0

Ti so phan tram

9 0 0
  • Ti so phan tram

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 06:14

Bài 2: Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Ti so phan tram