc tế

24 8 0
  • Bài tập kinh doanh quốc tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:43

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KINH DOANH QUỐC TẾ Tên đề tài: ỨNG DỤNG KIẾN THỨC KINH DOANH QUỐC TẾ ĐỂ XÁC ĐỊNH LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI; LỢI THẾ SO SÁNH; MƠ HÌNH MẬU DỊCH; LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ THUẾ QUAN CHO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: MSSV: Lớp: Huỳnh Kim Liên Huỳnh Kim Tuyến 2030070002 20CDQTKD01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KINH DOANH QUỐC TẾ Tên đề tài: ỨNG DỤNG KIẾN THỨC KINH DOANH QUỐC TẾ ĐỂ XÁC ĐỊNH LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI; LỢI THẾ SO SÁNH; MÔ HÌNH MẬU DỊCH; LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ THUẾ QUAN CHO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: MSSV: Lớp: Huỳnh Kim Liên Huỳnh Kim Tuyến 2030070002 20CDQTKD01 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI Tên môn học: Kinh doanh quốc tế Mã mô đun: MĐ3104608 Tên đề tài: Ứng dụng kiến thức kinh doanh quốc tế để xác định lợi tuyệt đối; lợi so sánh; mơ hình mậu dịch; lợi ích kinh tế thuế quan cho hàng hóa nhập Giảng viên hướng dẫn: Th.S Huỳnh Kim Liên Họ tên HSSV: HUỲNH KIM TUYẾN TT MS HSSV: 2030070002 Nội dung yêu cầu Thang điểm Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Câu Thế hội nhập kinh tế? Có quan điểm cho rằng: “Hội 1,0 nhập kinh tế khu vực dẫn đến chệch hướng thương mại” kiến thức học, cho biết quan điểm hay sai? Giải thích sao? Câu Thế tồn cầu hóa? Nêu khái niệm cơng ty đa quốc gia 1,0 Các cơng ty đa quốc gia có vai trị q trình tồn cầu hóa? Hãy phân tích vai trị ấy? Câu Trình bày điểm khác biệt học thuyết lợi tuyệt đối Adam Smith học thuyết lợi tương đối David Ricardo mậu dịch quốc tế 1,0 Phần 2: Bài tập (7 điểm) Câu Cho suất lao động để sản xuất sản phẩm X & sản phẩm Y quốc gia cho theo bảng sau: Trường hợp A B C D Quốc gia I II I II I II I II Số lượng sản phẩm 8 8 4 4 4 NSLĐ X /người –giờ Số lượng sản phẩm Y /người –giờ Xác định lợi tuyệt đối khơng có lợi tuyệt đối 0,5 quốc gia trường hợp Xác định lợi so sánh khơng có lợi so sánh 0,5 quốc gia trường hợp Câu Cho bảng số liệu sau: NSLĐ Việt Nam Mỹ Lúa mì 16 Thép 12 (sản phẩm/giờ) Hãy phân tích sở, mơ hình lợi ích mậu dịch quốc 1,0 gia Mậu dịch quốc gia có xảy khơng tỷ lệ trao đổi 0,5 là: 30 lúa mì = 12 thép; lúa mì = thép; 60 lúa mì = 10 thép Ở tỷ lệ trao đổi lợi ích mậu dịch quốc gia Câu Cho biết tỷ giá hối đoái thị trường sau: 0,5 - Tại thị trường NewYork R$/= - Tại thị trường Tokyo RY/$= 100 - Tại thị trường London RY/= 210 Hãy tính lợi nhuận mà nhà kinh doanh chứng khoán thu 1,0 dùng 1.000.000 GBP để trao đổi (Gỉa thiết khoản chi phí khác = 0) Câu Cho hàm cầu hàm cung sản phẩm X quốc gia B có dạng sau: QDX = 500 – 3PX QSX = 4PX – 200 Trong : PX giá sản phẩm X tính USD, Q DX, QSX số lượng sản phẩm X Giả sử nước nhỏ giá giới Pw = PX = 60 USD Hãy tính giá cả, tiêu dùng, sản xuất xuất (nhập) Sản 1,0 Phẩm X quốc gia chưa có mậu dịch tự có mậu dịch tự Giả sử phủ đánh thuế quan 50% lên giá trị sản 1,5 phẩm X nhập Hãy phân tích cân cục tác động thuế quan Để sản xuất X, tỷ lệ nguyên liệu nhập 70%, thuế quan 0,5 đánh nguyên liệu nhập 10% Tính tỷ lệ bảo hộ thật cho nhà sản xuất HẾT NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Điểm:………./10 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S Huỳnh Kim Liên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: LÝ THUYẾT 10 1.1 Câu 1: 10 1.1.1 Hội nhập kinh tế 10 1.1.2 Hội nhập kinh tế khu vực dẫn đến chệch hướng thương mại 10 1.2 Câu 2: 12 1.2.1 Tồn cầu hóa .12 1.2.2 Khái niệm công ty đa quốc gia 12 1.2.3 Vai trị cơng ty đa quốc gia 12 1.3 Câu 3: 15 PHẦN 2: BÀI TẬP 18 2.1 Câu 1: 18 2.1.1 Lợi tuyệt đối: .18 2.1.2 