0

Bai 25 Flo Brom lot

14 0 0
  • Bai 25 Flo Brom lot

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 04:15

Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên b Trạng thái tự nhiên - Chủ yêu tồn tại dưới dạng hợp chất là muối iotua - Có trong: + Nước biển + Rong biển... Tính chất hóa học a Tác dụng với k[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 25 Flo Brom lot