0

Bai 20 Luyen tap ve phuong phap lap luan trong van nghi luan

15 7 0
  • Bai 20 Luyen tap ve phuong phap lap luan trong van nghi luan

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:42

Viết tiếp kết luận cho các luận cứ sau nhằm thể hiện tư tưởng, quan điểm của người nói.. Nhiều bạn nói năng thật khó nghe……c[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 20 Luyen tap ve phuong phap lap luan trong van nghi luan

Hình ảnh liên quan

- Trong đời sống, hình thức biểu hiện mối quan hệ giữa luận cứ và luận điểm (kết luận) thường nằm  trong một cấu trúc câu nhất định. - Bai 20 Luyen tap ve phuong phap lap luan trong van nghi luan

rong.

đời sống, hình thức biểu hiện mối quan hệ giữa luận cứ và luận điểm (kết luận) thường nằm trong một cấu trúc câu nhất định Xem tại trang 8 của tài liệu.