0

Quiz TỔNG ôn (30 câu )_An toàn điện

15 9 0
  • Quiz TỔNG ôn (30 câu )_An toàn điện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:30

Cho sơ đồ TT ba pha 220V380V , thiết bị bị chạm vỏ pha 2 có dòng chạm vỏ như trong hình vẽ. Giả sử R = 2.R = 0,2Ω. Tính giá trị điệnáp tiếp xúc U của người khi chạm tay vào vỏ thiết bị (bỏ qua điện thế chân người)Sơ đồ TN 220V380V có thiết bị chạm vỏ pha 1 như hình vẽ. Cho RnđHT=4Ω, điện trở trên dây pha R = R = 64,3mΩ, điện trở trên dâyPEN là R =R = 128,6mΩ. Dòng chạm vỏ chạy trong mạch sẽ là?Khi có dây dẫn điện đứt rơi xuống đất gần chỗ ta đứng, cần làm gì?Phạm vi ứng dụng của sơ đồ IT làTiếp xúc trực tiếp là tiếp xúc với:Cho sơ đồ TT ba pha 220V380V , thiết bị bị chạm vỏ pha 2 có dòng chạm vỏ như trong hình vẽ. Giả sử R = 2.R = 0,2Ω. Tính giá trị dòngchạm vỏBiện pháp bảo vệ người chống tiếp xúc gián tiếp trong sơ đồ TNC làTrong sơ đồ IT, khi đang có thiết bị 1 chạm vỏ pha A thì đồng thời thiết bị 2 bị chạm vỏ lần 2 ở pha B, lúc đóTrong các sơ đồ mạng điện nào sau đây, thiết bị an toàn khi điện áp cao xâm nhập điện áp thấp? 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Trang tơi / Khố học / Học kỳ II năm học 2020-2021 (Semester - Academic year 2020-2021) / Đại Học Chính Qui (Bacherlor program (Full-time study)) / Khoa Điện - Điện tử (Faculty of Electrical and Electronics Engineering) / Cung Cấp Điện / Kỹ thuật an toàn điện (EE3097)_Nguyễn Thị Hoàng Liên (DH_HK202) / KÊNH TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN Lớp An Tồn Điện / Quiz TỔNG ƠN (30 câu - 20') Câu hỏi Chính xác Chấm điểm 1,00 Cho sơ đồ TT ba pha 220V/380V , thiết bị bị chạm vỏ pha có dịng chạm vỏ hình vẽ Giả sử Rpha= 2.RPE= 0,2Ω Tính giá trị điện áp tiếp xúc Uf người chạm tay vào vỏ thiết bị (bỏ qua điện chân người) Chọn một: a Uf = 154 V b Uf = 145,926 V c Uf = 254,667 V d Uf = 252,054 V Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 1/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi Chính xác Chấm điểm 1,00 Sơ đồ TN 220V/380V có thiết bị chạm vỏ pha hình vẽ Cho RnđHT=4Ω, điện trở dây pha RAB = RBC = 64,3mΩ, điện trở dây PEN RDE=REF= 128,6mΩ Dòng chạm vỏ chạy mạch là? Chọn một: a 1969,932A b 1140,487A c 570,243 A d 984,966A Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi Chính xác Chấm điểm 1,00 Khi có dây dẫn điện đứt rơi xuống đất gần chỗ ta đứng, cần làm gì? Chọn một: a Đi nhanh khỏi vùng có dẫn đứt b Chụm chân lại nhảy chụm chân khỏi vùng nguy hiểm c Co chân lên nhảy lị cị khỏi vùng có dây dẫn đứt d Chạy nhanh tránh xa dây dẫn đứt 10m Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 2/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi Chính xác Chấm điểm 1,00 Phạm vi ứng dụng sơ đồ IT Chọn một: a Mạng điện tòa cao ốc văn phòng b Tất phát biểu câu c Mạng điện siêu thị đông người qua lại d Mạng điện phòng mổ bệnh viện Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi Chính xác Chấm điểm 1,00 Tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc với: Chọn một: a Vỏ kim loại động bị rò điện b Tường, bị rò điện c Vùng đất có điện d Dây dẫn điện khơng bọc cách điện Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 3/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi Chính xác Chấm điểm 1,00 Cho sơ đồ TT ba pha 220V/380V , thiết bị bị