0

Ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu theo đướng hướng tri nhận

233 13 0
  • Ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu theo đướng hướng tri nhận

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:16

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ Họ và tên NCS: Sỹ Thị Thơm Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh Mã số: 9220201 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Văn Long 2. TS. Nguyễn Thị Minh Tâm Tên đề tài luận án: Ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu theo đướng hướng tri nhận Cơ sở đào tạo: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Tóm tắt nội dung luận án Tính cấp thiết Dưới lý thuyết về ẩn dụ ý niệm, mặc dù thời gian, một khái niệm trừu tượng, được khảo sát nhiều khi được xem là miền nguồn trong ánh xạ ẩn dụ thì mùa lại được nghiên cứu khá hạn chế trong cả tiếng Anh cũng như các ngôn ngữ khác. Tương tự, có rất ít nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm tra và so sánh sự ý niệm về mùa khi xem xét nó vừa là miền đích, đồng thời là miền nguồn trong tiếng Anh và tiếng Việt. Vì thế nghiên cứu “ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát Anh và Việt: nghiên cứu theo đường hướng tri nhận” được thực hiện nhằm bổ sung một phần về cở sở lý thuyết, đóng góp một phần nhỏ vào công việc dạy, học và dịch tiếng Anh ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu cũng giúp người nước ngoài hiểu thêm về tiếng Việt qua việc nắm rõ về ẩn dụ. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu khảo sát ẩn dụ tri nhận về mùa trong tiếng Anh và tiếng Việt nhằm phát hiện điểm giống và khác biệt đối với ẩn dụ tri nhận về mùa trong hai ngôn ngữ. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra ẩn dụ về mùa trong tiếng Anh và tiếng Việt khi mùa được coi là miền đích và miền nguồn. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ các ca khúc được viết từ thế kỉ XX trở lại đây. Theo đó, việc phân tích dữ liệu chỉ tập trung vào ca từ, không khảo sát về giai điệu của bài hát vì luận án này chỉ nghiên cứu ẩn dụ về mùa qua ngôn ngữ viết. Phương pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp mô tả và phương pháp so sánh. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của phương pháp định tính và định lượng trong quá trình phân tích. Bố cục của luận án Luận án gồm 6 chương, cụ thể như sau: Chương 1. Mở đầu Chương 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận Chương 3. Phương pháp nghiên cứu Chương 4. Mùa được phóng chiếu từ các miền cụ thể trong ca từ tiếng Anh và tiếng Việt Chương 5. Mùa phóng chiếu lên các miền trừu tượng trong ca từ tiếng Anh và tiếng Việt Chương 6. Kết luận Kết quả nghiên cứu của luận án Dựa trên lý thuyết ẩn dụ ý niệm, với 3543 biểu đạt ẩn dụ về mùa, 4946 tần số được nhận diện và thu thập từ 854 ca từ bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Nghiên cứu đã phát hiện được tất cả là 61 ẩn dụ về mùa trong cả hai ngôn ngữ. Khi xem xét mùa là miền đích, có 43 ẩn dụ. Trong đó, có 28 ẩn dụ tồn tại ở cả hai ngôn ngữ, và 15 ẩn dụ chỉ tồn tại ở một ngôn ngữ (hoặc trong tiếng Anh hoặc chỉ trong tiếng Việt). Khi xem xét mùa là miền nguồn, tiếng Anh và tiếng Việt cùng có 10 ẩn dụ. Tuy nhiên, có 6 ẩn dụ chỉ tìm thấy trong tiếng Việt và có 2 ẩn dụ chỉ tìm thấy trong tiếng Anh. Như vậy, có cả sự giống nhau và khác nhau ẩn dụ về mùa của hai ngôn ngữ. Những yếu tố liên quan tới sự giống và khác nhau này được thảo luận dựa trên môi trường vật chất và môi trường văn hóa xã hội. Đóng góp của luận án Trên phương diện lý thuyết, nghiên cứu góp phần vào sự hiệu quả của lý thuyết ẩn dụ ý niệm bằng việc kết hợp với thuyết trộn (blending theory) vào phân tích và nắm bắt ẩn dụ khi lý thuyết này liên tục được bổ sung. Về phương pháp, nghiên cứu đã chỉ ra một phương pháp khảo sát ẩn dụ. Đó là phương pháp so sánh xuyên ngôn ngữ, cụ thể, giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Về thực tiễn, nghiên cứu cũng hi vọng có thể cung cấp một số đề xuất trong hoạt động dạy và học ngôn ngữ, đặc biệt nghiên cứu góp phần cải thiện năng lực Tiếng anh cho người Việt và người nước ngoài học tiếng Việt. THE UNIVERSITY OF DANANG UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES SỸ THỊ THƠM SEASON METAPHORS IN ENGLISH AND VIETNAMESE SONGS: A COGNITIVE STUDY DOCTORAL THESIS IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES DANANG - 2021 THE UNIVERSITY OF