0

cả năm tự soạn

53 7 0
  • cả năm tự soạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:48

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: TÍNH AXIT-BAZƠ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI Ngày soạn: 25/9/2021 Ngày dạy: Lớp 11A1 11A2 11A6 Ngày dạy A MỤC TIÊU: 1.Về kiến thức: HS trình bày : - Mục tiêu, cách tiến hành thí nghiệm 2.Kĩ năng:  Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành thành cơng, an tồn thí nghiệm  Quan sát tượng thí nghiệm, giải thích rút nhận xét -Xác định thành phần môi trường Về phẩm chất: Tạo hứng thú học tập, lòng say mê khoa học II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU - GV: Dụng cụ: Giấy pH, mặt kính đồng hồ, ống nghiệm (3), cốc thuỷ tinh, cơng tơ hút - Hố chất: Dung dịch HCl 1M, ; CH3COOH 0,2M; NaOH 0,1M; NH3 0,1M; dung dịch Na2CO3 đặc; dd CaCl2 đặc; dd NaOH loãng; dd phenolphtalein - HS: Ôn kiến thức cũ, chuẩn bị thực hành HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a.Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tị mị học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu b Nội dung: Giáo viên gợi nhớ kiến thức cho học sinh c Sản phẩm: Học sinh nhớ lại kiến thức học để thực hành thí nghiệm d Tổ chức thực GV: Đưa câu hỏi với học sinh: - Các em học axit, bazo, muối, yêu cầu học sinh nêu khái niệm? HS: Tập trung, tái kiến thức tra lời HOẠT ĐỘNG 2: HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Hướng dẫn thao tác thực thí nghiệm a) Mục tiêu: Học sinh nắm tính chất cách thực thí nghiệm b) Nội dung: Học sinh nghiên cứu sgk, làm việc độc lập c) Sản phẩm:Học sinh nắm thao tác thí nghiệm + Rót chất lỏng vào ống nghiệm + Nhỏ giọt chất lỏng vào ống nghiệm công tơ hút d Tổ chức thực hiện: Phát vấn, nêu vấn đề, thực hành Học sinh xung phong trình bày kết Học sinh khác nghe, đánh giá, nhận xét GV chuẩn xác kiến thức Hoạt động 2: Hướng dẫn thực thí nghiệm a) Mục tiêu: Học sinh biết cách thực thí nghiệm b) Nội dung: Học sinh làm việc nhóm c) Sản phẩm:Học sinh nắm thao tác thí nghiệm d Tổ chức thực Hoạt động GV HS Vòng 1: - GV chia học sinh thành nhóm - Gv lưu ý: Ống nhỏ giọt không tiếp xúc với thành ống nghiệm Nếu sử dụng NaOH đặc màu hồng biến cho phenolphtalein + Thực nhiệm vụ: GV: Quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh làm thí nghiệm + Báo cáo kết thảo luận: Gọi thành viên nhóm lên trình bày kết thí nghiệm giải thích tượng quan sát đươc nhóm Nội dung - Lắng nghe ghi chép - Làm thí nghiệm theo hướng dẫn - Quan sát tượng giải thích Một thành viên đại diên nhóm lên trình bày kết + Nhóm khác tham gia thảo luận, góp ý * Thí nghiệm 1: Tính axit – bazo - Nhỏ dd HCl 0,1M lên mẫu giấy pH - Thay dd HCl dd NH3 0,1M - Thay dd NH4Cl dd CH3COOH 0,1M, - Thay dd HCl dd NaOH 0,1M, * Giải thích: muối CH3COONa tạo bazơ mạnh gốc axít yếu Khi tan nước gốc axít yếu bị thuỷ phân làm cho dd có tính bazơ Thí nghiệm Phản ứng trao đổi ion dd chất điện li: a Nhỏ dd Na2CO3 đặc vào dd CaCl2 đặc xuất kết tủa trắng CaCO3 Na2CO3 + CaCl2  CaCO3  + NaCl b CaCO3 + HCl  CaCl2 + CO2 + H2O c NaOH + HCl  NaCl + H2O * Khi lượng NaOH bị trung hoà hết, màu hồng Phenolphtalein kiềm khơng cịn dd chuyển thành không màu - Chú ý lắng nghe - Viết tường trình HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a Mục tiêu: Rèn luyện kĩ giải tập + Phát triển lực tính tốn hóa học b Nội dung: Học sinh làm việc độc lập c Sản phẩm: Kiến thức học sinh nắm qua thực hành d Tổ chức thực - GV nêu kiếm thức e thu qua thực hành HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a Mục tiêu: Rèn luyện kĩ áp dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn + Phát triển lực giải vấn đề b Nội dung:Áp dụng vào thực tiến, làm việc nhóm c Sản phẩm:Học sinh nắm số ứng dụng qua thí nghiệm d Tổ chức thực - GV: quan sát màu quỳ tím vào dung dịch xà phịng - HS: Tiết sau trình bày V RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT Ngày tháng 10 năm 2021 Nguyễn Thị Sang CHỦ ĐỀ 2: NITƠ- PHOTPHO TIẾT 9: NITƠ Ngày soạn: 2/10/2021 Ngày dạy: Lớp 11A1 11A2 11A6 Ngày dạy 6/10/2021 6/10/2021 