0

Quiz 3 Sơ đồ TN_An Toàn Điện

10 4 0
  • Quiz 3 Sơ đồ TN_An Toàn Điện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:02

Trong sơ đồ TNC 220380V chỉ nối 1 thiết bị 3 pha có RphaA=RphaB=RphaC=0,25 Ω, R_PEN=0,4Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω. Trong hệthống có một Rnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất ngay điểm trung tính của thiết bị. Thiết bị có vỏ kim loại, R_vỏ thiết bị =0ΩKhi thiết bị chạm vỏ pha A, giá trị dòng từ đất qua RnHT về nguồn là ??Trong sơ đồ TNC 220380V chỉ nối 1 thiết bị pha A có Rpha=0,5 Ω, R_PEN=0,3Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω. Trong hệ thống có mộtRnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất ngay điểm trung tính của thiết bị. Thiết bị có vỏ kim loại, R_vỏ thiết bị =0ΩKhi thiết bị chạm vỏ pha A, giá trị điện trở tương đương toàn mạch vòng sự cố sẽ là ??Trong sơ đồ TNC 220380V chỉ nối 1 thiết bị pha A có Rpha=0,5 Ω, R_PEN=0,3Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω. Trong hệ thống có mộtRnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất ngay điểm trung tính của thiết bị ? 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Trang tơi / Khố học / Học kỳ II năm học 2020-2021 (Semester - Academic year 2020-2021) / Đại Học Chính Qui (Bacherlor program (Full-time study)) / Khoa Điện - Điện tử (Faculty of Electrical and Electronics Engineering) / Cung Cấp Điện / Kỹ thuật an toàn điện (EE3097)_Nguyễn Thị Hoàng Liên (DH_HK202) / Sơ đồ TNC, TNS, TNCS / Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN-C 220/380V nối thiết bị pha có RphaA=RphaB=RphaC=0,25 Ω, R_PEN=0,4Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω Trong hệ thống có Rnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất điểm trung tính thiết bị Thiết bị có vỏ kim loại, R_vỏ thiết bị =0Ω Khi thiết bị chạm vỏ pha A, giá trị dòng từ đất qua RnHT nguồn Chọn một: a 334,724A Thời gian lại 0:14:09 b 8,564A c 344,288A d 5,864A Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 1/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN-C 220/380V nối thiết bị pha A có Rpha=0,5 Ω, R_PEN=0,3Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω Trong hệ thống có Rnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất điểm trung tính thiết bị Thiết bị có vỏ kim loại, R_vỏ thiết bị =0Ω Khi thiết bị chạm vỏ pha A, giá trị điện trở tương đương tồn mạch vịng cố là: Chọn một: a 0,2937Ω b 0,7937Ω c 14Ω d 0,8Ω Clear my choice Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN-C 220/380V nối thiết bị pha A có Rpha=0,5 Ω, R_PEN=0,3Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω Trong hệ thống có Rnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất điểm trung tính thiết bị Trong trường hợp thiết bị hoạt động bình thường, dịng vào đất qua Rnđll là: Chọn một: a 40A b 0,839A c 39,161A d 0A (khơng có dịng vào đất) Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 2/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Giá trị điện trở nối dất trung tính nguồn mạng điện có điện áp nhỏ 110kV là: Chọn một: a Nhỏ 10 Ω b Ω c nhỏ Ω d hệ thống 110kV khơng nối đất trung tính Clear my choice Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 TN-C loại sơ đồ nối đất: Chọn một: a Trung tính nguồn nối đất trực tiếp, vỏ kim loại thiết bị nối vào dây PE dây PE nối đất b Trung tính nguồn nối đất trực tiếp, vỏ kim loại thiết bị nối với dây PE, dây PE dây N chập chung điểm đầu sơ đồ c Trung tính nguồn khơng nối đất, vỏ kim loại thiết bị nối đất d Trung tính nguồn nối đất trực tiếp, vỏ kim loại thiết bị vào dây trung tính, dây PE dây N chập chung thành sợi Clear my choice Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN-C 220/380V nối thiết bị pha có RphaA=RphaB=RphaC=0,25 Ω, R_PEN=0,4Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω Trong hệ thống có Rnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất điểm trung tính thiết bị Thiết bị có vỏ kim loại, R_vỏ thiết bị =0Ω Khi thiết bị chạm vỏ pha A, giá trị dòng chạm vỏ tổng qua R_vỏthiếtbị Chọn một: a 344,288A b 334,724A c 5,864A d 8,564A Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 3/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ TN có thiết bị chạm vỏ pha hình vẽ Cho RnđHT=4Ω, điện trở dây pha RAB = RBC = 64,3mΩ, điện trở dây PEN RDE=REF= 128,6mΩ Tính tổng trở tổng mạch vịng cố? Chọn một: a 192,9 mΩ b 321,5 mΩ c 257,2 mΩ d 385,8 mΩ Clear my choice Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ nối đất dạng TN-S, mạng điện có Chọn một: a pha (ABC -N) b pha dây (ABC) c pha dây (pha-N) d pha dây Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 4/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN-C 220/380V nối thiết bị pha A có Rpha=0,5 Ω, R_PEN=0,3Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω Trong hệ thống có Rnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất điểm trung tính thiết bị Thiết bị có vỏ kim loại, R_vỏ thiết bị =0Ω Khi thiết bị chạm vỏ pha A, dòng vào đất qua Rnđll Chọn một: a 8,514A b 5,814 A c 0,839A d 271,334A Clear my choice Câu hỏi 10 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Sơ đồ TN 220V/380V có thiết bị chạm vỏ pha hình vẽ Cho RnđHT=4Ω, điện trở dây pha RAB = RBC = 64,3mΩ, điện trở dây PEN RDE=REF= 128,6mΩ Điện áp tiếp xúc Uf người chạm tay vào vỏ thiết bị trường hợp này? Chọn một: a Uf = 146,666V b Uf = 253,333V c Uf = 73,33V d Uf = 126,665V Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 5/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi 11 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 TN-S thường sử dụng cho loại mạng điện Chọn một: a Các cơng trình có nhiều thiết bị điện tử b Đề cao tính kinh tế, với kích cỡ dây dẫn từ lớn đến bé thiết bị điện cầm tay c Các phát biểu d Các cơng trình có khả cháy nổ cao, hay mở rộng cải tạo Clear my choice Câu hỏi 12 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN-C 220/380V nối thiết bị pha A có Rpha=0,5 Ω, R_PEN=0,3Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω Trong hệ thống có Rnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất điểm trung tính thiết bị Bỏ qua điện chân người đứng, Điện áp tiếp xúc người chạm tay vào vỏ thiết bị trường hợp bình thường sẽ: Chọn một: a 0V (khơng có dịng vào đất) b 220V c nhỏ 12V d lớn 12V Clear my choice Câu hỏi 13 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Hệ thống điện sau đây, hư hỏng cách điện dòng cố lớn gây sụt áp nguồn, nhiểu điện từ lớn có khả gây cháy cao: Chọn một: a Hệ thống TT b Hệ thống TN-C c Hệ thống IT d Khơng có hệ thống có tính chất Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 6/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi 14 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Biện pháp bảo vệ người chống tiếp xúc gián tiếp sơ đồ TN-C Chọn một: a Sử dụng thiết bị chống dòng rị để cắt với thời gian cắt thích hợp thiết bị chạm vỏ b Tất phát biểu câu c Nối vỏ thiết bị vào đất d Cắt nhanh dòng chạm vỏ CB hay cầu chì có thiết bị chạm vỏ Câu hỏi 15 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Tiết diện dây PE, dây PEN thường chọn: Chọn một: a Tất phát biểu b Sph ≤ 16 mm2 S_PE = Sph c 16 < Sph ≤ 35 mm2 S_PE = 16 mm2 d Sph > 35 mm2 S_PE = Sph / Câu hỏi 16 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN-C 220/380V có thiết bị pha có RphaA=RphaB=RphaC=0,25 Ω, R_PEN=0,4Ω, I_thiếtbị= 40A, RnđHT=4Ω Tính điện áp bước người đứng cách RnđHT 5m, khoảng cách bước chân a=1m (chân xa người cách RnđHT 6m) Chọn một: a 20V b Khơng có đáp án xác c 12V d 0V e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 7/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi 17 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN-C 220/380V nối thiết bị pha có RphaA=RphaB=RphaC=0,25 Ω, R_PEN=0,4Ω, I_thiết bị = 40A, RnđHT=4Ω Trong hệ thống có Rnđll= 10Ω, nối vào dây PEN, nối đất điểm trung tính thiết bị Thiết bị có vỏ kim loại, R_vỏ thiết bị =0Ω Khi thiết bị chạm vỏ pha A, giá trị dòng vào đất qua Rnđll Chọn một: a 334,724A b 5,864A c 344,288A d 8,564A Câu hỏi 18 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Mạng điện TN-C thực tăng số nối đất lặp lại dây trung tính giúp Chọn một: a tăng điện áp bước giảm điện áp tiếp xúc b giảm điện áp bước tăng điện áp tiếp xúc c giảm điện áp bước giảm điện áp tiếp xúc d tăng điện áp bước tăng điện áp tiếp xúc Câu hỏi 19 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Biện pháp bảo vệ người chống tiếp xúc trực tiếp sơ đồ TN-S Chọn một: a Lắp đặt thêm thiết bị chống dịng rị có độ nhạy cao (30mA) để cắt tức thời cho ổ cắm b Tất phát biểu câu c Cắt nhanh dịng chạm vỏ CB hay cầu chì có thiết bị chạm vỏ d Lắp đặt thêm thiết bị chống dòng rò (vài Ampere) cắt với thời gian cắt nhỏ thời gian tiếp xúc cho phép người chạm vào dây điện Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 8/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi 20 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Mạng điện TN-S thực thêm nối đất lặp lại dây PE giúp Chọn một: a giảm điện áp bước giảm điện áp tiếp xúc b tăng điện áp bước giảm điện áp tiếp xúc c khơng có tác động (khơng lắp thêm Rll dây PE sơ đồ này) d giảm điện áp bước tăng điện áp tiếp xúc Clear my choice ◄ ATD3-TN-Gui SV [Compatibility Mode] Chuyển tới ATD3-TT-Gui SV [Compatibility Mode] ► e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 9/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Copyright 2007-2020 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM All Rights Reserved Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa hệ thống Moodle e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/attempt.php?attempt=3346138&cmid=538004 10/10 ... 146,666V b Uf = 2 53, 333 V c Uf = 73, 33V d Uf = 126,665V Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt =33 46 138 &cmid= 538 004 5/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi 11... 12V d 0V e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt =33 46 138 &cmid= 538 004 7/10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi 17 Chưa trả lời Chấm điểm 1,00 Trong sơ đồ TN- C 220 /38 0V nối... Chọn một: a 34 4,288A b 33 4,724A c 5,864A d 8,564A Clear my choice e-learning.hcmut.edu.vn/mod /quiz/ attempt.php?attempt =33 46 138 &cmid= 538 004 3/ 10 5/21/2021 Quiz - Sơ đồ TN (20 câu =20') Câu hỏi Chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quiz 3 Sơ đồ TN_An Toàn Điện, Quiz 3 Sơ đồ TN_An Toàn Điện

Từ khóa liên quan