DANANG UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES SEASON METAPHORS IN ENGLISH AND VIETNAMESE SONGS: A COGNITIVE STUDY DOCTORAL THESIS IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Major: ENGLISH LINGUISTICS Code: 9220201 A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Linguistics SUPERVISORS: Assoc.Prof., Dr Nguyễn Văn Long Dr Nguyễn Thị Minh Tâm DANANG - 2021 STATEMENT OF AUTHORSHIP Except where the reference is indicated, no other person’s work has been used without due acknowledgement in the text of the dissertation This dissertation has not been submitted for the award of any degree of diploma in any other tertiary institution Da Nang, December, 2021 ACKNOWLEDGMENTS First and foremost, I am greatly indebted to my supervisors for their continuous support and conscientious supervision Namely, I wish to express my deep indebtedness to Assoc Prof Dr Nguyễn Văn Long for his kindness of giving me useful feedback, advice, and his constant encouragement to help me to overcome obstacles I am extremely thankful to Dr Nguyễn Thị Minh Tâm for her enlightening comments and discussions with our several-hour meetings for this thesis Thus, my supervisors fire up my confidence, determination in accomplishing my dissertation I would like to express my great gratitude to Assoc Prof Dr Phan Văn Hòa, Assoc Prof Dr Trần Hữu Phúc, Assoc Prof Dr Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Assoc Prof Dr Lưu Quý Khương, Dr Ngũ Thiện Hùng, Dr Lê Thị Giao Chi, Dr Võ Thị Kim Anh for their precious comments and encouragement throughout my process of writing this dissertation I am also grateful to Assoc Prof Dr Nguyễn Thị Thu Hiền, Assoc Prof Dr Nguyễn Ngọc Vũ, and Assoc Prof Dr Ngơ Hữu Hồng for their critical reviews, comments, advice in the version of manuscript at the faculty board of doctoral dissertation examiners, leading to the revision for this version of current manuscript Besides, I deeply thank Dr Lý Ngọc Toàn for his help, especially for agreeing to code the subset of data as an intercoder to ensure the reliability of study I would like to thank the personnel departments, administrators in the Arm of Special Forces in general, in Military University of Special Forces in particular for their generosity in creating all favorable conditions including time, financial supports, and permission for me to conduct the research I also wish to express my sincere gratitude to the leaders of the Faculty of Fundamental Science, and colleagues who have encouraged me to finish this study Last but not least, I am very grateful to my family: my parents, my brothers and sisters, my two children, and my husband Especially, this dissertation could not have been completed without the immense support of my husband, who kept on encouraging me to never quit, even when things seemed hopeless ABSTRACT In the light of the conceptual metaphor theory (CMT), initiated by Lakoff and Johnson (1980), this study aims at investigating the conceptualization of season in English and Vietnamese songs Accordingly, the study is intended to identify the metaphors of SEASON in both languages It is the viewpoint of metaphors in pre-cognitive and cognitive periods that serves to build the theoretical framework for this study Methodologically, the data are collected from English and Vietnamese song lyrics written from the 20th century to present Comparative method was mainly employed in combination with descriptive method Especially, the thesis employed the procedure of the identifying of conceptual metaphors proposed by Steen (2007) and Pragglejaz Group (2007) Thus, the two methods of metaphor analysis, namely Metaphor Pattern Analysis (MPA, Stefanowitsch 2006) and the version of the Metaphor Identification Procedure developed at Vrije Universiteit (MIPVU, Steen et al 2011) were used to characterize how conceptual metaphor of season is expressed This comparative analysis of the conceptual metaphors of season in English and Vietnamese revealed that the two languages show a very similar conceptualization of season-related expressions In detail, the research findings disclose 58 metaphors in total Regarding SEASON as the target domain of a metaphorical mapping, 40 metaphors are found in both English and Vietnamese The songs in two languages share 28 metaphors, and there are 12 metaphors which are unique to one language but not the other In