chạm vỏ pha có dịng chạm vỏ hình vẽ Giả sử Rpha= 2.RPE= 0,2Ω Tính giá trị dịng chạm vỏ Chọn một: a Id = 12,54 A b Id = 12,67 A c Id = 7,7 A d Id = 7,26A Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi Chính xác Chấm điểm 1,00 Biện pháp bảo vệ người chống tiếp xúc gián tiếp sơ đồ TN-C Chọn một: a Nối vỏ thiết bị vào đất b Sử dụng thiết bị chống dòng rò để cắt với thời gian cắt thích hợp thiết bị chạm vỏ c Cắt nhanh dịng chạm vỏ CB hay cầu chì có thiết bị chạm vỏ d Tất phát biểu câu Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 4/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi Chính xác Chấm điểm 1,00 Chọn phát biểu nhất: Trong sơ đồ IT, có thiết bị chạm vỏ pha A đồng thời thiết bị bị chạm vỏ lần pha B, lúc Chọn một: a Dịng chạm vỏ lần khép mạch từ nguồn U_BA qua thiết bị thiết bị cỡ vài chục Ampere khơng gây nguy hiểm b Dịng chạm vỏ lần khép mạch qua Xc pha đường dây, nên dịng bé khơng gây nguy hiểm c Dịng chạm vỏ lần khép mạch từ nguồn U_AB qua thiết bị thiết bị cỡ vài trăm Ampere, nguy hiểm cần cắt nhanh RCD d Dòng chạm vỏ lần khép mạch từ nguồn U_AB qua thiết bị thiết bị cỡ vài trăm Ampere, nguy hiểm cần cắt nhanh CB Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi Chính xác Chấm điểm 1,00 Hoạt động hàng ngày người phát sinh điện áp tĩnh điện người nhanh qua thảm hay sàn nhựa vinyl Điện áp tĩnh điện có đặc điểm: Chọn một: a Điện áp tinh điện Càng lớn độ ẩm (%) nhỏ b Điện áp tĩnh điện lớn khoảng vài trăm V c Tất phát biểu câu d Điện áp tĩnh điện tích lũy thể người dù người có mang giầy có đế dẫn điện Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 5/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ƠN (30 câu - 20') Câu hỏi 10 Chính xác Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ mạng điện sau đây, thiết bị an toàn điện áp cao xâm nhập điện áp thấp? Chọn một: a Sơ đồ IT, máy biến áp nguồn nối Y0/Y b Sơ đồ IT, máy biến áp nguồn nối Y/Y c Sơ đồ TT TT : Thiết bị nguy hiểm - người an toàn TN : Người nguy hiểm - T.bị an toàn IT : Cả nguy hiểm d Sơ đồ TN Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 11 Chính xác Chấm điểm 1,00 Ở VN đường dây có cấp điện áp >=110KV trung tính nguồn phải nối đất trực tiếp lý do: Chọn một: a Vận hành b Kinh tế An toàn c An toàn d Kinh tế Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 12 Chính xác Chấm điểm 1,00 Để phòng tránh cố gây cháy tai nạn điện đời sống, người dân cần Chọn một: a Khơng đóng cắt CB, cơng tắc rút (cắm) phích cắm điện tay ướt b Dùng điện để trống trộm, bẫy chuột, đánh cá c Không nên cắt điện thiết bị điện nhà, tách cáp antena khỏi tivi trời có giơng sét d Chặt , tỉa cành gần đường dây điện Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 6/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi 13 Chính xác Chấm điểm 1,00 Khoảng cách từ chân người đến chổ có dây điện rơi chạm đất x = 2m, dòng điện chạm đất I đất = 100 A, điện trở suất đất ρ đất = 100Ω.cm khoảng cách hai bước chân người a = 0.8 m Điện áp bước đặt lên người là: Chọn một: a 1.05 b Kết c V khác V d 98.09 V Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 14 Chính xác Chấm điểm 1,00 Giá trị điện trở suất đất phụ thuộc vào; Chọn một: a Tất phát biểu câu b Độ ẩm đất c Loại đất d Kích cỡ hạt đất Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 