Lợi so sánh: 18 2.2 Câu 2: 19 2.2.1 Cơ sở, mơ hình lợi ích mậu dịch quốc gia 19 2.2.2 Mậu dịch quốc gia có xảy không tỷ lệ trao đổi là: 19 2.2.3 Ở tỷ lệ trao đổi lợi ích mậu dịch quốc gia 19 2.3 Câu 3: 20 2.4 Câu 4: 20 2.4.1 Giá cả, tiêu dùng sản xuất, xuất nhập sản phẩm X 21 2.4.2 Phân tích cân cục thuế quan 21 2.4.3 Tỷ lệ bảo hộ thật cho nhà sản xuất .21 TÀI LIỆU THAM KHẢO .22 LỜI CẢM ƠN Qua khoản thời gian gắn bó học tập mơn Kinh doanh quốc tế này, em cảm thấy trở thành người biết ơn, biết trân trọng trưởng thành Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến cô Huỳnh Kim Liên, người đồng hành em suốt thời gian vừa qua Nhờ có mà q trình theo học mà em có kiến thức bổ ích cho mình, thơng qua tài liệu q cô dành tặng cho em Hiện tại, em theo học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Nhờ có q thầy trường mà em có điều kiện hội để thực tiểu luận – hội vô quý giá để chúng em có thêm nhiều kiến thức, học hỏi điều hay trở thành người hoàn thiện Môn học Kinh doanh quốc tế môn học vơ thú vị bổ ích, mang lại nhiều giá trị thực tiễn để ứng dụng đời sống Tuy nhiên, vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, dù cố gắng chắn tiểu luận em khó tránh khỏi thiếu sót nhiều chỗ chưa xác Kính mong q thầy xem xét góp ý để tiểu luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn LỜI MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài: Đối với giới, Việt Nam nước nhỏ nghèo, chịu nhiều ảnh hưởng chiến tranh từ thập kỉ trước Tuy nhiên, 30 năm trở lại đây, phát triển đầy mạnh mẽ Việt Nam nhanh chóng đưa nước ta từ quốc gia nghèo giới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp Do hội nhập kinh tế sâu rộng, việc giao thương với quốc gia giới phần quan trọng để thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ Vì mà việc nghiên cứu lý thuyết kinh doanh quốc tế giúp ta có nhìn tổng quan việc xuất nhập khẩu, hợp tác giao thương với nước khác Đặc biệt lý thuyết mơ hình mậu dịch, hàng rào thuế quan lợi ích kinh tế quốc tế xuất nhập hàng hóa Nhận thấy tầm quan trọng việc ứng dụng lý thuyết vào thực tế, cốt u để mang lại lợi ích lớn cho đất nước, em xin chọn đề tài: “Ứng dụng kiến thức kinh doanh quốc tế để xác định lợi tuyệt đối; lợi so sánh; mô hình mậu dịch; lợi ích kinh tế thuế quan cho hàng hóa nhập khẩu.”  Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài lý thuyết lợi tuyệt đối, lợi so sánh, mơ hình mậu dịch, lợi ích kinh tế quốc tế thuế quan cho hàng hóa nhập Bên cạnh việc ứng dụng lý thuyết vào ví dụ thực tế  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu từ vận dụng kiến thức học mơn Kinh doanh quốc tế để giải thích tượng xãy  Cấu trúc tiểu luận: Cấu trúc tiểu luận gồm phần: PHẦN 1: LÝ THUYẾT PHẦN 2: BÀI TẬP PHẦN 1: LÝ THUYẾT 1.1 Câu 1: Thế hội nhập kinh tế? Có quan điểm cho rằng: “Hội nhập kinh tế khu vực dẫn đến chệch hướng thương mại” kiến thức học, cho biết quan điểm hay sai? Giải thích sao? 1.1.1 Hội nhập kinh tế Hội nhập kinh tế quốc tế trình gắn kết, giao lưu, hợp tác kinh tế quốc gia vào kinh tế quốc gia khác hay tổ chức kinh tế khu vực toàn cầu Hội nhập kinh tế quốc tế xu lớn tất yếu trình phát triển quốc gia toàn giới Hội nhập kinh tế liên kết kinh tế quốc tế, liên kết kinh tế hiểu trình hợp kinh tế quốc gia hệ thống kinh tế thống với mối quan hệ kinh tế xếp trật tự định sở thỏa thuận nước thành viên 1.1.2 Hội nhập kinh tế khu vực dẫn đến chệch hướng thương mại Hội nhập kinh tế khu vực hình thức liên kết kinh tế quốc tế quốc gia khu vực với Sự liên kết có liên hiệp thuế quan tạo lập chuyển hướng mậu dịch  Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch (Trade Creation): tạo lập mậu dịch xảy vài sản phẩm quốc nội nước thành viên liên hiệp thuế quan bị thay sản phẩm tương tự có chí phí thấp sản xuất từ nước thành viên khác