6/10/2021 Tiết Tiết Tiết I MỤC TIÊU: 1.Về kiến thức Trình bày được: - Vị trí bảng tuần hồn , cấu hình electron ngun tử ngun tố nitơ - Cấu tạo phân tử, - Tính chất hố học đặc trưng nitơ: tính oxi hố (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), nitơ cịn có tính khử (tác dụng với oxi) Về kĩ - Dự đốn tính chất, kiểm tra dự đốn kết luận tính chất hố học nitơ - Viết PTHH minh hoạ tính chất hố học Về phẩm chất: Rèn luyện tính cẩn thận, lịng u thích mơn hóa phương pháp học tập có hiệu II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU - Giáo viên: Giáo án, dụng cụ dạy học - Học sinh: Chuẩn bị III TIẾN TRÌNH HỌC : HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tị mị học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu b Nội dung: GV giới thiệu , học sinh lắng nghe c Sản phẩm: Định hướng học sinh kiến thức d Tổ chức thực hiện: GV: Em có biết khơng khí nguyên tố chiếm phần trăm lớn nhất? HS: Trả lời GV: Giải thích thêm vào HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Vị trí cấu hình electron ngun tử a Mục tiêu: - Vị trí bảng tuần hồn , cấu hình electron nguyên tử nguyên tố nitơ b Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK kết hợp bảng tuần hoàn c Sản phẩm: 1.N(Z=7): [He]2s22p3(ơ 7, chu kì 2, nhóm VA) N có electron lớp ngồi - công thức cấu tạo: N  N Liên kết ba phân tử N bền vững d Tổ chức thực GV: Cho N(Z=7), viết cấu hình electron nguyên tử N, xác định vị trí N BTH? Có nhận xét số electron lớp cùng? HS: Trả lời GV: Hướng dẫn HS tự học tính chất vật lí nitơ Hoạt động 2: Tính chất hóa học a Mục tiêu: Nắm được: - Tính chất hố học đặc trưng nitơ: tính oxi hố (tác dụng với kim loại mạnh, với hiđro), ngồi nitơ cịn có tính khử (tác dụng với oxi) b Nội dụng: Nghiên cứu SGK, làm việc độc lập c Sản phẩm: Các hợp chất gặp nitơ: NO, N2O, NO2, NH3, N2O3, N2O5, HNO3  Số oxi hố có nitơ là: -3, +1, +2, +3, +4, +5  Nitơ vừa thể tính oxi hố vừa thể tính khử Tính oxi hoá + T/d với kim loại: nhiệt độ cao t/d với kim loại hoạt động 6Li + N20  Li3N-3 ( Liti Nitrua ) 3Mg + N20 Mg3N2-3 (Magie Nitrua) +T/d với H2: nhiệt độ cao(4000C),áp suất cao 3  N H3 N2 + 3H2  Số oxi hoá nitơ giảm dần từ đến -3 Tính khử - nhiệt độ 30000C(hoặc hồ quang điện ) N20 + O2  2N+2O - Khí NO khơng bền : 2 4 N O + O2  N O2 d Tổ chức thực GV: Xác định số oxi háo Nito hợp chất sau: NO, N2O, NO2, NH3, N2O3, N2O5, HNO3, từ em có nhận xét tính chất hóa học nito? HS: Trả lời GV: Phân tích tính chất, yêu cầu học sinh hồn thành phương trình xác định số oxi hóa - HS: Thực theo yêu cầu GV - GV: Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức 3: Hoạt động 3: Ứng dụng a Mục tiêu: Nắm số ứng dụng nito b Nội dung: HS nghiên cứu SGK kết hợp với hiểu biết thực tiễn c Sản phẩm:Học sinh nắm - N dinh dưỡng thực vật - Trong cơng nghiệp để sản xuất amoniac, axit nitric… - Nito lỏng để bảo quản máu - GV hướng dẫn học sinh nghiên cứu trạng thái tự nhiên, điều chế công nghiệp - Điều chế phịng thí nghiệm: u cầu học sinh tự đọc d Tổ chức thực - GV; Nghiên cứu sgk kết hợp với thực tiễn em nêu số ứng dụng Nito HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - Mục tiêu: Rèn luyện kĩ giải tập b Nội dung: Lớp 11A2,6: BT sgk trang 31 Lớp 11A1: BT sgk trang 31 c Sản phẩm: Học sinh xác định số oxi hóa nito hợp chất( A2,6) Học sinh tính thể tích khí H2 N2( A1) d Tổ chức thực hiện: Gv: Yêu cầu HS làm sau lên bảng chữa HS: Thực theo yêu cầu GV HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a Mục tiêu: Vận dụng với đời sống thực tiễn b Nội dung: Làm việc với sách giáo khoa, làm việc nhóm c Sản phẩm:Học sinh nắm số ứngs dụng thực tiễn Nito d Tổ chức thực - GV : Giải thích câu ca dao: “lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” - Đọc trước bài: Amoniac muối amoni V RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT Ngày tháng 10 năm 2021 Nguyễn Thị Sang TIẾT 10: BÀI 8: AMONIAC VA MUỐI AMONI (TIẾT 1) Ngày soạn: 2/10/2021 Ngày dạy: Lớp 11A1 11A2 11A6 Ngày dạy 9/10/2021 7/10/2021 7/10/2021 Tiết Tiết Tiết A MỤC TIÊU: 1.Về kiến thức Trình bày được: - Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (tính tan, tỉ khối, màu, mùi), ứng dụng chính, cách điều chế amoniac phịng thí nghiệm cơng nghiệp Giải thích được: Tính chất hố học amoniac: Tính bazơ yếu ( tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) tính khử (tác dụng với oxi, clo) 2.Về kĩ - Dự đốn tính chất hóa học, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất hố học amoniac - Viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn Về phẩm chất: Rèn luyện tính cẩn thận, lịng u thích mơn hóa phương pháp học tập có hiệu II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU GV- Máy tính, giáo án, dụng cụ dạy học HS: Học bài, làm tập, soạn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tị mị học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu b Nội dung: GV giới thiệu , học sinh lắng nghe c Sản phẩm: Định hướng học sinh kiến thức d Tổ chức thực hiện: GV: Các em có biết, nước tiểu có mùi ?thành phần? HS: Trả lời GV: Giải thích thêm vào HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Cấu tạo phân tử a Mục tiêu: Nắm cấu tạo phân tử NH3 b Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, làm việc độc lập c Sản phẩm: - CTPT : NH3 - CTe: H : N :H H d Tổ chức thực GV: Nghiên cứu SGK cho biết cấu tạo phân tử NH3 HS: Trả lời Hoạt động 2: Tính chất vật lí a Mục tiêu: Nắm tính chất vật lí NH3 b Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, làm việc độc lập c Sản phẩm: - Là chất khí khơng màu, mùi khai, xốc, nhẹ khơng khí - Tan nhiều nước, tạo thành dd có tính kiềm + Khí NH3 tan nhiều nước làm giảm P bình nước bị hút vào bình Phenolphtalein chuyển thành màu hồng  NH3 có tính bazơ d Tổ chức thực GV: Chiếu thí nghiêm hòa tan amoniac nước, yêu cầu HS quan sát cho nhận xét, từ đưa tính chất hóa học NH3 HS: Trả lời Hoạt động 3: Tính chất hóa học a Mục tiêu: Nắm được: - Tính chất hố học đặc trưng NH3: Tính bazo yếu, tính khử mạnh b Nội dụng: Nghiên cứu SGK, làm việc độc lập c Sản phẩm: Tính bazơ yếu: a Tác dụng với nước: - Khi hồ tan khí NH3 vào nước, phần phân tử NH phản ứng tạo thành dd bazơ  dd NH3 bazơ yếu: NH3 + H2O � NH4++ OH- Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh Nhóm 4: b Tác dụng với dung dịch muối: - Dd NH3 có khả làm kết tủa nhiều hidroxít kim loại AlCl3 + NH3 + H2O  Al(OH)3 �+ NH4Cl Al3++3NH3+3H2OAl(OH)3 �+ 3NH4+ c Tác dụng với axít : 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 NH3 (k) + HCl (k)  NH4Cl (khơng màu) (ko màu) (khói trắng) Nhóm 5: Tính khử: a Tác dụng với oxi: to NH3 + 3O2  2N2 + H2O NH3 + 5O2  4NO + H2O (t0 850-900 xuc tac pt) d Tổ chức thực GV: Xác định số oxi hóa Nito hợp chất sau: NO, N2O, NO2, NH3, N2O3, N2O5, HNO3, từ em có nhận xét tính chất hóa học NH3? HS: Trả lời GV: Phân tích tính chất, u cầu học sinh hồn thành phương trình xác định số oxi hóa - HS: Thực theo yêu cầu GV - GV: Nhận xét trình thực nhiệm vụ học tập học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức 3: Hoạt động 3: Ứng dụng a Mục tiêu: Nắm số ứng dụng NH3 b Nội dung: HS nghiên cứu SGK kết hợp với hiểu biết thực tiễn c Sản phẩm:Học sinh nắm - NH3 dùng để sản xuất axit nitric, phân đạm ure - Làm lạnh thiết bị lạnh d Tổ chức thực hiện; - GV; Nghiên cứu sgk kết hợp với thực tiễn em nêu số ứng dụng Nito HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - Mục tiêu: Rèn luyện kĩ giải tập b Nội dung: Lớp 11A2,6: Viết phương trình chứng minh NH3 có tính khử mạnh Lớp 11A1:Dạy thêm phương trình: NH3+ CuO Cu+ N2+ H2O c Sản phẩm: Học sinh giải tập d Tổ chức thực hiện: Gv: Yêu cầu HS làm sau lên bảng chữa HS: Thực theo yêu cầu GV HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a Mục tiêu: Vận dụng với đời sống thực tiễn b Nội dung: Làm việc với sách giáo khoa, làm việc nhóm c Sản phẩm:Học sinh nắm số ứngs dụng thực tiễn NH3 d Tổ chức thực - Đọc trước muối amoni V RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT Ngày tháng 10 năm 2021 Nguyễn Thị Sang Tiết 11 BÀI 8: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI ( TIẾT 2) Ngày soạn: 10/10/2021 Ngày dạy: Lớp 11A1 11A2 11A6 Ngày dạy 