0

Giáo Án Hoá Học Lớp 11 ( chi tiết) HKII

90 20 1
  • Giáo Án Hoá Học Lớp 11 ( chi tiết)  HKII

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:06

Chương 5: HIĐROCACBON NO Bài 25: ANKAN (Tiết 1) Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: 01 tiết I MỤC TIÊU 1) Kiến thức: - Biết công thức cấu tạo gọi tên số ankan đơn giản - Biết tính chất hóa học đặc trưng ankan phản ứng - Biết tầm quan trọng hiđrocacbon no công nghiệp đời sống 2) Năng lực: a) Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học; - Năng lực giao tiếp hợp tác; - Năng lực giải vấn đề sáng tạo; b) Năng lực chuyên biệt: - Năng lực nhận thức hóa học; - Năng lực tìm hiểu giới tự nhiên góc độ hóa học; - Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ học 3) Phẩm chất: - Yêu nước; - Trách nhiệm; - Trung thực; - Chăm chỉ; - Nhân II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Giáo viên Hệ thống tranh ảnh, video mô Học sinh Chuẩn bị nhà III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Tạo tâm lý hứng thú bắt đầu học b) Nội dung: GV trình chiếu tranh ảnh, video ankan c) Sản phẩm: HS nắm vấn đề liên quan đến học d) Tổ chức thực hiện: GV trình chiếu số hình ảnh ankan, dẫn dắt vào học B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Hoạt động 1: Dãy đồng đẳng metan a) Mục tiêu: Biết dãy đồng đẳng metan b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm công thức dãy đồng đẳng metan d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu hs nhắc lại khái niệm đồng đẳng - Dãy đồng đẳng CH4 ankan Hãy lập công thức chất đồng đẳng tiếp theo? - Rút CTTQ dãy đồng đẳng ankan cho I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP -1- biết số n có giá trị nào? 1) Dãy đồng đẳng metan: Cho hs quan sát mơ hình phân tử C 4H10, yêu cầu - CH4, C2H6, C3H8, hs cho biết loại liên kết phân tử ankan - CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1) góc liên kết phân tử bao nhiêu? Các - Đặc điểm: mạch hở, chứa liên kết đơn nguyên tử C phân tử ankan có nằm đường thẳng không? Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe thực nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận Hoạt động 2: Đồng phân a) Mục tiêu: Hiểu cách viết đồng phân b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm cách viết đồng phân ankan d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 2) Đồng phân: - Hãy viết CTCT CH4, C2H6, C3H8 Từ C4H10 trở có đồng phân mạch cacbon - Các chất có hay nhiều CTCT? Ví dụ:Viết đồng phân C5H12 Yêu cầu hs viết CTCT C4H10, C5H12 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 � Nhận xét bổ sung: Các chất lại dãy CH3 - CH - CH2 - CH3 đồng đẳng ankan có đồng phân mạch cacbon: không nhánh phân nhánh CH3 Hướng dẫn HS cách viết đồng phân: CH3 Ví dụ:Viết đồng phân C5H12 Bước 2: Thực nhiệm vụ: CH3 - C - CH3 HS lắng nghe thực nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo, thảo luận: CH3 HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận Hoạt động 3: Danh pháp a) Mục tiêu: Biết cách gọi tên số ankan b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm cách gọi tên ankan d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 3) Danh pháp: Giới thiệu bảng 5.1 sgk/111 * Ankan không phân nhánh: Bảng 5.1 Nêu quy tắc IUPAC lấy ví dụ phân tích cho - Ankan – 1H = nhóm ankyl (CnH2n+1-) hs hiểu quy tắc - Tên nhóm ankyl = tên ankan - an + yl Cho hs nhận xét số lượng nguyên tử C liên * Ankan phân nhánh: Gọi theo danh pháp thay kết trực tiếp với nguyên tử C rút định - Chọn mạch C (Dài nhiều nhánh nghĩa bậc C nhất) Bước 2: Thực nhiệm vụ: - Đánh số thứ tự mạch C phía gần nhánh HS lắng nghe thực nhiệm vụ (sao cho tổng số nhánh nhỏ nhất) - Tên = số nhánh - tên nhánh + tên mạch Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày -2- Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận CH3 CH3 - C - CH2 - CH2 - CH3 ®imetylpentan CH3 Lưu ý: Nếu có nhiều nhánh, gọi theo thứ tự âm vần CH3 - CH - CH - CH2 - CH3 3-etyl-2-metylpentan CH3 C2H5 ■ Bậc C: Được tính số liên kết với nguyên tử C khác Hoạt động 4: Tính chất vật lí a) Mục tiêu: Hiểu số tính chất vật lí ankan