0

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng nam

26 2 0
  • Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam   chi nhánh quảng nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM CHI HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 834 02 01 Đà Nẵng – Năm 2021 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: PGS.TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: TS Phan Quảng Thống Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài ngân hàng họp Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 03 năm 2021 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động kinh doanh NHTM, tín dụng trọng quan tâm hàng đầu, hoạt động cốt lõi, mang lại phần lớn lợi nhuận cho Ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ln chứa đựng nhiều rủi ro làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh Ngân hàng, đồng thời ảnh hưởng đến kinh tế chủ thể khác sống Với trình hội nhập quốc tế cạnh tranh gay gắt NHTM nay, NHTM thường xuyên đưa chương trình, sách tín dụng thu hút, lôi kéo khách hàng nhằm tăng thị phần địa bàn Để đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng đề ra, q trình tăng trưởng, khơng tránh khỏi đánh đổi tăng trưởng chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng, vừa yếu tố chủ quan thẩm định khách hàng sơ sài, khơng thực giám sát kỹ mục đích sử dụng vốn vay, khách hàng khơng có thiện chí trả nợ…vừa yếu tố khách quan biến động ngành nghề, ảnh hưởng mơi trường quốc tế…Chính chất lượng tín dụng nên xảy rủi ro tín dụng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng Chính thế, để tạo tăng trưởng an tồn bền vững việc kiểm sốt rủi ro tín dụng điều cần thiết, cần trọng hàng đầu Những năm gần theo định hướng tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng phân khúc khách hàng cá nhân Chi nhánh trọng phát triển dư nợ nhóm khách hàng này, đặc biệt tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh để đem lại lợi nhuận cao cho Chi nhánh Chi nhánh đạt nhiều thành tích tăng trưởng dư nợ khách hàng cá nhân hệ thống NHCT, nhiên bên cạnh việc cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tồn nhiều vấn đề tiềm ẩn rủi ro, rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng cho vay không thu nợ gốc lãi khoản vay đầy đủ, hạn, rủi ro tiềm ẩn suốt trình trước, sau cho vay biểu hình thức vay không thu hồi được, nợ hạn, lãi tồn đọng cao, vốn… Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng đối tượng khách hàng cá nhân kinh doanh chi nhánh Quảng Nam chưa quan tâm mức kết kiểm soát chưa mong đợi dẫn đến kiềm chế tỷ lệ nợ xấu mà cịn có xu hướng biến động tăng qua năm, đặc biệt tỷ lệ nợ xấu khoản vay kinh doanh khách hàng cá nhân Từ nội dung trên, chọn vấn đề “Hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Qua việc phân tích, đánh giá thực trạng, kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Nam, tác giả đề xuất số khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa sở lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM - Phân tích thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam - Đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam 2.3 Câu hỏi nghiên cứu: Từ mục tiêu trên, câu hỏi nghiên cứu đặt để giải sau: [1] Hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCN kinh doanh NHTM có nội dung chủ yếu gì? [2] Tiêu chí đánh giá kết nhân tố ảnh hưởng đến kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh NHTM gì? [3] Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam từ năm 2017 đến năm 2019 nào? Có thành cơng hạn chế gì? [4] Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - CN Quảng Nam cần làm để hồn thiện hoạt động kiểm sốt RRTD cho vay KHCN kinh doanh thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam, cụ thể khảo sát, tìm hiểu đối tượng: + Phòng bán lẻ Hội sở chi nhánh 04 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh địa bàn: PGD Chu Lai, PGD Tam Kỳ, PGD Hà Lam PGD Nam Phước + Phòng Tổng hợp, Phòng Hỗ trợ tín dụng chi nhánh, Phịng Kiểm tra kiểm soát nội khu vực 15 phụ trách chi nhánh, Phịng Quản lý rủi ro tín dụng Trụ sở + Khách hàng cá nhân kinh doanh vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam từ năm 2017 đến năm 2019 Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu + Phương pháp thu thập liệu thứ cấp + Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Phương pháp tổng hợp, xử lý liệu Phương pháp