0

Quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động đảng tỉnh đồng tháp thực trạng và giải pháp

124 0 0
  • Quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động đảng tỉnh đồng tháp thực trạng và giải pháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:34

Quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động đảng tỉnh đồng tháp thực trạng và giải pháp Quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động đảng tỉnh đồng tháp thực trạng và giải pháp Quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động đảng tỉnh đồng tháp thực trạng và giải pháp Quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động đảng tỉnh đồng tháp thực trạng và giải pháp MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Trang bìa Trang lót bìa Quyết định giao đề tài Mục lục i Lời cam đoan iv Danh mục viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vẽ vii Tóm tắt viii ABSTRACT ix PHẦN MỞ ĐẦU x Lý chọn đề tài x Các cơng trình nghiên cứu có liên quan (trong ngồi nước) xi Mục tiêu thực đề tài xii Đối tượng nghiên cứu xii Phạm vi nghiên cứu xii Phương pháp nghiên cứu xii Đóng góp luận văn xiii Kết cấu luận văn xiii PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN NSNN CẤP CHO HOẠT ĐỘNG ĐẢNG TỈNH ĐỒNG THÁP 1.1 Quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 1.1.2 Quản lý ngân sách nhà nước 1.1.3 Quản lý vốn ngân sách nhà nước i 1.2 Quản lý sử dụng vốn ngân sách cấp cho hoạt động Đảng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Quản lý ngân sách nhà nước theo kết đầu 1.2.3 Cơ sở pháp lý 1.2.4 Vai trò việc quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoạt động Đảng 1.2.5 Đặc điểm vốn NSNN cấp cho hoạt động Đảng theo KQĐR 1.3 Nội dung quản lý sử dụng vốn ngân sách cấp cho hoạt động Đảng 1.3.1 Nội dung 1.3.2 Quy trình 1.3.3 Cơng tác kiểm tra, giám sát 10 1.4 Tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn ngân sách cấp cho hoạt 12 động Đảng 1.4.1 Xây dựng thước đo 12 1.4.2 Trình tự đo lường 13 1.5 Nhân tố tác động đến quản lý sử dụng vốn NSNN cấp cho hoạt 14 động Đảng tỉnh Đồng Tháp 1.6 Kinh nghiệm học kinh nghiệm 14 1.7 Phương pháp quản lý ngân sách 18 1.7.1 Quản lý ngân sách theo hạng mục 18 1.7.2 Quản lý ngân sách theo chương trình 19 1.7.3 Quản lý ngân sách theo thực 20 Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 22 VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP CHO HOẠT ĐỘNG ĐẢNG TỈNH ĐỒNG THÁP 2.1 Khái quát tỉnh Đồng Tháp hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp 22 2.1.1 22 Tổng quan tỉnh Đồng Tháp 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội 22 2.1.1.2 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 23 2019 ii 2.1.2 Tổng quan hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp 24 2.1.3 Sơ lược chế, chế độ sách 30 2.1.4 Hiện trạng quy trình ngân sách cấp cho hoạt động Đảng 31 2.2 Phân tích nhân tố tác động 32 2.2.1 Phân tích theo tiêu chí 32 2.2.2 Phân tích nhân tố tác động 39 2.3 Đánh giá việc chấp hành quy trình sử dụng vốn NSNN 39 2.4 Hạn chế nguyên nhân 42 2.3.1 Hạn chế 42 2.3.2 Nguyên nhân 43 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ 45 DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP CHO HOẠT ĐỘNG ĐẢNG TỈNH ĐỒNG THÁP 3.1 Định hướng 45 3.1.1 Mục tiêu 45 3.1.2 Phương hướng 45 3.1.3 Dự báo nhu cầu 45 3.1.4 Quan điểm định hướng 45 3.2 Giải pháp 45 3.2.1 Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách 46 3.2.2 Đổi thực quản lý NSNN 50 3.3 Một số kiến nghị 68 PHẦN KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 iii iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL Đồng sông Cửu Long GRDP Tổng sản phẩm địa bàn (Gross regional domestic product) HĐND Hội đồng nhân dân NSNN Ngân sách nhà nước KQĐR Kết đầu NSNN Ngân sách nhà nước TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân VPTU Văn phòng Tỉnh ủy v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: So sánh phân bổ NSNN theo yếu tố đầu vào KQĐR Bảng 2.1: Bảng tổng hợp GRDP tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 2.2: Dự tốn kinh phí hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp Bảng 2.3: Các khoản chi thường xuyên hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp Bảng 2.4: Khả tự chủ kinh phí hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp Bảng 2.5: Phân phối kinh phí tiết kiệm giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 2.6: Tổng hợp kết phân tích thực trạng quản lý sử dụng vốn NSNN cấp cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2019 Bảng 3.1: Sự ủng hộ áp dụng phương thức quản lý sử dụng vốn NSNN dựa KQĐR vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình phân bổ ngân sách theo KQĐR Hình 2.1: Bản đồ hành tỉnh Đồng Tháp Hình 2.2: Cơ cấu GRDP theo ngành tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2019 Hình 2.3: Trụ sở Văn Phịng Tỉnh ủy Hình 2.4: Trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hình 2.5: Trụ sở Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Hình 2.6: Trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hình 2.7: Trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Hình 2.8: Trụ sở Ban Nội Tỉnh ủy Hình 3.1: Khung phân tích đề tài Hình 3.2: Các yếu tố điều kiện cho việc áp dụng phương thức quản lý sử dụng vốn NSNN cấp cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp dựa KQĐR