0

Phòng và chữa bệnh cho người cao tuổi: Phần 2

74 0 0
  • Phòng và chữa bệnh cho người cao tuổi: Phần 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:01

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Những bài thuốc Đông y phòng và chữa bệnh cho người cao tuổi tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bệnh về đường gan mật; Bệnh về hệ thần kinh; Bệnh về đường mũi họng; Bệnh về hệ cơ xương khớp; Bệnh ngoài da; Bệnh về đường răng miệng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết riiấn V BỆNH VẾ ĐƯỜNG GAN MẶT T hực hệ gan m ậ t thuộc đường tiêu hoá c h ú n g chia bệnh vê đường g an m ật th n h m ột nhóm riê n g hệ gan m ậ t có vai trị đặc biệt q u a n trọ n g tro n g h oạt động sống ngưòi Chức n ă n g ch ủ yếu hệ gan m ậ t đào th ả i c h ấ t độc, tiê t m ậ t vào đường tiê u hoá đế giúp đường tiêu hoá h ấ p th u c h ất béo V itam in A,C,D S a u m ột sô b ện h thường gặp người cao tuổi m ột sơ biện p h p phịng chữ a bệnh thuốc Đ ông y h iệu q u ả cao Bênh viêm gan man tính Viêm g an m ạn tín h thườ ng xảy sau m ắc b ện h viêm gan cấp (viêm gan v irú t, viêm g an n h iễ m độc ) Biêu lâm sàn g thường th ấ y n h ấ t giam sú t chức n ă n g gan, th o i hố tê bào gan rốì loạn vê tiêu hoá (cơn đ a u vùng gan, tiê u chảy h a y táo bón, chậm tiêu hố, c h n ăn ) Người m ệt mỏi, th ê lực suy giám nghiêm trọ n g p h ả n n h mức độ 100 rối loạn chức n ă n g gan, da v àn g x anh, nước tiể u v àn g tro n g giai đoạn cấp a Nguvcn nhàn T heo Đ ông y, b ệ n h viêm g an m ạn tín h cơng n ă n g củ a tỳ (nách), vị (dạ dày), can (gan) bị rối loạn ả n h hưởng đến h o t động ,của th ế m ặ t âm , k h í, h u y ết, tâ n dịch b Triệu chứng Viêm g an m ạn tín h m ột b ện h m q u trìn h huỷ hoại tê bào g an diễn âm ỉ liên tục, đôi lúc b ù n g lên lán g xuống Do viêm gan m ạn thư ng kèm th eo triệ u ch ứ n g rôi loạn chức n ă n g gan c Điéu trị phịng bệnh H iện n av cá Đ ơng y T ây V chưa có phựơng p h p điều trị triệ t để đôi với viêm gan m ạn tín h , có th ế d ù n g loại thuốc bảo vệ tê bào gan vối chê độ ă n đủ c h ấ t d in h dưỡng k ế t hỢp với chê độ nghỉ ngơi p h ải n gừ ng làm việc hoàn toàn - C h ế độ ăn: Ăn đủ đường, đạm (dùng loại th ịt, cá tươi) V itam in từ u Các thức ăn d ù n g cho người viêm g an m ạn tín h dảm bảo n g u y ên tắc n h iê u c h ấ t d in h dưỡng, dễ tiê u hoá chê biến d n g lỏng n h cháo, sữa, nưỏc hoa T u y ệt 101 đối không dùng chất kích thích rưỢu, bia, hạn chê chè, cà phê, chứng ngủ chức gan d Cách chữa trị - Người b ện h bị viêm g an m ạn tín h th ế can n h iệ t tỳ th ấ p : Do viêm g an (có v àn g da kéo dài cịn gọi âm hồng) vói biếu h iện m iệng đ ắ n g không m uốn ăn, b ụ n g đầy chướng, ngực, sườn