phân tích Bố cục đề tài Ngồi phần mở đầu, kết luận, mục lục, luận văn kết cấu thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM Chương 2: Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam Tổng quan tình hình nghiên cứu: + Các bái báo tạp chí klhoan học: - Lê Thị Hạnh (2016), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, kỳ tháng 12/2016 - Ngơ Thị Thu Mai, Nguyễn Ngọc Bích (2017), “Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam”, Tạp chí tài chính, kỳ tháng 12/2017 - Nguyễn Chí Trung (2017), “Về quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại”, Thời báo Ngân hàng, số 78 - Nguyễn Thường Lạng (2017), “Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề đặt ra”, Tạp chí Tài chính, kỳ tháng 9/2017 - Nguyễn Như Dương (2018), “Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng từ ngân hàng ANZ”, Tạp chí Tài chính, kỳ 1+2 tháng 01/2018 - Đỗ Đoan Trang (2019), “Về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí tài ngày 09/02/2019 - Trương Thị Hồng Phương (2019), “Hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần”, Tạp chí Tài chính, kỳ tháng 11/2019 - Tơ Thiện Hiền (2020), “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang”, website tapchicongthuong.vn, ngày 12/01/2020 + Các luận văn thạc sĩ: - Nguyễn Huy Bé (2015), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đăk Nơng” - Nguyễn Thị Ngọc Loan (2015), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng” - Nguyễn Thị Giang (2018), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Đà Nẵng" - Trần Văn Huy (2018), Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn - Nguyễn Đức Diễm My (2018), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam” CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a/ Khái niệm: Cho vay KHCN kinh doanh NHTM hình thức cấp tín dụng, theo NHTM giao cam kết giao cho khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, bao gồm nhu cầu vốn cá nhân nhu cầu vốn hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân, khơng bao gồm sử dụng cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân gia đình, cá nhân thời gian định dựa thỏa thuận, nguyên tắc hoàn trả gốc lãi theo quy định b/ Đặc điểm cho vay KHCN kinh doanh NHTM: - Quy mô khoản vay thường nhỏ lẻ - Số lượng vay nhiều - Mức độ phân tán khoản vay rộng - Thông tin tài KHCN thường có độ tin cậy thấp - Hồ sơ, thủ tục khoản vay thường đơn giản -Việc kiểm tra, giám sát khoản vay gặp nhiều khó khăn 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a Khái niệm rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh khả xảy thiệt hại, mát tổn thất tài mà Ngân hàng gánh chịu khách hàng cá nhân kinh doanh không thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng tín dụng, với biểu cụ thể khách hàng chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ không trả nợ đến hạn khoản gốc lãi b Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh: Rủi ro tín dụng có tính tất yếu Rủi ro tín dụng có tính gián tiếp Rủi ro tín dụng có tính đa dạng, phức tạp Rủi ro tín dụng có tính chất khó giám sát c Phân loại rủi ro tín dụng:  Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro  Căn vào mức độ ảnh hƣởng rủi ro tín dụng d Nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh: + Nguyên nhân dẫn đến RRTD cho vay KHCN kinh doanh:  Nguyên nhân từ phía khách hàng: - Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, sử dụng vào hoạt động có rủi ro cao dẫn đến thua lỗ không trả nợ cho NH - Bản thân khách hàng có hành vi lừa đảo  Nguyên nhân từ phía ngân hàng: - Thiếu quy trình kiểm sốt rủi ro chặt chẽ - Năng lực, đạo đức cán - Công tác kiểm tra nội ngân hàng lỏng lẻo, chưa thực làm đầy đủ theo chức trách nhiệm vụ - Ngân hàng đơi q trọng lợi nhuận, đặt khoản vay có lợi nhuận cao khoản vay lành mạnh, tình trạng tham nhũng, tiêu cực diễn nội ngân hàng, áp lực cạnh tranh với ngân hàng khác  Nguyên nhân khách quan: - Do biến động trị - xã hội ngồi nước gây khó khăn cho khách hàng dẫn tới rủi ro cho ngân hàng - Do thay đổi bất thường chậm thay đổi, chưa phù hợp với tình hình phát triển đất nước sách Nhà nước - Do mơi trường pháp lý lỏng lẻo, thiếu đồng - Do biến động kinh tế - Do thiên tai bão lũ, khủng bố, chiến tranh, + Hậu rủi ro tín dụng: 10 - Nâng cao vị uy tín ngân hàng - Ổn định phát triển kinh tế 1.2.2 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh NHTM a Né tránh rủi