0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục đầu tư trái phiếu Happybond được phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á

97 0 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục đầu tư trái phiếu Happybond được phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:49

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng quyết định tiếp tục đầu tư trái phiếu Happybond của khách hàng cá nhân, đưa ra những giải pháp góp phần thúc đẩy hành vi tiếp tục đầu tư trái phiếu Happybond của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU HAPPYBOND ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRẦN THẢO Thừa Thiên Huế, tháng 01 năm 2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU HAPPYBOND ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Sinh viên: Trần Thảo Giáo viên hướng dẫn: Lớp: K51E – Quản Trị Kinh Doanh TS Lê Thị Ngọc Anh Niên khóa: 2017-2021 Thừa Thiên Huế, tháng 01 năm 2021 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Lời cảm ơn Trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp, tơi nhận nhiều giúp đỡ quý báu nhiệt tình đến từ giáo viên hướng dẫn quý anh chị công ty Trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Lê Thị Ngọc Anh, giáo viên hướng dẫn đồn thực tập tơi, ln trễ deadline ln có góp ý nhiệt tình, kịp thời để góp phần hồn thành nghiên cứu cách sn sẻ Khi hồn thành khóa luận này, cảm thấy may mắn hướng dẫn giáo viên ln sinh viên Tiếp đến, tơi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý anh chị Tập đồn Apec nói chung, anh chị phịng kinh doanh trái phiếu nói riêng giúp đỡ, giới thiệu trao đổi kiến thức sản phẩm mà trước chưa có hội tiếp xúc trực tiếp Đặc biệt, cảm ơn anh Nguyễn Đức Hà, trưởng phịng kinh doanh trái phiếu ln giải đáp thắc mắc traning sản phẩm trái phiếu q trình thực tập Tập đồn Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể gia đình, bạn bè ủng hộ, giúp đỡ tơi suốt thời gian vừa qua Mặc dù lần thực nghiên cứu tơi cố gắng, nổ lực để hồn thành nghiên cứu khơng tránh sai sót q trình trình bày báo cáo, mong nhận cảm thông tận tình bảo q thầy khoa Quản trị kinh doanh Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Trần Thảo SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài: Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Câu hỏi nghiên cứu: 2.2 Mục tiêu nghiên cứu: 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: 4.1 Phương pháp thu thập liệu: 4.1.1 Đối với liệu thứ cấp: .4 4.1.2 Đối với liệu sơ cấp: 4.1.3 Phương pháp xác định kích cỡ mẫu: .4 4.1.4 Phương pháp chọn mẫu: 4.2 Phương pháp phân tích số liệu: 4.2.1 Phân tích thống kê mơ tả: 4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo: 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis): 4.2.4 Phân tích tương quan: 4.2.5 Phân tích hồi quy: Bố cục khóa luận: PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Trái phiếu doanh nghiệp hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp khách hàng cá nhân: 1.1.1 Trái phiếu: 1.1.2 Trái phiếu doanh nghiệp: 13 1.1.3 Đầu tư trái phiếu: .14 1.2 Lý thuyết định mua khách hàng: 16 1.2.1 Tổng quan hành vi tiêu dùng: 16 SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh 1.2.2 Thị trường người tiêu dùng: 17 1.2.3 Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng: .18 1.2.4 Tiến trình định mua người tiêu dùng: .19 1.2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến định mua: 23 1.3 Mơ hình giải thích hành vi mua khách hàng: 30 1.3.1 Mơ hình hành động hợp lí (Theory of reasoned action - TRA) Ajzen & Fishbein: 30 1.3.2 Mô hình hành vi dự định (Theory of planed behaviour- TPB) Iced Ajzen: 31 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu: 32 TIỂU KẾT CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU HAPPYBOND CỦA KHÁCH HÀNG TẠI 42 2.1 Tổng quan Tập đoàn Apec: 42 2.1.1 Giới thiệu Tập đoàn Apec: 42 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh triết lí kinh doanh: 43 2.1.3 Tổ chức máy quản lí: 44 2.1.4 Các lĩnh vực hoạt động 44 2.1.5 Công ty thành viên: .45 2.1.6 Tình hình nhân giai đoạn 2018 – 2020: 45 2.1.7 Kết kinh doanh Tập đoàn