b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm tính chất vật lí ankan d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Dựa vào sgk, gv yêu cầu hs thống kê C1 � C4: Khí ; C5 � C10: Lỏng ; C18 trở lên: Rắn đặc điểm sau ankan: Trạng thái, quy luật Ankan nhẹ nước, không tan nước, tan biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi, dung mơi hữu khối lượng riêng, tính tan Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng Bước 2: Thực nhiệm vụ: tăng theo phân tử khối HS lắng nghe thực nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức học b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức học vào giải tập d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: Bài làm HS, kỹ tính tốn hóa học d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời Chương 5: HIĐROCACBON NO -3- Bài 25: ANKAN (Tiết 2) Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: 01 tiết I MỤC TIÊU 1) Kiến thức: - Biết công thức cấu tạo gọi tên số ankan đơn giản - Biết tính chất hóa học đặc trưng ankan phản ứng - Biết tầm quan trọng hiđrocacbon no công nghiệp đời sống 2) Năng lực: a) Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học; - Năng lực giao tiếp hợp tác; - Năng lực giải vấn đề sáng tạo; b) Năng lực chuyên biệt: - Năng lực nhận thức hóa học; - Năng lực tìm hiểu giới tự nhiên góc độ hóa học; - Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ học 3) Phẩm chất: - Yêu nước; - Trách nhiệm; - Trung thực; - Chăm chỉ; - Nhân II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Giáo viên Hệ thống tranh ảnh, video mô Học sinh Chuẩn bị nhà III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Tạo tâm lý hứng thú bắt đầu học b) Nội dung: GV kiểm tra cũ c) Sản phẩm: HS nắm vấn đề liên quan đến học d) Tổ chức thực hiện: B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Hoạt động 1: Phản ứng halogen a) Mục tiêu: Biết phản ứng halogen ankan b) Nội dung: HS làm việc với SGK, làm việc nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: III TÍNH CHẤT HÓA HỌC Yêu cầu hs đọc sgk đưa nhận xét chung 1) Phản ứng halogen: đặc điểm cấu tạo tính chất hóa học Ví dụ 1: Cho CH4 phản ứng với Cl2: as ankan CH4 + Cl2 �� � CH3Cl + HCl Vì liên kết σ bền, ankan trơ mặt clometan (metyl clorua) as hóa học, ankan khơng phản ứng với axit, kiềm, CH3Cl + Cl2 �� � CH2Cl2 + HCl dd KMnO4 có khả tham gia vào điclometan (metylen clorua) -4- phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng oxi hóa - Lưu ý cho hs phản ứng đặc trưng ankan phản ứng Yêu cầu hs nhắc lại khái niệm phản ứng nêu qui tắc thay nguyên tử H phản ứng CH4 với Cl2 - Lưu ý tỉ lệ mol CH4 Cl2 mà sản phẩm sinh khác Yêu cầu hs xác định bậc nguyên tử C ptử CH3–CH2–CH3 viết pthh - Rút nhận xét: Hướng Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe thực nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận Hoạt động 2: Phản ứng đề-hiđro hóa ankan a) Mục tiêu: Biết phản ứng đề-hiđro hóa ankan b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Viết phương trình phản ứng tách hiđro Yêu cầu HS nhận xét Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe thực nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận Hoạt động 3: Phản ứng cracking a) Mục tiêu: Biết phản ứng cracking ankan b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Viết phương trình phản ứng cracking Yêu cầu HS nhận xét � Dưới tác dụng to, xt ankan khơng bị tách H2 mà cịn bị bẽ gãy liên kết C–C tạo phân tử nhỏ Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe thực nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận Hoạt động 4: Phản ứng oxi hóa hồn tồn as CH2Cl2 + Cl2 �� � CHCl3 + HCl triclometan (clorofom) as CHCl3 + Cl2 �� � CCl4 + HCl tetraclometan (cacbon tetraclorua) Ví dụ 2: CH3 - CH - CH3 CH3 - CH2 - CH3 + Cl2 a/s -HCl Cl 2-clopropan: 57% CH3 - CH2 - CH2 Cl 1-clopropan: 43% ■ Nhận xét: Nguyên tử H liên kết với nguyên tử C bậc cao dễ bị nguyên tử H liên kết với C bậc thấp 2) Phản ứng tách: a) Đề-hiđro hóa (tách H2): xt, to Ví dụ: CH3–CH3 ��� � CH2=CH2 + H2 xt, to CH3–CH2–CH3 ��� � CH3–CH2=CH2 + H2 o xt, t TQ: CnH2n+2 ��� � CnH2n + H2 b) Phản ứng cracking: to CH3–CH2–CH3 �� � CH4 + CH2=CH2 to CH3–CH2–CH2–CH3 �� � CH4 + CH2=CH–CH3 o t CH3–CH2–CH2–CH3 �� � CH3-CH3 + CH2=CH2 cracking TQ: CnH2n+2 ���� CmH2m+2 + CxH2x Với: n = m + x, m ≥ 1, x ≥ 2, n ≥ -5- a) Mục tiêu: Biết phản ứng oxi hóa hồn tồn ankan b) Nội dung: HS làm việc với SGK, làm việc nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 3) Phản ứng oxi hóa hồn tồn (phản ứng cháy): Yêu cầu hs viết phương trình phản ứng cháy 3n   nCO2 + (n+1)H2O tổng quát ankan, nhận xét mối liên hệ CnH2n+2 + O2 số mol ankan, CO2 H2O? Một số kết quả: Bước 2: Thực nhiệm vụ: ● nH 2O  nCO2 HS lắng nghe thực nhiệm vụ nH 2O Bước 3: Báo cáo, thảo luận: �2 ● 1 HS trình bày nCO2 Bước 4: Kết luận nhận định: ● nankan  nH 2O  nCO2 GV nhận xét kết luận Hoạt động 5: Điều chế ứng dụng a) Mục tiêu: Biết cách điều chế số ứng dụng ankan b) Nội dung: HS làm việc với SGK, làm việc nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: IV ĐIỀU CHẾ Viết phương trình điều chế CH4 cách nung 1) Trong phịng thí nghiệm: nóng CH3COONa với CaO, NaOH; giới thiệu Đun nóng natri axetat khan với hỗn hợp vơi tơi xút: CaO, to phương pháp khai thác ankan công nghiệp CH3COONa + NaOH ��� � CH4 + Na2CO3 Cho hs nghiên cứu sgk, rút ứng dụng 2) Trong công nghiệp: (tự đọc SGK) ankan V ỨNG DỤNG: (tự đọc SGK) Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe thực nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức học b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức học vào giải tập d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: Bài làm HS, kỹ tính tốn hóa học d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời Chương 5: HIĐROCACBON NO Bài 27: LUYỆN TẬP ANKAN VÀ XYCLOANKAN -6- Mơn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: 01 tiết I MỤC TIÊU 1) Kiến thức: - Củng cố kỹ viết công thức cấu tạo gọi tên ankan - Rèn luyện kỹ lập công thức phân tử chất hữu cơ, viết phương trình hóa học có ý vận dụng quy luật vào phân tử ankan 2) Năng lực: a) Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học; - Năng lực giao tiếp hợp tác; - Năng lực giải vấn đề sáng tạo; b) Năng lực chuyên biệt: - Năng lực nhận thức hóa học; - Năng lực tìm hiểu giới tự nhiên góc độ hóa học; - Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ học 3) Phẩm chất: - Yêu nước; - Trách nhiệm; - Trung thực; - Chăm chỉ; - Nhân II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Giáo viên Hệ thống câu hỏi tập Học sinh Chuẩn bị nhà III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Tạo tâm lý hứng thú bắt đầu học b) Nội dung: GV kiểm tra cũ c) Sản phẩm: HS nắm kiên thức d) Tổ chức thực hiện: B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Hoạt động 1: Kiến thức cần nắm vững a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức ankan b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm nội dung kiến thức ankan d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: I KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG GV vấn đáp nội dung kiến thức liên quan (theo nội dung SGK) Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe câu hỏi, tìm hiểu SGK Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày nội dung Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận -7- Hoạt động 2: Bài tập a) Mục tiêu: Rèn kỹ viết phương trình hóa học, viết công thức cấu tạo lập công thức chất b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm kỹ hóa học d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: II BÀI TẬP GV yêu cầu HS hoàn thành tập Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS chuẩn bị tập Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận BÀI TẬP Bài 1/123: Viết CTCT ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan Các chất cịn có tên gọi khác khơng? Bài 2/123: Ankan Y mạch khơng nhánh có cơng thức đơn giản C2H5 a) Tìm CTPT, viết CTCT gọi tên Y b) Viết PTHH phản ứng Y với clo chiếu sáng, rõ sản phẩm phản ứng Bài 3/123: Đốt cháy hồn tồn 3,36 lít hỗn hợp khí A gồm metan etan thu 4,48 lít khí cacbonic Các thể tích khí đo đktc Tính thành phần phần trăm thể tích khí hỗn hợp A C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức học b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức học vào giải tập d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: Bài làm HS, kỹ tính tốn hóa học d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời Chương 5: HIĐROCACBON NO Bài 28: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN -8- Mơn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: 01 tiết I MỤC TIÊU 1) Kiến thức: - Biêt tiến hành thí nghiệm xác định định tính cacbon hiđro - Biết tiến hành thí nghiệm điều chế thử tính chất metan 2) Năng lực: a) Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học; - Năng lực giao tiếp hợp tác; - Năng lực giải vấn đề sáng tạo; b) Năng lực chuyên biệt: - Năng lực nhận thức hóa học; - Năng lực tìm hiểu giới tự nhiên góc độ hóa học; - Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ học 3) Phẩm chất: - Yêu nước; - Trách nhiệm; - Trung thực; - Chăm chỉ; - Nhân II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Giáo viên Học sinh Hóa chất: Saccarozơ, CuO, CuSO4 khan, nước vôi Chuẩn bị nhà Dụng cụ: Ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn, nút cao su, ống dẫn khí, diêm, bơng hút nước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Tạo tâm lý hứng thú bắt đầu học b) Nội dung: GV kiểm tra cũ c) Sản phẩm: HS hoạt động cá nhân d) Tổ chức thực hiện: GV vấn đáp nội dung kiến thức liên quan B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Hoạt động 1: Nhắc lại nội quy phịng thí nghiệm a) Mục tiêu: Hiểu nội quy phịng thí nghiệm b) Nội dung: GV yêu cầu HS nhắc lại nội quy phịng thí nghiệm c) Sản phẩm: Nội quy phịng thí nghiệm d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS nhắc lại nội quy phòng thí nghiệm Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe câu hỏi Bước 3: Báo cáo, thảo luận: -9- HS trình bày nội quy Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét kết luận Hoạt động 2: Xác định định tính cacbon hiđro a) Mục tiêu: Biết cách tiến hành thí nghiệm b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: Các thao tác thí nghiệm d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: - Lấy 0,2 gam saccarozơ trộn với 1-2 gam CuO, Yêu cầu HS thực thí nghiệm theo SGK cho vào ống nghiệm khô + gam CuO phủ kín lên Bước 2: Thực nhiệm vụ: mặt HS tìm hiểu SGK thực thí nghiệm - Lắp dụng cụ hình vẽ: Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết thí nghiệm Hỗ n hợp Bước 4: Kết luận nhận định: 0,2g C12H22O11 Bô ng tẩ m t GV nhận xét kết luận vaø1-2 g CuO CuSO khan * Lưu ý: - Để nhận biết H2O, cần làm với ống nghiệm sạch, khô - Sau làm xong thí nghiệm phải rút ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH) trước sau Ban đầ u tắt đèn cồn nướ c vô i Xá c định định tính C, H saccarozơ C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức học b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức học vào giải tập d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: Bài làm HS, kỹ tính tốn hóa học d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời Chương 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO Bài 29: ANKEN (Tiết 1) Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: 01 tiết - 10 - c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trình bày: cấu tạo tính chất hóa học anđehit B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Hoạt động 1: Định nghĩa a) Mục tiêu: Biết định nghĩa axit cacboxylic b) Nội dung: HS làm việc với SGK, thảo luận nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Từ kiến thức định nghĩa anđehit hướng dẫn HS tới khái niệm tương tự axit sở cấu tạo có nhóm chức –COOH Cho số công thức hữu CH3OH, C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO, HCHO, HCOOH, C6H5COOH; … � Chỉ cho học sinh thấy axit cacboxylic: CH3COOH ; HCOOH; C6H5COOH Yêu cầu hs cho biết cấu tạo axit cacboxylic có đặc điểm chung, liên hệ với định nghĩa anđehit, từ định nghĩa axit cacboxylic Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe, nghiên cứu SGK Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung I ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP 1) Định nghĩa: Axit cacboxylic hợp chất hữu mà phân tử có nhóm cacboxyl (–COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon nguyên tử hiđro Ví dụ: H–COOH, CH3–COOH, HOOC–COOH … Hoạt động 2: Phân loại a) Mục tiêu: Biết cách phân loại axit cacboxylic b) Nội dung: HS làm việc với SGK, thảo luận nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS dựa vào ví dụ trên, kết hợp SGK rút nhận xét chung cho loại Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe, nghiên cứu SGK Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung 2) Phân loại: Dựa vào đặc điểm gốc hiđrocacbon số lượng nhóm –COOH, người ta phân loại axit cacboxylic theo cách chính: - 76 - - Axit no, mạch hở, đơn chức: Có nhóm cacboxyl liên kết trực tiếp với nguyên tử hiđro gốc ankyl - Axit khơng no: Gốc hiđrocacbon phân tử axit có chứa liên kết đôi hoăc liên kết ba - Axit thơm: Gốc hiđrocacbon vòng thơm - Axit đa chức: Phân tử có nhiều nhóm cacboxyl Hoạt động 3: Danh pháp a) Mục tiêu: Biết gọi tên số axit cacboxylic b) Nội dung: HS làm việc với SGK, thảo luận nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu hs đọc bảng tên gọi SGK, rút quy luật gọi tên thông thường tên thay Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe, nghiên cứu SGK Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung 3) Danh pháp: a) Tên thông thường: (SGK) b) Tên thay thế: Axit + tên hiđrocacbon tương ứng theo mạch (mạch nguyên tử cacbon nhóm –COOH + oic) Ví dụ: HCOOH axit metanoic H3COOH axit etanoic… Hoạt động 4: Đặc điểm cấu tạo a) Mục tiêu: Biết đặc điểm cấu tạo axit cacboxylic b) Nội dung: HS làm việc với SGK, thảo luận nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giải thích cho học sinh biết nhóm cacboxyl (–COOH) kết hợp nhóm cacbonyl (>C=O) nhóm hyđroxyl (–OH) Tương tự ancol anđehit, liên kết O-H C=O ln ln phân cực phía ngun tử oxi Ngồi nhóm –OH nhóm >C=O lại có ảnh hưởng qua lại lẫn cặp electron tự oxi nhóm –OH liên hợp với cặp electron π nhóm C=O làm cho mật độ electron chuyển dịch phía nhóm C=O Vì vậy, liên kết –OH phân cực lại phân cực mạnh Nguyên tử H –OH axit linh động ancol phenol Do đặc điểm cấu tạo trên, phân tử axit cacboxylic nhóm –OH dễ dàng tạo liên kết hiđro ancol Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe, nghiên cứu SGK Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung - 77 - II ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO Nhóm cacboxyl (–COOH) kết hợp nhóm cacbonyl (>C=O) nhóm hyđroxyl (–OH) Nhóm –OH nhóm >C=O lại có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau: O R C O H Liên kết H O nhóm –OH phân cực mạnh, nguyên tử H linh động ancol, anđehit xeton có số nguyên tử C Hoạt động 5: Tính chất vật lí a) Mục tiêu: Biết tính chất vật lí axit cacboxylic b) Nội dung: HS làm việc với SGK, thảo luận nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Căn vào bảng 9.2 SGK trang 206 từ HS xác định trạng thái axit cacboxylic Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe, nghiên cứu SGK Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung III TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Ở điều kiện thường axit cacboxylic chất lỏng rắn - Độ tan giảm M tăng - Nhiệt độ sôi tăng theo chiều tăng M cao ancol có M nguyên nhân phân tử axit cacboxylic có liên kết hiđro (dưới dạng đime polime) bền phân tử ancol - Mỗi loại axit có mùi vị riêng Hoạt động 6: Tính axit a) Mục tiêu: Biết tính axit axit cacboxylic b) Nội dung: HS làm việc với SGK, thảo luận nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu hs nhắc lại tính chất chung axit Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe, nghiên cứu SGK Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung IV TÍNH CHẤT HĨA HỌC 1) Tính axit: a) Trong dung dịch, axit cacboxylic phân li thuận nghịch: - 78 - �� � CH3COO- + H+ CH3COOH �� � b) Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo thành muối nước: CH3COOH + NaOH � CH3COONa + H2O 2CH3COOH + Ca(OH)2 � (CH3COO)2Ca + 2H2O 2CH3COOH + MgO � (CH3COO)2Mg + H2O c) Tác dụng với muối: 2CH3COOH + CaCO3 � (CH3COO)2Ca + CO2 �+ H2O d) Tác dụng với kim loại (đứng trước H…): 2CH3COOH + Zn � (CH3COO)2Zn + H2↑ Hoạt