Ví dụ: Trong thị trường Việt Nam, người dân sữ dụng máy tính hãng LENOVO với giá 10 triệu đồng máy Khi Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực, tham gia vào tổ chức liên hiệp thuế quan A Việt Nam phép mua máy tính từ nước thành viên khác có giá triệu đồng máy Như vậy, nói quốc gia hội nhập kinh tế khu vực mang lại lợi ích cho người tiêu dùng quốc gia Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch làm tăng phúc lợi thành viên dẫn đến việc chun mơn hóa sản xuất nhờ lợi so sánh Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch làm gia tăng phúc lợi nước thành viên việc gia tăng thu nhập thật nước thành viên làm cho việc nhập phần lại giới tăng lên mà không bị hiệu bù trừ  Liên hiệp thuế quan chuyển hướng mậu dịch (Trade Diverson): chuyển hướng mậu dịch xảy nhập loại sản phẩm từ nước bên ngồi liên hiệp thuế quan có giá thấp lại bị thay nhập loại sản phẩm nói từ nước thành viên liên hiệp có phí sản xuất cao Đây kết việc ưu đãi mậu dịch cho thành viên liên hiệp Ví dụ: Trong thị trường Việt Nam, người dân sữ dụng máy tính hãng LENOVO với giá 10 triệu đồng máy Khi Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực, tham gia vào tổ chức liên hiệp thuế quan A Việt Nam khơng nhập máy tính nước khác có giá triệu đồng máy, mà phải nhập từ nước thành viên tổ chức liên hiệp thuế quan A có giá 12 triệu đồng máy Như vậy, nói việc hội nhập kinh tế khu vực mang lại thiệt hại cho người tiêu dùng quốc gia Việc chuyển hướng mậu dịch làm giảm phúc lợi, việc chuyển sản xuất từ nhà sản xuất có hiệu bên ngồi liên hiệp thuế quan sang nhà sản xuất hiệu liên hiệp thuế quan Vì vậy, việc chuyển hướng mậu dịch làm xấu việc phân phối sử dụng tài nguyên quốc tế đưa sản xuất xa lợi so sánh Liên hiệp thuế quan chuyển hướng mậu dịch đưa đến việc tạo lập mậu dịch lẫn chuyển hướng mậu dịch nên tăng có thê giảm phúc lợi nước thành viên, chắn giảm phúc lợi phần cịn lại giới Từ hai ví dụ kết luận quan điểm: “Hội nhập kinh tế khu vực dẫn đến chệch hướng thương mại” sai Việc hội nhập kinh tế thông qua liên hiệp thuế quan mang lại tạo lập mậu dịch chuyển hướng mậu dịch, nên quan điểm đơn phương nêu mặt bất lợi hội nhập kinh tế khơng xác 1.2 Câu 2: Thế tồn cầu hóa? Nêu khái niệm công ty đa quốc gia Các công ty đa quốc gia có vai trị q trình tồn cầu hóa? Hãy phân tích vai trị ấy? 1.2.1 Tồn cầu hóa Tồn cầu hóa định nghĩa “sự hợp khơng lay chuyển thị trường, quốc gia,… đường, cho phép dân cư, tập đồn, quốc gia tiếp cận giới xa hơn, nhanh hơn, sâu rẻ chưa trước đây.” “Tồn cầu hóa trình biến vùng miền, cộng đồng người khác từ trạng thái biệt lập, tách rời thành trạng thái khác chất, liên kết gắn bó thành thể thống hữu quy mơ tồn cầu Khi đó, kiện, tượng, vấn đề xảy vùng miền này, cộng đồng người có ảnh hưởng, tác động tới vùng miền, cộng đồng người khác quy mơ tồn giới.” 1.2.2 Khái niệm công ty đa quốc gia Công ty đa quốc gia (Multinational corporation – MNCs) MNE (Multinational enterprises) khái niệm để công ty sản xuất hay cung cấp dịch vụ hai quốc gia Các cơng ty đa quốc gia lớn có ngân sách vượt ngân sách nhiều quốc gia Công ty đa quốc gia có ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc tế kinh tế quốc gia Các công ty đa quốc gia đóng vai trị quan trọng q trình tồn cầu hóa Một số người cho dạng MNC hình thành tương ứng với tồn cầu hóa – xí nghiệp liên hợp tồn cầu 1.2.3 Vai trị cơng ty đa quốc gia  Thúc đẩy hoạt động thương mại giới phát triển Trong q trình hoạt động cơng ty đa quốc gia thúc hoạt động xuất nhập quốc gia gia công quốc tế Hay nói cách khác cơng ty đa quốc gia thúc đẩy thương mại phát triển với ba dịng lưu thơng hàng hố là: hàng hố xuất nhập từ cơng ty mẹ, hàng hố bán từ chị nhánh nước hàng hố trao đổi cơng ty tập đồn Các cơng ty đa quốc gia chi phối hầu hết chu chuyển hàng hoá quốc gia kênh lưu thơng xun quốc gia  Làm thay đổi cấu thương mại quốc tế Với tỷ trọng lớn thương mại giới cơng ty đa quốc gia chủ thể làm thay đổi cấu hàng hố cấu đối tác thương mại giới Chiến lược phát triển công ty đa quốc gia gắn liền với hoạt động thương mại, xuất nhập Qua ảnh hưởng trực tiếp tới cấu hàng hoá xuất Trong năm gần đây, tỷ suất lợi nhuận ngành dịch vụ tăng cao ngành nơng nghiệp cơng nghiệp giảm dần Do đó, cơng ty nói chung các cơng ty đa quốc gia nói riêng chuyển mạnh sang đầu tư vào ngành dịch vụ thúc đẩy giá trị xuất hàng hoá dịch vụ tăng cao Cùng với thay đổi cấu hàng hoá cấu đối tác thương mại giới dần thay đổi Tỷ trọng hàng hoá xuất nước phát triển ngày cao, đặc biệt nước công nghiệp Sự thay đổi chiến lược các công ty đa quốc gia hệ thống sản xuất quốc tế chúng mở nhiều hội cho nước phát triển kinh tế chuyển đổi tham gia vào hoạt động hướng xuất  Các công ty đa quốc gia thúc đẩy lưu thơng dịng vốn đầu tư tồn giới Trên thực tế, hầu hết hoạt động đầu tư nước ngồi thực qua kênh cơng ty đa quốc gia Các công ty đa quốc gia chi phối 90% tổng FDI toàn giới Chỉ tính riêng cơng ty đa quốc gia tam giác kinh tế (Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu) chiếm 1/3 lượng FDI toàn cầu Giá trị lượng vốn FDI thực thước đo vai trò to lớn công ty đa quốc gia kinh tế giới, FDI cơng cụ quan trọng công ty đa quốc gia việc thực chiến lược tồn cầu Với tư cách chủ thể hoạt động đầu tư giới, công ty đa quốc gia nhân tố đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng mang tính định tới toàn hoạt động đầu tư quốc tế  Các công ty đa quốc gia làm tăng tích lũy vốn nước chủ nhà Bản thân công ty đa quốc gia hoạt động nước mang đến nước số lượng vốn Hơn nữa, q trình hoạt động cơng ty đa quốc gia đóng cho ngân sách nước nhà qua khoản như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, chi phí viễn thơng, điện, nước, Mặt khác, nhờ có cơng ty đa quốc gia mà phận đáng kể người dân quốc gia có thêm thu nhập làm việc cho cơng ty  Vai trị công ty đa quốc gia hoạt động phát triển chuyển giao công nghệ Trong chiến lược cạnh tranh, công ty đa quốc gia coi công nghệ yếu tố quan trọng, giữ vị trí hàng đầu Do đó, thúc đẩy đổi cơng nghệ hoạt động Nghiên cứu phát triển (R&D) nhiệm vụ sống cịn cơng ty Đi đầu đổi công nghệ, đồng nghĩa với nâng cao lực cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường giữ vị trí độc quyền Nếu trước đây, cơng ty đa quốc gia thường đầu tư lớn cho phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu để sở tạo phát minh sáng chế, công nghệ đời không từ phịng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trường đại học mà cịn từ sở sản xuất cơng ty đa quốc gia Trong q trình thực đầu tư nước ngồi cơng ty đa quốc gia thường có phương thức kênh riêng để thực hoạt động chuyển giao công nghệ Có thể kể đến hình thức là: cơng nghệ hạng nhất, cơng nghệ hạng hai, thơng qua hình thức đầu tư liên kết, liên minh cổ phần, hay FDI,…  Các công ty đa quốc gia góp phần thúc đẩy phân cơng lao động ngồi nước Khác với cơng ty nội địa, công ty đa quốc gia phân bổ nguồn lực quy mơ quốc tế theo phân công lao động chi nhánh Sự phân bổ lao động chi nhánh theo trình độ cao thấp, số lượng nhiều lại tuỳ vào chiến lược phát triển nhánh công ty đa quốc gia Với cách làm công ty đa quốc gia tạo lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động nước mà có chi nhánh 1.3 Câu 3: Trình bày điểm khác biệt học thuyết lợi tuyệt đối Adam Smith học thuyết lợi tương đối David Ricardo mậu dịch quốc tế Học thuyết lợi tuyệt đối Adam Học thuyết lợi tương đối David Smith Ricardo Quyết định kinh tế Adam Các giả thuyết Smith lợi tuyệt đối - Ricardo đưa số giả thuyết làm - Khẳng định vai trò cá nhân hệ đơn giản hóa mơ thức mậu dịch thống kinh tế tư doanh Theo ơng, có + Chỉ có hai quốc gia