ro: việc chủ động né tránh trước rủi ro xảy ra, né tránh đối tượng, hoạt động nguyên nhân làm phát sinh tổn thất b Ngăn ngừa rủi ro: việc sử dụng biện pháp để giảm thiểu tần suất mức độ rủi ro xảy c Giảm thiểu tổn thất xảy rủi ro: việc sử dụng biện pháp nhằm giảm bớt tổn thất rủi ro tín dụng mang lại d Chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh: việc xếp để vài đối tượng gánh chịu hoàn toàn hay phần tổn thất xảy e Đa dạng hóa rủi ro tín dụng: việc ngân hàng đa dạng hóa danh mục cho vay, thực cho vay với nhiều loại sản phẩm, nhiều khách hàng, không tập trung cho vay nhiều vào số ngành nghề, lĩnh vực, hình thức cấp vốn, khách hàng nhóm khách hàng nhằm mục đích phân tán rủi ro 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh a Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Dư nợ xấu Tổng dư nợ  100% b Biến động cấu nhóm nợ Biến động cấu nhóm nợ thay đổi tỷ trọng dư nợ từ nhóm đến nhóm tổng dư nợ qua thời điểm 11 c Tỷ lệ trích lập dự phịng cụ thể khoản vay tổng dư nợ Tỷ lệ trích lập dự phịng cụ thể = Số trích lập dự phòng cụ thể Tổng dư nợ  100% d Tỷ lệ xóa nợ rịng tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xóa nợ rịng = Giá trị xóa nợ ròng Tổng dư nợ  100% 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCN kinh doanh NHTM a Nhân tố bên ngồi - Mơi trường kinh tế, trị, xã hội: - Môi trường pháp lý, bao gồm hệ thống sách quan có thẩm quyền Chính phủ, Ngân hàng nhà nước : b Nhân tố bên - Định hướng tín dụng Ban lãnh đạo ngân hàng - Nhận thức rủi ro trình độ chuyên môn cán - Công cụ thực kiểm sốt rủi ro, gồm quy trình, quy định trang thiết bị, công nghệ - Hiệu lực hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội NHTM KẾT LUẬN CHƢƠNG Rủi ro tín dụng ln tồn có tác động lớn đến hoạt động ngân hàng Nó khơng gây biến động lớn lợi nhuận mà ảnh hưởng trực tiếp đến khả phá sản ngân hàng sức mạnh kinh tế Do việc thiết lập vận hành hệ thống kiểm sốt rủi ro tín dụng hiệu phải ln coi trọng chiến lược phát triển tổ chức tín dụng để hạn chế giảm thiểu hậu mà rủi ro tín dụng gây Trong chương I, luận 12 văn hệ thống cách tổng quan lý luận KHCN kinh doanh, rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh đồng thời đề cập đến vấn đề kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh, tiêu đánh giá kết kiểm soát rủi ro nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động NHTM CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CN QUẢNG NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CN QUẢNG NAM 2.1.1 Sơ lƣợc lịch sử đời phát triển CN Quảng Nam 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức CN Quảng Nam 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2017 – 2019 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI VIETINBANK QUẢNG NAM 2.2.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh CN Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2019 2.2.2 Khái qt sách mơ hình kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh CN Quảng Nam 13 a Chính sách kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh Trụ sở khơng giao tồn mức phán tín dụng mà phân chia thành mức kiểm soát thẩm định mức kiểm soát giao dịch Mức kiểm sốt thẩm định mức cấp giới hạn tín dụng, cấp khoản vay, khoản L/C, bảo lãnh, chiết khấu hình thức cấp tín dụng khác Mức kiểm soát giao dịch bao gồm giải ngân, phát hành cam kết bảo lãnh, L/C, chiết khấu b Mơ hình tổ chức kiểm sốt rủi ro tín dụng Mơ hình tổ chức kiểm sốt VietinBank chia làm vịng, vịng khối kinh doanh từ trụ sở đến chi nhánh tự kiểm sốt q trình vận hành/giao dịch, vòng máy kiểm tra kiểm soát nội thuộc khối quản lý rủi ro vịng phịng kiểm tốn nội trực thuộc Ban kiểm soát miền Bắc, Trung, Nam 2.2.3 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh Chi nhánh Quảng Nam a Tiêu chuẩn điều kiện cho vay KHCN kinh doanh: Mặc dù xét bề mặt hồ sơ chi nhánh ln đáp ứng khung sách cho vay KHCN kinh doanh chặt chẽ nói cịn nhiều trường hợp việc đáp ứng quy định cịn mang tính hình thức số điều kiện cho vay phụ thuộc vào cán tín dụng thái độ/trình độ thẩm định, công tác đánh giá xếp loại khách hàng chưa chuẩn xác dẫn đến rủi ro tín dụng sau b Lựa chọn hội cho vay qua kết thẩm định: Việc thẩm định xét duyệt cấp tín dụng xem xét điều kiện khách hàng vay vốn nhu cầu, mục đích, đối tượng, tài sản bảo đảm tiền vay… việc xét duyệt cho vay đảm bảo nguyên tắc 14 độc lập phân định trách nhiệm giữ khâu thẩm