0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIN HOC 6 (2 ĐỀ) CÓ MA TRẬN

7 28 1
  • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIN HOC 6 (2 ĐỀ) CÓ MA TRẬN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:43

ĐẾ 1:Câu 1: Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?A. Lưu trữ thông tin B. Hiển thị thông tin C. Xử lý thông tin D. Thu nhận thông tin Câu 2: Một GB xấp xỉ bao nhiêu byte?A. Một tỉ byte B. Một nghìn byte C. Một nghìn tỉ byteD. Một triệu byte Câu 3: Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: Hôm nay, trời có mưa. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệuB. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu.C. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin.D. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin.Câu 4: Internet có những đặc điểm chính nào dưới đây:A. Tính không chủ sở hữu.B. Tính toàn cầu, tính tương tác C. Tính dễ tiếp cậnD. Tính không chủ sở hữu, tính toàn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cậnCâu 5: Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?A. Megabyte. B. Kilobyte. C. Bít. D. Byte. Câu 6: Internet giúp em làm được việc gì trong các việc sau:A. Học tập và làm việc trực tuyếnB. Trao đổi thông tin nhanh chóng hiệu quả.C. Cung cấp nguồn tài liệu phong phúD. Học tập và làm việc trực tuyến, trao đổi thông tin nhanh chóng hiệu quả, cung cấp nguồn tài liệu phong phú, cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống, là phương tiện vui chơi giải tríCâu 7: Máy tính có khả năng hỗ trợ tốt cho con người trong việc xử lí thông tin vì: A. Hoạt động bền bỉ.B. Tính toán nhanh và chính xác.C. Có khả năng lưu trữ lượng thông tin rất lớn và đa dạng.D. Hoạt động bền bỉ, tính toán nhanh và chính xác, có khả năng lưu trữ lượng thông tin rất lớn và đa dạng.Câu 8: Máy tính kết nối với nhau để làm gì?A. Tiết kiệm điện.B. Trao đổi dữ liệu.C. Trao đổi thông tin và liên lạcD. Dùng chung các thiết bị.Câu 9: Thông tin là gì?A. Hình ảnh, âm thanh, tệp tinB. Các văn bản và số liệuC. Văn bản, Hình ảnh, âm thanhD. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. Câu 10: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.B. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy.C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạngD. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hubCâu 11: Các đơn vị đo lượng thông tin là:A. Bít; B; KB; MB; GB; TB.B. Km; hm; dam; m.C. mm; cm; dm; m; km.D. Kg; Yến; Tạ; Tấn.Câu 12: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:A. Văn bản B. Dãy bitC. Hình ảnhD. Âm thanhCâu 13: Các thành phần chính của mạng máy tính là:A. Thiết bị lưu trữ thông tin; thiết bị đầu cuối; các thiết bị kết nối.B. Thiết bị đầu cuối; các thiết bị kết nối; phần mềm mạng.C. Các thiết bị kết nối; thiết bị lưu trữ thông tin; phần mềm mạng.D. Thiết bị đầu cuối; các thiết bị kết nối; thiết bị lưu trữ thông tin.Câu 14: Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động xử lý thông tinA. 6B. 5 C. 4D. 3 Câu 15: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì? A. Thu nhận, xử lý, truyển thông tin và lưu trữB. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyển thông tin C. Thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyển thông tinD. Xử lý, thu nhận, lưu trữ và truyển thông tin Câu 16: Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?A. Thiết bị vào. B. Thiết bị ra.C. Thiết bị lưu trữ.D. Bộ nhớ.Câu 17: Cho bảng chuyển đổi các kí tự sang dãy bit như sau:IOTN01000100000101101000010000010010Từ “TIN” được biễu diễn thành dãy bit sẽ là:A. 010001000001011010000100.B. 000101101000010000010010.C. 100001000100010000010110.D. 100001000100010000010010. Câu 18: Mắt thường không thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây?A. Đàn kiến đang “tấn công” lọ đường quên đậy nắp;B. Rác bẩn vứt ngoài hành lang lớp học;C. Những con vi trùng gây bệnh lị lẫn trong thức ăn bị ôi thiu;D. Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ.Câu 19: Khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ được gọi là gì?A. Thẻ nhớB. Dung lượng lưu trữC. Dãy bitD. Đơn vị đo dữ liệuCâu 20: Làm thế nào để kết nối Internet?A. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt Internet.B. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập InternetC. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập InternetD. WiFi MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN TIN HỌC Nhận biết Mức độ kiến thức Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng Chủ đề TNKQ Bài 1: Thông tin Khái niệm liệu thông tin Số câu: 1câu Số điểm: 0.5đ Tỷ lệ %: 5% Bài 2: Xử lý thông Nhận biết tin hoạt động xử lý thông tin Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Bài 3: Thơng tin máy tính Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Bài 4: Mạng máy tính Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: TNKQ Phân biệt thông tin liệu câu 0,5đ 5% Chức nhớ máy tính Máy tính có khả hỗ trợ tốt cho người việc xử lí thơng tin câu 2,0đ 20% TNKQ TNKQ Các hình thức thu nhận thơng tin câu 0,5đ 5% câu 1,5đ 15% Khả lưu trữ thiết bị nhớ câu câu 1,0đ 0,5đ 10% 5% Biết thông tin Đơn vị đo lưu biểu diễn lượng thông tin dạng Bit, biết đơn vị nhỏ lưu trữ thông tin câu câu 1,0đ 0,5đ 10% 5% Thành phần Lợi ích của mạng máy mạng máy tính tính câu câu 0,5đ 1,0đ 5% 10% câu 3,5đ 35% Biết chuyển đổi kí tự sang dãy bit câu 0,5đ 5% câu 2,0đ 20% câu 1,5đ 15% Bài 5: Internet Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỷ lệ %: Đặc điểm lợi ích Internet câu 1,0đ 10% câu 4,0đ 40% câu 3,0đ 30% Làm để kết nối Internet 1câu 0,5đ 5% câu 2,0đ 20% câu 1,0đ 10% câu 1,5đ 15% 20 câu 10,0đ 100% ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN TIN HỌC Thời gian làm bài: 45 phút; (Đề thi gồm 20 câu) ĐẾ 1: Câu 1: Chức nhớ máy tính gì? A Lưu trữ thông tin B Hiển thị thông tin C Xử lý thông tin D Thu nhận thông tin Câu 2: Một GB xấp xỉ byte? A Một tỉ byte B Một nghìn byte C Một nghìn tỉ byte D Một triệu byte Câu 3: Xem tin dự báo thời tiết Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hơm nay, trời có mưa" Phát biểu sau đúng? A Bản tin dự báo thời tiết kết luận Khoa liệu B Bản tin dự báo thời tiết thông tin, kết luận Khoa liệu C Bản tin dự báo thời tiết liệu, kết luận Khoa thông tin D Những số tin dự báo thời tiết thơng tin Câu 4: Internet có đặc điểm đây: A Tính khơng chủ sở hữu B Tính tồn cầu, tính tương tác C Tính dễ tiếp cận D Tính khơng chủ sở hữu, tính tồn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận Câu 5: Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ gì? A Megabyte B Kilobyte C Bít D Byte Câu 6: Internet giúp em làm việc việc sau: A Học tập làm việc trực tuyến B Trao đổi thơng tin nhanh chóng hiệu C Cung cấp nguồn tài liệu phong phú D Học tập làm việc trực tuyến, trao đổi thông tin nhanh chóng hiệu