terms of SEASON considered as the source domain, 10 shared metaphors of SEASON are found in the both corpora Simultaneously, metaphors are existent in Vietnamese, but not present in English In contrast, there are cases found in English data only It can be concluded that there are both similarities and differences in metaphorizing the entity SEASON in between English and Vietnamese The factors related to the phenomenon are given based on the physical and socio-cultural environment The dissertation, as briefly described above, is hoped to make significant contribution to the teaching, learning and English-Vietnamese translating practice LIST OF ABBREVIATIONS CALD Cambridge Advanced Learner’s Dictionary CBA Corpus-based Approach CD Cambridge Dictionary CIC Context-Induced Creativity CL Cognitive Linguistics CMA Critical Metaphors Analysis CMT Conceptual Metaphor Theory CS Cognitive Semantics DM Domain Matrix FR Frames FSM Five-Step Method IS Image Schema LDE Longman Dictionary English MIP Metaphor Identification Procedures MS Mental Space MWD Merriam-Webster Collegiate Dictionary VD Vietnamese Dictionary LIST OF FIGURES Figure 2.1 The traditional explanation of metaphor 19 Figure 2.2 Schematicity hierarchy for four conceptual structures 31 Figure 2.3 Schematicity as inclusion (Kövecses, 2020, p.52) .31 Figure 2.4 Schematic model of a minimal conceptual integration network 36 Figure 2.5 Generalized Integration Network for the concept of Time as Space 37 Figure 2.6 The combined effect of factors on metaphor use (2010, p.299) 38 Figure 2.7 Framework for metaphor explanation 39 Figure 3.1 The procedure of SEASON conceptual metaphor identification 58 Figure 3.2 Analytical framework of conceptual metaphor of SEASON .59 Figure 3.3 Analysis procedure of conceptual metaphor of season 60 Figure 4.1 The distribution of animate and inanimate entities mapped onto SEASON in English and Vietnamese 64 Figure 4.2 The distribution of the source domains in terms of object in space for SEASON in English and Vietnamese 65 Figure 4.3 SEASON as a temporal cycle 101 Figure 4.4 The distribution of source domains in terms of inanimate entities mapping onto season in English and Vietnamese 116 Figure 4.5 The distribution of animate entities as source domains mapping onto Season in English and Vietnamese .117 Figure 5.1 The distribution of natural state domains mapped through SEASON in English and Vietnamese .132 Figure 5.2 The distribution of social domains mapped through SEASON in English and Vietnamese 141 LIST OF TABLES Table 2.1 Examples of conceptual structures in schematicity hierarchy .33 Table 2.2 Conceptual metaphor TIME IS MOVING OBJECT by Evans (2005) 42 Table 2.3 Frequently-occurring linguistic expressions which are associated with TIME IS MONEY, TIME IS A RESOURCE and TIME IS A COMMODITY in the BoE (Li, 2014, p.84) 44 Table 2.4 Frequently-occurring linguistic expressions which are associated with TIME IS MOTION in the BoE (Li, 2014, p.85) 44 Table 2.5 Conceptual metaphors of time in English and Vietnamese 46 Table 3.1 The work can be done by Qualitative and Quantitative in the study .52 Table 3.2 Metaphor identification procedure of the Pragglejaz Group (2007) 55 Table 3.3 The procedure of linguistic metaphor identification of season 56 Table 4.1 The lexemes of motion verbs used for conceptualization of SEASON as a moving object in English and Vietnamese .66 Table 4.2 The lexemes of adverbs and adjectives used for conceptualization of SEASON as a moving object in English and Vietnamese 68 Table 4.3 Domains of physical entities used for SEASON in English and Vietnamese 73 Table 4.4 The distribution of natural substance and phenomenon domains mapped onto SEASON in English and Vietnamese 91 Table 4.5 The lexemes denoting coldness used to map onto SEASON in English and Vietnamese 97 Table 4.6 The distribution of natural characteristic domains mapped onto SEASON in English and Vietnamese 108 Table 4.7 The lexemes used for conceptualization of SEASON as A PERSON .119 Table 4.8 Conceptual Metaphors of SEASON in English and Vietnamese in terms of SEASON as target domain 129 Table 5.1 Emotional domains mapped through SEASON in English and Vietnamese 153 Table 5.2 LOVE AS SEASON (Ho, 2018, p.120) 156 Table 5.3 Abstract domains mapped through SEASON in English and Vietnamese .164 Table 5.4 Conceptual Metaphors of SEASON in English and