0

TỔNG hợp TRẮC NGHIỆM TOÁN lớp 8

17 13 0
  • TỔNG hợp TRẮC NGHIỆM TOÁN lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:18

. Đặt và . Khẳng định nào đúng?A. .B. .C. .D. .Lời giải Câu 21: Cho tam giác ABC ( ), M là một điểm nằm trên cạnh BC. Vẽ . Gọi tương ứng là độ dài các đường cao hạ từ đỉnh A, B, C của tam giác ABC. Khẳng định nào đúng?A. .B. .C. .D. .Lời giải Câu 22: Cho tam giác ABC. Trên các cạnh BC, CA, AB lần lượt lấy các điểm D, E, F ( khác đỉnh của tam giác) sao cho AD, BE, CF cắt nhau tại điểm H. Đáp án nào đúng?A. .B. .C. .D. .Lời giải Câu 23: Cho tam giác ABC và M là một điểm nằm trong tam giác. Vẽ . Đặt và . Khẳng định nào đúng?A. .B. .C. TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP A ĐẠI SỐ  Câu 1: Đa thức phân tích thành: A B C D Lời giải  Câu 2: Đa thức A chia hết cho đa thức nào? B C D Lời giải  Câu 3: Cho x, y thỏa mãn điều kiện Giá trị x, y là: A x tùy ý; y = C x tùy ý; B D Lời giải  Câu 4: Có giá trị số tự nhiên n, cho đơn thức A Khơng có giá trị B có giá trị chia hết cho đơn thức C Có giá trị D Có giá trị Lời giải  Câu 5: Cho Khẳng định sai? A C B D P nhận giá trị âm dương Lời giải  Câu 6: Giá trị nhỏ thương A B là: C D Lời giải  Câu 7: Đa thức phân tích thành: A B C D Lời giải  Câu 8: Cho x, y, z số dương thỏa mãn điều kiện Kết luận đúng? A B C D Lời giải  Câu 9: Có giá trị nguyên x để thương nhận giá trị nguyên? A Có giá trị B Có giá trị C Có giá trị D Có giá trị Lời giải  Câu 10: Trong đẳng thức sau, có đẳng thức đúng? (1) (2) (3) (3) (4) (4) A Có đẳng thức B Có đẳng thức C Có đẳng thức D Cả đẳng thức Lời giải  Câu 11: Cho Bất đẳng thức đúng? A B C D Lời giải  Câu 12: Có giá trị nguyên x để thương nhận giá trị nguyên? A Có giá trị B Có giá trị C Có giá trị D Có giá trị Lời giải  Câu 13: Có giá trị nguyên x để thương nhận giá trị ngun? A Khơng có giá trị B Có giá trị C Có giá trị D Có giá trị Lời giải  Câu 14: Kết phép tính: A B là: C D Lời giải  Câu 15: Cho Có cặp giá trị nguyên dương x y với có giá trị 8? A Có cặp B Có cặp C Có cặp Lời giải D Có 10 cặp để P  Câu 16: Cho x, y, z khác Khi biểu thức nhận giá trị khác nhau? A Vô số giá trị khác B giá trị khác C giá trị khác D giá trị khác Lời giải  Câu 17: Có giá trị nguyên x để biểu thức: nhận giá trị nguyên? A Có giá trị B Có giá trị C Có 10 giá trị D Có giá trị Lời giải  Câu 18: Cho x, y, z khác – Khi biểu thức: nhận giá trị? A Nhận vô số giá trị khác B Luôn nhận giá trị (hằng số) C Nhận giá trị khác D Nhận giá trị khác Lời giải  Câu 19: Cho A Khi ta có: B C D Lời giải  Câu 20: Cho với A Khi B có giá trị là: C D Lời giải  Câu 21: Cho bốn số a, b, x, y cho A B Đáp án đúng? C D Lời giải  Câu 22: Cho Đáp án đúng? A B C D Lời giải  Câu 23: Cho x, y hai số khác 0, thỏa mãn A B Đáp án đúng? C x = 2y Lời giải  Câu 24: Cho Khẳng định đúng? D A B C D Lời giải  Câu 25: Khẳng định khẳng định sau sai? A Với số nguyên dương n, biểu thức ln số phương B Với số ngun dương n, biểu thức phương ln số C Với số nguyên dương x, y, biểu thức ln số phương D Với số ngun dương n, biểu thức ln số phương Lời giải  Câu 26: Cho A số phương m số tự nhiên tùy ý Khẳng định sau đúng? A Không tồn số tự nhiên n cho số phương B Tồn số tự nhiên n, cho C Có m số tự nhiên n, cho số phương số phương D Tồn vơ hạn số tự nhiên n, cho Lời giải số phương  Câu 27: Các số A, B, C thỏa mãn A là: B C D Lời giải  Câu 28: Cho Khi giá trị biểu thức là: A B C D D Một đáp án khác Lời giải  Câu 29: Cho Giá trị biểu