hai loại sản bàn tay vơ hình (the invisible hand) dẫn phẩm dắt cá nhân hướng đến lợi ích chung ngồi ý mong đợi + Hệ tư tưởng quyền quốc gia không cần can thiệp vào cá nhân doanh nghiệp, để họ tự hoạt động + Mậu dịch tự + Lao động chuyển dịch hồn tồn quốc gia khơng chuyển dịch nước ngồi + Chi phí sản xuất cố định + Theo thuyết “bàn tay vơ hình” + Khơng có phí vận chuyển Adam Smith Chính phủ khơng cần can + Lý thuyết tính giá trị lao động thiệp vào hoạt động mậu dịch quốc tế - Theo qui luật này, quốc gia - Khẳng định nguyên tắc phân công lao lợi tuyệt đổi để sản xuất động để tạo nhiều lợi nhuận làm sở hai loại sản phẩm, có lợi giao cho đời lý thuyết lợi tuyệt thương với quốc gia khác coi có đối lợi tuyệt đối để sản xuất hai loại - Trong mậu dịch quốc tế, hai quốc gia sản phẩm giao thương với có lợi Cơ sở để - Trong điều kiện đó, quốc gia thứ hai lại hai quốc gia giao thương với lợi có lợi so với họ không giao tuyệt đối thương Quốc gia A có lợi tuyệt đối sản - Trong trường hợp quốc gia phẩm X khơng có lợi tut đối bất lợi hoàn toàn việc sản xuất tất sản phẩm Y Quốc gia B có lợi tuyệt sản phẩm, họ vấn chun mơn đối sản phẩm Y khơng có lợi hóa sản xuất xuất sản phẩm có tuyết đối sản phẩm X Khi A bất lợi nhỏ họ có lợi chun sản xuất sản phẩm X B chuyên sản xuất sản phẩm Y trao đổi cho - Còn quốc gia có lợi hồn tồn việc sản xuất tất sản phẩm tập trung chuyên môn hóa việc sản xuất VD1: Một lao dộng Mỹ sản xuất xuất sản phẩm có lợi lớn họ giạ lúa mì, Anh giạ Một ln có lợi lao động Mỹ sản xuất mét VD2: vải, Anh sản xuất mét vải Sản phẩm Mỹ Anh Lúa mì (giạ/người/giờ) Vải (mét/người/giờ) + Theo Adam Smith, Mỹ có lợi tuyệt đối lúa mì, Anh có lợi tuyệt đối vải, quốc gia trao đổi sau: Sản phẩm Mỹ Anh Lúa mì (W) (giạ/giờ) Vải (C) (mét/giờ) - Nếu so sánh lúa mì vải Anh: NSLĐ sản xuất vài Anh 1⁄2 NSLĐ sản xuất vải Mỹ (2 so với 4); NSLĐ sản xuất lúa mì Anh 1/6 - Mỹ dùng giạ lúa mì để đổi mét vải NSLĐ sản xuất lúa mi Mỹ  Anh có lợi Anh  lợi mét vải  lợi 1⁄2 so sánh vải - Anh muốn có gia lúa phải giờ, - Chi phí sản xuất sản phẩm Mỹ dùng để sản xuất vải thấp so với Anh, Mỹ có lợi * = 30 mét vải Dùng mét vải để trao tuyệt đối sản phẩm so với Anh, đối lúa, lợi 24 mét vài, hay Anh lợi tuyệt đối sản xuất lúa mì tiết kiệm gần Mỹ lớn (6 so với 1) so với vải (4 so với 2)  Mỹ có lợi so sánh lúa mì 4C < 6W < 12C Nội dung thuyết Lợi tuyệt đối Nội dung thuyết Lợi tương đối Adam Smith David Ricardo - Đề cao vai trò cá nhân, doanh - Theo qui luật lợi so sánh Ricardo nghiệp; ủng hộ thương mại tự hai quốc gia có lợi Mỹ khơng có can thiệp Chính phủ chun mơn hóa sản xuất lúa mì xuất Mậu dịch tự làm cho giới sử để đổi lấy vải Anh; Anh dụng tài nguyên hiệu hơn, mang lại chuyên môn hóa sản xuất vải xuất lợi ích nhiều - Thấy tính ưu việt chun mơn phần để đổi lấy lúa mì Mỹ hóa Đồng hóa phân cơng lao - Một cách tổng quát, qui luật lợi so động quốc tế với phân cơng lao động sánh phát biểu sau: nước mà không quan tâm đến khác biệt trị, văn hóa quốc gia Nếu thời gian định, quốc gia I sản xuất a1 sản phẩm A b1 sản phẩm B, quốc gia II sản xuất a2 - Dùng lợi tuyệt đối giải sản phẩm A b sản phẩm B quốc gia thích phần mậu dịch quốc I xuất A nhập B a /b 1 tế ngày Lý thuyết không giải > a /b quốc gia II xuất B 2 thích trường hợp quốc gia có lợi nhập A tuyệt đối để sản xuất tất sản phẩm, quốc gia khơng có sản phẩm - Phân tích lợi ích từ mậu dịch có lợi tuyệt đối liệu trường + Đối với Mỹ, cần đổi 6W lấy số lớn 4C có lợi so với sản hợp cịn có mậu dịch quốc tế khơng xuất nước + Đối với Anh, để có 6W phải 12C sản xuất nước, Anh sẵn sàng trao đổi với Mỹ số nhỏ 12C để có 6W Anh có lợi so với sản xuất nước Như khung mậu dịch trao đối quốc gia là: 4C < 6W
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kinh doanh quốc tế, Bài tập kinh doanh quốc tế