13/10/2021 13/10/202 13/10/2021 Tiết 1 Tiết Tiết I MỤC TIÊU: 1.Về kiến thức: HS trình bày được: - Tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, tính tan) - Tính chất hố học (phản ứng với dung dịch kiềm, phản ứng nhiệt phân) ứng dụng muối amoni 2.Về kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm, rút nhận xét tính chất muối amoni - Viết PTHH dạng phân tử, ion thu gọn minh hoạ cho tính chất hoá học - Phân biệt muối amoni với số muối khác phương pháp hóa học - Tính thể tích khí amoniac sản xuất đktc theo hiệu suất.phản ứng - Tính % khối lượng muối amoni hỗn hợp Về phẩm chất: Nhận biết muối amoni có mơi trường, có ý thức giữ gìn vệ sinh II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU - Giáo viên: Giáo án, dụng cụ dạy học - Học sinh: Học bài, làm tập, chuẩn bị C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HỌC: Kiểm tra cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tị mị học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu b Nội dung: GV kết hợp kiểm tra cũ c Sản phẩm:Học sinh lên bảng trình bày sản phẩm d Tổ chức thực hiện: GV: Em nêu tính chất hóa học NH3? HS: Trả lời GV: Nhận xét, cho điểm vào HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động Điều chế a Mục tiêu: Học sinh nắm phương pháp điều chế amoniac PTN CN b Nội dung:Học sinh nghiên cứu sgk c Sản phẩm: Trong PTN: -Đun nóng muối amoni với Ca(OH)2 hay dd kiềm + Phát triển lực tính tốn hóa học với dạng tập CO2 + dung dịch kiềm b Nội dung: Học sinh hoàn thành phiếu học tập c Sản phẩm: Học sinh hoàn thành phiếu học tập d Tổ chức thực hiện: Nung 4,56 mg hợp chất hữu A dịng khí oxi thu 13,20 mg CO 3,16 mg H2O Ở thí nghiệm khác nung 5,58 mg A với CuO thu 0,67 ml khí nitơ ( đktc) Hãy tính hàm lượng % C,H,N oxi hợp chất A (Giải :Hợp chất A khơng có oxi) HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a Mục tiêu: Vận dụng với đời sống thực tiễn b Nội dung: Làm việc với sách giáo khoa, làm việc độc lập c Sản phẩm: Học sinh nắm kiến thức thực tế d Tổ chức thực V RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT Ngày tháng 11 năm 2021 Nguyễn Thị Sang Tiết 21+ 22: CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ngày soạn: 13/11/2021 Ngày dạy: Lớp 11A1 11A2 11A6 Tiết 21 17/11/2021 17/11/2021 17/11/2021 Tiết Tiết Tiết Tiết 22 /11/2021 /11/2021 /11/2021 Tiết Tiết Tiết A MỤC TIÊU: 1.Về kiến thức Trình bày :  Các loại công thức hợp chất hữu : Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử công thức cấu tạo 2.Về kĩ  Tính phân tử khối chất hữu dựa vào tỉ khối  Xác định công thức phân tử biết số liệu thực nghiệm 3.Về phẩm chất - Rèn luyện tính cẩn thận, lịng u thích mơn hóa phương pháp học tập có hiệu B THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU GV: Giáo án, dụng cụ dạy học - HS: Học, chuẩn bị trước đến lớp C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tò mò học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu b Nội dung: GV kết hợp kiểm tra cũ c Sản phẩm:Học sinh lên bảng trình bày sản phẩm d Tổ chức thực hiện: GV lấy ví dụ: C2H4 (etilen), C3H6 (propilen), C2H5OH (ancol etylic), CH3COOH (axit axetic), C6H12O6 (glucozo) ? Hãy xác định tỉ lệ số nguyên tử nguyên tố công thức? HS: Tập trung, tái kiến thức HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - Gv hướng dẫn HS tự học mục: A.I, II, B,C Hoạt động 1: Cơng thức đơn giản a Mục tiêu: Trình bày :  Đ/n: công thức đơn giản - Cách thiết lập CTĐGN b Nội dung: HS nghiên cứu sgk, làm việc độc lập c Sản phẩm: Định nghĩa: -CTĐGN CT biểu thị tỉ lệ tối giản số nguyên tử nguyên ltố phân tử Cách thiết lập CTĐGN: - Gọi CTĐGN hợp chất là: CxHyOz - Lập tỉ lệ : x:y:z = nC : nH :nO Hoặc x:y:z   mC m H mO : : 12 16 %C %H %O : : 12 16 =>CTĐGN hợp chất: Cx H y Oz * Thí dụ: Đặt CTĐGN A mC  (x, y, z: Số nguyên tối giản) Cx H y Oz 12.0, 448 2.0,36  0, 24( g ); mH   0, 04( g ) 22, 18 → mO = 0,6 – 0,24 – 0,04 = 0,32 (g) - Lập tỉ lệ: 0, 24 0, 04 0,32 : : 16 = 0,02:0,04:0,02 x:y:z = 12 - Biến đổi thành tỉ lệ số nguyên đơn giản: 1:2:1 => CTĐGN là: CH 2O d Tổ chức thực * Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Gv: Cho hs nghiên cứu sgk để nắm định nghĩa CTĐGN - Yêu càu HS nêu cách thiết lập CTĐGN - Gv: Lấy ví dụ cho hs hiểu CTĐGN Vd: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam HCHC A thu 0,448 lit khí CO2 (đkc) 0,36 gam H2O Tìm CTĐGN A? Hoạt động 2: Cơng thức phân tử: a Mục tiêu: Trình bày :  Các loại công thức hợp chất hữu : công thức phân tử công thức cấu tạo  Cách thiết lập công thức phân tử b Nội dung: HS nghiên cứu sgk, làm việc độc lập c Sản phẩm: Định nghĩa: -CTPT CT biểu thị số lượng nguyên tử nguyên tố phân tử Nhóm 1: Mối quan hệ CTPT CTĐGN: * Nhận xét: -Số ngtử ngtố CTPT số nguyên lần số ngtử CTĐGN -Trong số trường hợp:CTPT = CTĐGN -Một số chất có cơng thức phân tử khác có CTĐGN NHóm 2: Cách thiết lập CTPT HCHC: a Thông qua CTĐGN: -(CaHbOc)n → M A = (12a + 1b + 16c) n -Với a,b,c biết kết hợp M A -Tính n => CTPT Nhóm 3: b Dựa vào thành phần trăm khối lượng nguyên tố: * Xét sơ đồ: CxHyOz → xC + yH + zO Klg (g) M(g) 12x y 16z %m 100% C% H% Z% M 12 x y 16 z    * Từ tỉ lệ: 100 %C %H %O x M.%C M.%H M.%O ,y  ,z  12.100% 100% 16.100% => * Ví dụ: Sgk Nhóm 4: c Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy: CxHyOz+(x+y/4–z/2)O2→ xCO2 + y/2H2O xmol y/2mol nCO2 nA x nCO2 nA ;y nH O 2.nH 2O nA Biết MA; x; y →12x+1y+16z = MA z M A  12 x  y 16 → d Tổ chức thực GV chia lớp thành nhóm yêu cầu thảo luận, nghiên cứu theo nội dung sau: - Nhóm 1: Nghiên cứu, tìm mối quan hệ CTPT CTĐGN Lấy VD - Nhóm 2: Nghiên cứu, thiết lập bước lập CTPT thơng qua CTĐGN - Nhóm 3: Nghiên cứu, thiết lập CTPT dựa vào % khối lượng ngun tố - Nhóm 4: Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy - quan sát, phát kịp thời khó khăn học sinh hỗ trợ cho học sinh, khơng có học sinh bị bỏ qn - Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP a Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ giải tập + Phát triển lực tính tốn hóa học b Nội dung: học sinh hoàn thành BT 5sgk trang 95 c Sản phẩm: Bt HS hoàn thành d Tổ chức thực - Bao quát, quan sát, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn - Gọi học sinh nhóm lên báo cáo kết HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a Mục tiêu: Vận dụng với đời sống thực tiễn b Nội dung: Làm việc với sách giáo khoa, làm việc độc lập c Sản phẩm: Học sinh áp dụng vào thực tiễn d Tổ chức thực Bằng cách tự phân tích định lượng Thiết lập công thức phân tử đường trắng - Giúp đỡ học sinh gặp khó khăn - Giúp đỡ học sinh gặp khó khăn V RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT Ngày tháng 11 năm 2021 Nguyễn Thị Sang Tiết 23: CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ngày soạn: 19/11/2021 Ngày dạy: Lớp 11A1 11A2 11A6 Ngày dạy /11/2021 24/11/2021 24/11/2021 Tiết Tiết Tiết A MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS trình bày : - CTCT Nội dung thuyết cấu tạo hoá học Kĩ năng: - Viết công thức cấu tạo số chất hữu cụ thể - Phân biệt chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể 3.Phẩm chất: Phát huy khả tư học sinh B THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU GV: Giáo án, dụng cụ dạy học - HS: Học, chuẩn bị trước đến lớp C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tị mị học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu b Nội dung: GV kết hợp kiểm tra cũ c Sản phẩm:Học sinh lên bảng trình bày sản phẩm d Tổ chức thực hiện: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam hợp chất hữu A thu 2,688 lit CO2 (đkc) 2,16 gam H2O; Tỉ khối A so với hiđro 30 Lập CTPT A HS: Tập trung, tái kiến thức HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Công thức cấu tạo a Mục tiêu: Trình bày :  Đ/n: cơng thức cấu tạo, loại công thức cấu tạo b Nội dung: HS nghiên cứu sgk, làm việc độc lập c Sản phẩm: I.CƠNG THỨC CẤU TẠO: Thí dụ : CTPT: C2H6O CTCT: H3C–CH2–O–H → Khái niệm: CTCT công thức biểu diễn thứ tự liên kết cách thức liên kết nguyên tử phân tử Các loại liên kết hoá học: - CTPT : C2H6O - CTCT khai triển : H H H–C–C–O–H H H - CTCT rút gọn : CH3CH2OH d Tổ chức thực - Gv: Cho hs nghiên cứu sgk để nắm