0

Báo chí bắc kạn với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tày hiện nay

127 5 0
  • Báo chí bắc kạn với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tày hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ NGA BÁO CHÍ BẮC KẠN VỚI VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY HIỆN NAY (Khảo sát Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, chương trình tiếng Tày Đài Phát - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn năm 2014) LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ NGA BÁO CHÍ BẮC KẠN VỚI VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY HIỆN NAY (Khảo sát Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, chương trình tiếng Tày Đài Phát - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn năm 2014) Chuyên ngành: Báo chí học Mã số : 60.32.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Nguyễn Thị Tuyết Thu HÀ NỘI - 2015 LUẬN VĂN ĐÃ ĐƢỢC CHỈNH SỬA THEO KHUYẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG Hà Nội, ngày tháng năm 2015 XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận chung 1.2 Bản sắc văn hóa Tày - Bắc Kạn 17 1.3 Báo chí với vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc 28 Tiểu kết chƣơng 1: 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CHÍ BẮC KẠN VỚI VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY HIỆN NAY 38 2.1 Kết khảo sát thực tế 38 2.2 Nội dung thông tin vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày báo chí Bắc Kạn 39 2.3 Hình thức thông tin vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày báo chí Bắc Kạn 80 Tiểu kết chƣơng 2: 83 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BÁO CHÍ BẮC KẠN TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY 85 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 85 3.2 Nội dung giải pháp 90 3.3 Một số kiến nghị cụ thể với cấp ủy đảng, quyền quan báo chí Bắc Kạn 94 Tiểu kết chƣơng 103 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Thị Nga LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Thu - người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Khoa Báo chí, Khoa Phát - Truyền hình, Học viện Báo chí Tun truyền, thầy cô giáo giảng dạy môn tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn Mặc dù thân có nhiều cố gắng song luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Em mong tiếp tục nhận bảo, giúp đỡ thầy cô để luận văn hoàn thiện Hà Nội, tháng năm 2015 Nguyễn Thị Nga BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT CTQG Chính trị Quốc gia E.B Tylor Edward Burnett Tylor NXB Nhà xuất TS Tiến sỹ UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc) UBND Ủy ban nhân dân PGS Phó giáo sư DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Số lượng tác phẩm báo chí viết đề tài văn hóa dân tộc Tày quan báo chí tỉnh Bắc Kạn năm 2014………………………………38 Bảng 2.2: Số lượng tác phẩm báo chí viết khía cạnh sắc văn hóa dân tộc Tày báo chí tỉnh Bắc Kạn năm 2014………………………… 39 Bảng 2.3: Các thể loại tác phẩm vấn đề văn hóa dân tộc Tày báo chí tỉnh Bắc Kạn năm 2014…………………………………………………… 81 Bảng 3.1: Mức độ quan tâm công chúng tới viết văn hóa dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn: ……………………………………………………….89 Bảng 3.2: Đánh giá công chúng việc sát thực tiễn báo chí tỉnh Bắc Kạn năm 2014………………………………………………………… 90 Bảng 3.3 : Để nâng cao chất lượng chương trình hiệu tiếp nhận thông tin công chúng vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày, theo quý vị cần phải làm gì? 95 Bảng 3.4: Khi theo dõi tin, bài, chương trình báo chí tỉnh vấn đề bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Tày, quý vị thường ý đến yếu tố sau đây:………………………………………………………… 96 Bảng 3.5: Trong số đề tài văn hóa dân tộc Tày đây, quý vị quan tâm đề tài nào? ………………………………………………………………97 Bảng 3.6: Về đề tài sắc văn hóa dân tộc Tày, quý vị thấy hứng thú theo dõi thể loại tác phẩm báo chí đây? …………………… ……98 Bảng 3.7: Để nâng cao chất lượng chương trình hiệu tiếp nhận thông tin công chúng vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày, theo quý vị có cần tăng thời lượng phát sóng khơng…………………101 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ tác phẩm báo chí tỉnh Bắc Kạn khía cạnh văn hóa dân tộc Tày:……………………………………………………… ……… 39 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nhằm nâng cao dân trí, phục vụ đắc lực cho công đổi đất nước thời kỳ hội nhập, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, văn minh, vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc thiểu số, có dân tộc Tày ln Đảng, Nhà nước ta quan tâm, trọng Nằm cộng đồng 54 dân tộc anh em chung sống đất nước ta, dân tộc Tày có số dân đơng thứ hai sau dân tộc Kinh cộng đồng dân tộc thiểu số có số dân lớn nhất, với khoảng 1.500.000 người Người Tày cịn có tên gọi khác người Thổ, tập trung cư trú tỉnh trung du, miền núi phía bắc Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang… Bắc Kạn