7/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi 15 Chính xác Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN-C 220/380V nối thiết bị pha có RphaA=RphaB=RphaC=0,25 Ω, R_PEN=0,4Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω Trong hệ thống có Rnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất điểm trung tính thiết bị Thiết bị có vỏ kim loại, R_vỏ thiết bị =0Ω Khi thiết bị chạm vỏ pha A, giá trị dòng chạm vỏ tổng qua R_vỏthiếtbị Chọn một: a 344,288A b 5,864A c 334,724A d 8,564A Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 16 Chính xác Chấm điểm 1,00 Khoảng cách quy định hành lang bảo vệ an toàn lưới điện áp cao theo chiều rộng dây dẫn cấp điện áp 220 KV (tính từ pha ngồi phía): Chọn một: a mét b mét c mét d mét Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 8/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi 17 Chính xác Chấm điểm 1,00 Trong điều kiện làm việc bình thường, hệ thống sau có đặc điểm: vỏ thiết bị, đất, trung tính có điện Chọn một: a Hệ thống TN-C-S b Hệ thống IT c Hệ thống TT d Hệ thống TN-C Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 18 Chính xác Chấm điểm 1,00 Điểm không với chức thông thường CB hạ áp Chọn một: a Đóng cắt b Cách ly c Bảo vệ d Điều khiển đo lường từ xa Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 19 Chính xác Chấm điểm 1,00 Điện áp bước không phụ thuộc vào: Chọn một: a Hệ thống nối đất TN hay TT b Điện trở suất đất c Giá trị điện áp điểm chạm đất d Khoảng cách hai chân Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 9/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi 20 Chính xác Chấm điểm 1,00 Cấp bảo vệ đầu thu ESE (cấp 1, 2,3) qui định phụ thuộc vào Chọn một: a Độ cao nơi đặt đầu thu, khả cháy nổ cơng trình b Thời gian sét đánh vào cơng trình, độ lớn điện áp xung sét c Tất phát biểu câu d Xác xuất hiệu bắt sét (%), độ lớn dòng sét (kA), khoảng cách phóng điện đầu thu (D) Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 21 Chính xác Chấm điểm 1,00 Khoảng cách quy định hành lang bảo vệ an toàn lưới điện áp cao theo chiều rộng dây dẫn cấp điện áp đến 110 KV (tính từ pha ngồi phía): Chọn một: a mét b mét c mét d mét Clear my choice Kiểm tra Thời gian lại 0:01:00 e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 10/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi 22 Chính xác Chấm điểm 1,00 Một người chạm trực tiếp vào dây pha mạng điện pha trung tính nối đất Dịng điện chạy qua người điện áp nguồn 380/220V, Rng = 1000Ω Rnền = 10000Ω, RnđHT=4Ω Chọn một: a 380mA b 19,993mA c 199,93mA d 220mA Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 23 Chính xác Chấm điểm 1,00 Trong bảo vệ cơng trình cấp I lồng thu sét, khoảng cách dây thoát sét là: Chọn một: a 15 m b 12 m c 20 m d 10 m Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 11/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ƠN (30 câu - 20') Câu hỏi 24 Chính xác Chấm điểm 1,00 TN-S loại mạng điện Chọn một: a Trung tính nguồn khơng nối đất, vỏ kim loại thiết bị nối đất b Trung tính nguồn nối đất trực tiếp, vỏ kim loại thiết bị nối với dây PE, dây PE dây N chập chung điểm đầu sơ đồ c Trung tính nguồn nối đất trực tiếp, vỏ kim loại thiết bị vào dây trung tính, dây PE dây N chập chung thành sợi d Trung tính nguồn