Vietnamese in terms of SEASON as source domain .164 Table 6.1 Map of domains SEASON mapping onto and mapped through 169 Table 6.2 The distribution of some source domains mapping onto four seasons (spring, summer, autumn, winter) in English and Vietnamese .170 TABLE OF CONTENT THE UNIVERSITY OF DANANG .i THE UNIVERSITY OF DANANG .i STATEMENT OF AUTHORSHIP i ACKNOWLEDGMENTS .ii ABSTRACT iii LIST OF ABBREVIATIONS .iv LIST OF FIGURES .v LIST OF TABLES vi CHAPTER INTRODUCTION 1.1.Rationale 1.2.Aims and Objectives of the Study .3 1.3.Research Questions 1.4.Scope of the Study .4 1.5.Significance of the Study 1.6.Organization of the Study CHAPTER THEORETICAL BACKGROUND AND LITERATURE REVIEW 2.1.Theoretical Background 2.1.1 Traditional Metaphor Theories .7 2.1.2 Metaphor in Cognitive Linguistics 13 2.1.3 Conceptual Metaphor Theory 16 2.1.4 Other Related Concepts .30 2.2 Review of Related Studies 41 2.3.Summary 48 CHAPTER RESEARCH METHODOLOGY .49 3.1 Research Questions Revisited 49 3.2 Research Design .49 3.2.1 Descriptive Method .50 3.2.2 Comparative Method 50 No 5.96 5.97 5.98 5.10 5.10 5.10 5.10 Titles of song lyrics But spring, it could bring some glad Seasons of my tomorrow heart It may be winter outside It may be winter But in my heart it's spring outside How much joy and pleasure, baby Summer is the happiest season of them It's Summer Examples 155 While 155 Strong 155 Comstock 156 Piltch 156 Jay 157 In summer Lopez 157 Autumn's here Corrigan 157 Autumn's here Corrigan 157 Early winter Oxley 158 Seasons of My Heart Jones 158 So everybody get together and have yourselves a ball Summer's a dance and sing time Summer Has Gone Sweet sweet burn of sun and summer Summerfling wind And you my friend, my new fun thing, my summer fling Laugh oh how we would laugh at anything In the summer breeze, we feel at ease It's a holiday and my tears like withered leaves will fall 5.115 Why the shrieks of pain No one knows my Linnell The lovely music plan Why the smell of burning autumn leaves 5.12 Autumn leaves under frozen souls, Autumn Duguid Hungry hands turning soft and old My hero cried as we stood out there in the cold, Like these autumn leaves I don't have anything to hold 207 Pages Edwards all Of relaxing in the summer sun, just lettin' off steam Oh! the sky would be blue, and you guys will be there too 5.10 I guess that autumn Gets you remembering And the smallest things Just make you cry 5.110 That autumn's here And it makes you sad 5.111 And I always was, always was one for cryin' I always was one for tears The sun's getting cold; it's snowin' Looks like an early winter 5.114 Your leavin' will bring autumn sorrow Songwriters 158 159 No 5.12 5.12 Titles of song lyrics I have winter in my heart Winter in my Cause I miss you more than words can heart Examples Songwriters Pages Christian 160 Anthony 160 say When nights are long and lonely without you As if to hide a lonely tear Forever Autumn My life will be forever autumn 'Cause you're not here! 208 APPENDIX LIST OF EXAMPLES DISCUSSED IN VIETNAMESE No Examples 4.6 Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở 4.7 Mùa hè ơi, có trở lại 4.8 4.9 4.10 4.15 4.18 4.19 4.21 4.22 4.26 4.27 4.29 4.30 4.34 4.35 4.38 4.39 4.40 4.44 4.45 4.46 4.47 4.50 Titles of song lyrics Gái xuân Lưu bút thời áo trắng Rồi hè lại qua, thu lại tới Nhớ mùa hoa Đông vừa sang, vừa sang Măt trời buồn Đã bao mùa qua, em Chơi vơi lạ, em riêng anh Hè nhanh hay mùa Sắc xanh mùa hè thu sớm vàng Trời vào xuân tự Mùa xuân sang Êm êm giấc ngủ hồng Em hạ nhớ Bước chân em vào hạ Em theo hạ Hạ yêu Mùa thu âm thầm sau lưng Bỏ quên mùa thu bóng Lạc đâu tơi thu Gửi mùa Xuân mùa xuân Nghe tháng ngày chết thu Nhìn mùa vàng thu Giấu em vào mùa xuân, vùi Chơi vơi bao kẽ Bước chân em vào hạ Em hạ nhớ Xuân khơi Xuân ca đêm vui Và mùa thu mắt Mắt thu em Mùa xuân vành môi tươi Ta thấy mùa thắm xuân Em đứng lên mùa Xuân vừa Gọi tên bốn mùa mở Kìa bóng đêm mùa cũ đâu Lắng nghe mùa xuân Xuân thắm tươi; Anh Xuân ca mong chờ Xuân xanh lơ, hắt hiu Xuân ca trời nắng mưa Hạ trắng lang thang miên man Chiều hạ vàng tình buồn Mùa thu vàng tới mùa Cung Tiến vàng rơi Trong hương xuân ta vẫy chào Mùa xuân 209 Songwriters Pages Từ Vũ, Nguyễn Bính Nguyễn Văn Hiên 66 Nhị Hà Phạm Duy Quốc Nam 66 66 66 Trung Kiên &Lê Kim Nguyễn Nam Vũ Thư Nguyên 67 Vũ Thái Hòa Trần Văn Lộc 68 68 Trần Minh Phi 69 Trịnh Công Sơn 69 Quốc Nam 70 Vũ Thư Nguyên Phạm