Apec giai đoạn 2017 – 2019: 48 2.1.8 Giới thiệu trái phiếu Happybond: 49 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư trái phiếu Happybond phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương khách hàng: 54 2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu: 54 2.2.2 Đặc điểm hành vi đầu tư trái phiếu Happybond phát hành Cơng ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương khách hàng: 56 2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư trái phiếu Happybond phát hành Cơng ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương khách hàng: 57 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 69 TIỂU KẾT CHƯƠNG 70 SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU HAPPYBOND CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG .71 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương thời gian tới: 71 3.2 Giải pháp nhằm thu hút khách hàng đầu tư trái phiếu Happybond Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương: 71 3.2.1 Đối với lãi suất: 72 3.2.2 Các giải pháp khác: .72 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .73 Kết luận: 73 Hạn chế: .73 Kiến nghị Tập đoàn Apec: 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh DANH MỤC BẢNG Bảng 1: So sánh trái phiếu cổ phiếu 12 Bảng 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 23 Bảng 3: Thang đo cho nhân tố ảnh hưởng đến định tiếp tục đầu tư 36 Bảng 4: Thang đo cho nhân tố ảnh hưởng đến định tiếp tục đầu tư thức 39 Bảng 5: Tình hình nhân lực Tập đoàn Apec giai đoạn 2018 – 2020 46 Bảng 6: Kết kinh doanh Tập đoàn Apec giai đoạn 2017 - 2019 48 Bảng 7: Các gói trái phiếu Happybond phát hành từ ngày 01/12/2020 50 Bảng 8: Lãi suất bán lại trước hạn gói Happybond có tài sản đảm bảo 51 Bảng 9: Lãi suất gói Happybond khơng có tài sản đảm bảo 53 Bảng 10: Đặc điểm mẫu nghiên cứu .54 Bảng 11: Đặc điểm mẫu việc đầu tư trái phiếu Happybond chưa .56 Bảng 12: Đặc điểm mẫu việc đầu tư loại trái phiếu Happybond 56 Bảng 13: Đặc điểm mẫu việc biết đến trái phiếu Happybond qua nguồn 57 Bảng 14: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 59 Bảng 15: Cronbach’s Alpha nhân tố sau loại biến .60 Bảng 16: Kết kiểm định KMO and Bartlett’s Test 61 Bảng 17: Ma trận xoay phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư 62 Bảng 18: Phân tích tương quan Pearson 63 Bảng 19: Đánh giá độ phù hợp mơ hình 64 Bảng 20: Kết ANOVA 65 Bảng 21: Kết mơ hình hồi quy định tiếp tục đầu tư .65 Bảng 22: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 68 SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Tiến trình định mua người tiêu dùng 20 Sơ đồ 2: Mô hình Học thuyết hành động hợp lý Ajzen Fishbein 31 Sơ đồ 3: Mơ hình thuyết hành vi dự định TPB 32 Sơ đồ 4: Mơ hình nghiên cứu tham khảo 35 Sơ đồ 5: Mơ hình đề xuất nghiên cứu 36 Sơ đồ 6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất thức 38 Sơ đồ 7: Cơ cấu tổ chức Tập đoàn Apec 44 SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh DANH MỤC HÌNH Hình 1: Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng .18 Hình 2: Tài sản đảm bảo cho hai gói Happybond có tài sản đảm bảo phát hành 01/12/2020 .52 Hình 3: Biểu đồ Histogram 67 SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài: Hiện nay, đầu tư vào trái phiếu hình thức đầu tư phổ biến Việt Nam, đặc biệt loại trái phiếu doanh nghiệp với mức lãi suất hấp dẫn Theo số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ công bố thông tin qua Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội vào tháng 10/2020, có 20 doanh nghiệp phát hành thành công 90 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tổng số 44 đợt đăng ký Giá trị phát hành thành công đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng giá trị đăng ký phát hành, giảm nghìn tỷ đồng so với giá trị phát hành tháng Thêm vào đó, theo thông tin trang báo đầu tư báo nhân dân thị trường đầu tư năm 2020, thời điểm dịch COVID - 19 diễn căng thẳng khiến kênh đầu tư phổ biến chứng khoán, vàng, ngoại tệ…đều bị ảnh hưởng lớn Trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp bất động sản kinh đầu tư hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư ý đến năm 2020 Tuy nhiên, thực cho thấy loại trái phiếu doanh nghiệp chào bán thị trường nhận đầu tư đến từ khách hàng, khó khăn họ mua lần, để khách hàng mua lại chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố nội doanh nghiệp đó, yếu tố tâm lí khách hàng sau mua xong, Bên cạnh nhân tố tiên đến từ công ty, sản phẩm, nhân viên bán hàng nhóm tham khảo nhân tố quan trọng, tác động trực tiếp đến hành vi khách hàng Chính dẫn đến tình có cơng ty phát hành trái phiếu khách hàng tin tưởng đầu tư họ tiếp tục đầu tư tương lai, giới thiệu người xung quanh đến cơng ty để đầu tư chung; có cơng ty lại khơng nhận chấp nhận khách hàng, họ khơng hài lịng sau lần mua thứ nhất, kéo theo chuỗi khơng hài lịng sản phẩm trái phiếu hình ảnh doanh nghiệp SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Kiến nghị Tập đoàn Apec: Thường xuyên có buổi training dành cho nhân viên kinh doanh quản lí bán hàng để nâng cao lực, kĩ họ chuyên môn xã hội Tăng cường kiểm tra hoạt động chi nhánh bán trái phiếu để chất lượng ln đảm bảo Nên có sách Marketing cho sản phẩm trái phiếu phổ biến với người dân thay phát tờ rơi trái phiếu, cần có banner, có quảng cáo trang mạng xã hội, trang web chăm sóc khác hàng,… để khách hàng cảm thấy hài lịng, từ ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khách hàng xung quanh họ Nên có buổi họp riêng với khối chứng khốn để đưa sách hấp dẫn dành cho sản phẩm trái phiếu Happybond, thu hút khách hàng nghe qua muốn đầu tư SVTH: Trần Thảo 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo đầu tư “Nhận diện kênh đầu tư thời kì dịch covid 19” Báo nhân dân “Nhìn lại tranh thị trường tài 2020” Chính phủ (2018) Nghị định 163/2018 NĐ-CP quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp Chính phủ (2020) Nghị định 81/2020 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều nghị định 163/2018 quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nguyễn Khánh Duy (2009) Thực hành mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM với phần mềm AMOS Trần Minh Đạo (2006) Giáo trình Marketing Hair & ctg (1998,111) “MuBAivariate Data Analysis, Prentice-Hall International” Hnx.com “Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp HNX tháng 10/2020” Lawkey.vn “Sự khác cổ phiếu trái phiếu” “định nghĩa trái phiếu” 10 Philip Kotler, 1967 Quản trị Marketing Dịch từ tiếng Anh Người dịch: Vũ Trọng Hùng, 2003 Nhà xuất Thống Kê 11 Hoàng Thị Khánh Nhi (2016) “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm khí hóa lỏng (gas) Petrolimex người tiêu dùng địa bàn thành phố Huế” Khóa luận tốt nghiệp Đại học Kinh tế Huế 12 Dương Thị Thu Thảo (2020) “Nghiên cứu yếu tố tác động đến định lựa chọn dịch vụ gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Huế” Khóa luận tốt nghiệp Đại học Kinh tế Huế 13 Nguyễn Đình Thọ (2011) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh 14 Hoàng Thị Diệu Thúy (2019) Slide Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh 15 Nguyễn Thị Tuyền (2019) “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định mua hạt cà phê rang xay Greenfields quán cà phê địa bàn thành phố Huế” Khóa luận tốt nghiệp Đại học Kinh tế Huế 16 Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trần Thảo GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Số phiếu:… Xin chào quý khách, Tôi tên Trần Thảo, thực khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư trái phiếu Happybond phát hành Tập đoàn Apec Group Vì mong q khách dành thời gian q báu để giúp tơi hồn thành phiếu khảo sát Mọi thông tin quý khách cung cấp cần thiết vô quan trọng cho nghiên cứu Tôi xin cam kết thông tin mà quý khách cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu cá nhân tơi Vì tơi mong nhận giúp đỡ tích cực đến từ phía quý khách Xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Quý khách đầu tư gói trái phiếu Happybond phát hành tập đoàn Apec chưa? Đã đầu tư Chưa đầu tư Câu 2: Quý khách đầu tư gói trái phiếu Happybond Tập đồn Apec? Happybond có tài sản đảm bảo Happybond khơng có tài sản đảm bảo Câu 3: Quý khách biết đến trái