thức A là: B C Lời giải  Câu 30: Có giá trị nguyên x để biểu thức: nhận giá trị nguyên? A Có giá trị B Có giá trị C Có giá trị D Khơng có giá trị BẢNG ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án A C B D D A B D B C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A D A C B C A B D A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D A B C D D A B C B B HÌNH HỌC  Câu 1: Hình thang cân ABCD (AB// CD) có đường chéo BD chia hình thang thành hai tam giác cân: tam giác ABD cân A tam giác BCD cân D Khi góc nhọn hình thang có độ lớn là: A B C D Lời giải  Câu 2: Cho tam giác ABC, trọng tâm G Vẽ đường thẳng d qua G, cắt đoạn thẳng AB, AC Gọi A’, B’, C’ hình chiếu A, B, C d Đáp án đúng? A B C D Cả ba đáp án sai Lời giải  Câu 3: Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M Trên nửa mặt phẳng có bờ AB, vẽ tam giác AMC, BMD.Gọi E, F, I, K trung điểm CM, CB, DM, DA.Trong khẳng định sau, có kết đúng? ; A Có kết B Có kết C Có kết D Cả kết Lời giải  Câu 4: Gọi H hình chiếu đỉnh B đường chéo AC hình chữ nhật ABCD, M, K, I, O trung điểm AH, CD, AB, IC Đáp án sai? A C B D Lời giải  Câu 5: Trong tứ giác ABCD, gọi A’, B’, C’, D’ trọng tâm tam giác BCD, ACD, ABD, ABC.Trong khẳng định sau, có kết đúng? Các đường thẳng AA’, BB’, CC’ đồng quy; đường thẳng AA’, BB’, DD’ đồng quy; đường thẳng AA’, DD’, CC’ không đồng quy; đường thẳng BB’, DD’, CC’ khơng đồng quy A Có kết B Có kết C Có kết D Cả kết Lời giải  Câu 6: Cho tam giác ABC có , đường phân giác BD CE cắt I Qua E kẻ đường vng góc với BD, cắt BC F Khẳng định sai? A E F đối xứng với qua BD B C D đối xứng với qua BD C Góc có độ lớn D IF tia phân giác góc BIC Lời giải  Câu 7: Cho điểm D nằm bên tam giác ABC Vẽ tam giác BDE, CDF (E, F, D nằm phía CD).Trong khẳng định sau có kết đúng? 10 Tứ giác EAFC có cặp cạnh đối nhau; tứ giác BEAF có cặp cạnh đối nhau; tứ giác EAFD hình bình hành; ba tam giác DBC, EBA, FAC có hai tam giác A Có kết B Có kết C Có kết D Cả kết Lời giải  Câu 8: Cho ba điểm phân biệt O, D, E Dựng tam giác ABC cho O giao điểm đường phân giác BD, CE Trong khẳng định sau có kết đúng? Nếu tốn khơng có nghiệm hình; D, O, E thẳng hàng tốn khơng có nghiệm hình; tam giác DOE cân O nghiệm hình; tam giác DOE cân O tốn có vơ số tốn có vơ số nghiệm hình A Có kết B Có kết C Có kết D Cả kết Lời giải  Câu 9: Cho tứ giác ABCD Trên cạnh AB lấy điểm E, F cho CD lấy điểm G, H cho AD, EG, FH, BC Đáp án sai? Trên cạnh Gọi M, I, K, N trung điểm A Các điểm M, I, K thẳng hàng B Các điểm I, K, N thẳng hàng C Các điểm M, I, K, N thẳng hàng D Đường thẳng EG song song với đường thẳng FH Lời giải  Câu 10: Cho tam giác ABC, đường thẳng song song với BC cắt AB, AC D, E Gọi G trọng tâm tam giác ADE, I trung điểm CD Khi số đo góc tam giác GIB là: 11 A B C D Lời giải  Câu 11: Cho tam giác ABC có độ dài cạnh a, b, c, chu vi 2p, chiều cao tương ứng h, m, n Đáp án sai? A C B D Lời giải  Câu 12: Cho hình bình hành ABCD có Gọi S diện tích hình bình hành Đáp án đúng? A maxS = 2ab B maxS = ab C maxS = 3ab D S khơng có giá trị lớn Lời giải  Câu 13: Cho tam giác ABC cân A Từ điểm M đáy BC vẽ Gọi h độ dài đường cao hạ từ đỉnh B tam giác ABC Đáp án đúng? A C B D Lời giải  Câu 14: Cho ngũ giác ABCDE Vẽ CD) Biết A , (M, N thuộc đường thẳng Khi diện tích S ngũ giác ABCDE là: (đvdt) B 12 (đvdt) C (đvdt) D (đvdt) Lời giải  Câu 15: Một đa giác có phân giác tất góc đồng quy O Khoẳng cách từ O đến cạnh đa giác r Gọi p nửa chu vi đa giác, diện