Hình ảnh liên quan

Câu 2 Cho bảng số liệu như sau: NSLĐ  - Bài tập kinh doanh quốc tế

u.

2 Cho bảng số liệu như sau: NSLĐ Xem tại trang 4 của tài liệu.
2.2.1. Cơ sở, mô hình và lợi ích mậu dịch củ a2 quốc gia - Bài tập kinh doanh quốc tế

2.2.1..

Cơ sở, mô hình và lợi ích mậu dịch củ a2 quốc gia Xem tại trang 20 của tài liệu.
Mô hình mậu dịch: Việt Nam xuất khẩu lúa mì, nhập khẩu thép. Mỹ xuất khẩu thép, nhập khẩu lúa mì. - Bài tập kinh doanh quốc tế

h.

ình mậu dịch: Việt Nam xuất khẩu lúa mì, nhập khẩu thép. Mỹ xuất khẩu thép, nhập khẩu lúa mì Xem tại trang 20 của tài liệu.
Tại thị trường NewYork đổi USD ra bảng Anh: 2.100.000.000 / 2 = 1.050.000 GBP - Bài tập kinh doanh quốc tế

i.

thị trường NewYork đổi USD ra bảng Anh: 2.100.000.000 / 2 = 1.050.000 GBP Xem tại trang 21 của tài liệu.

Mục lục

Xem thêm