định nghĩa CTCT - Gv hướng dẫn học sinh viết CT khai triển, CTCT thu gọn - Gv: Lấy ví dụ cho hs hiểu - HS: Chú ý lắng nghe, lĩnh hội kiến thức Hoạt động 2: Thuyết cấu tạo hóa học a Mục tiêu: HS trình bày : Nội dung thuyết cấu tạo hoá học b Nội dung: HS nghiên cứu sgk, làm việc độc lập c Sản phẩm: Nội dung thuyết cấu tạo hóa học: a Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với theo hoá trị theo thứ tự định Thứ tự liên kết gọi cấu tạo hố học Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức thay đổi cấu tạo hoá học, tạo hợp chất khác Ví dụ: C2H6O có thứ tự liên kết : H3C–C–CH3 : đimetyl ete , chất khí , không tác dụng với Na H3C–CH2–O–H: ancol etylic, chất lỏng, tác dụng với Na giải phóng khí hydro b.Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị Ngun tử cacbon khơng liên kết với nguyên tử nguyên tố khác mà liên kết với thành mạch cacbon CH3–CH2–CH2–CH3 (mạch khơng có nhánh - mạch thẳng) CH3–CH-CH3 CH3 (mạch có nhánh) CH2 – CH2 CH2 ( mạch vòng ) Chất khí cháy: CH4 Chất lỏng khơng cháy : CCl4 c Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng nguyên tử ) cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết nguyên tử ) Ý nghĩa : Thuyết cấu tạo hố học giúp giải tích tượng đồng đẳng, tượng đồng phân d Tổ chức thực - Gv yêu cầu HS nêu nội dung thuyết cấu tạo hóa học - Gv giải thích nội dung - HS: Lĩnh hội kiến thức Hoạt động 3: Đồng đẳng, đồng phân a Mục tiêu: - Phân biệt chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể b Nội dung: HS nghiên cứu sgk, làm việc độc lập c Sản phẩm: II Đồng đẳng, đồng phân: Đồng đẳng: a Thí dụ: CH4 C2H6 C3H8 CnH2n - Thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 - Có tính chất tương tự (tức có cấu tạo hố học tương tự nhau) b Định nghĩa: Sgk Đồng phân: a Thí dụ: CTPT C2H6O Ancol etylic: Đi mêtyl ete CH3-CH2-OH CH3-O-CH3 b Khái niệm: Sgk c Các loại đồng phân: * Đồng phân cấu tạo: - Đp mạch C - Đp vị trí liên kết bội - Đp loại nhóm chức - Đp vị trí nhóm chức * Đồng phân lập thể: - Đồng phân hình học - Đồng phân quang học d Tổ chức thực - Gv: Cho hs nghiên cứu sgk để nắm định nghĩa đồng đẳng, đồng phân - Gv giải thích phân biệt cho học sinh đồng đẳng đồng phân - Gv: Lấy ví dụ cho hs hiểu - HS: Chú ý lắng nghe, lĩnh hội kiến thức Hoạt động 3:Liên kết hóa học cấu trúc phân tử HCHC a Mục tiêu: HS trình bày : - Học sinh biết khái niệm, ®ặc điểm, đồng dẳng ,đồng phân, hình thành liên kết đơn, liên kết đơi, liên kết ba - Liên kết cộng hố trị khái niệm cấu trúc không gian phân tử chất hữu b Nội dung: HS nghiên cứu sgk, làm việc độc lập c Sản phẩm: III Liên kết hoá học cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ: Liên kết đơn liên kết (  ) - Tạo cặp e chung - Lk bền H Vd: Phân tử CH4: H–C–H H Liên kết đôi (1   ) - Tạo cặp e chung - Liên kết  bền liên kết  Vd: Phân tử etilen: CH2 = CH2 Liên kết ba (1  ,  ): - Tạo cặp e chung Vd: Phân tử Axetilen (C2H2): CH �CH d Tổ chức thực - Gv: Cho hs nghiên cứu sgk để nắm loại liên kết - Gv giải thích phân biệt cho học sinh loại liên kết - Gv: Lấy ví dụ cho hs hiểu - HS: Chú ý lắng nghe, lĩnh hội kiến thức HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP a Mục tiêu: + Rèn luyện kĩ giải tập + Phát triển lực tính tốn hóa học b Nội dung: Học sinh trả lời phiếu học tập c Sản phẩm: Bt HS hoàn thành d Tổ chức thực - HS làm Bt 4, sgk trang 101 - HS lên bảng trình bày, GV nhận xét, kết luận HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a Mục tiêu: Vận dụng với đời sống thực tiễn b Nội dung: Làm việc với sách giáo khoa, làm việc độc lập c Sản phẩm: Học sinh áp dụng vào thực tiễn d Tổ chức thực - Học bài, làm tập SGK V RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT Ngày 22 tháng 11 năm 2021 Nguyễn Thị Sang Tiết 24+ 25: ANKAN Ngày soạn: 19/11/2021 Ngày dạy: Lớp 11A1 11A2 11A6 Tiết 24 /11/2021 25/11/2021 25/11/2021 Tiết Tiết Tiết Tiết 25 /12/2021 1/12/2021 1/12/2021 Tiết Tiết Tiết A MỤC TIÊU: Về kiến thức: Biết :  Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no đặc điểm cấu tạo phân tử chúng  Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử danh pháp  Tính chất hố học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh)  Phương pháp điều chế metan phịng thí nghiệm khai thác ankan công nghiệp ứng dụng ankan Về kĩ năng:  Viết công thức cấu tạo, gọi tên số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh  Viết phương trình hố học biểu diễn tính chất hố học ankan  Xác định cơng thức phân tử, viết công thức cấu tạo gọi tên  Tính thành phần phần trăm thể tích khối lượng ankan hỗn hợp khí, tính nhiệt lượng phản ứng cháy.