0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại của học viên tại Học viện Đào tạo Quốc tế ANI

99 0 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại của học viên tại Học viện Đào tạo Quốc tế ANI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:53

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại của học viên tại Học viện Đào tạo Quốc tế ANI, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tỉ lệ học viên đăng ký học tiếp tục các khóa khác. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐĂNG KÝ HỌC LẶP LẠI CỦA HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ANI TRẦN TIẾN NIÊN KHÓA: 2017 -2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐĂNG KÝ HỌC LẶP LẠI CỦA HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ANI Sinh viên thực Trần Tiến Niên khóa: 2017 - 2021 Giáo viên hướng dẫn ThS Trương Thị Hương Xuân Huế, tháng năm 2021 Lời Cảm Ơn Trong trình thực tập hồn thành đề tài: “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại học viên Học viện Đào tạo Quốc tế ANI”, em nhận nhiều giúp đỡ ủng hộ thầy cô, bạn bè anh chị Học viện Đào tạo Quốc tế ANI Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu nhà trường tồn thể q thầy giảng viên Trường Đại học Kinh Tế Huế dạy dỗ truyền đạt kiến thức cần thiết, bổ ích cho em năm tháng học tập trường Em xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh, với ThS.Trương Thị Hương Xuân trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực tập Em xin gửi lời cám ơn đến ban giám đốc Học viện Đào tạo Quốc tế ANI toàn thể nhân viên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành q trình thực tập có kết mong đợi Mặc dù cố gắng nỗ lực để giải yêu cầu mục đích đặt ban đầu kiến thức kinh nghiệm thực tế em cịn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Qua đợt thực tập lần em mong có hội áp dụng kiến thức, kỹ học vào cơng việc thực tế sau này, đồng thời mong nhận đóng góp ý kiến từ q thầy để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 18 tháng năm 2021 Sinh viên thực Trần Tiến MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn liệu thứ cấp 4.2 Nguồn liệu sơ cấp 4.2.1 Nghiên cứu định tính 4.2.2 Nghiên cứu định lượng 4.3 Quy trình thực nghiên cứu Kết cấu khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Lý luận hành vi người tiêu dùng 1.1.1.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 1.1.1.2 Mơ hình hành vi người tiêu dùng 1.1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng 1.1.2 Lý luận hành vi mua hàng lặp lại khách hàng 12 1.1.3 Lý luận yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng lặp lại khách hàng 13 1.1.4 Các mơ hình nghiên cứu có liên quan 17 1.1.4.1 Mơ hình nghiên cứu hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Duy Tân – ThS Lê Thị Huyền Trâm 17 1.1.4.2 Nghiên cứu Luarn Lin (2003) 18 1.1.4.3 Mơ hình nghiên cứu Olaru cộng (2007) 18 SVTH: Trần Tiến ii 1.1.4.4 Nghiên cứu Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Phạm Tấn Nhật (2013) 19 1.1.5 Mơ hình nghiên cứu thang đo nghiên cứu đề xuất 19 1.1.5.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 1.1.5.2 Các giả thuyết nghiên cứu 20 1.1.5.3 Thang đo nghiên cứu đề xuất 21 1.2 Cơ sở thực tiễn 23 1.2.1 Bình luận nghiên cứu nước 23 1.2.1.1 Các nghiên cứu giới 23 1.2.1.2 Các nghiên cứu nước 24 1.2.2 Thực trạng hoạt động đào tạo Anh ngữ Việt Nam 25 1.2.3 Thực trạng hoạt động đào tạo Anh ngữ Huế 25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐĂNG KÝ HỌC LẶP LẠI CỦA HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ANI …… 27 2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 27 2.1.1 Tổng quan Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 