tich S đa giác tính bởi: A B C D Lời giải  Câu 16: Cho tam giác ABC cân A Từ điểm M đường thẳng BC (M không thuộc đáy BC) vẽ Gọi h độ dài đường cao hạ từ đỉnh B tam giác ABC Đáp án đúng? A C B D Lời giải  Câu 17: Cho tam giác ABC vuông A, đường phân giác AD Vẽ Đặt Đáp án đúng? A B C Lời giải 13 D  Câu 18: Cho hình bình hành ABCD Trên AB lấy điểm M, AD lấy điểm N Gọi O giao điểm BN với DM Biết OC tia phân giác góc BOD Đáp án đúng? A C B D Lời giải  Câu 19: Cho tam giác ABC Trên cạnh BC, CA, AB lấy điểm D, E, F (khác đỉnh tam giác) cho AD, BE, CF cắt điểm H Đáp án đúng? A B C D Cả ba đáp án sai Lời giải  Câu 20: Cho tam giác ABC M điểm nằm C giác Vẽ Đặt A tam Khẳng định đúng? B D Lời giải  Câu 21: Cho tam giác ABC ( Gọi ), M điểm nằm cạnh BC Vẽ tương ứng độ dài đường cao hạ từ đỉnh A, B, C tam giác ABC Khẳng định đúng? 14 A C B D Lời giải  Câu 22: Cho tam giác ABC Trên cạnh BC, CA, AB lấy điểm D, E, F ( khác đỉnh tam giác) cho AD, BE, CF cắt điểm H Đáp án đúng? A B C D Lời giải  Câu 23: Cho tam giác ABC M điểm nằm tam giác Vẽ Đặt Khẳng định đúng? A B C D Lời giải  Câu 24: Cho hình vng ABCD, điểm E thuộc cạnh CD, điểm F thuộc cạnh BC Biết chu vi tam giác CEF nửa chu vi hình vng Khi ta có: A B C D Lời giải  Câu 25: Cho hình vuông ABCD, điểm M thuộc cạnh AB Tia phân giác góc MCD cắt cạnh AD N Cho biết Khi độ dài CM tính theo m n là: 15 A C B D Lời giải  Câu 26: Cho hình vuông ABCD Lấy điểm E, F theo thứ tự thuộc cạnh AD, AB cho Gọi H hình chiếu A BE Khi ta có: A B C D Lời giải  Câu 27: Cho tứ giác ABCD Gọi E, F, G, H theo thứ tự tâm hình vng có cạnh AB, BC, CD, DA dựng phía ngồi tứ giác Khẳng định sau sai? A Tứ giác EFGH có hai đường chéo B Tứ giác EFGH có hai đường chéo vng góc với C Trung điểm đường chéo tứ giác ABCD, EFGH đỉnh hình vng D Trong ba khẳng định có khẳng định sai Lời giải  Câu 28: Tam giác ABC vng A có BC = a, AC = b, AB = c, diện tích S Đáp án đúng? A B C D Lời giải  Câu 29: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM Gọi D điểm nằm B M Qua M kẻ đường thẳng song song với DA, cắt AC E Khẳng định sau đúng? A Diện tích tam giác DEC thay đổi phụ thuộc vào vị trí điểm D 16 B Diện tích tam giác DEC diện tích tam giác ABC C Diện tích tam giác DEC diện tích tam giác ABC D Diện tích tam giác DEC diện tích tam giác ABC Lời giải  Câu 30: Cho tam giác ABC diện tích S Lấy điểm E, G BC cho Gọi D, H theo thứ tự trung điểm AC, AB; I giao điểm GH BD; K giao điểm AG BD Diện tích tứ giác EIKG là: A C B D BẢNG ĐÁP ÁNLời giải Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án D 11 B 21 D A 12 B 22 B D 13 C 23 A D 14 C 24 A B 15 B 25 C 17 C 16 C 26 D C 17 C 27 D C 18 D 28 A D 19 B 29 B 10 A 20 C 30 A ... Câu 8: Cho ba điểm phân biệt O, D, E Dựng tam giác ABC cho O giao điểm đường phân giác BD, CE Trong khẳng định sau có kết đúng? Nếu tốn khơng có nghiệm hình; D, O, E thẳng hàng tốn khơng có nghiệm. .. ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án A C B D D A B D B C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A D A C B C A B D A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D A B C D D A B C B B HÌNH HỌC  Câu 1: Hình thang... hình; D, O, E thẳng hàng tốn khơng có nghiệm hình; tam giác DOE cân O nghiệm hình; tam giác DOE cân O tốn có vơ số tốn có vơ số nghiệm hình A Có kết B Có kết C Có kết D Cả kết Lời giải  Câu 9: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG hợp TRẮC NGHIỆM TOÁN lớp 8, TỔNG hợp TRẮC NGHIỆM TOÁN lớp 8