0

MẪU BÁO CÁO THEO DÕI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

17 1 0
  • MẪU BÁO CÁO THEO DÕI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:07

Phụ lục II MẪU BÁO CÁO THEO DÕI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI (kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) Mẫu số 01 Báo cáo kết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực Chương trình TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-… …, ngày … tháng …năm… BÁO CÁO Kết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn năm… Thực Quy chế quản lý điều hành thực chương trình mục tiêu quốc gia, (Tên quan báo cáo) báo cáo kết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn năm (có phụ biểu chi tiết kèm theo) Đề nghị quý Cơ quan tổng hợp./ Các Bộ, quan Trung ương báo cáo kèm theo phụ biểu số 01 Các tỉnh báo cáo kèm theo phụ biểu số 02 03 Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp PTNT; - Bộ Kế hoạch Đầu tư; - Bộ Tài chính; … - Lưu: VT, … THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký tên, đóng dấu) Phụ biểu 01 (Kèm theo Mẫu số 01) Kết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn năm… Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung/hoạt động Đơn vị tính Số lượng Vốn phân bổ Ghi TỔNG CỘNG Hoạt động Hoạt động … Phụ biểu 02 (Kèm theo Mẫu số 02) Kết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn năm… (Vốn đầu tư phát triển trái phiếu Chính phủ) Đơn vị: Triệu đồng TT Đối tượng Số xã Vốn bình Tổng vốn quân/xã Ghi TỔNG CỘNG I Các xã ưu tiên Xã nghèo, đặc biệt khó khăn - Xã tiêu chí - Xã bãi ngang - Xã biên giới - Xã ATK - Xã thuộc Chương trình 30a Xã từ 15 tiêu chí trở lên II Các xã lại Phụ biểu 03 (Kèm theo Mẫu số 02) Kết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn năm… (Vốn nghiệp) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung Số tiền Ghi TỔNG CỘNG I Vốn bố trí cho cấp tỉnh, huyện Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Hỗ trợ phát triển hình thức tổ chức sản xuất Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn Môi trường Phát triển giáo dục nông thôn Nội dung khác II Hoạt động Ban đạo cấp III Vốn bố trí cho cấp xã Triển khai hoạt động Duy tu bảo dưỡng cơng trình Mẫu số 02 Mẫu báo cáo kết thực Chương trình Bộ, quan Trung ương TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-… …, ngày … tháng …năm… BÁO CÁO Kết thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn tháng năm /năm I KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÁNG /NĂM Kết thực nhiệm vụ phân công (tại văn bản: Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ; Chương trình cơng tác hàng năm Ban Chỉ đạo Trung ương; ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương họp) - Ban hành chế, sách, hướng dẫn triển khai tiêu chí, tiêu, nội dung thành phần phân cơng chủ trì; - Ban hành hướng dẫn, định mức đầu tư cơng trình sở hạ tầng thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước phân công; - Xây dựng hướng dẫn, chế, giải pháp thực để huy động thêm nguồn lực để thực nội dung Bộ, ngành; - Kết nguồn lực huy động được; - Việc lồng ghép chương trình mục tiêu, dự án Bộ, ngành để thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn Công tác truyền thông Kết thực truyền thông, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân xây dựng nông thôn Kết triển khai thực Phong trào thi đua Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nơng thơn mới”; Cuộc vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh” Công tác kiểm tra, giám sát - Kiểm tra, đánh giá kết thực nội dung Chương trình theo lĩnh vực quản lý Nhà nước, nội dung thành phần phân công; - Kiểm tra, đánh giá địa bàn phân công 5 Kết thực kế hoạch vốn giao Kết thực giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch giao Kết thực Chương trình địa phương Kết thực địa phương nước tiêu chí nơng thôn mới, nội dung thành phần theo chức quản lý Nhà nước Bộ, ngành II TỒN TẠI, HẠN CHẾ CHỦ YẾU, NGUYÊN NHÂN Tồn tại, hạn chế việc thực nhiệm vụ phân công - Những vấn đề tồn tại, hạn chế; tác động việc triển khai Chương trình; - Nguyên nhân Tồn tại, hạn chế thực Chương trình - Những vấn đề tồn tại, hạn chế; tác động việc triển khai Chương trình; - Nguyên nhân III KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÁNG /NĂM Mục tiêu kế hoạch Các nhiệm vụ trọng tâm Dự kiến nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực để hoàn thành mục tiêu đề Giải pháp thực Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, chế lồng ghép, phối hợp để nâng cao hiệu triển khai Chương trình IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đề xuất, kiến nghị địa phương Nơi nhận: - …; - … - Lưu: VT, … THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký tên, đóng dấu) Mẫu số 03 Mẫu báo cáo kết thực Chương trình cấp tỉnh, huyện TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-UBND …, ngày … tháng …năm… BÁO CÁO Kết thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn tháng năm /năm Phần thứ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH I TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI Công tác tuyên truyền, vận động a) Đánh giá tình hình triển khai, kết thực công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trình thực Chương trình địa bàn b) Kết triển khai thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng nơng thôn mới, đô thị văn minh” c) Đánh giá hiệu công tác tuyên truyền, vận động việc triển khai thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn d) Những thuận lợi, khó khăn, ngun nhân Thành lập, kiện toàn máy đạo thực Chương trình a) Kết kiện tồn Ban Chỉ đạo cấp b) Kết kiện toàn máy giúp việc cho Ban đạo cấp c) Đánh giá chung thuận lợi, hạn chế liên quan đến máy đạo tổ chức thực Chương trình; phối hợp Sở, Ban ngành, chương trình, dự án địa bàn phục vụ cho xây dựng NTM Các nguyên nhân chủ yếu hạn chế Ban hành chế sách văn hướng dẫn thực a) Đánh giá việc ban hành văn để hướng dẫn, cụ thể hóa quy định Trung ương b) Kết ban hành chế, sách đặc thù địa phương, tập trung vào số nội dung trọng tâm: - Cơ chế lồng ghép chương trình, dự án địa bàn; - Cơ chế giao quyền chủ đồng cho người dân cộng đồng thực xây dựng nông thôn địa bàn xã; - Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông; thu gom, xử lý rác thải, chất thải; sách hỗ trợ lãi vay tín dụng phục vụ phát triển sản xuất… - Cơ chế sách để huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước, huy động từ người dân - Chính sách ứng dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất nơng nghiệp - Chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nơng nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp, dịch vụ địa bàn nơng thơn - Chính sách liên kết hợp tác đa dạng hộ nông dân với doanh nghiệp đối tác kinh tế khác - Cơ chế sách xã, huyện đạo điểm c) Đánh giá hiệu chế sách ban hành, đề xuất nội dung cần sửa đổi để thúc đẩy thực Chương trình giai đoạn tới (Bổ sung số liệu cụ thể theo Phụ biểu số 04 kèm theo) Tổ chức đào tạo, tập huấn cán thực Chương trình a) Kết xây dựng tài liệu; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán thực Chương trình cấp b) Đánh giá hiệu công tác đào tạo; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trình triển khai thực II KẾT QUẢ THỰC HIỆN Quy hoạch xây dựng nông thôn - Kết quy hoạch xây dựng vùng nhằm đáp ứng tiêu chí Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ tiêu chí huyện nông thôn quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nơng thơn - Rà sốt, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất đồ án quy hoạch xã nông thôn gắn với tái cấu nông nghiệp cấp huyện, cấp vùng cấp tỉnh; bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tập quán sinh hoạt vùng, miền - Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn đồ án quy hoạch xã nông thôn đảm bảo hài hịa phát triển nơng thơn với phát triển đô thị; phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có địa bàn xã - Đánh giá chất lượng quy hoạch, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội a) Kết chung toàn tỉnh xây dựng sở hạ tầng: theo nhóm tiêu chí, theo nguồn vốn; số liệu cụ thể kết thực cơng trình chủ yếu (giao thông, trường học, trạm y tế, nước sạch…) b) Tổng vốn huy động vốn thực xây dựng sở hạ tầng: phân theo tiêu chí nguồn vốn c) Đánh giá chung mức độ đạt theo quy định Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn mới, tiêu chí đạt thấp nguyên nhân Phát triển sản xuất gắn với tái cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân - Triển khai Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững - Công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp - Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn; - Đổi tổ chức sản xuất nông nghiệp; kết thực Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 - Phát triển ngành nghề nông thôn bao gồm (bảo tồn phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; phát triển làng nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho sản phẩm làng nghề); - Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn; - Những khó khăn, vướng mắc Giảm nghèo an sinh xã hội - Kết thực mục tiêu giảm nghèo - Kết thực Chương trình an sinh xã hội xã, thơn - Những khó khăn, vướng mắc Phát triển giáo dục nông thôn - Kết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi - Kết xóa mù chữ chống tái mù chữ - Phổ cập giáo dục tiểu học - Thực phổ cập giáo dục trung học sở - Những khó khăn, vướng mắc Phát triển y tế sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn - Kết xây dựng phát triển mạng lưới y tế sở - Những khó khăn, vướng mắc Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nơng thơn - Hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa sở - Kết nhân rộng mơ hình tốt phát huy sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp vùng, miền, dân tộc - Những khó khăn, vướng mắc Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề - Kết thực Chiến lược quốc gia cấp nước vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh giảm thiểu nhiễm mơi trường, góp phần nâng cao sức khỏe chất lượng sống cho người dân nông thơn - Xây dựng cơng