động 7: Phản ứng este hóa a) Mục tiêu: Biết phản ứng este hóa axit cacboxylic b) Nội dung: HS làm việc với SGK, thảo luận nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Từ thí nghiệm GV biểu diễn, HS nhận thấy biến đổi chất qua tượng quan sát (sự tách lớp chất lỏng sau phản ứng, mùi thơm…) Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS quan sát, nghiên cứu SGK Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung 2) Phản ứng nhóm -OH (Cịn gọi phản ứng este hóa): H2SO4 � � c ���� � RCOOR' + H2O RCOOH + HOR' ���� � to H2SO4 � � c ���� � Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH ���� � o t CH3COOC2H5 + H2O Phản ứng thuận nghịch, xúc tác H2SO4 đặc Hoạt động 8: Điều chế a) Mục tiêu: Biết cách điều chế axit cacboxylic b) Nội dung: HS làm việc với SGK, thảo luận nhóm c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc SGK, cho biết phoơng pháp điều chế axit axetic, viết PTHH Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe, nghiên cứu SGK Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung V ĐIỀU CHẾ 1) Phương pháp lên men giấm: (phương pháp cổ truyền) - 79 - men gi� m � CH3COOH + H2O C2H5OH + O2 ���� 30-32OC 2) Oxi hóa anđehit axetic: Mn2 � 2CH3COOH 2CH3CHO + O2 ��� to 3) Oxi hóa ankan: xt, to 2R –CH2-CH2-R1+5O2 ��� � 2R-COOH+2R -COOH+ 2H2O xt � 4CH3COOH + 2H2O Ví dụ: 2CH3CH2CH2CH3 ����� 180oC, 50 atm 4) Từ metan (hoặc metanol - phương pháp đại) +CO [O] � CH3COOH CH4 �� � CH3OH ��� t, xt VI ỨNG DỤNG (Hướng dẫn HS tự đọc) C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức học b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức học vào giải tập d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: Bài làm HS, kỹ tính tốn hóa học d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời - 80 - Chương 9: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC Bài 46: LUYỆN TẬP ANĐEHIT-AXIT CACBOXYLIC (Tiết 1) Mơn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: 01 tiết I MỤC TIÊU 1) Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức tính chất hóa học phương pháp điều chế anđehit, axit cacboxylic - Vận dụng tính chất hóa học để nhận biết chất giải tập 2) Năng lực: a) Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học; - Năng lực giao tiếp hợp tác; - Năng lực giải vấn đề sáng tạo; b) Năng lực chuyên biệt: - Năng lực nhận thức hóa học; - Năng lực tìm hiểu giới tự nhiên góc độ hóa học; - Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ học 3) Phẩm chất: - Yêu nước; - Trách nhiệm; - Trung thực; - Chăm chỉ; - Nhân II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU - 81 - Giáo viên Học sinh Hệ thống câu hỏi tập Chuẩn bị nhà III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Tạo tâm lý hứng thú bắt đầu học b) Nội dung: GV kiểm tra cũ c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: GV nêu yêu cầu, HS trả lời B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Hoạt động 1: Kiến thức cần nắm vững a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức an đehit axit cacboxylic b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Chia nhóm HS chuẩn bị nội dung kiến thức SGK Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe câu hỏi chuẩn bị Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Đại diện HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung kết luận I KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG ANĐEHIT AXIT CACBOXYLIC Cấu tạo R-CHO với (R: CxHy; H; -CHO) R-COOH với (R: CxHy; H; -COOH) Phân loại Theo đặc điểm R: no, không no, thơm - Theo số lượng nhóm chức phân tử: đơn chức, đa chức Tên thay - Mạch CHO - Tên = Tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch + al Thí dụ: HCHO , CH3CHO - 82 - Metanal etanal - Mạch COOH - Tên = Axit + Tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch + oic Thí dụ: HCOOH, CH3COOH Axit metanoic, Axit etanoic Điều chế Từ ancol bậc I: Tổng quát: t0 R-CH2OH +CuO �� � R-CHO +Cu +H2O Từ hiđrocacbon: - Điều chế anđehit fomic từ metan: NO, 7000 C CH4 + O2 ���� � HCHO + H2O - Từ etilen (phương pháp đại) t 2CH2=CH2 + O2 �� � 2CH3CHO xt - Từ axetilen: HgSO4 � CH3CHO CH≡CH + HOH ��� t0C Phương pháp lên men giấm: (phương pháp cổ truyền) Men giaá m C2H5OH + O2 ���� � CH3COOH + H2O Oxi hóa anđehit axetic: xt 2CH3CHO + O2 �� � 2CH3COOH Oxi hóa ankan: Tổng quát: xt, t0 � 2R –CH2–CH2–R1 + 5O2 ��� 2R–COOH + 2R -COOH + 2H2O Thí dụ: xt � 2CH3CH2CH2CH3 ����� 180oC, 50 atm 4CH3COOH + 2H2O Từ metan: (hoặc metanol pp đại) +CO [O] � CH3COOH CH4 �� � CH3OH ��� t, xt Tính chất Tính oxi hóa: Anđehit bị khử thành ancol Thí dụ: t0 ,xt * RCHO + H2 ��� � RCH2OH Tính khử: Với AgNO3/NH3 t0 RCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 �� � RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag � Tính axit: Tác dụng với q tím, kim loại trước H2, bazơ, oxit bazơ, muối Thí dụ: … Tác dụng với ancol tạo este: Thí dụ: o t , xt ��� � R-COO-R' + H2O R-COOH + HO-R' ��� � Hoạt động 2: Bài tập nhận biết a) Mục tiêu: Củng cố kỹ viết PTHH - 83 - b) Nội dung: HS làm việc với SGK c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoàn thành tập Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS lắng nghe câu hỏi chuẩn bị Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Đại diện HS trình bày Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung kết luận Bằng phương pháp hóa học, phân biệt chất sau: anđehit axetic, ancol etylic, axit axetic, đimetyl ete? C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức học b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức học vào giải tập d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: Bài làm HS, kỹ tính tốn hóa học d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời - 84 - Chương 9: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC Bài 46: LUYỆN TẬP ANĐEHIT-AXIT CACBOXYLIC (Tiết 2) Mơn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: 01 tiết I MỤC TIÊU 1) Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức tính chất hóa học phương pháp điều chế anđehit, axit cacboxylic - Vận dụng tính chất hóa học để nhận biết chất giải tập 2) Năng lực: a) Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học; - Năng lực giao tiếp hợp tác; - Năng lực giải vấn đề sáng tạo; b) Năng lực chuyên biệt: - Năng lực nhận thức hóa học; - Năng lực tìm hiểu giới tự nhiên góc độ hóa học; - Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ học 3) Phẩm chất: - Yêu nước; - Trách nhiệm; - Trung thực; - Chăm chỉ; - Nhân II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Giáo viên Học sinh Hệ thống câu hỏi tập Chuẩn bị nhà III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC - 85 - A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Tạo tâm lý hứng thú bắt đầu học b) Nội dung: GV kiểm tra cũ c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: GV nêu yêu cầu, HS trả lời B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức học b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức học vào giải tập d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời BÀI TẬP Bài 1: (Bài 1/212) Điền Đ (đúng) S (sai) vào ô vuông bên cạnh câu sau: a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa b) Anđehit hợp chất lưỡng tính c) Khi tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc d) Axit axetic tác dụng với dung dịch bazơ, oxit bazơ, muối cacbonat kim loại đứng trước hiđro dãy hoạt động hóa học kim loại e) Oxi hóa khơng hồn tồn ancol bậc II thu xeton g) Trong cơng nghiệp, axeton tổng hợp từ cumen Bài 2: (Bài 2/212) Trình bày phương pháp hóa học nhận biết dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic Bài 3: (Bài 9/213) Axit fomic tác dụng với AgNO3 dung dịch NH3 tạo kết tủa bạc kim loại Dựa vào cấu tạo phân tử axit fomic để giải thích, viết PTHH phản ứng xảy Bài 4: (Bài 6/213) Hoàn thành sơ đồ phản ứng: (1) (2) CH2=CHCH3 CH3CHCH3 CH3CCH3 (3) OH O (4) (5) CH2=CHCH2Cl CH2=CHCH2OH CH2=CHCH=O Bài 5: (Bài 5/213) Hỗn hợp A có khối lượng 10 gam gồm axit axetic anđehit axetic Cho A tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch amoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH 0,2M a) Viết PTHH phản ứng xảy b) Tính thành phần phần trăm khơi lượng chất A tính thể tích dung dịch NaOH dùng Bài 6: (Bài 