quả, cung cấp nguồn tài liệu phong phú, cung cấp tiện ích phục vụ đời sống, phương tiện vui chơi giải trí Câu 7: Máy tính có khả hỗ trợ tốt cho người việc xử lí thơng tin vì: A Hoạt động bền bỉ B Tính tốn nhanh xác C Có khả lưu trữ lượng thơng tin lớn đa dạng D Hoạt động bền bỉ, tính tốn nhanh xác, có khả lưu trữ lượng thông tin lớn đa dạng Câu 8: Máy tính kết nối với để làm gì? A Tiết kiệm điện B Trao đổi liệu C Trao đổi thông tin liên lạc D Dùng chung thiết bị Câu 9: Thơng tin gì? A Hình ảnh, âm thanh, tệp tin B Các văn số liệu C Văn bản, Hình ảnh, âm D Những đem lại hiểu biết cho người giới xung quanh thân Câu 10: Trong phát biểu mạng máy tính sau, phát biểu đúng? A Mạng máy tính máy tính kết nối với B Mạng máy tính bao gồm: máy tính, thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực việc giao tiếp máy C Mạng máy tính gồm: máy tính, dây mạng, vỉ mạng D Mạng máy tính gồm: máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub Câu 11: Các đơn vị đo lượng thông tin là: A Bít; B; KB; MB; GB; TB B Km; hm; dam; m C mm; cm; dm; m; km D Kg; Yến; Tạ; Tấn Câu 12: Thông tin đưa vào máy tính, chúng biến đổi thành dạng chung là: A Văn B Dãy bit C Hình ảnh D Âm Câu 13: Các thành phần mạng máy tính là: A Thiết bị lưu trữ thông tin; thiết bị đầu cuối; thiết bị kết nối B Thiết bị đầu cuối; thiết bị kết nối; phần mềm mạng C Các thiết bị kết nối; thiết bị lưu trữ thông tin; phần mềm mạng D Thiết bị đầu cuối; thiết bị kết nối; thiết bị lưu trữ thông tin Câu 14: Máy tính gồm thành phần để thực hoạt động xử lý thông tin A B C D Câu 15: Thứ tự hoạt động q trình xử lý thơng tin bao gồm gì? A Thu nhận, xử lý, truyển thông tin lưu trữ B Thu nhận, lưu trữ, xử lý truyển thông tin C Thu nhận, xử lý, lưu trữ truyển thông tin D Xử lý, thu nhận, lưu trữ truyển thông tin Câu 16: Bàn phím, chuột, máy quét webcam ví dụ loại thiết bị máy tính? A Thiết bị vào B Thiết bị C Thiết bị lưu trữ D Bộ nhớ Câu 17: Cho bảng chuyển đổi kí tự sang dãy bit sau: I 01000100 O 00010110 T 10000100 N 00010010 Từ “TIN” biễu diễn thành dãy bit là: A 010001000001011010000100 B 000101101000010000010010 C 100001000100010000010110 D 100001000100010000010010 Câu 18: Mắt thường tiếp nhận thông tin đây? A Đàn kiến “tấn công” lọ đường quên đậy nắp; B Rác bẩn vứt hành lang lớp học; C Những vi trùng gây bệnh lị lẫn thức ăn bị ôi thiu; D Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ Câu 19: Khả lưu trữ thiết bị nhớ gọi gì? A Thẻ nhớ B Dung lượng lưu trữ C Dãy bit D Đơn vị đo liệu Câu 20: Làm để kết nối Internet? A Người dùng đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ Internet để hỗ trợ cài đặt Internet B Người dùng đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ Internet để cấp quyền truy cập Internet C Người dùng đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để hỗ trợ cài đặt cấp quyền truy cập Internet D Wi-Fi ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN TIN HỌC Thời gian làm bài: 45 phút; (Đề thi gồm 20 câu) ĐỀ 2: Câu 1: Máy tính gồm thành phần để thực hoạt động xử lí thơng tin? A B C D Câu 2: Chức nhớ máy tính gì? A Thu nhận thông tin B Hiển thị thông tin C Lưu trữ thơng tin D Xử lí thơng tin Câu 3: Thiết bị KHÔNG phải nhớ: A Thẻ nhớ B Đĩa quang C Đĩa từ D Chuột Câu 4: Thiết bị vào để thu nhận thông tin: A Bàn phím, chuột, máy quét B Bàn phím, chuột, máy in C Chuột, máy in, hình D Màn hình, đĩa quang, thẻ nhớ Câu 5: Dãy bit gì? A Là dãy kí hiệu B Là âm phát từ máy tính C Là dãy gồm chữ số D Là dãy chữ số từ đến Câu 6: Một GB xấp xỉ byte? A Một nghìn byte B Một triệu byte C Một tỉ byte D Một nghìn tỉ byte Câu 7: Kết mã hóa số A 100 B 101 C 110 D 111 Câu 8: Người dùng tiếp cận chia sẻ thơng tin cách nhanh chóng, tiện lợi, khơng phụ thuộc vào vị trí địa lý người dùng kết nối vào đâu? A Laptop B Máy tính C Điện thoại D Internet Câu 9: Một vài ứng dụng Internet A Hội thảo trực tuyến B Đào tạo qua mạng C Thương mại điện tử D Hội thảo trực tuyến , đào tạo qua mạng, thương mại điện tử Câu 10: Khả lưu trữ thiết bị nhớ là? A Dung lượng nhớ B Khối lượng nhớ C Thể tích nhớ D Năng lực nhớ Câu 11: Bao nhiêu ‘byte’ tạo thành ‘kilobyte’? A 64 B 1024 C 2048 D 10240 Câu 12: Theo em máy tính hỗ trợ cơng việc gì? A Thực tính tốn B Nếm thức ăn C Sờ bề mặt bàn D Ngửi mùi Câu 13 : Thứ tự hoạt động q trình xử lý thơng tin bao gồm: A Thu nhận, lưu trữ, xử lý truyền thông tin B Thu nhận, xử lý, truyền thông tin lưu trữa C Thu nhận, xử lý, lưu trữ truyền thông tin D Xử lý, thu nhận, lưu trữ truyền thơng tin Câu 14: Máy tính sử dụng dãy bít để làm gì? A Biểu diễn hình ảnh, âm B Biểu diễn văn C Biểu diễn số D Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm Câu 15: Dữ liệu máy tính mã hóa thành dãy bit vì: A Máy tính làm việc với hai kí tự B Dãy bít đáng tin cậy C Dãy bít chiếm dung lượng nhớ D Dãy bit xử lí dễ dàng Câu 16: Xem tin dự báo thời tiết Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hơm nay, trời có mưa" Phát biểu sau đúng? A Bản tin dự báo thời tiết kết luận Khoa liệu B Bản tin dự báo thời tiết thông tin, kết luận Khoa liệu C Bản tin dự báo thời tiết liệu, kết luận Khoa thông tin D Những số tin dự báo thời tiết thông tin Câu 17: Trong phát biểu mạng máy tính sau, phát biểu đúng? A Mạng máy tính máy tính kết nối với B Mạng máy tính bao gồm: máy tính, thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực việc giao tiếp máy C Mạng máy tính gồm: máy tính, dây mạng, vỉ mạng D Mạng máy tính gồm: máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub Câu 18: Thông tin gì? A Văn bản, hình ảnh, âm B Hình ảnh, âm thanh, tệp tin C Những đem lại hiểu biết cho người giới xung quanh thân D Các văn số liệu Câu 19: Internet có đặc điểm đây: A Tính tồn cầu, tính tương tác B Tính dễ tiếp cận C Tính khơng chủ sở hữu D Tính tồn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận, tính khơng chủ sở hữu Câu 20: Internet KHƠNG giúp em làm việc việc sau: A Tìm kiếm thơng tin mạng B Gửi thư điện tử C Đi du lịch D Học tập ... T 10 00 010 0 N 00 010 010 Từ ? ?TIN? ?? biễu diễn thành dãy bit là: A 010 0 010 000 010 110 1000 010 0 B 00 010 110 1000 010 000 010 010 C 10 00 010 0 010 0 010 000 010 110 D 10 00 010 0 010 0 010 000 010 010 Câu 18 : Mắt thường tiếp... 5% câu 2, 0đ 20 % câu 1, 0đ 10 % câu 1, 5đ 15 % 20 câu 10 ,0đ 10 0% ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 20 21 - 20 22 MÔN TIN HỌC Th? ?i gian làm b? ?i: 45 phút; (Đề thi gồm 20 câu) ĐẾ 1: Câu 1: Chức nhớ máy tính... Wi-Fi ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 20 21 - 20 22 MÔN TIN HỌC Th? ?i gian làm b? ?i: 45 phút; (Đề thi gồm 20 câu) ĐỀ 2: Câu 1: Máy tính gồm thành phần để thực hoạt động xử lí thơng tin? A B C D Câu 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIN HOC 6 (2 ĐỀ) CÓ MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 MÔN TIN HOC 6 (2 ĐỀ) CÓ MA TRẬN