0

Quiz 4 Sơ đồ TT_An Toàn Điện

11 2 0
  • Quiz 4  Sơ đồ TT_An Toàn Điện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:09

Bài tập ôn thi an toàn điện Sơ đồ TT.Cho sơ đồ TT như hình vẽ, với Ucp là 50V, phải đặt RCD như hình vẽ và có giá trị tác động như thế nào để bảo vệ người chống tiếp xúc giántiếp đồng thời bảo vệ chống cháy nổ?So sánh ELCB và RCBO ELCB và RCBO chỉ có chức năng chống giật (ngắt mạch điện khi có dòng rò xuống đất), không có chức năng bảo vệ quá tải như aptomat thườngƯu điểm lớn nhất của sơ đồ TT so với các sơ đồ nối đất khác là ??Cho sơ đồ TT như hình vẽ, với Ucp là 50V, phải đặt RCD như hình vẽ và có giá trị tác động như thế nào để bảo vệ người chống tiếp xúc giántiếp đồng thời bảo vệ chống cháy nổ?Trong sơ đồ TT, khi dùng RCD có IΔn = 300mA, thì giá trị của RnđTB là bao nhiêu? Biết RnđHT=4Ω và Ucp=50VHệ thống CB cùng RCD trong sơ đồ TT luôn phối hợp bảo vệ chọn lọc có nghĩa là ?Sơ đồ IT 3 pha 220380V như hình vẽ, C =C =C =C cùng gây ra Z =3500 Ωpha. Bỏ qua giá trị R (miliOhm), cho R =50Ω.Trong trường hợp bình thường, trong mạch sẽ có I_ =62,857mA chạy trên mỗi tụ C xuống đấtKhi thiết bị xảy ra sự cố chạm vỏ ở pha 1, bỏ qua V , điện áp tiếp xúc của người U khi chạm tay vào vỏ thiết bị sẽ là ? 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Trang tơi / Khố học / Học kỳ II năm học 2020-2021 (Semester - Academic year 2020-2021) / Đại Học Chính Qui (Bacherlor program (Full-time study)) / Khoa Điện - Điện tử (Faculty of Electrical and Electronics Engineering) / Cung Cấp Điện / Kỹ thuật an toàn điện (EE3097)_Nguyễn Thị Hoàng Liên (DH_HK202) / Sơ đồ TT -IT / Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 So sánh ELCB RCBO, tìm phát biểu SAI Chọn một: a RCBO aptomat chống giật dạng tép có bảo vệ tải b ELCB aptomat chống giật dạng khối có bảo vệ tải c ELCB RCBO có chức chống giật (ngắt mạch điện có dịng rị xuống đất), khơng có chức bảo vệ tải aptomat thường d RCBO hoạt động dựa nguyên tắc so lệch dòng, ELCB cần thêm dây để nuôi cuộn áp - hoạt động dựa điện áp Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 1/9 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Cho sơ đồ TT ba pha 220V/380V , thiết bị bị chạm vỏ pha có dịng chạm vỏ hình vẽ Giả sử Rpha= 2.RPE= 0,2Ω Tính giá trị điện áp tiếp xúc Uf người chạm tay vào vỏ thiết bị (bỏ qua điện chân người) Chọn một: a Uf = 145,926 V b Uf = 252,054 V c Uf = 254,667 V d Uf = 154 V Clear my choice Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Thời gian lại 0:04:39 So sánh RCCD, ELCB RCBO, tìm phát biểu SAI Chọn một: a RCCB aptomat chống giật dạng tép khơng có bảo vệ q tải b Tất phát biểu câu sai c RCBO aptomat chống giật dạng tép có bảo vệ tải d ELCB aptomat chống giật dạng khối có bảo vệ tải Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 2/9 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Ưu điểm lớn sơ đồ TT so với sơ đồ nối đất khác Chọn một: a Có khả bảo vệ điện giật b Chống cháy nổ chống nhiễu điện từ tốt c Rất kinh tế d Tính liên tục cung cấp điện cao Clear my choice Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Cho sơ đồ TT hình vẽ, với Ucp 50V, phải đặt RCD hình vẽ có giá trị tác động để bảo vệ người chống tiếp xúc gián tiếp đồng thời bảo vệ chống cháy nổ? Chọn một: a IΔn ≥ 7,33 A b IΔn = 30mA cắt tức thời c IΔn = 300mA cắt trễ 30ms d IΔn ≤ 7,33 A Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 3/9 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Khi so sánh MCCB MCB, tìm phát biểu nhất: Chọn một: a MCB điều chỉnh dịng Ir, MCCB điều chỉnh Ir b Giá thành MCB cao MCCB c MCB dạng vỏ đúc hộp,MCBB tép ghép lại d MCB gắn thêm option cuộn đóng,cuộn cắt motor nạp lị xo để điều khiển đóng cắt từ xa, MCCB ko Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Phạm vi sử dụng hệ thống nối đất TT Chọn một: a Mạng điện công cộng b Tất phát biểu câu c Mạng điện có khả cải tạo mở rộng d Mạng điện khách hàng Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Ổ cắm có GFCI thường dùng nhiều nơi nhà, KHÔNG DÙNG ổ cắm Chọn một: a phòng tắm b phòng giặt đồ c tủ lạnh, tủ đông d khu vực trời, spa hồ bơi e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 4/9 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Đặc điểm hệ thống nối đất sau thỏa yếu tố: Sơ đồ đơn giản, dễ kiểm tra bảo dưỡng, mở rộng cải tạo, chống nguy hỏa hoạn Chọn một: a Hệ thống TN-C b Hệ thống TT c Hệ thống IT d Hệ thống TN-S Câu hỏi 10 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Cho sơ đồ TT hình vẽ, với Ucp 50V, RCD có thơng số IΔn = 300mA, thời gian cắt trễ 30ms Giả sử Rn=4Ω, RA cũ, cần RCD khác có giá trị tác động để bảo vệ người chống tiếp xúc gián tiếp đồng thời bảo vệ chống cháy nổ? Chọn một: a Vẫn dùng IΔn = 300mA cắt trễ 30ms b IΔn = 30mA cắt tức thời c IΔn ≤ 7,33 A d IΔn ≥ 7,33 A e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 5/9 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Câu hỏi 11 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 So sánh ELCB, RCCD RCBO, tìm phát biểu Chọn một: a RCBO aptomat chống giật dạng khối có bảo vệ tải b ELCB RCBO có chức chống giật (ngắt mạch điện có dịng rị xuống đất), khơng có chức bảo vệ tải aptomat thường c ELCB aptomat chống giật dạng tép có bảo vệ q tải d RCCB có chức chống dịng rò, cần phải kết hợp với MCB để bảo vệ tải Câu hỏi 12 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TT, dùng RCD có IΔn = 300mA, giá trị RnđTB bao nhiêu? Biết RnđHT=4Ω Ucp=50V Chọn một: a ≤ 1666 Ω b > 166 Ω c ≤ 166 Ω d > 1666 Ω Câu hỏi 13 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Hệ thống CB RCD sơ đồ TT phối hợp bảo vệ chọn lọc có nghĩa Chọn một: a Ngắn mạch nhánh CB nhánh phải tác động trước b CB tuyến CB tuyến phải tác động có cố tuyến c Thời gian tác động CB tuyến phải nhanh (ít delay) CB tuyến d Dòng tác động CB tuyến phải nhỏ dòng tác động CB tuyến e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 6/9 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ IT pha 220/380V hình vẽ, C1=C2=C3=CN gây Zc=3500 Ω/pha Bỏ qua giá trị Rdây PE (miliOhm), cho RA=50Ω Trong trường hợp bình thường, mạch có I_rị1pha=62,857mA chạy tụ C xuống đất Khi thiết bị xảy cố chạm vỏ pha 1, bỏ qua V chân người, điện áp tiếp xúc người Uf chạm tay vào vỏ thiết bị : Chọn một: a 7,333 V b 13,2 V c 15,2 V d 14.55 V Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Ưu điểm lớn sơ đồ IT so với sơ đồ nối đất khác Chọn một: a Tiết diện dây PE dây trung tính nhỏ b Có khả bảo vệ chống điện giật c Tiếp tục cho phép thiết bị vận hành dù có cố chạm điện lần thiết bị d Sơ đồ đơn giản e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 2/7 5/24/2021 Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ IT pha 220/380V hình vẽ, C1=C2=C3=CN gây Zc=3500 Ω/pha Trong điều kiện hoạt động bình thường, dịng rị chạy pha qua tụ C pha xuống đất : Chọn một: a 62,857mA b 22mA c mA d 66mA Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ IT, nhiệm vụ thiết bị giám sát cách điện (permanent insulation-monitor) là: Chọn một: a Phát tín hiệu đèn chớp xảy chạm đất điểm thứ sơ đồ b Phối hợp với thiết bị dị tìm vị trí cố để nhân viên trực hệ thống tiến hành kiểm tra sửa chữa mà không cắt thiết bị c Tất phát biểu câu d Phát tín hiệu âm xảy chạm đất điểm thứ sơ đồ e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 3/7 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Câu hỏi 14 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Cho sơ đồ TT ba pha 220V/380V , thiết bị bị chạm vỏ pha có dịng chạm vỏ hình vẽ Giả sử Rpha= 2.RPE= 0,4Ω Tính giá trị dòng chạm vỏ Chọn một: a Id = 7,7 A b Id = 12,42 A c Id = 7,19A d Id = 12,67 A Câu hỏi 15 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 TT loại mạng điện: Chọn một: a Trung tính trực tiếp nối đất, vỏ thiết bị nối với dây trung hòa, dây N PE chung b Trung tính trực tiếp nối đất, vỏ thiết bị nối với dây trung hòa, dây N dây PE riêng c Trung tính trực tiếp nối đất, vỏ thiết bị nối đất d Trung tính cách điện với đất, vỏ thiết bị nối đất ◄ ATD3-TT-Gui SV [Compatibility Mode] Chuyển tới Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') ► e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 7/9 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 8/9 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Copyright 2007-2020 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM All Rights Reserved Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa hệ thống Moodle e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 9/9 ... ATD3 -TT- Gui SV [Compatibility Mode] Chuyển tới Quiz - Sơ đồ IT (10 câu =10') ► e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 7/9 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15'). .. phát biểu câu d Phát tín hiệu âm xảy chạm đất điểm thứ sơ đồ e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt=3369060&cmid=538011 3/7 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Câu hỏi 14 Chưa... phòng giặt đồ c tủ lạnh, tủ đơng d khu vực ngồi trời, spa hồ bơi e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt=3350080&cmid=538010 4/ 9 5/22/2021 Quiz - Sơ đồ TT (15 câu =15') Câu hỏi Chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quiz 4 Sơ đồ TT_An Toàn Điện, Quiz 4 Sơ đồ TT_An Toàn Điện