0

Doi moi phuong phap day hoc mon Toan thcs

13 1 0
  • Doi moi phuong phap day hoc mon Toan thcs

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:04

Bước 3: Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành; dự kiến các hoạt động học sẽ tổ chức cho học sinhđể xác định các năng lực và phẩm chất chủ yếu có thể góp [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Doi moi phuong phap day hoc mon Toan thcs