phiếu Happybond Tập đoàn Apec qua nguồn nào? Người thân, bạn bè Tờ rơi trái phiếu Happybond Truyền thông, internet SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Câu 4: Với phát biểu sau yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn trái phiếu Happybond tập đoàn Apec để đầu tư Đánh dấu (X) vào phát biểu mà Quý khách đồng ý (Vui lịng khơng để trống) (1) Rất khơng đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Trung lập, (4) Đồng ý, (5) Rất đồng ý Thang đo mức độ đồng ý STT Nhân tố ảnh hưởng I Uy tín tập đồn Tập đồn có uy tín, thương hiệu lâu năm Tập đoàn hoạt động nhiều lĩnh vực Tập đoàn nhiều người biết đến Tập đồn có hệ thống bảo mật thơng tin khách hàng tốt Tập đoàn niêm yết sàn chứng khốn II Lãi suất Trái phiếu có lãi suất hấp dẫn Trái phiếu có cách tính lãi rõ ràng, xác Tập đồn ln trả lãi thời hạn III Chính sách đảm bảo Trái phiếu có sách khoản tốt 10 Trái phiếu có sách cam kết mua lại tốt 11 Trái phiếu có sách bảo lãnh tốn tốt 12 Trái phiếu có sách chuyển đổi tốt IV Nhân viên tư vấn SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp 13 Nhân viên có kiến thức, am hiểu chuyên môn 14 Nhân viên tư vấn rõ ràng cho khách hàng 15 Nhân viên nhiệt tình, lịch với khách hàng 16 Nhân viên giải đáp thắc mắc, làm tốt công tác tư vấn sản phẩm trái phiếu cho khách hàng V Cá nhân ảnh hưởng 17 Nhiều người thân bạn bè quý khách lựa chọn Tập đoàn Apec để đầu tư trái phiếu 18 Nhân viên tư vấn khuyên quý khách nên đầu tư trái phiếu Happybond Tập đoàn Apec 19 Người thân khuyên quý khách nên đầu tư trái phiếu Happybond tập đồn Apec 20 Q khách có người thân bạn bè làm việc tập đoàn Apec GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Câu 5: Vui lòng cho biết tương lai, định đầu tư trái phiếu Happybond quý khách Tập đoàn Apec nào? Đánh dấu chéo (X) vào ô trống mà q khách lựa chọn (Vui lịng khơng để trống) (1) Rất không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Trung lập, (4) Đồng ý, (5) Hoàn toàn đồng ý Thang đo mức độ đồng ý STT Quyết định đầu tư tương lai 1 Tôi tiếp tục đầu tư trái phiếu Tập đồn Apec Tơi cho định lựa chọn Tập đoàn Apec để đầu tư trái phiếu đắn Tôi giới thiệu cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp đầu tư trái phiếu Tập SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh đồn Apec PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Q khách vui lịng đánh dấu chéo (X) vào lựa chọn thích hợp Câu 6: Vui lịng cho biết giới tính quý khách? Nam Nữ Câu 7: Vui lòng cho biết độ tuổi quý khách? Dưới 25 tuổi Từ 25 đến 40 tuổi Từ 40 đến 55 tuổi Trên 55 tuổi Câu 8: Vui lòng cho biết quý khách làm nghề gì? Sinh viên Nhân viên văn phịng Cán Kinh doanh - bn bán Cơng nhân Hưu trí Câu 9: Tổng thu nhập quý khách trung bình tháng bao nhiêu? Dưới triệu Từ đến 10 triệu Từ 11 đến 20 triệu Trên 20 triệu Xin trân trọng cảm ơn quý khách! SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÍ SPSS Thống kê mơ tả: Giới tính: Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 85 65.4 65.4 65.4 Nu 45 34.6 34.6 100.0 130 100.0 100.0 Total Độ tuổi: Do tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi 25 tuoi Valid 4.6 4.6 4.6 Tu 25 den 40 tuoi 78 60.0 60.0 64.6 Tu 40 den 55 tuoi 33 25.4 25.4 90.0 Tren 55 tuoi 13 10.0 10.0 100.0 130 100.0 100.0 Total Nghề nghiệp: Nghe nghiep Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Sinh vien Valid 4.6 4.6 4.6 Nhan vien van phong 52 40.0 40.0 44.6 Can bo 28 21.5 21.5 66.2 Kinh doanh - buon ban 20 15.4 15.4 81.5 Huu tri 24 18.5 18.5 100.0 130 100.0 100.0 Total SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Thu nhập hàng tháng: Thu nhap hang thang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi trieu Valid 4.6 4.6 4.6 Tu den 10 trieu 38 29.2 29.2 33.8 Tu 11 den 20 trieu 73 56.2 56.2 90.0 Tren 20 trieu 13 10.0 10.0 100.0 130 100.0 100.0 Total Đã đầu tư gói trái phiếu Happybond chưa? Da dau tu goi Happybond nao chua Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid da dau tu 130 100.0 100.0 100.0 Đã đầu tư trái phiếu Happybond nào? Da dau tu goi Happybond nao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Happybond