27 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 28 2.1.4 Sản phẩm dịch vụ Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 29 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Học viện năm vừa qua 33 2.1.6 Hoạt động đào tạo Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 36 2.1.7 Thực trạng đăng ký học lặp lại học viên 38 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại học viên Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 39 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 39 2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 41 2.2.2.1 Rút trích nhân tố cho biến độc lập 42 2.2.2.2 Rút trích nhân tố “Hành vi đăng ký học lặp lại” học viên 47 2.2.3 Kiểm tra độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) 48 2.2.3.1 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Anpha cho biến độc lập 48 2.2.3.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Anpha cho biến phụ thuộc 51 SVTH: Trần Tiến iii 2.2.4 Kết phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại học viên Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 52 2.2.4.1 Phân tích tương quan 52 2.2.4.2 Phân tích hồi quy 52 2.2.5 Đánh giá khách hàng nhân tố thơng qua giá trị trung bình 56 2.2.5.1 Đánh giá khách hàng yếu tố “Phương tiện hữu hình” 56 2.2.5.2 Đánh giá khách hàng yếu tố “Đội ngũ nhân viên” 57 2.2.5.3 Đánh giá khách hàng yếu tố “Chương trình giảng dạy” 58 2.2.5.4 Đánh giá khách hàng yếu tố “Cảm nhận giá” 59 2.2.5.5 Đánh giá khách hàng yếu tố “Quy trình dịch vụ” 59 2.2.5.6 Đánh giá khách hàng yếu tố “Sự tin tưởng” 60 2.3 Đánh giá chung 61 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TỈ LỆ HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TẠI HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ANI 63 3.1 Định hướng phát triển Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 63 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ học viên đăng ký học lặp lại Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 64 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 Kết luận 68 Kiến nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT 71 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ 75 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 76 PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 81 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 84 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH ONE SAMPLE T–TEST 86 SVTH: Trần Tiến iv DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ANOVA : Analysis Of Variance (Phân tích phương sai) EFA : Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) KMO : Kaiser-Meyer-Olkin (Kiểm định Kaiser – Meyer – Olkin) SPSS : Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm SPSS) ANI TOEIC : Academy of Network and Innovations (Học viện Đào tạo Quốc tế ANI) : Test of English for International IELTS : International English Language Testing System TP : Thành phố QTKD : Quản Trị Kinh Doanh AMES : American English School (Học viện Anh ngữ AMES) AMA : American Academy ( Học viện Đào tạo Quốc tế AMA) EUC : English Education Cambridge (Học viện Anh ngữ EUC) E4E : English For Everyone (Học viện Anh ngữ E4E) SVTH: Trần Tiến v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Quy trình nghiên cứu .6 Hình 1: Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng Hình 2: Mơ hình chi tiết yếu tố ảnh hưởng đến hành vi Hình Mơ hình nghiên cứu hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Duy Tân – ThS Lê Thị Huyền Trâm 17 Hình Mơ hình nghiên cứu Luarn & Lin (2003) 18 Hình Mơ hình nghiên cứu Olaru & cộng (2007) 18 Hình Mơ hình