đầy tức, m iệng khơ nhớt, nóng đ au v ù n g gan, da v àn g sác tối, tiể u tiệ n vàng, táo nhớt, lưõi đỏ, rê u lưỡi vàng, m ạch huyền D ùng thuốc sau; B i 1: N h â n trầ n : Chi tử: U ấ t kim: Nghệ; N gưu tấ t: Đ inh lăng; H oài sơn: Ý dĩ: Biển đậu: Rễ cỏ tra n h : S a tiề n tử: N gũ da bì: 102 20g 12g 8g 8g 8g 12g 12g 16g 12g 12g 12g 12g Các vị thuổíc hỢp thành thang, săc ng Đổ chén nưỏc sác cịn chén, nước thứ hai, nưốc thứ ba làm B i 2: 20g N h â n trầ n : 12g B ạch tru ậ t: 12g P h ụ c linh; T rư linh: 8g 12g T rạ c h tả: 12g Sa tiền: 16g Đ ẳn g sâm : 12g Ý dĩ: Các vị thuôc trê n hợp th n h m ột th a n g , sắc uông B i 3: H o àn g cầm ; H o t th ch : Đ ại p húc bì: P h ụ c linh: T rư linh: Đ ậu k h ấu : K im ngân: Mộc thông; N h â n trầ n ; C am thảo: 12g 12g 12g 8g 8g 8g 16g 12g 20g 4g 103 Các vị thuốic hỢp thành thang sắc uông - Người bị b ệ n h viêm gan m ạn tín h ỏ th ể can u ấ t tỳ hư k h í trệ : H ay gặp viêm gan m ạn viêm gan v irú t Biểu h iện m ạng sườn phải đau, ngực sườn đầy tức, m iệng đ ắng, n ngủ , người m ệt mỏi, đại tiệ n n t, c h ấ t lưỡi n h t, rêu lưỡi trắ n g mỏng, m ạch hu y ền D ù n g thuốc sau; B i 1: R au má: Mướp đắng: 12g 12g T h a n h bì: 8g Chì thực: 8g U ấ t kim : 8g H ậu phác; Ý dĩ; 8g 16g H oài sơn: 16g Biển đậu: 12g 16g Đ inh lăng: Các vị thuốc hỢp thành thang, sác uống B i 2: Sài hồ: B ạch thược; Chỉ thực: X uyên k hung: 104 12g 8g 6g 8g H ậu phác: 6g C am thảo: 6g Đ ương quy: 8g Đ ại táo: 8g Các vị thuốc hỢp thành thang, sác uông Bênh xơ gan a Nguyên nhân B ệnh xơ g an h ậ u q u ả cuối b ện h g an n h viêm gan v irú t, viêm g a n 'd o rượu, viêm gan c h ấ t độc viêm g an đường m ậ t (do sỏi m ật, giun ch u i ống m ật) B án c h ấ t b ện h xơ hố to àn tín h c h ấ t g an hệ th ố n g g an m ậ t coi n h ngừng h o t động h o àn toàn - B iểu h iện lâm sà n g suy sụ p chức n ă n g gan, tă n g áp lực tĩn h m ạch cửa, chảy m áu, cố chướng hôn mê gan B ệnh n v thuộc ng hồng đản, tích tụ , n h iếp th ố n g cố chưống củ a y học cố tru y ền ; b ện h xơ g an p h t triể n có tín h c h ấ t tă n g d ần từ n hẹ đ ến n ặng, biểu h iện đ ầ u tiê n liên q u a n tối tạ n g can tỳ Tỳ việc vận ch u y ến tin h hoa thức ă n nuôi th ề th ô n g n h iế p huyết 105 b T riê u c h ứ n g - Da sạm (dấu h iệu dễ n h ậ n b iết n h ấ t), cố chướng (bụng to) có n h iề u dich, có th ế p h ù m ặt, p h ù ch ân tav, nối tĩn h m ạch bụng - Khi bệnh n ặ n g có d ấ u h iệu suy gan n ặ n g da vàng, người m ệt mỏi, ý thứ c đò đẫn, Iđ mơ c C ch p h ò n g b ê n h - Khi bị xơ g an người b ện h không n ê n coi m ột n tử h ìn h n ếu giữ gìn tơt, có chê độ ă n uông k h ắ t k h e ta có th ể ch ung sống hồ b ình với - Xơ gan giai đoạn cấp tín h