(A1) 3.Về phẩm chất: Phát huy khả tư học sinh B THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU GV: Giáo án, dụng cụ dạy học - HS: Học, chuẩn bị trước đến lớp C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu: Tạo hứng thú kích thích tị mị học sinh vào chủ đề học tập Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu b Nội dung: Giáo viên giới thiệu học mới: c Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu d Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe Giáo viên giới thiệu : Nến, xăng, mỡ bôi trơn, khí gas … có nguồn gốc hiđrocacbon no – ankan, cịn gọi parafin Hoặc chiếu đoạn phim giới thiệu ứng dụng ankan,… HOẠT ĐỘNG : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Đồng đẳng, đồng phân danh pháp: Mục tiêu:  Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no đặc điểm cấu tạo phân tử chúng  Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử danh pháp b Nội dung: Giáo viên giới thiệu dạy nội dung trọng tâm ankan c Sản phẩm: Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu d Tổ chức thực hiện: Nhắc lại khái niệm I Đồng đẳng, đồng phân danh pháp: đồng đẳng, từ viết Dãy đồng đẳng ankan: (parafin) cơng thức chất CH4, C2H6, C3H8 * Vd : CH4, C2H6, C3H8 lập thành dãy dẫy đồng đẳng CTTQ : CnH2n + với n ≥ đồng đẳng ankan metan đưa → CTTQ : CnH2n + với n ≥ CTTQ dãy ? * Phân tử chứa liên kết đơn (δ) * Mỗi C liên kết với nguyên tử khác → Quan sát mơ hình * Phân tử chứa liên tứ diện phân tử butan nêu kết đơn (δ) * Mạch cacbon gấp khúc đặc điểm cấu tạo * Mỗi C liên kết với Đồng phân: ? nguyên tử khác → tứ * Từ C4H10 bắt đầu có đồng phân mạch diện cacbon * Mạch cacbon gấp * Vd : C4H10 có đồng phân : Đồng phân ? khúc (1) CH3-CH2-CH2-CH3 Viết cơng thức cấu tạo (2) CH3-CH(CH3)-CH3 đồng phân C4H10: Danh pháp: (xem bảng 5.1) phân tử C4H10 , C5H12 ? (1) CH3-CH2-CH2-CH3 * Tên ankan không nhánh (5.1) (2) CH3-CH(CH3)-CH3 * Tên gốc ankyl (phần lại ankan C5H12: 1H) : thay an = yl (1)CH3-CH2-CH2-CH2- * Tên ankan có nhánh : CH3 - Chọn mạch cacbon dài phức tạp (2) (CH3)2CH-CH2-CH3 làm mạch (3)CH3-CH2-CH(CH3)- - Đánh số thứ tự từ phía nguyên tử CH3 cacbon mạch gần nhánh (4) CH3-(CH3)2C-CH3 - Gọi tên mạch nhánh (nhóm ankyl) theo Dựa vào cách gọi tên ankan mạch thẳng nhánh, gọi tên chất có cơng thức cấu tạo vừa C4H10: viết trên? (1) butan (2) izobutan hay 2metyl propan C5H12: (1) pentan (2) izopentan hay 2metyl butan (3) 3-metyl pentan (4) neo pentan hay 2,2dimetyl propan Xác định bậc nguyên tử cacbon hợp chất 2-metyl butan ? thứ tự vần chữ với số vị trí nó, sau gọi tên ankan mạch Vd : Các đồng phân C4H10 : (1) Butan ; (2) 2-metyl propan Vd : CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên 2,3-dimetyl pentan * Một số chất có tên thơng thường : CH3-CH-CH2- izo CH3 CH3-CH2-CH- sec CH3 CH3 CH3-C -CH2- neo CH3 CH3 CH3-C - tert CH3 Bậc cacbon : Bậc nguyên tử cacbon hidrocacbon no số liên kết với nguyên tử cacbon khác Học sinh xác định giáo viên kiểm tra lại HOẠT ĐỘNG 2: Tính chất hóa học, điều chế Mục tiêu:  Tính chất hố học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh)  Phương pháp điều chế metan phịng thí nghiệm khai thác ankan công b Nội dung: Giáo viên giới thiệu dạy nội dung ankan c Sản phẩm: Học sinh lắng nghe ghi nội dung học d Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe thực Nhắc lại định nghĩa Là phản ứng phản ứng ? nhóm nguyên tử III Tính chất hóa học: phân tử bị thay Phản ứng với halogen: (Cl2, nhóm nguyên tử khác Br2, askt) Vd : CH4 + Cl2 -askt-> CH3Cl + HCl (clometan hay metyl clorua) CH3Cl + Cl2 - -> CH2Cl2 + HCl (diclometan hay metylen clorua) CH2Cl2 + Cl2 -askt-> CHCl3 + HCl (triclometan hay clorofom) askt CHCl3 + Cl2 - -> CCl4 + HCl (tetraclometan hay cacbontetraclorrua) * Các đồng đẳng khác metan tham gia phản ứng tương tự * Nguyên tử H cacbon bậc cao dễ bị nguyên tử H cacbon bậc thấp * Các phản ứng gọi phản ứng halogen hóa, sản phẩm gọi dẫn xuất halogen hidrocacbon Phản ứng tách: * Tách H2: Vd : CH3-CH3 -500độ C, xt-> CH2=CH2 + H2 * Các ankan mạch C 3C ngồi tách H2 cịn bị bẻ gãy mạch C: Vd : CH 4+ CH2=CH2 t0,xt CH3-CH2-CH3- CH3-CH=CH2+H2 Phản ứng oxi hóa: * OXH hồn tồn (cháy) : CnH2n+2 + [(3n+1)/2] O2 t0-> nCO2 + (n+1)H2O + Q * Thiếu oxi, phản ứng OXH không hoàn toàn tạo nhiều sản phẩm khác C, CO, axit hữu IV Điều chế: Trong phịng thí nghiệm: CnH2n+1COONa + NaOH -CaO, t0-> CnH2n+2 + Na2CO3 Vd: điều chế metan Trong công nghiệp: * Chưng cất phân đoạn dầu mỏ askt Từ ví dụ giáo Học sinh viết đưa kết viên viết phản ứng luận sản phẩm tạo sau Br2 vào phân tử phản ứng etan propan ? Hãy gọi tên sản Học sinh đọc giáo viên phẩm phản ứng bổ sung thêm viết ? Viết phản ứng cháy tổng quát dãy đồng đẳng ankan ? Nêu ứng dụng phản ứng CnH2n+2 + [(3n+1)/2] O2 t0->nCO2 + (n+1)H2O + Q Được ứng dụng làm nhiên liệu Viết phản ứng điều CH3COONa + NaOH -CaO, t0chế metan phản > CH4 + Na2CO3 ứng muối natri với vôi xút ? Nêu vài ứng Học sinh nêu, giáo viên bổ * Thu từ khí thiên nhiên khí dầu dụng ankan sung thêm mỏ đời sống mà em biết ? V Ứng dụng: - Làm nhiên liệu - Làm nguyên liệu để tổng hợp nên hợp chất khác dùng cho nghành công nghiệp HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học b Nội dung: Giáo viên cho hs làm tập luyện tập c Sản phẩm: Học sinh làm tập giáo viên giao cho d Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe, làm Bài Hiđrocacbon no A hợp chất hữu gồm hai nguyên tố cacbon hiđro B hiđrocacbon không tham gia phản ứng cộng C hiđrocacbon tham gia phản ứng D hiđrocacbon gồm liên kết đơn phân tử Bài Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon phân tử, phần trăm khối lượng cacbon phân tử ankan A không đổi B giảm dần C tăng dần D biến đổi không theo quy luật Bài Ankan X mạch không nhánh chất lỏng điều kiện thường ; X có tỉ khối khơng khí nhỏ 2,6 CTPT X : A C4H10 B C5H12 C C6H14 D C7H16 Bài Ankan tương đối trơ mặt hoá học : nhiệt độ thường không tham gia phản ứng với dung dịch axit, dd kiềm chất oxi hóa mạnh lí sau ? A Ankan có nhiều nguyên tử H phân tử B Ankan có hàm lượng C cao C Ankan chứa liên kết  phân tử D Ankan hoạt động hoá học Bài Lấy hỗn hợp CH4 Cl2 theo tỉ lệ mol 1:3 đưa vào ánh sáng khuếch tán, ta sản phẩm sau : A CH3Cl + HCl B C + HCl C CCl4+HCl D CH3Cl + CH2Cl2+CHCl3+ CCl4+ HCl HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Mục tiêu: Vận dụng làm tập b Nội dung: Giáo viên cho hs làm tập vận dụng c Sản phẩm: Học sinh làm tập giáo viên giao cho d Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh lắng nghe, làm tổ chức hoạt động nhóm Có thể chia lớp thành nhóm, nhóm có phút chuẩn bị nội dung : Tìm ứng dụng ankan đời sống thực tế công nghiệp Hoặc GV chiếu đoạn phim ứng dụng ankan ; GV giao trước để HS tìm hiểu ứng dụng ankan qua nguồn tài liệu cử đại diện lên trình bày) TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT Ngày 22 tháng 11 năm 2021 Nguyễn Thị Sang ... với theo hoá trị theo thứ tự định Thứ tự liên kết gọi cấu tạo hố học Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức thay đổi cấu tạo hoá học, tạo hợp chất khác Ví dụ: C2H6O có thứ tự liên kết : H3C–C–CH3... vôi tự nhiên - Giúp đỡ học sinh gặp khó khăn V RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT Ngày tháng 11 năm 2021 Nguyễn Thị Sang Tiết 20: BÀI 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ Ngày soạn: ... KINH NGHIỆM TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT Ngày tháng 10 năm 2021 Nguyễn Thị Sang TIẾT 10: BÀI 8: AMONIAC VA MUỐI AMONI (TIẾT 1) Ngày soạn: 2/10/2021 Ngày dạy: Lớp 11A1 11A2 11A6 Ngày dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: cả năm tự soạn , cả năm tự soạn