Duy 70 70 Ngô Thụy Miên 70 Nguyễn Ngọc Thiện Trịnh Công Sơn 72 Dương Thụ 72 Phạm Duy 73 Phạm Duy 73 Nguyễn Bá Khiêm Thu vàng 73 Nguyễn Ngọc Thiện 74 66 67 67 72 73 No 4.51 4.52 4.55 4.56 4.57 4.65 4.66 4.80 4.81 4.82 4.83 4.89 4.90 4.94 4.95 4.98 4.99 4.100 4.101 4.102 4.107 4.108 4.109 4.110 Titles of song lyrics Hương mùa xuân lan tỏa, gọi Chơi vơi hồn ong bướm qua Mà e nhớ hương mùa thu Nguyệt Cầm Em cánh én mỏng Mùa chim én bay Chao xuống đời anh Cho lòng anh xao động Thành mùa xuân ngào Ghi phút mùa xuân đậm Ngày xuân thăm đà Thu nhuộm đắng cô đơn với Tôi yêu mùa thu sầu Bạn mùa xuân khắp nơi tươi Đảng cho ta mùa đẹp xuân Tôi nhớ mùa thu Bỏ quên mùa thu Cái rét đầu đông khăn em bay Hà Nội mùa vắng hiu hiu gió lạnh mưa Tình ngờ vội phai mây Mây hồng cuối hạ hồng cuối hạ Cùng hành quân mùa Cùng hành quân xuân mùa xuân Lá mùa thu rơi rụng mùa Tôi đừng tuyệt đông vọng Như mùa đông xa xôi Em mây Vì xa nên xuân Em thấy mùa xa vời chốn nao xuân chưa Mùa hạ dài thở Tình khúc tháng Cùng khói trời mênh mơng ba Để thu vàng dài chẳng Thu đời người mùa đông Vườn Xuân Xuân có hoa Xuân ca ngày mai hát Xuân thật dài Chiều lac loài xuống với thu Tiếc Thu mênh mông Mùa thu xưa bao la yêu Lời tình băng giá thương vời vợi Mùa Đơng vời vợi Gọi tên bốn mùa Xuân lên cao, chót xuân bng Xn ca nhìn xuống sâu Và mùa xn trao cho em Thì thầm mùa ánh mắt anh xuân Hè lại sang lay cánh phượng Hè mùa thắm phượng đỏ Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa Tháng sáu mùa thi Và em có nghe mùa thu tới Mùa thu cho em mang ân mang tình yêu tới Examples 210 Songwriters Pages Quốc Nam 74 Cung Tiến Hoàng Hiệp, Diệp Minh Tuyền 74 75 Hoài An 76 Nguyễn Tuấn 76 Phạm Tuyên 77 Trần Văn Lộc 77 Trương Quý Hải 79 Nguyễn Thanh Cảnh Cẩm La 79 Trịnh Công Sơn 79 Phan Huỳnh Điểu Quốc Dũng 82 82 Nguyễn Ngọc Thiện Bùi Quang Ân 83 Phạm Duy 83 Thanh Trang 84 Anh Bằng 84 Trịnh Công Sơn Phạm Duy 84 84 Ngọc Châu 85 Đỗ Hải Duy 85 Nguyễn Văn Hiên Ngô Thụy Miên 85 85 79 83 No 4.111 4.116 4.117 4.118 4.121 4.123 4.124 4.126 4.127 4.131 4.132 4.133 4.137 4.138 4.140 4.142 4.143 4.145 4.146 4.147 4.148 4.149 Titles of song lyrics Khi mùa đông đưa nắng qua Chiếc Lá Cuối sông Cùng Mùa xuân đến Lời chúc xuân Cho nhánh đâm chồi Em nhé, chiều xa Áo tím mùa thu nhau, mùa thu cho áo tím phai màu Mùa đơng đừng làm phai đơi Tình thơ má xinh Khi trước thềm xn Thềm xn tơi Đã lần xn trơi chảy mải Cơ lái đị Mấy lần lái mỏi mịn trơng Examples Từng đơng trơi qua mà vết tích xưa chưa phai nhồ Bướm tình tứ ngắm hoa hồn say sóng xn, lịng tràn u mơ Thu tràn sóng xn tưng bừng Pages Đồn Chuẩn 85 Nguyễn Ngọc Thiện Nguyễn Vũ 86 Hoàng Thanh Tâm Trần Hữu Bích 87 Nguyễn Đình Phúc & Nguyễn Bính Ngân Giang 88 Nguyễn Văn Thương 89 Tô Vũ 89 Phú Quang Phượng Vũ Huy Phương 91 91 91 Huy Phương 91 Phạm Tuyên 92 Xuân hồng má em 93 93 93 Hè thắm tươi Minh Châu Phạm Đình Chương Vũ Vĩnh Phúc Cho yêu Đợi Trần An Vũ Quần Phương 94 94 Cơn mưa em Bước chân dãy Trường Sơn Nguyễn Đình Bảng Vũ Trọng Hối 94 Mùa đông lữ khách Bướm hoa Tiếng Chuông chiều Thu Nhớ lửa hè tắt Mùa hạ đâu Dẫu cho mùa lửa hạ Cánh thư mùa hạ Mùa hạ cháy da thiêu vàng Gửi Huế cỏ Mùa xuân ấm áp mai nở muôn Gửi Huế nơi Con kênh ta đào chưa có nước Con kênh ta đào chảy qua, có nắng mùa hè nóng bỏng Khi em biết tình anh ánh Cao Ngọc Dung lửa; cho mùa đông ấm lòng Xuân sáng đời Vũ điệu mùa xuân Ánh Xuân đem vui với đời Đón xuân Hè trời sáng trong, hè rộn tiếng lòng Ấm ban mai hạ chói chang Anh đứng cầu nắng hạ Nắng soi bên lại bên Đi suốt ngày nắng hạ đến với em chiều mưa Núi vút thành vách đứng nắng hè khát đá rừng khuya lối ta theo ánh lửa từ trái tim Songwriters 211 86 88 88 93 94 No 4.156 4.157 4.158 4.159 4.161 4.163 4.164 4.165 4.169 4.170 4.171 4.176 4.177 4.178 4.179 4.182 4.185 4.186 4.195 4.196 Examples Mùa thu đến, giá buốt qua hồn Mùa đông giá băng anh chờ Mỗi mùa đơng đến, đem gió rét run vai gầy Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh Xn tn rơi, đơi vai, đôi tay, đôi chân Cho trôi bao đa đoan, bao ưu phiền Xuân xin rơi Mùa hè ơi, ngập tràn bao mắt Trên vai đọng lại mùa thu Giọt thu sầu lai láng Mùa Xuân tiếng hát em bên anh Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân Em không nghe mùa thu Xuân qua hè tới ta nhớ phượng ơi! Từng mùa xuân đến, mùa hạ Chờ mùa thu sang, mùa đông qua Ta sống bên bạc đầu Rồi hè lại qua thu lại tới Đông qua xuân đến, tình nồng say Hè thu sang rụng rơi tình khơ Ơi nhạc thu buồn xa vắng Tháng tư về, gió hát mùa hè Lá thu rơi khẽ hát thành lời ‘Mùa thu khúc hát dịu êm Bao mối dun tình khơng nên lời Dệt thu mùa hoa Có thấy xn hồng đơi má Titles of song lyrics Songwriters Pages Bản tango cho người tình lỡ Chờ Đông Trầm Tử Thiêng 96 Ngân Giang 96 Chuyện tình người đan áo Hà Nội mùa vắng mưa Vũ điệu mùa xuân Trần Thiện Thanh 96 Trương Quý Hải 96 Minh Châu 97 Mùa hè đến Phạm Văn Chương Thái Hoàng 98 Anh Bằng Hoài An 98 98 Dương Thụ 98 Phạm Duy Lê Kim Khánh, Tuấn Hải Anh Việt 98 100 Nhớ mùa hoa Vắng anh mùa đông Nhị Hà Trương Lê Sơn 100 100 Lời tình băng giá Tháng tư Mùa Thu vàng Anh Bằng Dương Thụ Ngọc Châu 101 102 102 Nhớ mùa hoa Nhị Hà 104 Xuân Hồng Trên Cao Ngọc Dung 104 Khoảng trời riêng em Lời tình băng giá Bên em mùa xuân Lắng nghe mùa xuân Tiếng thu Phượng buồn Ngày xưa yêu 212 98 100 No 4.201 4.202 4.203 4.207 4.211 4.212 4.213 4.216 4.217 4.219 4.221 4.222 4.223 4.224 4.225 4.229 4.230 4.231 4.234 4.235 4.242 4.243 Titles of song lyrics Má Em Nghe pháo giao thừa nổ giòn Tuổi mùa xuân đêm đón xuân Hát lên đi! Hãy nâng ly - Mừng Ca khúc mừng đón chúa Xuân xuân Mừng Xuân phố phường nở Xuân cố hương hoa Bạn thân hỡi! Tay nắm tay Hè hoa phượng quay tròn, trại hè ta cất lời đỏ hát Đành thơi nhớ mong, gởi theo Sầu Đơng gió đơng Làn gió thu đưa thầm nhớ Lá úa hương xưa Gió xn đưa vàng xi Hoa xn nguồn Mùa xuân qua đi, mưa Tình ca mùa xuân hè hối Mưa thu bay bay thấm ướt vai Hương Tình Cũ gầy Cơn giơng mùa hè, nước lũ Ngày hè tràn Trong nắng mùa xuân Tuổi mùa xuân giấc mơ đẹp Em đến với rực rỡ nắng Ngày xưa yêu hạ Nắng thu vàng phai phai Tiếng Chuông chiều Thu Hiu hắt sương thu pha màu Thu hoài cảm Examples Tựa mây mùa hạ thoáng bay xa Hôm trời xuân bao tươi thắm Trời mùa đông mơi em thắp nắng Sẽ có ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tơi Trăng thu nghiêng bên thềm Sáng lên trăng mùa thu, để gió thu Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi Như hoa ngày hè vui Songwriters Pages Quốc Dũng 105 Văn Phụng 105 Khánh Băng 105 Đỗ Hải Duy 106 Khánh Băng 107 Nguyễn Thanh Cảnh Phạm Duy 107 Trần Hoàn 108 Thanh Sơn 108 Quốc Trung 108 Quốc Dũng 109 Anh Việt 109 Tô Vũ 109 109 Tình bay xa Nguyễn Văn Đơng Hàn Châu Cơ láng giềng Hồng Q 109 Tóc mây Phạm Thế Mỹ 110 Nhớ mùa thu Hà nội Vườn hồng trăng Lại với anh Trịnh Công Sơn 110 Minh Phương 110 Quốc Dũng 110 Một ngày mùa đông Những hoa mùa hè Bảo Chấn 112 Trần Long Ẩn 112 213 107 109 No Examples 4.244 Ngày xuân theo nắng phai 4.247 4.248 Lạnh lùng gió đêm đông Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè Nghe giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi Tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng Tôi ru em ngủ sớm mùa xuân Sóng hát ru em sớm mùa hè Trưa nắng hè, gọi râm ran trè xanh Hẹn trưa hè Đến thăm nhiều vườn trái xa Như mùa xuân chết cành thiên thu Một mùa thu chết 4.249 4.250 4.251 4.252 4.253 4.254 4.258 4.259 4.262 4.263 4.266 4.267 4.268 4.272 4.273 4.274 4.275 4.276 4.279 4.280 4.282 Titles of song lyrics Mây hồng cuối hạ Songwriters Pages Nguyễn Thanh Cảnh Trịnh Nam Sơn Trọng Đài 112 Hồng Ngun 113 Huế thương An Thun 113 Tơi ru em ngủ Trịnh Công Sơn 113 Ru em tiếng sóng biển Ca dao em tơi Dương Thụ 113 An Thuyên 113 Mùa hè đến Trịnh Công Sơn 113 Như giọt sầu rơi Anh Việt Thu 116 Vườn hồng trăng Biết em quên mùa đông, quên Em quên mùa người xưa không đông Mùa thu quyến rũ anh Thu quyến rũ Minh Phương 116 Nguyễn Nhất Huy 118 118 Mùa xuân sang Đoàn chuẩn &Từ Linh Vũ Vĩnh Phúc Bảo Chấn Từ Vũ & Nguyễn Bính Nguyễn Nam 120 Chúc xuân Thanh Sơn 120 Chia tay mùa hạ Hoài An 121 Hoàng Xuân Giang Vũ Hữu Toàn 121 Nhật Vũ Phú Quang 123 123 Nguyên Lộc 123 Hè dịu dàng ve kêu râm ran Này mùa xuân hiền Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng Đơi chân thênh thang phố đơng Chào đón chúa xuân Xin Chúa Xuân mang thắm tươi cho ngàn nơi Chia tay mùa hạ, tạ từ áo trắng với trường xưa Em ngồi ru mùa hạ Trái cấm Hà Nội đêm trở gió Ai lên xứ hoa đào Hè thắm tươi Hoa cỏ mùa xuân Gái xuân Nỗi buồn chưa quen Thu vội vã bay ngang vùng đất lạ Điệp khúc tình phai Lá Thu đà rơi rớt sân Dáng thu Chút thu vàng rụng Nỗi nhớ mùa đơng Từ gió đầu thu lúc đông đến Xuân đâu xuân phai tàn 214 112 112 119 119 119 123 No Examples 4.283 4.284 Vừa tàn mùa xuân tàn mùa hạ Sao mùa thu tàn Mùa thu cánh nâu, vàng sầu Nụ xuân xanh cành thênh thang Phải nụ hoa mùa xuân nở Mùa xuân ươm lên mắt môi người Phải mầm non mùa xuân nở Thương cành thu đổ Trong lòng ta, thu chín rỡ trường kỳ Cỏ non mùa xn cịn in dấu chân Mùa xuân đến Cho nhánh đâm chồi Cành mai rực rỡ Trong gió xuân êm đềm Giấu em vào mùa đông, hanh heo vàng rụng Tích nhựa chồi ủ nóng, âm thầm em đợi xn Em em, mùa xuân cành lá, tiếng chim kêu cho trời xanh xanh thẳm Mùi hương quen nghe môi ấm, nghe từ sâu thẳm đất sinh sơi Đất nước ta bốn mùa xuân hoa nở Quyết lịng dựng xây nước nhà Tồn dân ta hát ca Em đứng lên mùa Thu tàn tạ Hàng khơ cành bơ vơ Nhìn thu rơi ngậm ngùi Lá vàng rơi hay thân rơi Rồi ta có ngày Đi vào đất lạnh chốn liêu Cịn lại hàng úa sầu đơng Để người người mừng vui xn bình 4.286 4.287 4.289 4.291 4.292 4.293 4.294 5.3 5.4 5.7 5.12 5.16 5.17 5.18 5.22 Titles of song lyrics Một cõi Mùa thu cánh nâu Trịnh Công Sơn Nguyễn Ánh 123 123 Gọi tên bốn mùa Trịnh Cơng Sơn 124 Lắng nghe mùa xn Tình Xn Dương Thụ 124 Nguyễn Ngọc Thiện Dương Thụ 124 Anh Bằng Hoàng Vân 125 125 Mai Xuân, Hoàng Hạc Nguyễn Ngọc Thiện 125 Chơi vơi Quốc Nam & Hồ Mậu Thanh 131 Tình ca mùa xn Trần Hồn 132 Xn chiến khu Xuân Hồng 133 Gọi tên bốn mùa Trịnh Công Sơn 134 Rồi ta Phi Long 134 Xin ngày mai có Cho tơi u Đức Huy 134 Trần An 136 Lắng nghe mùa xuân Lẻ bóng Lửa Thu Mai em anh Lời chúc xuân 215 Songwriters Pages 125 131 No 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.35 5.36 5.39 5.40 5.42 Titles of song lyrics Tơi vui đón chờ, chờ tin xn Gác nhỏ đêm thái hịa xn Tình yêu đời thêm chan Phạm Đình chứa Chương Khát khao xuân tươi thái hòa Dệt bốn mùa xuân bàn Đường bốn mùa tay lao động xuân Đất trời mở rộng hạnh phúc ấm no Một mùa xuân ấm no Duyên xuân Sáng trăng say lúa vạn câu hò Hò hò tay nắm tay Mừng điều vui nâng chén say Khúc hát tân xuân ôi đẹp thay Đảng cho ta mùa xuân Đảng cho ta mùa đầy ước vọng xuân Em vừa 18 trịn đẹp xn Người gái sang Sơng La Examples Pages Minh Kỳ 136 Đón xuân 136 Đỗ Nhuận 136 Sĩ Luân 136 Phạm Tuyên 137 Doãn Nho 137 Tăng Nhật Tuệ 137 Nguyễn Văn Thương Phạm Duy 138 138 Bài ca Thống Từ Vũ & Nguyễn Bính Võ Văn Di Mùa xuân xa quê Hà Sơn 140 Mùa hè đến Phạm Văn Chương 141 Thương ca mùa hạ Thanh Sơn 141 Lá đổ muôn chiều Đoàn Chuẩn & Từ Linh 142 Em xuân ngời, em Xn bình n nhan sắc Đời cịn xn ân cịn thắm Bướm hoa Xn tơi ơi! Sức Xn tơi cịn khát khao Cơ gái xn mơ chuyện vợ chồng Biển trời xuân sang Bắc Nam sum họp Một nhà đơng vui Mơ xn sum vầy tình xuân ấm áp tràn đầy Mùa hè đến chia tay bạn hỡi, gặp gỡ Hãy nhớ rằng, ta bạn Hè tâm hồn xuyến xao Nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sầu Thu cho vàng bay, rơi cho đám cưới Ngày mai, người em nhỏ bé ngồi thuyền hoa tình duyên đành dứt Songwriters Xuân ca Gái xuân 216 138 139 No 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.51 5.52 5.53 5.56 5.57 5.58 5.63 5.64 5.65 5.67 5.70 Titles of song lyrics Lá thu rơi ngập lối chia ly tiễn Mênh mơng tình người buồn Thu đến thu cho vàng lại Xin gọi cố bay nhân Em theo bước nhà Ân tình xưa lỡ Sương lạnh chiều đơng vương Sương lạnh chiều tiếng thở đông người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào tiễn đưa Nhớ đông sầu chia phôi Khúc xa người Một mảnh linh hồn đơn cơi Càng u gió đơng qua Cho tơi u Để chinh nhân ước mong ngày Ðôi mắt em nhớ chi mùa hạ Mùa hè kỷ niệm Hà nội nhớ mùa thu tháng Hà nội đêm trở mười gió Áo học trị xanh hàng me Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa Tháng sáu mùa thi Nhớ không em kỷ niệm nhiều Mỗi hè sang, trang kỷ Tháng năm học niệm trò Những ánh mắt trao tha Mùa hạ cuối thiết gợi ký ức mùa hè qua Còn lại mùa Những mùa đông Đông yêu dấu yêu dấu mùa ký ức cho nhớ thương Mùa Xuân yêu em bướm hoa Mối tình thơ rộn ràng dáng em dịu dàng, ước mơ ngập tràn Mùa hè thắm tươi bao ước mơ Hè thắm tươi đời Đời sinh viên trang Mùa hè sinh viên thơ Mùa hè xanh cho ta ước mơ Hè đến với bao chờ mong Hè thắm tươi Nghe khơng anh, mùa xn Tình ca mùa xn tin chiến thắng, xóm vui mùa nắng gọi đồng chín vàng Examples 217 Songwriters Pages Nguyễn Ánh 142 Song Ngọc 142 Mạnh Phát 142 Trường Sa 143 Trần An 143 Việt Anh Trọng đài 143 Nguyễn Văn Hiên 144 Nguyễn Đức Trung Trần Lê Quỳnh 144 Đỗ Bảo 144 Quốc Khanh 145 Vũ Vĩnh Phúc 145 Phạm Đăng Khương 145 Vũ Đình Phúc Trần Hồn 146 147 144 No Examples 5.71 Mùa Xuân chiến khu Tiếng chim rừng vang hót khắp nơi Mùa Xuân chiến khu Gió đưa rừng cành vi vu, Chim hót mừng mùa Xuân thắng lợi Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh quang vinh! Ơi đẹp tự hào Biển trời bao la Đã bóng thù