0

Giáo án tuần 12

32 1 0
  • Giáo án tuần 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 00:15

=> Ở trường, trong giờ học các em được khyết khích tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau như: làm việc cá nhân với phiếu học tập, thảo luận nhóm, thực hành.. Tất cả các hoạt động đó giú[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 12