8/213) Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu đơn chức X tác dụng với lượng dư AgNO3 NH3 dư, thu 21,6 gam bạc kết tủa Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo gọi tên hợp chất X D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - 86 - a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: Bài làm HS, kỹ tính tốn hóa học d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời Chương 9: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC Bài 47: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC Mơn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: 01 tiết I MỤC TIÊU 1) Kiến thức: - Biết tiến hành số thí nghiệm tính chất hóa học anđehit fomic, axit axetic - Rèn luyện kỹ tiến hành thí nghiệm 2) Năng lực: a) Năng lực chung: - Năng lực tự chủ tự học; - Năng lực giao tiếp hợp tác; - Năng lực giải vấn đề sáng tạo; b) Năng lực chuyên biệt: - Năng lực nhận thức hóa học; - Năng lực tìm hiểu giới tự nhiên góc độ hóa học; - Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ học 3) Phẩm chất: - Yêu nước; - Trách nhiệm; - Trung thực; - Chăm chỉ; - Nhân II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Giáo viên Học sinh a Dụng cụ thí nghiệm: - Ống nghiệm - 87 - - Ống nhỏ giọt - Cốc thuỷ tinh 100ml - Đèn cồn - Giá thí nghiệm - Giá để ống nghiệm b Hóa chất: - Anđehit fomic - Axit axetic CH3COOH đặc - H2SO4 đặc - Dung dịch AgNO31% - Dung dịch NH3 - Dung dịch Na2CO3 - Dung dịch NaCl bão hòa - Giấy quỳ tím Dụng cụ hóa chất đủ cho HS thực hành cho nhóm Chuẩn bị nhà III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Tạo tâm lý hứng thú bắt đầu học b) Nội dung: GV kiểm tra cũ c) Sản phẩm: HS nắm kiến thức d) Tổ chức thực hiện: Yêu cầu HS trình bày: Tính chất hóa học anđehit axit cacboxylic B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Hoạt động 1: Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc a) Mục tiêu: Rèn kỹ thực hành b) Nội dung: HS thao tác thực hành c) Sản phẩm: HS quan sát giải thích tượng d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS thực theo hướng dẫn SGK Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS tiến hành thí nghiệm Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kêt vào tường trình Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung kết luận Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc - 88 - Nhỏtừtừ dd NH3 2M đề n kế t tủ a tan hế t (1) (2) (3) 3-4 giọt dd anđehit fomic (4) (5) (6) Ố ng nghiệ m Lắ c nhẹ ml dd AgNO3 1% dd Kế t tủ a Ton -len hoàtan (Tollens) hế t Kế t thú c thí nghiệ m Đun ng nhẹ 60 -700C - Cặp ống nghiệm tiến hành bước theo hướng dẫn hình vẽ ( theo chiều mũi tên) Quan sát thay đổi màu ống nghiệm sau kết thúc phản ứng Hoạt động 2: Thí nghiệm 2: Phản ứng axit axetic với q tím, natri cacbonat a) Mục tiêu: Rèn kỹ thực hành b) Nội dung: HS thao tác thực hành c) Sản phẩm: HS quan sát giải thích tượng d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS thực theo hướng dẫn SGK Bước 2: Thực nhiệm vụ: HS tiến hành thí nghiệm Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kêt vào tường trình Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, bổ sung kết luận Thí nghiệm 2: Phản ứng axit axetic với q tím, natri cacbonat A xit axetic 10% Nhúng đầu đũa thuỷ tinh vào dung dịch axit axetic 10% sau chấm vào mẩu giấy q tím - 89 - r o ù t v a ø o ( ) m l d d a x i t a x e t i c ñ a ä m ñ a ë c ( ) ) m l d d ( N a C O R o ù t o n g ( ) v a ø o o n g ( ) , đ a q u e d i e â m c h a ù y v a ø o m i e ä n g o n g ( ) C h u a å n b ò C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố kiến thức học b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức học vào giải tập d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Luyện tập, vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn b) Nội dung: Dạy học lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: Bài làm HS, kỹ tính tốn hóa học d) Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS trả lời - 90 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Hoá Học Lớp 11 ( chi tiết) HKII, Giáo Án Hoá Học Lớp 11 ( chi tiết) HKII

Từ khóa liên quan