Hình 3.3: Thời gian thích hợp để áp dụng phương thức quản lý sử dụng vốn NSNN cấp cho hoạt động hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp dựa KQĐR vii TÓM TẮT Luận văn với đề tài “Quản lý sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp” tóm tắt với nội dung sau: Lý chọn đề tài: Quy trình phân bổ ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp nhiều bất cập Kinh phí lập theo năm, chưa gắn chặt với việc triển khai thực nhiệm vụ trọng tâm tổ chức Dẫn đến hiệu phân bổ sử dụng nguồn NSNN thấp; phân bổ nguồn lực dàn trải, phân bổ kinh phí dựa đầu vào chưa quan tâm đến kết đầu Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp định tính (Trong sử dụng phương pháp là: Thu thập thông tin từ số liệu thứ cấp, thống kê vấn sâu) Kết nghiên cứu: Đề tài đánh giá, phân tích thực trạng việc Quản lý sử dụng vốn NSNN cấp cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2019 Đồng thời đưa giải pháp nhằm để quy trình cấp vốn NSNN cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp thời gian tới ngày tốt Kết luận: Kết nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng quan Đảng vốn ngân sách nhà nước, đưa vào thực tiễn góp phần giao quyền tự chủ cho đơn vị, đồng thời ngân sách nhà nước chi trả cho kết đầu Sẽ giảm khoản thất khơng cần thiết viii ABSTRACT Thesis with the topic "Managing and using State budget funds for Party activities in Dong Thap province" can be summarized with the following contents: The reason for choosing the topic: The process of state budget allocation for the activities of the Party of Dong Thap province is still inadequate Funding is set up each year, not tied to the implementation of the key tasks of the organization This leads to the low efficiency of state budget allocation and use; allocating resources is spread, funding is only based on inputs, not paying attention to outputs Research methodology: Qualitative methods (in which sub-methods are used: Collect information from secondary data, statistics and in-depth interviews) Research results: The topic evaluates and analyzes the current situation of the management and use of state budget capital allocated to the Party's activities in Dong Thap province in the period 2017-2019 At the same time, offering solutions to better the process of funding the State budget for Dong Thap Party activities in the coming time Conclusion: The research results have important implications for the Party agencies and the state budget capital, because if put into practice, it will contribute to delegating autonomy to the units, and the state budget only pay for outputs Unnecessary losses will be reduced ix PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để thực mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp theo Nghị Đại hội lần thứ X Đảng Tỉnh Đồng Tháp đòi hỏi hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp nói chung, Văn phịng Tỉnh ủy (VPTU) Đồng Tháp nói riêng phải có nhiều đổi Các đơn vị khối Đảng tỉnh Đồng Tháp quan tham mưu, đề xuất chủ trương, sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, đối ngoại, quản lý tài Đảng tỉnh Đồng Tháp Về quản lý NSNN cấp, Các đơn vị khối Đảng tỉnh Đồng Tháp thực theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước; Giai đoạn 2017 - 2019, bình quân năm ngân sách nhà nước (NSNN) cấp kinh phí cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp 195 tỷ đồng (VPTU Đồng Tháp, 2020) Tuy nhiên, quy trình phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) cấp cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp nhiều bất cập Kinh phí lập theo năm, chưa gắn chặt với việc triển khai thực nhiệm vụ trọng tâm tổ chức (VPTU Đồng Tháp, 2020) Dẫn đến hiệu phân bổ sử dụng nguồn NSNN thấp; phân bổ nguồn lực dàn trải, phân bổ kinh phí dựa đầu vào chưa quan tâm đến kết đầu (KQĐR) Cải cách tài cơng theo hướng sử dụng NSNN hiệu xác định trọng tâm Chương trình cải cách hành nhà nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010 – 2020 định hướng 2025 Vì vậy, vấn đề đặt làm để quản lý sử dụng tốt nguồn NSNN quan Đảng, quan quản lý Nhà nước tỉnh Đồng Tháp việc cần thiết Xuất phát từ thực tiễn đó, cán cơng chức làm công tác chuyên môn quản lý, sử dụng vốn NSNN cấp cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp, tác giả định chọn đề tài “Quản lý sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp” để làm luận văn thạc sĩ x Hình 2.7 Trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp Hình 2.8 Trụ sở Nội Tỉnh ủy Đồng Tháp 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... lý sử dụng vốn NSNN cấp cho hoạt động Đảng tỉnh Đồng Tháp xiii PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN NSNN CẤP CHO HOẠT ĐỘNG ĐẢNG TỈNH ĐỒNG THÁP 1.1 Quản lý sử dụng. .. quản lý sử dụng vốn ngân sách cấp cho hoạt động Đảng 1.3.1 Nội dung Việc quản lý sử dụng vốn ngân sách cấp cho hoạt động Đảng gồm hai nội dung quản lý thu quản lý chi hoạt động Đảng: Quản lý thu...1.2 Quản lý sử dụng vốn ngân sách cấp cho hoạt động Đảng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Quản lý ngân sách nhà nước theo kết đầu 1.2.3 Cơ sở pháp lý 1.2.4 Vai trò việc quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động đảng tỉnh đồng tháp thực trạng và giải pháp, Quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động đảng tỉnh đồng tháp thực trạng và giải pháp