nghiên cứu Chu Nguyễn Mộng Ngọc & Phạm Tấn Nhật (2013) 19 Hình Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 Hình 2.1: Logo Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 27 Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 28 SVTH: Trần Tiến vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Hai mươi học viên điều tra thử .3 Bảng 1.1: Thang đo nhân tố mơ hình 21 Bảng 2.1: Khóa Tiếng Anh Basic .29 Bảng 2.2: Khóa tiếng Anh Giao tiếp 30 Bảng 2.3: Khóa học IELTS 30 Bảng 4: Khóa học TOEIC 31 Bảng 5: Khoá tiếng anh Trẻ Em .32 Bảng 6: Tình hình hoạt động kinh doanh Thời kì I 33 Bảng 7: Tình hình hoạt động kinh doanh Thời kì II .34 Bảng 8: Tình hình hoạt động kinh doanh thời kì III .35 Bảng 9: Số lượng học viên .36 Bảng 10: Kết kiểm định KMO Bartlett’s biến độc lập 43 Bảng 11: Rotated Component Matrixa .44 Bảng 12: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến “Hành vi đăng ký học lặp lại” 47 Bảng 13: Kết phân tích nhân tố “Hanh vi đăng ký học lặp lại” học viên Học viện Đào tạo Quốc tế ANI 47 Bảng 14: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha – Phương tiện hữu hình 48 Bảng 15: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha – Đội ngũ nhân viên 49 Bảng 16: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha – Chương trình giảng dạy 49 Bảng 17: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha – Cảm nhận giá 50 Bảng 18: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha – Quy trình dịch vụ 50 Bảng 19: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha – Sự tin tưởng 51 Bảng 20: Độ tin cậy Cronbach’s Alpha – Hành vi đăng ký học lặp lại 51 Bảng 21: Hệ số tương quan Pearson biến phụ thuộc với biến độc lập 52 Bảng 22: Kết hồi quy 53 Bảng 23: Phân tích phương sai ANOVA 54 Bảng 24: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 54 Bảng 25: Kết qủa kiểm định One Sample T – Test nhân tố Phương tiện hữu hình .57 Bảng 26: Kết qủa kiểm định One Sample T – Test nhân tố Đội ngũ nhân viên57 SVTH: Trần Tiến vii Bảng 27: Kết qủa kiểm định One Sample T – Test nhân tố Chương trình giảng dạy .58 Bảng 28: Kết qủa kiểm định One Sample T – Test nhân tố Cảm nhận giá 59 Bảng 29: Kết qủa kiểm định One Sample T – Test nhân tố Quy trình dịch vụ 60 Bảng 30: Kết qủa kiểm định One Sample T – Test nhân tố Sự tin tưởng 61 SVTH: Trần Tiến viii GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 Phần III: Thông tin học viên Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi:  Dưới 15 tuổi  Từ 15-22 tuổi  Từ 22 - 40 tuổi  40 tuổi Nghề nghiệp Anh/Chị :  Học sinh Sinh viên  Kinh doanh bnbán Nhân viên văn phịng Cán cơng chức  Khác ………….………Xin chân thành cảm ơn! ………………… SVTH: Trần Tiến 74 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ Các yếu tố nhân học Frequency Valid Nam Nu Total GIOITINH Percent Valid Percent 100 30 130 76.9 23.1 100.0 76.9 23.1 100.0 DOTUOI Frequency Percent Valid Duoi 15 tuoi Tu 15 - 22 tuoi Tu 22 - 40 tuoi Tren 40 tuoi Total 23 67 36 130 Valid Percent 17.7 51.5 27.7 3.1 100.0 17.7 51.5 27.7 3.1 100.0 NGHENGHIEP Frequency Percent Valid Hoc sinh Sinh vien Kinh doanh buon ban Nhan vien van phong can bo cong chuc Khac Total 30 53 20 12 130 Valid 40 20 38 14 18 130 Cumulative Percent 17.7 69.2 96.9 100.0 Valid Percent 23.1 40.8 6.2 15.4 9.2 5.4 100.0 KHOAHOC Frequency Percent Khoa hoc IELTS Khoa hoc TOIEC Khoa hoc B1 tieng anh giao tiep KIDS Total Cumulative Percent 76.9 100.0 Cumulative Percent 23.1 63.8 70.0 85.4 94.6 100.0 23.1 40.8 6.2 15.4 9.2 5.4 100.0 Valid Percent 30.8 15.4 29.2 10.8 13.8 100.0 30.8 15.4 29.2 10.8 13.8 100.0 Cumulative Percent 30.8 46.2 75.4 86.2 100.0 