trình bảo vệ mơi trường nông thôn địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; thu gom xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - - đẹp - Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng - Những khó khăn, vướng mắc Nâng cao chất lượng, phát huy vai trị tổ chức Đảng, quyền, đồn thể trị - xã hội xây dựng nông thôn mới; cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành cơng; bảo đảm tăng cường khả tiếp cận pháp luật cho người dân - Kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cán bộ, công chức xã - Kết cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành cơng - Kết đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm tăng cường khả tiếp cận pháp luật cho người dân - Kết thực vận động “Xây dựng gia đình khơng sạch” - Những khó khăn, vướng mắc 10 Giữ vững quốc phịng, an ninh trật tự xã hội nông thôn - Kết thực đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn 10 - Kết thực xây dựng trận quốc phịng tồn dân, đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia - Những khó khăn, vướng mắc 11 Nâng cao lực xây dựng nông thôn công tác giám sát, đánh giá thực Chương trình - Tập huấn nâng cao lực, nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, người dân - Công tác kiểm tra, giám sát địa phương - Những khó khăn, vướng mắc 12 Kết huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực a) Kết huy động nguồn lực để thực Chương trình, phân theo nguồn: - Vốn đầu tư phát triển vốn nghiệp - Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư doanh nghiệp; đóng góp người dân (nếu có) (Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 05 kèm theo) b) Kết phân bổ, sử dụng vốn ngân sách Trung ương theo quy định (Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 02 03 có điều chỉnh) (Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 06 kèm theo) c) Kết thực nguồn vốn (Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 07 kèm theo) d) Kết thực chế đầu tư đặc thù e) Tình hình nợ đọng xây dựng f) Đánh giá chung công tác huy động, quản lý sử dụng nguồn lực; thuận lợi, khó khăn; nguyên nhân Kết thực Bộ tiêu chí Quốc gia NTM Số huyện, xã đạt chuẩn; số xã đạt theo nhóm tiêu chí; (Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 08 kèm theo) III ĐÁNH GIÁ CHUNG Những kết bật đạt Những hạn chế, tồn chủ yếu nguyên nhân 11 Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG CUỐI NĂM /NĂM I MỤC TIÊU Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể: - Số huyện, xã đạt chuẩn nơng thơn đến - Bình qn tiêu chí/xã, tiêu chí hồn thành, số xã đạt 05 tiêu chí - Chất lượng sống cư dân nông thôn: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, môi trường… II CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Dự kiến nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu triển khai Chương trình III DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Tổng mức vốn Cơ cấu nguồn lực: a) Ngân sách Nhà nước: Trực tiếp lồng ghép; ngân sách cấp; b) Vốn đầu tư, vốn nghiệp; c) Vốn tín dụng; d) Vốn doanh nghiệp; e) Vốn huy động từ người dân cộng đồng Dự kiến kế hoạch vốn theo nội dung thực IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Nơi nhận: - …; - … - Lưu: VT, … THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký tên, đóng dấu) 12 Mẫu số 04 Mẫu báo cáo kết thực Chương trình cấp xã TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-… …, ngày … tháng …năm… BÁO CÁO Kết thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thôn tháng năm /năm Phần thứ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH I TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI Cơng tác tuyên truyền, vận động a) Đánh giá tình hình triển khai, kết thực công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trị q trình thực Chương trình địa bàn b) Kết triển khai thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nơng thơn mới”; vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh” c) Đánh giá hiệu công tác tuyên truyền, vận động việc triển khai thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn d) Những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân Thành lập, kiện tồn máy đạo thực Chương trình a) Kết kiện toàn Ban Chỉ đạo xã bố trí cán chun trách xây dựng nơng thơn xã b) Đánh giá chung thuận lợi, hạn chế liên quan đến máy đạo tổ chức thực Chương trình; phối hợp cấp, ngành, chương trình, dự án địa bàn phục vụ cho xây dựng NTM Các nguyên nhân chủ yếu hạn chế II KẾT QUẢ THỰC HIỆN Quy hoạch xây dựng nông thôn - Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất đồ án quy hoạch xã nông thôn gắn với tái cấu nông nghiệp cấp huyện, cấp vùng cấp tỉnh; bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tập quán sinh hoạt vùng, miền 13 - Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn đồ án quy hoạch xã nơng thơn đảm bảo hài hịa phát triển nông thôn với phát triển đô thị; phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có địa bàn xã - Đánh giá chất lượng quy hoạch, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội a) Kết xây dựng sở hạ tầng: theo nhóm tiêu chí, theo nguồn vốn; số liệu cụ thể kết thực công trình chủ yếu (giao thơng, trường học, trạm y tế, nước sạch…) b) Tổng vốn huy động vốn thực xây dựng sở hạ tầng: phân theo tiêu chí nguồn vốn c) Đánh giá chung mức độ đạt theo quy định Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn mới, tiêu chí đạt thấp nguyên nhân Phát triển sản xuất gắn với tái cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân - Thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn xã; - Đổi tổ chức sản xuất nông nghiệp; kết thực Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 - Phát triển ngành nghề nông thôn bao gồm (bảo tồn phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; phát triển làng nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho sản phẩm làng nghề); - Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn; - Những khó khăn, vướng mắc Giảm nghèo an sinh xã hội - Kết thực mục tiêu giảm nghèo - Kết thực Chương trình an sinh xã hội xã, thơn - Những khó khăn, vướng mắc Phát triển giáo dục nông thôn - Kết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi - Kết xóa mù chữ chống tái mù chữ - Phổ cập giáo dục tiểu học 14 - Thực phổ cập giáo dục trung học sở - Những khó khăn, vướng mắc Phát triển y tế sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn - Kết xây dựng phát triển mạng lưới y tế sở - Những khó khăn, vướng mắc Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nơng thơn - Hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa sở - Kết nhân rộng mơ hình tốt phát huy sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp vùng, miền, dân tộc - Những khó khăn, vướng mắc Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề - Kết thực Chiến lược quốc gia cấp nước vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh giảm thiểu nhiễm mơi trường, góp phần nâng cao sức khỏe chất lượng sống cho người dân nông thơn - Xây dựng cơng trình bảo vệ mơi trường nông thôn địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; thu gom xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - - đẹp - Khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng - Những khó khăn, vướng mắc Nâng cao chất lượng, phát huy vai trị tổ chức Đảng, quyền, đồn thể trị - xã hội xây dựng nông thôn mới; cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành cơng; bảo đảm tăng cường khả tiếp cận pháp luật cho người dân - Kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cán bộ, công chức xã - Kết cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành cơng - Kết đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm tăng cường khả tiếp cận pháp luật cho người dân - Kết thực vận động “Xây dựng gia đình khơng sạch” 15 - Những khó khăn, vướng mắc 10 Giữ vững quốc phịng, an ninh trật tự xã hội nơng thơn - Kết thực đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn - Kết thực xây dựng trận quốc phịng tồn dân, đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia - Những khó khăn, vướng mắc 11 Nâng cao lực xây dựng nông thôn công tác giám sát, đánh giá thực Chương trình - Tập huấn nâng cao lực, nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, người dân - Công tác kiểm tra, giám sát địa phương - Những khó khăn, vướng mắc 12 Kết huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực a) Kết huy động nguồn lực để thực Chương trình, phân theo nguồn: - Vốn đầu tư phát triển vốn nghiệp - Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư doanh nghiệp; đóng góp người dân (nếu có) (Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 09 kèm theo) b) Kết thực nguồn vốn (Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 10 11 kèm theo) c) Kết thực chế đầu tư đặc thù d) Tình hình nợ đọng xây dựng e) Đánh giá chung công tác huy động, quản lý sử dụng nguồn lực; thuận lợi, khó khăn; nguyên nhân Kết thực Bộ tiêu chí Quốc gia NTM Số tiêu chí đạt chuẩn (Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 12 kèm theo) III ĐÁNH GIÁ CHUNG Những kết bật đạt Những hạn chế, tồn chủ yếu nguyên nhân 16 Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG CUỐI NĂM /NĂM I MỤC TIÊU Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể: - Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn … II CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Dự kiến nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu triển khai Chương trình III DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Tổng mức vốn Cơ cấu nguồn lực: a) Ngân sách Nhà nước: Trực tiếp lồng ghép; ngân sách cấp; b) Vốn đầu tư, vốn nghiệp; c) Vốn tín dụng; d) Vốn doanh nghiệp; e) Vốn huy động từ người dân cộng đồng Dự kiến kế hoạch vốn theo nội dung thực IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Nơi nhận: - ….; - … - Lưu: VT, … THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký tên, đóng dấu) 17
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BÁO CÁO THEO DÕI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, MẪU BÁO CÁO THEO DÕI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI