0

Kế hoạch chủ đề Những nghề bé biết

17 1 0
  • Kế hoạch chủ đề Những nghề bé biết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:15

- Chuẩn bị các góc chơi: Làm đồ dùng đồ chơi lắp ghép, xây dựng, Đồ chơi đóng vai cô giáo, bộ đội, nông dân, bác sĩ, cấp dưỡng, dụng cụ âm nhạc… * Môi trường ngoài lớp học - Dụng cụ vệ s[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch chủ đề Những nghề bé biết