0

Quiz 6 U cao xâm nhập U thấp

13 5 0
  • Quiz 6 U cao xâm nhập U thấp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:03

Vai trò của CB (thiết bị đóng cắt) trong sơ đồ ITTrong sơ đồ IT, khi đang có thiết bị 1 chạm vỏ pha A thì đồng thời thiết bị 2 bị chạm vỏ lần 2 ở pha B, lúc đó...Bộ hạn chế quá áp Overvoltage Limiter nối trung tính nguồn sang hạ thế được sử dụng cho sơ đồ mạng điện nào 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Trang tơi / Khố học / Học kỳ II năm học 2020-2021 (Semester - Academic year 2020-2021) / Đại Học Chính Qui (Bacherlor program (Full-time study)) / Khoa Điện - Điện tử (Faculty of Electrical and Electronics Engineering) / Cung Cấp Điện / Kỹ thuật an toàn điện (EE3097)_Nguyễn Thị Hoàng Liên (DH_HK202) / Sơ đồ TT -IT / Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ IT pha 220/380V hình vẽ, C1=C2=C3=CN gây Zc=3500 Ω/pha Từ có I_rị1pha=62,857mA chạy tụ C xuống đất trường hợp bình thường Khi thiết bị xảy cố chạm vỏ pha 1, dòng chạm vỏ đổ nguồn qua R=1500Ω (nối trung tính nguồn với đất) : Chọn một: a 251,428 mA b 146,67 mA c 153 mA d 264 mA e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 1/7 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ IT pha 220/380V hình vẽ, C1=C2=C3=CN gây Zc=3500 Ω/pha Bỏ qua giá trị Rdây PE (miliOhm), cho RA=50Ω Trong trường hợp bình thường, mạch có I_rị1pha=62,857mA chạy tụ C xuống đất Khi thiết bị xảy cố chạm vỏ pha 1, bỏ qua V chân người, điện áp tiếp xúc người Uf chạm tay vào vỏ thiết bị : Chọn một: a 7,333 V b 13,2 V c 15,2 V d 14.55 V Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Ưu điểm lớn sơ đồ IT so với sơ đồ nối đất khác Chọn một: a Tiết diện dây PE dây trung tính nhỏ b Có khả bảo vệ chống điện giật c Tiếp tục cho phép thiết bị vận hành dù có cố chạm điện lần thiết bị d Sơ đồ đơn giản e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 2/7 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ IT pha 220/380V hình vẽ, C1=C2=C3=CN gây Zc=3500 Ω/pha Trong điều kiện hoạt động bình thường, dịng rị chạy pha qua tụ C pha xuống đất : Chọn một: a 62,857mA b 22mA c mA d 66mA Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ IT, nhiệm vụ thiết bị giám sát cách điện (permanent insulation-monitor) là: Chọn một: a Phát tín hiệu đèn chớp xảy chạm đất điểm thứ sơ đồ b Phối hợp với thiết bị dò tìm vị trí cố để nhân viên trực hệ thống tiến hành kiểm tra sửa chữa mà không cắt thiết bị c Tất phát biểu câu d Phát tín hiệu âm xảy chạm đất điểm thứ sơ đồ e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 3/7 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ IT 220/380V hình vẽ, có thiết bị chạm vỏ lúc, Trong thiết bị chạm vỏ pha thêm thiết bị chạm vỏ pha Dịng chạm vỏ lần sơ đồ IT phân bố hình vẽ Cho R dây pha thiết bị thiết bị RABC =RAJH = 67,7mΩ điện trở dây PE RDE = REF = R FG= 6,77mΩ Giá trị dòng số chạy mạch là? Dòng từ sơ đồ chạy từ pha B -> C ==> U pha = 380V Chọn một: Rtd = 67.7*2+ 6.77*3 a 1412.883 A b 2499,71A i = U/Rtd c 4317,69A d 2440,43 A Thời gian lại 0:09:43 e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 4/7 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ IT pha 220/380V hình vẽ, C1=C2=C3=CN gây Zc=3500 Ω/pha Từ có I_rị1pha=62,857mA chạy tụ C xuống đất trường hợp bình thường Khi thiết bị xảy cố chạm vỏ pha 1, dòng tổng (giá trị vecto tổng IC2+IC3+ICN ) đổ qua tụ C : Chọn một: a 251,428 mA b 264 mA c 188,571 mA d mA Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 IT loại mạng điện: Chọn một: a Trung tính trực tiếp nối đất, vỏ thiết bị nối với dây trung hòa, dây N dây PE riêng b Trung tính cách điện với đất, vỏ thiết bị nối đất c Trung tính trực tiếp nối đất, vỏ thiết bị nối với dây trung hòa, dây N PE chung d Trung tính trực tiếp nối đất, vỏ thiết bị nối đất e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 5/7 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Chọn phát biểu nhất: Trong sơ đồ IT, có thiết bị chạm vỏ pha A đồng thời thiết bị bị chạm vỏ lần pha B, lúc Chọn một: a Dịng chạm vỏ lần khép mạch từ nguồn U_AB qua thiết bị thiết bị cỡ vài trăm Ampere, nguy hiểm cần cắt nhanh RCD b Dòng chạm vỏ lần khép mạch từ nguồn U_BA qua thiết bị thiết bị cỡ vài chục Ampere không gây nguy hiểm c Dòng chạm vỏ lần khép mạch qua Xc pha đường dây, nên dòng bé khơng gây nguy hiểm d Dịng chạm vỏ lần khép mạch từ nguồn U_AB qua thiết bị thiết bị cỡ vài trăm Ampere, nguy hiểm cần cắt nhanh CB Câu hỏi 10 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Vai trò CB (thiết bị đóng cắt) sơ đồ IT Chọn một: a Cắt có trường hợp Ucao xâm nhập Uthấp b Cắt người chạm trực tiếp vào dây dẫn c Cắt thiết bị chạm vỏ lần lần d Cắt có tải ngắn mạch Clear my choice ◄ Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Chuyển tới Quiz U cao xâm nhập U thấp (10') ► e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 6/7 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Copyright 2007-2020 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM All Rights Reserved Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa hệ thống Moodle e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 7/7 Đọc cmm chương TN: chạm từ cao áp - > hạ áp ==> U = U cao áp U/căn = U vỏ U vỏ / ( Rnđ cao áp + hạ áp + R dây có ) = (22/căn 3) / = 1.59 U = ( (22/căn 3) / ) *4(phía hạ) Điện áp đặt lên hạ ( ko chạm) = Điện áp pha hạ = 0.4KV /căn ... Clear my choice ◄ Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Chuyển tới Quiz U cao xâm nhập U thấp (10') ► e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt=3 369 060 &cmid=538011 6/ 7 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT... 1412.883 A b 2499,71A i = U/Rtd c 4317 ,69 A d 2440,43 A Thời gian lại 0:09:43 e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt=3 369 060 &cmid=538011 4/7 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Câu... thiết bị RABC =RAJH = 67 ,7mΩ điện trở dây PE RDE = REF = R FG= 6, 77mΩ Giá trị dòng số chạy mạch là? Dòng từ sơ đồ chạy từ pha B -> C ==> U pha = 380V Chọn một: Rtd = 67 .7*2+ 6. 77*3 a 1412.883 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Quiz 6 U cao xâm nhập U thấp, Quiz 6 U cao xâm nhập U thấp