nối đất trực tiếp, vỏ kim loại thiết bị nối vào dây PE dây PE nối đất Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 25 Chính xác Chấm điểm 1,00 Điện áp bước xuất khi: Chọn một: a Thiết bị chạm vỏ có nối đất qua RnđTB, người bước vào vùng đất gần RnđTB b Người bước vào vùng đất có dây dẫn đứt rơi xuống đất c Người vào vùng đất gần cần cẩu , cần cẩu hoạt động vô ý đụng vào đường dây điện d Tất phát biểu câu Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 26 Chính xác Chấm điểm 1,00 Thường sử dụng biện pháp sau để bảo vệ chống tải cho dây dẫn Chọn một: a Chọn dây dẫn kết hợp với chọn thiết bị bảo vệ b Sử dụng dây Cu thay cho dây Al để tăng khả mang tải c Chọn dây dẫn có quan tâm đến phát triển tải tương lai d Giảm công suất phụ tải Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 12/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi 27 Chính xác Chấm điểm 1,00 Xác định trị số cần thiết điện trở cách điện để đảm bảo yêu cầu an toàn cho người chạm vào dây pha mạng điện ba pha 220/380V, nguồn có trung tính cách ly, biết Igioihan nguy hiem = 10mA, Rng=1kΩ Chọn một: a 6.3MΩ b 60MΩ c 60kΩ d 63kΩ Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 28 Chính xác Chấm điểm 1,00 Sơ đồ IT pha 220/380V hình vẽ, C1=C2=C3=CN gây Zc=3500 Ω/pha Trong điều kiện hoạt động bình thường, dịng rị chạy pha qua tụ C pha xuống đất : Chọn một: a mA b 66mA c 62,857mA d 22mA Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 13/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi 29 Chính xác Chấm điểm 1,00 Cọc nối đất để tránh “chạm vỏ” thường dùng bảo vệ thiết bị điện Chọn một: a Các loại đèn chiếu sáng b Quạt gió, máy sấy tóc, bếp điện c Các bóng đèn, quạt gió d Động điện, tủ lạnh, máy hàn Clear my choice Kiểm tra Câu hỏi 30 Chính xác Chấm điểm 1,00 Thiết bị , khép mạch pha B C > U = Uday = 380V Sơ đồ IT 220/380V hình vẽ, có thiết bị chạm vỏ lúc, Trong thiết bị chạm vỏ pha thêm thiết bị chạm vỏ pha Dòng chạm vỏ lần sơ đồ IT phân bố hình vẽ Cho R dây pha thiết bị thiết bị RABC =RAJH = 67,7mΩ điện trở dây PE RDE = REF = R FG= 6,77mΩ Giá trị dòng số chạy mạch là? Chọn một: a 2440,43 A b 1412.883 A c 4317,69A d 2499,71A Clear my choice Kiểm tra ◄ Meets - Lớp dạy bù online, ngày 22/5/2021 Tiết 4-5-6 Chuyển tới e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 14/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Cẩm nang Sử dụng điện An toàn EVN HCMC ► Copyright 2007-2020 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM All Rights Reserved Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa hệ thống Moodle e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-3393097-9 15/15 ... biểu câu Clear my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-339309 7-9 4/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi... my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-339309 7-9 3/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi Chính xác Chấm... my choice Kiểm tra e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt=3349873&cmid=579194&scrollpos=12654#question-339309 7-9 2/15 5/22/2021 Quiz TỔNG ÔN (30 câu - 20') Câu hỏi Chính xác Chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quiz TỔNG ôn (30 câu )_An toàn điện, Quiz TỔNG ôn (30 câu )_An toàn điện

Từ khóa liên quan