co tai san dam bao Happybond khong co tai san Valid dam bao Total 75 57.7 57.7 57.7 55 42.3 42.3 100.0 130 100.0 100.0 Biết đến Tập đoàn Apec qua nguồn nào? Biet den TP Happybond qua nguon nao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nguoi than, ban be 51 39.2 39.2 39.2 To roi TP Happybond 55 42.3 42.3 81.5 Truyen thong, Internet 24 18.5 18.5 100.0 130 100.0 100.0 Total SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Đánh giá độ tin cậy thang đo: Yếu tố uy tín tập đồn: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 838 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted UTTD1 16.3308 3.448 631 812 UTTD2 16.3077 3.191 642 805 UTTD3 16.1154 2.863 707 786 UTTD4 16.6000 3.095 507 852 UTTD5 16.0923 3.046 782 769 Yếu tố lãi suất: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 849 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted LS1 7.9231 1.730 639 862 LS2 8.3308 1.525 784 725 LS3 8.2385 1.547 735 773 Yếu tố sách đảm bảo: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 916 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CSDB1 11.3154 3.504 863 875 CSDB2 11.3538 3.455 851 878 CSDB3 11.3462 3.592 807 893 CSDB4 11.5154 3.197 747 923 SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Yếu tố nhân viên tư vấn: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 822 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NVTV1 12.3923 2.705 568 809 NVTV2 12.5154 2.128 744 727 NVTV3 12.2385 2.679 591 800 NVTV4 12.1462 2.389 689 755 Yếu tố cá nhân ảnh hưởng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CNAH1 10.3077 5.393 953 787 CNAH2 10.0154 9.318 296 992 CNAH3 10.3077 5.455 935 796 CNAH4 10.3077 5.501 942 793 Yếu tố định đầu tư: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 903 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QDDT1 7.5538 1.024 761 900 QDDT2 7.7231 884 802 869 QDDT3 7.6462 913 867 811 SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Phân tích nhân tố khám phá EFA: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .795 Approx Chi-Square 2580.556 Bartlett's Test of Sphericity df 231 Sig .000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadingsa Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 7.455 33.886 33.886 7.168 32.581 32.581 4.855 2.801 12.731 46.617 2.742 12.462 45.043 3.501 2.255 10.252 56.869 1.957 8.896 53.939 4.327 1.924 8.744 65.613 1.614 7.336 61.275 4.077 1.813 8.242 73.855 1.506 6.843 68.119 3.993 1.016 4.620 78.476 761 3.460 71.579 4.775 852 3.871 82.346 633 2.876 85.223 551 2.507 87.729 10 484 2.202 89.931 11 359 1.630 91.561 12 296 1.344 92.905 13 273 1.242 94.147 14 244 1.108 95.254 15 226 1.028 96.283 16 215 977 97.259 17 186 843 98.103 18 158 716 98.819 19 141 641 99.460 20 089 404 99.864 21 022 100 99.964 22 008 036 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Ngọc Anh Pattern Matrixa Factor CSDB1 938 CSDB2 908 CSDB3 901 CSDB4 689 CNAH1 994 CNAH4 983 CNAH3 981 UTTD5 845 UTTD3 820 UTTD2 732 UTTD1 710 UTTD4 508 QDDT3 949 QDDT2 851 QDDT1 785 NVTV4 929 NVTV2 782 NVTV3 514 NVTV1 505 LS2 953 LS3 680 LS1 591 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích tương quan Pearson SVTH: Trần Thảo Khóa luận tốt nghiệp Phân tích hồi quy SVTH: Trần Thảo GVHD: Lê Thị Ngọc Anh ... tư trái phiếu Happybond Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương khách hàng cá nhân Xác định nhân tố ảnh hưởng đến định tiếp tục đầu tư trái phiếu Happybond Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á. .. HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU HAPPYBOND ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ... giả định lựa chọn đề tài ? ?Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định tiếp tục đầu tư trái phiếu Happybond phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương khách hàng cá nhân? ?? làm khóa luận tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục đầu tư trái phiếu Happybond được phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục đầu tư trái phiếu Happybond được phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á