có triệ u chứng n h cổ ph ù , cổ chướng rơì loạn chức n ă n g g a n p h ả i điều trị tạ i b ện h viện - Xơ gan giai đoạn ổn định chăm sóc nhà yêu cầu thực c h ặt chẽ chê độ sau: + T rá n h h o àn to àn lao động n ặn g , đảm bảo giấc ngủ đủ đ ú n g thời gian + C độ ă n đảm bảo đủ đạm , kalo V itam in n ên chê biến dưói d ạn g lỏng, dễ tiê u hoá n h súp, cháo, sữa P h ả i d ù n g thứ c ă n tươi để chê biến thứ c ă n tr n h tạo c h ấ t độc sin h tro n g q trìn h tiê u hố T rá n h hồn to n c h ấ t kích th íc h n h rượu, bia, chè, thuổc lá, cà phê + Đặc biệt cẩn th ậ n k h i d ù n g b ấ t kỳ m ột loại thuôc nào, kể thuốc th ô n g th n g n h P a 106 x êtam ô n h a v Xêđa Người bị b ệ n h xơ g a n r ấ t dễ bị ngộ độc thuôc Do chức n ă n g g an yếu, trư n g hỢp sử d ụ n g thuốc p h ải có đ ịn h bác sĩ d C c h c h ữ a tr ị - N gười b ệ n h bị xơ g a n có tr iệ u c h ứ n g n h sắc m ặ t sạm tôi, đ ầ u choáng, m ệ t mỏi, ă n k ém , đ au v ù n g g a n , tứ c v ù n g th ợ n g vỊ, ợ hơi, b ụ n g chưống, đ i tiệ n lỏng, rê u lưỡi m ỏng, m ạch h u y ề n tế, d ù n g b ài th u ố c sau : B i 1: R au m sao: M ưóp đắng; T h a n h bì: C hỉ thực: U ấ t kim : H ậu phác: Ý dĩ: H oài sơn: B iển đậu: Đ inh lăng: Các vị thuốc trê n hỢp th n h n g ày uông m ột th a n g 12g 12g 8g 8g 8g 8g 16g 16g 12g 16g m ột th a n g , sắc uông B i 2: B ạch tru ậ t: 12g 107 B ạch linh; lOg B ạch thược: lOg G ừng: 6g Đ ại phúc bì: 6g Sài hồ: lOg Cam thảo; 6g Đại táo: 6g Ý dĩ; 16g Đ an sâm : 16g H oàng kỳ: lOg N gũ da bì; 8g N h ân trầ n : 20g Chi tử: 8g Các vị thuốc hỢp thành thang sắc uống, ngày uống thang - Người b ệ n h bị xơ gan biếu n ặ n g vỏi triệ u chứng: đ a u vùng m ạng sườn n h iều , bụng chướng, người gầy, lách to, mơi lưỡi tím , m ạch tế D ùng thuốc sau; Đào n h ân : 12g H ồng hoa; 8g Đương quy: 12g Xích thược: 12g Đ an sâm : 12g Tam lăng: 8g N ga tru ậ t: 8g 108 H ương p h ụ chế: 8g C hỉ xác: 8g Các vị thuốc hỢp thành thang sắc uống - Người b ệ n h có biểu cố chướng h a y kèm theo ch ứ n g ch ảy m u sắc m ặ t vàng tối, cháy m áu cam , chảy m áu c h â n ră n g , cố chướng c h ân phù, sốt h âm h ấ p sốt cao, m iệng họng khô, lợm giọng, tiêu tiệ n sẻn đỏ, đ ại tiệ n táo, c h ấ t lưõi đỏ rêu , m ạch h u y ề n tê sác D ù n g thuốc sau; B i 1: 20g N h â n trầ n : Chi tử: 8g M ạch m ao căn; 12g H ậu phác: 6g 6g T rầ n bì: B án h chế: 6g Sa sâm : 12g S in h địa; 12g T h c h hộc: 21g Sa tiên: 12g T rạ c h tả; 12g Các vị thuốc hỢp thành thang, sắc uông B i 2: T h ụ c địa: 12g 109 T h c h cao: 16g D iêm sinh: 20g Các vị thuốc trê n tá n bột m ịn, c ất lọ kín dùng dần Rắc thuốc (đã tá n bột) lên chỗ lở có mủ, có th ể trộ n d ầ u mè d ầ u p h ụ n g đế bơi Trưốc tắm nưốc lá: Ba chạc, Cúc tầ n , Bồ cu vẽ, R áy dại - N gười b ệ n h bị hắc lào, d ù n g b ài th u ố c sau: Rễ b ạch hạc: 40g L ưu h u ỳ n h : 8g H vị th u ố c n g âm rư ợu cồn m bơi - N gưịi b ệ n h bị ghẻ ngứ a, d ù n g thuốc sau: D iêm sinh: 12g C ủ n g h ệ già: 38g H t m u chó: H t củ đ ậ u (củ đ ậ u n ấ u canh); 38g 4g T n bột vị thuốc trê n , trộ n d ầ u m è d ầ u lạc, mõ lợn bơi tơi trư óc k h i n g ủ đêm k h u y a n g ứ a bôi vào - Người b ệ n h bị ng đin h , san g , m ụn, nhọt, d ù n g b ài thuốc sau: Vỏ sung: 12g Rễ m uồng: 12g C ây quòn: K im ngân: C ây bưốm bạc: 12g 12g 12g 159 T h ổ linh: 12g H khô thảo: 12g Bồ công anh; 12g S ài đất: 12g Các vị thụốc trê n hợp th n h th a n g , sắc uống Đổ ch én sắc chén, c h ia làm lầ n uốhg - Người b ện h bị phong m ề đay, d ù n g thuốc sau: Tô mộc: 15g C ủ sả: lOg T rầ n bì: lOg Các vị thuốc trê n hợp th n h m ột th a n g sắc uống Đ ổ chén nước sắc m ột chén, chia lầ n uống 160 Phần X BỆNH VÊ ĐƯỜNG RĂNG MIỆNG Nguyên nhân Y học cổ tru y ề n q u a n n iệ m rằ n g , m iệng nơi k h a i k h iế u củ a tỳ, lưỡi nơi k h a i k h iế u c ủ a tâ m , k in h th ậ n tói lưõi, ră n g lợi th u ộ c tỳ, vị T h ậ n ch ủ cột, ră n g p h ầ n củ a cột Vì v ậy b ệ n h củ a ră n g m iệng đ ều có liên q u a n đ ến th a y đổi chức n ă n g củ a tạ n g c an (gan), th ậ n , tỳ (nách), vị (dạ dày) B ệnh xảy tâ m bị hoá độc th ậ n âm hư, vị hư làm h o ả bốc lên Biểu lâm sàng T rong m iệng có v ế t loét đỏ sưng, có m ủ, m áu, đ au nóng rá t, m iệng hơi, lợi đỏ, rê u lưõi đỏ, ră n g có th ể bị lu n g lay bị rụ n g Cách phòng bệnh - Vệ sinh ră n g m iệng sau k h i ă n trưốc k h i ngủ 161 Vói người cao tuổi có tiề n sử viêm lợi viêm c h â n ră n g n ê n đ n h ră n g ngày h lần - T rá n h ă n n h iề u b n h kẹo, đồ đường tro n g b n h kẹo dễ gây sâ u ră n g T h ay vào người b ện h có th ể ă n hoa q u ả tươi n h chuối, đu đủ, nước m ía vừ a có giá trị d in h dưỡng cao, dễ tiê u hoá m không gây sâ u ră n g Với người cao tu ổ i bị viêm lợi n ặn g , viêm lợi hoá m ủ, loét niêm m ạc môi, lưỡi, m iệng, họng n ế u khôn g đ n h ră n g h n g ngày th ì có th ể d ù n g d u n g dịch xúc m iệng n h d u n g dịch m uối loãng, bạc h h a y d u n g dịch khác b n ngồi h iệ u thuốc - P h ị n g h n chê s â u ră n g b ằ n g cách ă n n h iề u th ứ c ă n c h ứ a C anxi - U ông n h iề u V itam in A, B, c phòng viêm sâu ră n g , sưng, ch ảy m áu Cách chữa trị - Người b ệ n h đường ră n g m iệng có triệ u ng m iệng có v ết loét đỏ sư ng có m ủ, đ a u nóng rá t, m iệng hôi, lợi đỏ, rê u lưỡi đỏ, ră n g có th ể bị lu n g lay, chữ a th eo cách sau: B i 1: S in h địa: H u y ền sâm : 162 16g 12g Lá tre: T h c h cao: Ngọc trúc: C h ú t chít: C am thảo: Mộc thông; Các vị thuốic trê n hỢp th n h Đổ b t nước đ u n m ột b át n g y vào sán g , trư a tốì 16g 20g 12g 16g 8g 12g m ột th a n g , sác uông sắ c lầ n uông tro n g B i 2: 20g T h ụ c địa: H oài sơn: 12g P h ụ c tin h : 8g Sơn th ù : 12g T rạ c h tả: 8g Đơn bì: 8g M ạch môn: lOg T h iê n môn: 8g T ấ t vị th u ố c trê n hỢp th n h m ột th a n g , sắc n h b ài th u ố c trê n N goài , k in h n g h iệm d â n g ian d ù n g h n h củ tươi: 25g; Ngô th u du: 15g; P h ụ tử: 15g; B ăn g phiến: 0,6g Cho t ấ t vị thuôc trê n n g h iền n t, s a u đ ắ p vào lòng b n c h â n (nam đ ắp c h â n trá i, n ữ đ ắp c h â n p h ải) b ă n g lại Đ ắp thuốc trư ớc k h i n gủ, sán g hôm s a u bỏ 163 - Người b ệ n h bị nhứ c ch ân ră n g , c h â n ră n g th ủ n g lỗ,dùng b i th u ố c sau: N h â n tr u n g bạch: 12g B ăng phiến; 8g H ù n g hoàng: 5g H ồng đơn; 8g C ác vị th u ố c tr ê n hỢp th n h m ộ t th a n g , tá n t m ịn , d ù n g tă m c h ấ m thuốic cho vào chỗ r ă n g bị đau, sâu - Người bị sâ u ră n g , đ a u nhức răn g , ch ảy m áu c h â n ră n g , d ù n g b ài thuốc sau: Rễ m ền tê n Rễ th c h xương bồ (hoặc th u ỷ xương bồ) Q uả cà gai Vỏ lộc vừng Các vị lấy liều lượng b ằ n g n h a u , k h o ản g 50g (2 n ắ m rưõi) rử a sạch, giã nhỏ n g âm rượu D ùng tă m ch ấm th u ố c vào chỗ bị đ au , đ ặ t thuốc tạ i chỗ đ a u , c h ấm n h iề u lầ n tro n g ngày - N gười bị sư n g bọng ră n g , viêm lợi, d ù n g b ài th u ố c sau: B úp b n g Lá tr ầ u không N ghệ v àn g Các vị lấy liều lượng b ằ n g n h a u , k h o ản g 50g, rử a sạch, giã kỹ cho vào chai, để n g ập rượu vừa đủ, đ u n 164 cách th u ỷ để sôi 30 p h ú t, bắc xuốhg cho nguội, ng ậm súc m iện g - lầ n k h ông n u ố t nưốc, d ù n g th ấ m nước đ ắ p vào chỗ viêm đau - N gười bị c h ảy m u c h â n ră n g , lỏ loét c h â n răn g , ră n g lu n g lay, hôi m iệng, d ù n g b ài th u ố c sau: 20g (1 nắm ) T h c h cao sốhg; 16g (1 nắm ) M ạch m ôn: 16g (1 nắm ) S in h địa: 16g (1 nắm ) T h ụ c địa: 16g (1 nắm ) C hỉ m ẫu : 16g (1 nắm ) H u y ề n sâm : 12g (1 nắm ) Q uy di thự c: N gưu tấ t: Các vị th u ô c trê n sắc u ố h g m ộ t th a n g , - N gười b ệ n h k h i ch ịu , d ù n g b i thuốc 20g (1 nắm ) hỢp th n h m ột th a n g , n g ày uốhg liền tro n g ngày nói th r a có m ùi khó sau; B i 1: Đ ậu k h ấ u : Đ in h hương: H oắc hương; L in h lă n g hương: T h a n h mộc hương: B ạch chỉ: Q uê tâm : 30g 30g 30g 30g 30g 30g 30g 165 H ương phụ: 60g T ù n g hương: 15g Đ ương quy: 15g C au quả; q u ả (lấy h ạt) Các vị th u ố c tr ê n hỢp th n h m ột th a n g , tá n bột m ịn, trộ n lẫ n m ậ t ong, viên to b ằ n g h t đầu Mỗi lần ngậm m ột viên, n u ố t d ầ n nưốc dịch Mỗi n g ày ngậm lầ n vào buổi sán g , trư a , tốì đêm n g ậm lầ n B i 2: Q u ế chi C am th ả o Tê tâ n Q u ấ t bì Mỗi loại lấy m ột lượng b ằ n g n h a u , n g h iền bột, d ù n g Táo n h ụ c m ậ t lu y ện th n h h o n to b ằn g h t ngô Mỗi lầ n uống - lOg trưóc ngủ B i 3: Vỏ rễ trắ n g h t th ô n g H t bí bóc vỏ Đ ại táo Mỗi loại m ột lượng b ằ n g n h a u , n g h iền bột, lọc th ậ t kỹ q u a rây Mỗi lầ n ”ng m ột th ìa c an h với rượu n h ẹ, ngày uô”ng h a i lần 166 LỜI KẾT MỘT LỐI SỐNG LÀNH MẠNH CHO NGƯỮI CAO TUỔi Đối với người cao tuổi, lối sống lành mạnh có giá trị phương thuốc hay biện pháp điều trị Nó khơng giúp cụ phịng chống bệnh tật, cao tuổi thọ, mà giúp cụ trở thành gương tốt cho cháu noi theo Để có sức khoẻ tơi, ngồi việc áp dụng thuốc giới thiệu trên, người cao tuổi nên tạo cho minh có lơĩ sống lành mạnh qua kinh nghiệm thực tiễn sau đây: - Về chê' độ hoạt động: Những người cao tuổi mặc dừ hết tuổi lao động nên lựa chọn trì cho minh hoạt động liên tục nhằm tạo động hay tích cực thân, cho dù hoạt động khơng trước Điều tạo chu trinh hoạt động tích cực, liên tục hệ quan, chống lại lão hoá 167 hoạt động thê lực: Mỗi người cao tuổi nên chọn cho minh chế độ hoạt động phù hỢp với sức khoẻ, tránh hoạt động thể lực nặng gây tác dụng có hại Ngồi tập thể dục, môn thê thao tập dưỡng sinh, nên tham gia vào công việc hữu ích nhà Điều giúp cho cụ có cảm giác trẻ trung, thoải mái, cảm thấy minh người có ích, tránh ưu tư phiền muộn, căng thắng, sang chấn tâm lý - Về hoạt động thần kinh trí tuệ: Tuỳ theo khả người cao tuổi nên tiếp tục tham gia vào chương trinh chương trình tư vấn nghề nghiệp, hoạt động hiệp hội, hay giúp đỡ bảo cháu việc học hành củng việc tu dưỡng đạo đức Ngồi người già nên có thói quen đọc sách báo, xem ti vi tham gia buổi nói chuyện đàm thoại kinh tế- văn hố - trị - xã hội Việc tích cực hoạt động trí óc giúp người cao tuổi minh mẫn, có trí nhớ tốt hơn, ngăn cản lão hố hệ thần kinh giảm trí nhớ, tai, mờ mắt - Về chê độ ăn uống: Nếu người cao tuổi bị bệnh đòi hỏi chế độ ăn đặc biệt, thiết phải theo tư vấn bác sĩ Đối với người già lực hồn tồn binh thường khơng cần u cầu đặc biệt thi thực theo chế độ dinh dưỡng sau: + Thức ăn đảm bảo vừa đủ lượng Calo, đạm, chất xơ, Vitamin khoáng chất (chế độ - 168 chúng tơi nêu phần phịng chống bệnh tiểu đường) Đối với người cao tuổi nên chọn loại thức ăn, rau tươi, mới, dễ tiêu, chế biến dạng lỏng nấu nhừ, chia làm nhiều bữa ăn ngày + Khi có vấn đề sức khoẻ cần dùng thuốc người cao tuôi phải thận trọng, kể với loại thuốc thông thường, tốt nên đến tư vấn bác sĩ Người cao tuổi củng không nên dự trữ thuốc hay tự điều trị cho minh đặc biệt không nên giới thiệu thuốc cho người khác bệnh điều trị cách khác nhau, chí bệnh thể khác thi phương pháp điều trị củng khác Một sức khoẻ tốt phải xây dựng sở nếp sống lành mạnh Kính chúc cụ cao bóng cả, bách niên giai lão, hạnh phúc yên vui 169 M ỤC LỤC T n g Lời n ó i đ ầ u C hương I: B ệnh đường tiê u hoá B ệnh ỉa chảy B ệnh táo bón B ệnh chậm tiê u B ệnh k iế t lỵ 14 20 22 B ệnh viêm loét dày, tá trà n g C hứng nôn m ửa 28 C hương II: B ệnh đường tim m ạcn 42 B ệnh cao h u y ế t áp B ệnh h h u y ế t áp B ệnh m ạch v àn h B ệnh tắc m ạch Cơn đ au th ắ t ngực C hương III; B ệnh đường tiế t niệu 37 42 47 50 52 54 57 u sơ tu y ến tiề n liệt phì đại 57 B ệnh sỏi th ậ n 67 B ệnh tiể u đường (bệnh đ th o đường) 73 170 C hương IV: B ệnh đường hô h ấ p 79 79 B ệnh h e n - xuyễn B ệnh viêm p h ế q u ả n m ãn tm h B ệnh cảm cúm 86 C hương V; B ệnh đường g a n m ậ t 100 94 B ệnh viêm gan m ãn tín h B ệnh xơ gan B ệnh viêm tú i m ậ t 100 105 111 C hương VI; B ệnh hệ th ầ n k in h 115 B ệnh đ a u đầu B ệnh đ a u dây th ầ n k in h toạ B ệnh đ a u th ắ t iu n g 115 123 125 C hương VII: B ệnh đường m ũi họng B ệnh viêm m ũi n ă n tín h : B ệnh ta i người già B ệnh viêm họng - V iêm A m iđ an cấp C hương VIII: B ệnh hệ xương khốp 133 133 137 142 144 B ệnh loãng xương B ệnh th ấ p khớp 144 147 C hương IX: B ệnh da 157 C hương X: B ệnh đường ră n g m iệng 161 L ời k ế t 167 171 NHÀ XUÃT BÁN THANH NIÊN 62 Bà Triệu - Hà Nội ĐT: 04) 8229027 - 8229413 Fax: 04.9436024 Chi nhánh: 270 Nguyễn Đình Chiểu - Q III TP Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 9303262 NHŨNG BÀI THUỐC ĐƠNG Y phỊNq VÀ chỮA bệNh c h o Nqườĩ CAO Tuổ i B ùi T h ị H ồng T h (Biên soạn) Chịu trách nhiệm xuất bản: MAI THỜI CHÍNH Chịu trách nhiệm thảo PHẠM ĐỨC Biên tập: Vẽ bia: Trinh bày: KIM THU HẢI DƯƠNG PHỊNG CHẺ' BẢN CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHẨM Sửa in: KIM SEN In 1000 cuốn, khố’ 13 X 19cm, Xí nghiệp in Thương mại Giấy phép xuất hản sô": 252/892 CXB ngày 30/06/2004 In xong nộp lưu chiểu Quý III năm 2004 172 Giá: I7.()(K)Đ ... 1 02 20g 12g 8g 8g 8g 12g 12g 16g 12g 12g 12g 12g Các vị thuổíc hỢp thành thang, săc ng Đổ chén nưỏc sác cịn chén, nước thứ hai, nưốc thứ ba làm B i 2: 20 g N h â n trầ n : 12g B ạch tru ậ t: 12g... n g ôn 126 12g 12g Ig 16g 12g 16g 4g 12g 12g 12g 12g 12g m ột th a n g , sắc uống tru n g , tá n h àn , điểu h o v in h vệ, h n h khí, h o t h u y ế t giảm đau T uỳ th e o sức khoẻ người b ệ... : 20 g Tỳ giải: 12g C ẩu tích: ^12g Cỏ xưốc: 12g Củ cốt khí: 12g T hổ p h ụ c linh: 12g 129 Xương tru ậ t: 8g Độc hoạt: 8g Mộc qua: 12g D ây đ a u xương: 12g Cây x ấu hổ (cây tr in h nữ): 12g
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng và chữa bệnh cho người cao tuổi: Phần 2, Phòng và chữa bệnh cho người cao tuổi: Phần 2