SOLANDANGKY Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent lan 99 76.2 76.2 76.2 lan 26 20.0 20.0 96.2 3.8 3.8 100.0 130 100.0 100.0 Valid Hon lan Total SVTH: Trần Tiến 75 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập - Lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .797 Approx Chi-Square 1736.870 Bartlett's Test of Sphericity df 378 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 7.688 27.458 27.458 7.688 27.458 27.458 3.851 13.753 13.753 2.660 9.500 36.957 2.660 9.500 36.957 3.016 10.773 24.526 2.149 7.675 44.633 2.149 7.675 44.633 2.892 10.329 34.854 1.893 6.760 51.392 1.893 6.760 51.392 2.609 9.318 44.172 1.602 5.721 57.113 1.602 5.721 57.113 2.527 9.024 53.196 1.503 5.367 62.480 1.503 5.367 62.480 2.372 8.471 61.667 1.169 4.176 66.657 1.169 4.176 66.657 1.397 4.990 66.657 937 3.348 70.004 884 3.158 73.162 10 786 2.808 75.970 11 742 2.650 78.620 12 645 2.302 80.922 13 579 2.070 82.991 14 524 1.871 84.862 15 485 1.732 86.594 16 437 1.561 88.155 17 411 1.469 89.624 18 380 1.355 90.980 19 367 1.310 92.290 20 341 1.219 93.509 21 317 1.133 94.642 22 293 1.045 95.687 23 271 967 96.653 24 253 903 97.556 25 228 816 98.372 26 176 627 99.000 27 160 573 99.572 28 120 428 100.000 SVTH: Trần Tiến 76 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 Rotated Component Matrixa Component DNNV1 772 DNNV2 770 DNNV6 769 DNNV5 750 DNNV4 733 DNNV3 653 CNVG1 815 CNVG2 707 CNVG4 702 CNVG3 683 CNVG5 659 PTHH2 780 PTHH1 779 PTHH3 771 PTHH4 748 STT1 805 STT5 665 STT4 645 STT3 637 STT2 560 QTDV3 818 QTDV4 779 QTDV2 732 CTGD2 760 CTGD3 758 CTGD1 686 CTGD4 626 QTDV1 704 Lần 2: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .803 Approx Chi-Square 1661.541 Bartlett's Test of Sphericity SVTH: Trần Tiến df 351 Sig .000 77 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 Total Variance Explained Componewnt Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 7.508 27.807 27.807 7.508 27.807 27.807 3.812 14.117 14.117 2.642 9.785 37.593 2.642 9.785 37.593 3.001 11.114 25.231 2.148 7.956 45.549 2.148 7.956 45.549 2.896 10.725 35.956 1.888 6.991 52.540 1.888 6.991 52.540 2.594 9.608 45.564 1.601 5.930 58.470 1.601 5.930 58.470 2.432 9.009 54.572 1.371 5.078 66.548 1.371 5.078 66.548 2.359 6.736 66.548 976 3.801 68.349 937 3.472 70.821 880 3.261 74.081 10 786 2.910 76.991 11 652 2.415 79.405 12 608 2.252 81.658 13 555 2.056 83.714 14 491 1.820 85.534 15 469 1.739 87.273 16 415 1.537 88.810 17 406 1.503 90.313 18 379 1.405 91.718 19 348 1.289 93.007 20 339 1.257 94.263 21 308 1.139 95.403 22 271 1.003 96.406 23 257 953 97.359 24 232 860 98.218 25 188 697 98.916 26 170 628 99.544 27 123 456 100.000 SVTH: Trần Tiến 78 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 Rotated Component Matrixa Component DNNV2 792 DNNV6 771 DNNV1 755 DNNV5 750 DNNV4 723 DNNV3 667 CNVG1 819 CNVG4 711 CNVG3 691 CNVG2 682 CNVG5 648 PTHH3 803 PTHH2 789 PTHH1 773 PTHH4 724 STT1 805 STT5 663 STT4 646 STT3 635 STT2 563 QTDV3 814 QTDV4 809 QTDV2 718 CTGD2 767 CTGD3 739 CTGD1 706 CTGD4 614 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig SVTH: Trần Tiến 764 119.054 000 79 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.329 58.234 58.234 662 16.546 74.780 531 13.271 88.051 478 11.949 100.000 Total 2.329 % of Variance 58.234 Cumulative % 58.234 Component Matrixa Component QDDK1 796 QDKK4 769 QDDK3 747 QDDK2 739 SVTH: Trần Tiến 80 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO Nhân tố Phương tiện hữu hình Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 846 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted PTHH1 10.23 3.900 720 789 PTHH2 10.49 3.709 704 796 