Từ Bắc vơ Nam Cờ tưng bừng Người Việt Nam Đón Xuân Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm Khi tiếng chim hót vang lên lời ca Và nắng tỏa rộn bước qn hành xa Thì em có nghe tiếng mùa xuân Giục cất bước giải phóng cho làng quê Bình yên chiến tranh Mùa xuân bão tố Ngày mai hay khứ mãi bên anh Một màu hoa thay cho tang thương Một ngày nắng thay đêm thê lương Nụ cười xuân xóa đời hận thù Một trời xuân thay cho đêm đông Nhịp đàn reo thay cho tiếng súng Một vườn hoa lắp đường biên cương Em cánh én mỏng Chao xuống đời anh Cho lòng anh xao động Thành mùa xuân ngào Em tươi cười anh, đón 5.72 5.73 5.74 5.75 5.76 5.77 5.82 5.83 Titles of song lyrics Xuân chiến khu Songwriters Pages Xuân Hồng 147 Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh Xuân Hồng 147 Bài ca Thống Võ Văn Di 148 Đảng cho ta mùa xuân Phạm Tuyên 148 Cùng hành quân mùa xuân Cẩm La 149 Em đợi anh Hồng Hiệp 149 Tình xn cho q Nguyễn Hữu hương Thiết 149 Mùa chim én bay Hoàng Hiệp, Diệp Minh Tuyền 151 Bên em mùa xuân Hoài An 151 218 No 5.84 5.85 5.86 5.87 5.92 5.93 5.94 5.99 5.100 Examples xuân Giọt sương mang long lanh Lòng bâng khuâng vai kề Cao cao bên cửa sổ, có hai người Đường phố yên lặng, để hai người hôn nhau! Chim ơi, đừng bay Hoa ơi, tỏa hương Và ơi, lay thật khẽ Cho đơi bạn trẻ đón xn Em có hay thu hết dấu liêu Và em có hay mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây Trái tim ta hoà tiếng thu sang Trái tim ta hoà tiếng ca vang Mùa thu xao xuyến xanh thắm bầu trời Khoảnh khắc trái tim mong chờ Ta quen biết tàn xuân Ta yêu thiết tha hè sang Và thu đến anh gom ánh Cho kết thành vương miện Để mùa đông đám cưới đơi Thơi tình em mùa thu chết rơi theo vàng Ôi thu vấn vương Mang biết tình sầu thương Cuộc tình mùa đơng hơm anh nghe buốt giá Vì đường đời hai lối! Và đời cịn mùa hạ tươi vui Và lịng cịn nhiều điều muốn nói Mùa xuân ơi, mùa hè Trong tim ta nghe niềm Titles of song lyrics Songwriters Pages Mùa xuân bên cửa sổ Xuân Hồng 151 Mùa thu cho em Ngô Thụy Miên 152 Mùa thu vàng Ngọc Châu 152 Chờ đông Ngân Giang 153 Buồn thu tàn Văn Cao 154 Lá rụng Trọng Hồng 154 Khung trời mùa đơng Võ Hồi An 154 Lê Hựu Vào hạ 155 Những bơng hoa mùa hè Trần Long Ẩn 155 219 No 5.103 5.104 5.105 5.108 5.112 5.113 5.117 5.118 5.121 5.122 5.125 5.126 Examples vui Như hoa ngày hè vui Xn sang cho em thắm mơi cười Có gió khẽ hát tóc người Em nghe em mùa xuân tới Hòa theo tiếng hát đem mùa xuân tới cho đời Ngày cịn em bên tơi đời xuân với vạn câu cười Ôi quê hương mến thương Gió xuân mang bao vấn vương Tiếng em thơ hát vang chúc xuân Mừng người niềm vui chứa chan Mừng nhà nhà hạnh phúc ấm an Lá thu rơi nghe buồn, tiếng mưa rơi bên hiên vắng Tôi mơ đường mùa đông lúc trở Đến nao lòng nỗi buồn chớm đơng Gió thu lạnh giá Bao nhiêu nhiêu sầu đau Nhưng nghe bao thu tàn tiếp bước qua Niềm vui chưa nỗi đau giăng kín mắt gầy Mùa đơng đến cho lịng anh thêm quạnh đau Ϲhiều thu giăng lối cô đơn Nghe tiếng mưa sầu chứa chan Thương cho người đơn với bóng chiều lac lồi xuống với thu mênh mông Mùa đông đến se lạnh căm hồn đơn côi Người vắng mùa đông phố vắng mùa đông tiếng guốc mùa đông Năm tháng vời xa nơi vời xa anh hát Titles of song lyrics Songwriters Pages Mùa xuân sang Nguyễn Nam 156 Trên đỉnh trường sơn ta hát Ngày cịn em bên tơi Dun xuân Tạ Minh Tâm 156 Trầm Uyên Khanh Sĩ Luân 156 Nhớ anh mùa Minh Vy 158 Phố mùa đơng Dương Thụ 158 Chuyến đị khơng em Hồi Linh 158 Dĩ vãng xa xơi Đỗ Đình Phúc 158 Mùa Đông Yêu Thương Thu ca Huỳnh Lợi 159 Phạm Mạnh Cương Thanh Trang 159 Huỳnh Lợi 160 Dương Thụ 160 Tiếc thu Mùa Đông Yêu Thương Gửi mùa đông 220 157 160 221 ... important and meaningful to human life According to Rachiotis, music is the greatest creation of man, which touches the soul and also helps man to sympathetically manifest unspoken desire and humanity... health and illness, animal, plans, buildings and construction, machines and tools, games and sport, money and economic transactions, cooking and food, heat and cold, light and darkness, forces, and... 1.1 .Rationale 1.2 .Aims and Objectives of the Study .3 1.3 .Research Questions 1.4 .Scope of the Study .4 1.5 .Significance of the Study 1.6 .Organization
- Xem thêm -

Xem thêm: Ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu theo đướng hướng tri nhận, Ẩn dụ về mùa trong ca từ bài hát tiếng Anh và tiếng Việt: Nghiên cứu theo đướng hướng tri nhận

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm