0

Bài giảng Sinh lý thận

31 3 0
  • Bài giảng Sinh lý thận

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:26

Sinh lý thận Bài Chức tiết nớc tiểu thận I Sơ lợc giAI phẫu, mô học thận Đơn vị cấu trúc chức ( Nephron ) * Tiểu cầu thận : gồm cuộn mạch khoang bao Bowman * Tiểu quản : gồm ống lợn gần, quai Henle ống lợn xa Có loại Nephron : Nephron vỏ Nephron tủy 2- Đặc điểm mạch máu thận - XP từ ĐMC bụng nên có áp lực lớn - cầu thận: ĐM đến mạng mao mạch ĐM Neph.vỏ ĐM thẳng Neph.tủy Bộ máy cận tiểu cầu : gồm phần TCT, ống lợn xa, đ.m đến đ.m ống lợn xa TB Maculadensa Tế bào cận cầu (TB hat) Động mạch TB lacis Động mạch đến Một phần TCT 4- HƯ TK hƯ TK giao c¶m chi phối Ii- cƠ CHế tạo nớc tiểu Quá trình siêu lọc CầU THậN: - Là lọc nớc, chất hòa tan nớc từ h.tơng m.mạch cuộn mạch sang khoang bao Bowman qua màng SL - Là q.trình thụ động, nhng mạnh, 170-180 l / 24h Có yếu tố định cho q.trình SL màng SL áp suất lọc 1.1 Màng SL có lớp : Lớp tế bào nội mô m.mạch có lỗ thủng (160 Ao) Lớp màng chủ yếu đợc tạo nên sợi collagen proteoglycan có lỗ (110 A) mang điện tích âm Tế bào biểu mô có chân cua bao Bowman, chân tạo nên khe hở (70 A) Mµng SL cã tÝnh thÊm chän läc : không cho qua tế bào máu, chất h.cơ ptl > 70.000 Các thành phần khác giống h.tơng có ASTT h.tơng Các chất qua màng SL phụ thuéc vµo ptl 10 60 60 32 32 18 18 2.3 Tái hấp thu ống lợn xa Phụ thuộc vào nhu cầu thể khối lợng, chất lợng dịch qua ống lợn xa - - Níc: - Na+ : nhê ADH nhê Aldosteron Qu¸ trình tiết tích cực: chủ yếu xảy ống lợn xa 3.1 Bài tiết H+ DIch kE Lũng ong luon Te bào ong luon Na+ K+ K+ HCO3- Na+ HCO3CA H+ CO2 + H20H2CO3 H+ 3.2 Tỉng hỵp vµ bµi tiÕt NH3 3.3 Bµi tiÕt K+ 3.4 Bµi tiết chất độc, chất lạ, acid Hippuric, P.A.H, acid mạnh BàI thận với cÂn nội mÔi ĐIều hòa chức nĂng thận I Thận điều hòa cân nội môi Thận điều hòa cân acidbase máu 1.1 Bài tiết H+ Liên quan víi hƯ ®Ưm èng thËn (hƯ ®Ưm phosphat, hƯ ®Ưm acid hữu yếu, tổng hợp 1.2- Bai tiet NH3 ống lƯợn xa BT NH3 d.dang NH4Cl NH3 + H+ + ClNH4Cl Qua th¶i NH4+ thËn th¶i 40 - 60 mEq H+/ 24 giê 1.3- T¸i hÊp thu HCO3Sự tiết H+, tái hấp thu HCO3-, tổng hợp tiết NH3 Dịch kẽ Te bo ống thËn Na+ Lòng èng thËn NaHCO3Na2HPO4 A- NaCl Na+ HCO3- H+ CA H2CO3 CO2 + H20H2CO3CO2 Acid glutamic Glutamin + NH3 -NH2 H2O NaH2PO4AH NH4Cl 2- Thận điều hòa cân nớc chất điện giải máu 2.1 Điều hòa cân chất điệngiải Na+, K+(Aldosteron) 2.2 Điều hòa cân nớc (A.D.H) Thận điều hòa hut ¸p HE R.A.A dieu hịa huyet áp HA Te bào can tieu cau RBF Renin Angitensinogen Huyet áp Khoi luong máu luu hành Convertin enzym Angiotensin I Co mach Angiotensin II Aldosteron Tái hap thu Na+ o ong than Thận điều hòa sinh sản hồng cầu O2 mỏu Than Erythrogenin Gan globulin Erythropoietin Kích thích xuong sinh hong cau Kích thích hong cau non hong cau truong thnh 5- Thận điều hòa trình chống đông máu Tế bào máy cận cầu SX urokinase, chất có khả huỷ fibrin, làm tan cục máu đông Thận dự trữ Heparin TD chống đông máu Ii- Điều hòa chức thận Các phản xạ thần kinh - thĨ dÞch 1.1 PX tõ TCT thÈm thÊu Na+ H2O TCT tham thau Hypothalamus He Limbic ADH Cam giác khát Hap thu H2O Hap thu H2O o ruot o ong than Lap lai cân bang áp luc tham thau 1.2- PX tõ TCT thĨ tÝch (Phỉi, thËn, nhÜ tr¸i) Na+ H2O TCT the tích Hypothalamus ADH CRH ACTH Aldosteron Hap thu H2O o ong than Hap thu Na+ o ong than Lap lai cân bang the tích dich ngoai bo 2- Các phản xạ thần kinh FXTK có tính thÝch øng víi sinh häat c¬ thĨ 2.1- KT niƯu quản căng bàng quang niệu 2.2- Đau, ngừng niệu tạm thời 2.3- TK thực vật thay đổi tuần hòan qua thận A.h niệu 2.4- Vỏ nÃo: sợ niệu, FXCĐK niệu ... Hippuric, P.A.H, acid mạnh BàI thận với cÂn nội mÔi ĐIều hòa chức nĂng thận I Thận điều hòa cân nội môi Thận điều hòa cân acidbase máu 1.1 Bài tiết H+ Liên quan với hệ đệm ống thận (hệ đệm phosphat,... Na+ o ong than Thận điều hòa sinh sản hồng cầu O2 máu Than Erythrogenin Gan globulin Erythropoietin Kích thích xuong sinh hong cau Kích thích hong cau non hong cau truong thnh 5- Thận điều hòa...I Sơ lợc giAI phẫu, mô học thận Đơn vị cấu trúc chức ( Nephron ) * Tiểu cầu thận : gồm cuộn mạch khoang bao Bowman * Tiểu quản : gồm ống lợn gần, quai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Sinh lý thận, Bài giảng Sinh lý thận