PTHH3 10.33 3.913 691 801 PTHH4 10.44 4.217 619 831 Nhân tố Đội ngũ nhân viên Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 872 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DNNV1 17.93 12.887 703 845 DNNV2 18.08 13.752 696 848 DNNV3 17.68 12.794 609 864 DNNV4 18.01 13.093 662 852 DNNV5 17.68 12.807 676 850 DNNV6 17.77 13.373 727 842 Nhân tố Chương trình giảng dạy Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 752 SVTH: Trần Tiến 81 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CTGD1 10.12 3.901 562 690 CTGD2 10.15 4.482 569 685 CTGD3 10.28 4.252 577 678 CTGD4 10.23 4.613 493 723 Nhân tố cảm nhận giá Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 810 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CNVG1 13.85 8.312 701 747 CNVG2 13.80 8.223 615 768 CNVG3 13.76 7.826 598 774 CNVG4 13.76 8.043 566 784 CNVG5 13.78 8.640 529 793 Nhân tố Quy trình dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 796 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QTDV2 6.54 2.111 573 794 QTDV3 7.09 1.960 723 632 QTDV4 6.88 2.155 628 733 SVTH: Trần Tiến 82 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 Nhân tố Sự tin tưởng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 774 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted STT1 13.88 7.157 498 749 STT2 14.08 6.971 485 753 STT3 13.89 6.221 607 711 STT4 13.92 6.769 534 737 STT5 13.92 6.001 613 709 Nhân tố Hành vi đăng ký học lặp lại Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 761 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DKLL1 10.68 3.802 601 681 DKLL2 10.63 4.142 531 719 DKLL3 10.65 4.060 538 715 DKLL4 10.58 4.060 566 701 SVTH: Trần Tiến 83 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY - Phân tích tương quan biến tổng Correlations QDDK DNNV CNVG PTHH Pearson Correlation QDDK Sig (2-tailed) N Pearson Correlation DNNV Sig (2-tailed) 217 * 243 ** STT 382 QTDV CTGD ** 263** 202* 000 013 003 000 002 021 130 130 130 130 130 130 130 ** 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 436 000 N 1.000 130 130 130 130 130 130 130 * 000 000 000 000 000 013 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 130 130 130 130 130 130 130 ** 000 000 000 000 000 003 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 130 130 130 130 130 130 130 ** 000 000 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 130 130 130 130 130 130 130 ** 000 000 000 000 000 002 1.000 1.000 130 130 130 130 130 130 130 * 000 000 000 000 000 021 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 130 130 130 Pearson Correlation CNVG Sig (2-tailed) N Pearson Correlation PTHH Sig (2-tailed) N Pearson Correlation STT 436 ** Pearson Correlation QTDV Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CTGD Sig (2-tailed) N 217 243 382 263 202 1.000 1.000 130 130 1.000 130 130 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) - Phân tích hồi quy Model Summaryb Model R 744 R Square a Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin-Watson 553 531 68481479 1.192 a Predictors: (Constant), CTGD, QTDV, STT, PTHH, CNVG, DNNV b Dependent Variable: QDDK ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 71.317 11.886 Residual 57.683 123 469 129.000 129 Total SVTH: Trần Tiến F Sig 25.345 000b 84 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 a Dependent Variable: QDDK b Predictors: (Constant), CTGD, QTDV, STT, PTHH, CNVG, DNNV Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B (Constant) Std Error t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 8.468E-017 060 DNNV 436 060 436 7.232 000 1.000 1.000 PTHH 243 060 243 4.032 000 1.000 1.000 STT 382 060 382 6.336 000 1.000 1.000 QTDV 263 060 263 4.370 000 1.000 1.000 SVTH: Trần Tiến 000 1.000 85 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH ONE SAMPLE T–TEST Nhân tố Phương tiện hữu hình One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean PTHH1 130 3.60 764 067 PTHH2 130 3.34 831 073 PTHH3 130 3.50 780 068 PTHH4 130 3.39 742 065 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper PTHH1 -5.973 129 000 -.400 -.53 -.27 PTHH2 -9.075 129 000 -.662 -.81 -.52 PTHH3 -7.308 129 000 -.500 -.64 -.36 PTHH4 -9.340 129 000 -.608 -.74 -.48 Std Deviation Std Error Mean Nhân tố Đội ngũ nhân viên One-Sample Statistics N Mean DNNV1 130 3.50 926 081 DNNV2 130 3.35 785 069 DNNV3 130 3.75 1.042 091 DNNV4 130 3.42 931 082 DNNV5 130 3.75 967 085 DNNV6 130 3.66 822 072 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper DNNV1 -6.160 129 000 -.500 -.66 -.34 DNNV2 -9.501 129 000 -.654 -.79 -.52 DNNV3 -2.693 129 008 -.246 -.43 -.07 DNNV4 -7.068 129 000 -.577 -.74 -.42 DNNV5 -2.993 129 003 -.254 -.42 -.09 DNNV6 -4.696 129 000 -.338 -.48 -.20 SVTH: Trần Tiến 86 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 Nhân tố Chương trình giảng dạy One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean CTGD1 130 3.48 990 087 CTGD2 130 3.45 808 071 CTGD3 130 3.75 967 085 CTGD4 130 3.36 835 073 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper CTGD1 -6.024 129 000 -.523 -.69 -.35 CTGD2 -7.820 129 000 -.554 -.69 -.41 CTGD3 -9.071 129 000 -.254 -.42 -.09 CTGD4 -8.715 129 000 -.638 -.78 -.49 Std Deviation Std Error Mean Nhân tố Cảm nhận giá One-Sample Statistics N Mean CNVG1 130 3.38 811 071 CNVG2 130 3.44 907 080 CNVG3 130 3.48 1.013 089 CNVG4 130 3.48 998 088 CNVG5 130 3.46 899 079 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper CNVG1 -8.656 129 000 -.615 -.76 -.47 CNVG2 -7.063 129 000 -.562 -.72 -.40 CNVG3 -5.886 129 000 -.523 -.70 -.35 CNVG4 -5.977 129 000 -.523 -.70 -.35 CNVG5 -6.828 129 000 -.538 -.69 -.38 Nhân tố Quy trình dịch vụ One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean QTDV1 130 3.69 766 067 QTDV2 130 3.72 847 074 QTDV3 130 3.16 805 071 QTDV4 130 3.38 790 069 SVTH: Trần Tiến 87 GVHD: ThS.Trương Thị Hương Xuân Khóa luận tốt nghiệp 10 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper QTDV1 -4.580 129 000 -.308 -.44 -.17 QTDV2 -3.833 129 000 -.285 -.43 -.14 QTDV3 -11.875 129 000 -.838 -.98 -.70 QTDV4 -8.991 129 000 -.623 -.76 -.49 Nhân tố Sự tin tưởng One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean STT1 130 3.54 769 067 STT2 130 3.35 833 073 STT3 130 3.53 908 080 STT4 130 3.50 838 073 STT5 130 3.51 958 084 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper STT1 -6.842 129 000 -.462 -.60 -.33 STT2 -8.954 129 000 -.654 -.80 -.51 STT3 -5.892 129 000 -.469 -.63 -.31 STT4 -6.806 129 000 -.500 -.65 -.35 STT5 -5.857 129 000 -.492 -.66 -.33 SVTH: Trần Tiến 88 ... động đào tạo Học vi? ??n Đào tạo Quốc tế ANI 36 2.1.7 Thực trạng đăng ký học lặp lại học vi? ?n 38 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại học vi? ?n Học vi? ??n Đào tạo. .. “PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐĂNG KÝ HỌC LẶP LẠI CỦA HỌC VI? ?N TẠI HỌC VI? ??N ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ANI? ?? Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đăng. ..ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐĂNG KÝ HỌC LẶP LẠI CỦA HỌC VI? ?N TẠI HỌC VI? ??N ĐÀO TẠO
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại của học viên tại Học viện Đào tạo Quốc tế ANI, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đăng ký học lặp lại của học viên tại Học viện Đào tạo Quốc tế ANI