định định cho vay Thực tế cho thấy, quy trình quy định hướng dẫn thẩm định khách hàng chi tiết cụ thể nhiên trình giải hồ sơ cho khách hàng cịn nhiều trường hợp cán muốn rút ngắn thời gian giải hồ sơ, tiết kiệm chi phí chạy theo tiêu dư nợ mà bỏ qua số quy định, dẫn đến lựa chọn sai khách hàng c Ngăn ngừa RRTD cho vay KHCN kinh doanh: NHCT thực phân cấp quyền phán rõ ràng, thông qua việc giao thẩm quyền phán tín dụng Kiểm tra giám sát trước, sau cho vay Việc kiểm soát rủi ro qua rà soát điều khoản hợp đồng tín dụng/giấy nhận nợ, hợp đồng bảo đảm trước cho vay, hỗ trợ phần từ trụ sở thơng qua mẫu hợp đồng chung, thông tin cụ thể khoản vay CN tự điền Tại chi nhánh, không xảy thường xuyên trường hợp cán không thay đổi hết nội dung cần thiết chép hồ sơ khác quên chỉnh sửa lại lãnh đạo phịng khơng rà sốt kỹ hợp đồng dễ dẫn đến gây khó khăn cho ngân hàng có tranh chấp xảy Việc kiểm tra sử dụng vốn vay cho vay KHCN kinh doanh thơng qua việc u cầu khách hàng cung cấp xác bên thụ hưởng, cung cấp hóa đơn mua hàng phải có thơng tin đầy đủ bên bán để CBTD kiểm tra người bán có kinh doanh thực hay khơng, để CBTD thẩm định xác khách hàng sử dụng vốn vay mục đích NHCT quy định thời gian định kỳ kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, tài KHCN tháng/lần chung cho tất khách hàng, hầu hết khoản cho vay định kỳ lập biên 15 kiểm tra sử dụng vốn vay, biên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng Tuy nhiên nhiều trường hợp kiểm tra mang tính hình thức - NHCT triển khai quy trình cảnh báo sớm KHCN vay sản xuất kinh doanh q trình giám sát khoản vay thơng qua hai nhóm tiêu tiêu chiết xuất từ hệ thống liệu NHCT tiêu từ bảng câu hỏi điều tra, nhằm mục đích ghi nhận phát thơng tin bất lợi khách hàng gây rủi ro không thu hồi nợ vay NHCT, nhằm giám sát áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với mức độ rủi ro khách hàng Tuy nhiên việc triển khai quy trình cảnh bảo sớm chi nhánh chưa đầy đủ toàn diện d Tăng cường cho vay có bảo đảm tài sản Đối với KHCN kinh doanh chi nhánh thực cho vay có bảo đảm đầy đủ tài sản, khơng cho vay khơng có TSBĐ e Kiểm soát danh mục cho vay - Dư nợ cho vay KHCN sản xuất kinh doanh chủ yếu tập trung lớn mục đích cho vay phục vụ thương nghiệp năm 2017 chiếm 60% dư nợ KHCN, đến năm 2019 tỷ trọng có giảm phân tán mục đích cho vay phục vụ dịch vụ thương nghiệp cho thấy chi nhánh có trọng việc phân tán rủi ro nhiều lĩnh vực f Quy định đối tượng mua chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Nam Để ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng, chi nhánh thực tốt quy định NHCT loại TSBĐ phải mua bảo hiểm ủy quyền thụ hưởng bảo hiểm cho CN 16 g Quy định giải pháp xử lý nợ có vấn đề Đối với nợ xấu phát sinh từ KHCN kinh doanh, Chi nhánh thực theo hướng đôn đốc khách hàng thu hồi nợ xử lý tài sản mà chưa áp dụng biện pháp xử lý linh hoạt khác cấu nợ, cho vay giảm dần dư nợ khách hàng tổ chức h Tuyển dụng, đào tạo bố trí nhân Cơng tác tuyển dụng Chi nhánh thực theo quy định NHCT Việc bố trí nhân sự, phân cơng cơng việc phịng ban quy định Cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ: Chi nhánh cử cán tham gia lớp đào tạo trường đào tạo VietinBank tổ chức, tham gia đầy đủ lớp đào tạo nghiệp vụ TSC (truyền hình trực tuyến, lớp học online,…) Tự đào tạo Chi nhánh thông qua phổ biến văn nghiệp vụ Edoc, rút kinh nghiệm từ lỗi không tuân thủ i Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức nguồn thông tin Chi nhánh triển khai tất hệ thống chương trình NHCT để phục vụ hoạt động tín dụng Ngồi phận điện toán chi nhánh thiết kế nhiều loại báo cáo phù hợp với đặc điểm chi nhánh dễ sử dụng chẳng hạn báo cáo khách hàng có nợ đến hạn trước 01 tuần, báo cáo tổng hợp TSBĐ CN dạng excel để dễ đối chiếu liệu… 2.2.4 Kết công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh CN Quảng Nam a Thực trạng nợ xấu 17 Từ năm 2017 đến năm 2019, tỷ lệ nợ xấu chung toàn Chi nhánh ngày tăng, chủ yếu nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp Trừ năm 2017, nợ xấu KHCN năm 2018 2019 chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nợ xấu Chi nhánh, 100% nợ xấu KHCN nợ xấu từ cho vay KHCN kinh doanh có có xu hướng tăng qua năm Mặc dù tỷ lệ nợ xấu KHCN coi mức an toàn (so với quy định Basel II, tỷ lệ nợ xấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng nam , Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh quảng nam