tỉnh thuộc vùng miền núi phía đơng bắc bộ, coi nôi người Tày Chiếm 54% dân số toàn tỉnh, cộng đồng dân tộc Tày Bắc Kạn có sắc văn hóa bật, thể nếp ăn, nếp ở, kiến trúc nhà sàn, phong tục dệt vải nhuộm chàm, nghệ thuật hát then - đàn tính Những nét văn hóa biểu sâu sắc thơng qua dịp lễ, tết, cưới hỏi, lễ hội truyền thống lễ hội “lồng tồng” (lễ hội xuống đồng) đầu xuân năm mới, phiên chợ vùng cao… Tuy nhiên, xu phát triển xã hội đại, sắc văn hóa người Tày Bắc Kạn dần mai theo thời gian Ngôn ngữ phổ thông (tiếng Việt) sử dụng nhiều đời sống hàng ngày kéo theo thực tế ngôn ngữ dân tộc Tày dần bị “lãng quên”; thực trạng “người Tày gốc” mức đáng báo động giới trẻ (là người dân tộc Tày nói tiếng dân tộc mình, khơng am hiểu phong tục tập quán dân tộc mình)… Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng nay, trước nguy biến dạng, phai nhạt giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc Tày, báo chí có vai trị vơ quan trọng việc khơi thơng dịng chảy văn hóa, bảo tồn, gìn giữ phát huy sắc dân tộc Tày cho hệ hôm mai sau Qua thực tế công tác truyền thông báo chí Bắc Kạn cho thấy: Số lượng tin, văn hóa dân tộc Tày chưa phong phú Chương trình phát tiếng Tày Đài Phát Truyền hình tỉnh phát sóng hàng ngày vào khung cố định, nhiên thời lượng phát sóng khơng nhiều, nội dung chưa thực hấp dẫn khán giả Chương trình truyền hình tiếng Tày thức lên sóng Đài Phát Truyền hình tỉnh từ tháng 1/2014, chưa đầu tư tương xứng với tầm cỡ chương trình truyền hình dành cho lượng khán giả đơng đảo Trên Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có nhiều tin, văn hóa dân tộc Tày, nhiên chủ yếu thông tin lễ hội, lồng ghép với hoạt động văn hóa tỉnh Vấn đề đặt thân người phóng viên, biên tập viên quan báo chí tỉnh chưa nhận thức rõ ràng vấn đề khai thác cho hợp lý, đủ sâu, đủ rộng tất nét văn hóa đặc sắc người Tày để cung cấp cho công chúng nhìn tồn diện, khách quan văn hóa dân tộc Tày địa phương để bảo vệ phát huy Do đó, đề tài nghiên cứu truyền thơng có tính lý luận thực tiễn cao để đánh giá thực trạng hoạt động báo chí với vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động báo chí cần thiết Bản thân người viết luận văn sinh lớn lên mảnh đất vùng cao Bắc Kạn, nơi văn hóa dân tộc Tày có năm cơng tác ngành Thông tin Truyền thông tỉnh, theo học Cao học ngành Báo chí Học viện Báo chí Tuyên truyền, vậy, việc lấy mục đích khảo sát tin, bài, chương trình truyền thơng với nội dung văn hóa dân tộc Tày, qua đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng truyền thơng văn hóa dân tộc Tày báo chí tỉnh phần trách nhiệm thân việc gìn giữ phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày địa phương 105 nhà báo ngịi bút sâu tìm hiểu phục dựng lại kho tàng văn hóa đồ sộ dân tộc Tày Bắc Kạn Sự đa dạng nội dung thông tin, phong phú hấp dẫn hình thức thể tác phẩm báo chí khiến đề tài văn hóa dân tộc Tày thu hút quan tâm khơng cơng chúng mà cịn quan chức năng, từ phản ánh tâm tư, nguyện vọng quần chúng Ngoài ưu điểm sẵn có kho tàng đề tài, đội ngũ phóng viên , báo chí tỉnh Bắc Kạn cịn tồn hạn chế sau: Nội dung viết chưa phong phú, tính thẩm mỹ chưa cao khiến người đọc khó tiếp nhận, đơi chỗ bị đánh giá khơ cứng, tính ổn định thống trang báo, chuyên mục chưa ổn định; trùng lặp diễn nhiều, quan báo chí chưa khẳng định phong cách riêng hình thức thể Trình độ tiếp nhận báo chí cơng chúng người dân tộc thiểu số ngày cao, báo chí tỉnh Bắc Kạn cần phải hiểu rõ: Báo chí khơng đơn cơng cụ đưa tin mà cịn trở thành ăn tinh thần công chúng Trọng trách nặng nề đặt lên vai người làm báo, quan lãnh đạo, quản lý báo chí Để thực việc này, hoạt động lý luận sở đào tạo, lớp tập huấn, quan báo chí tỉnh cần đầu tư nghiên cứu lý luận, tạo chuẩn kiến thức nội dung hình thức trình bày báo Cơng việc cần quan tâm đầu tư máy móc, trang thiết bị cần thiết nhằm phục vụ tốt cho sản phẩm báo chí đời Tính chuyên nghiệp đội ngũ người làm báo nâng cao làm thay đổi đáng kể diện mạo báo chí địa phương thời kỳ hội nhập, sở bám sát tôn chỉ, mục đích quan ngơn luận đảng bộ, quyền nhân dân dân tộc địa phương Thơng qua cơng trình nghiên cứu này, chúng tơi mong muốn đóng góp phần vào đổi thực trạng thông tin truyền thông bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn để nâng cao hiệu công tác thời gian tới 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Anh (2012), Việt Nam văn hóa sử cương, NXB Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội Trần Văn Bính (2006), Đời sống văn hóa dân tộc thiểu số q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội Ban Chấp hành Đảng tỉnh Bắc Kạn, Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 Huy Cận (1994), Suy nghĩ sắc văn hóa dân tộc, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội A.A Chertưchơnưi (2004), Các thể loại báo chí, NXB Thơng tấn, Hà Nội Đức Dũng (2002), Viết báo nào, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Đức Dũng (2002), Sáng tạo tác phẩm báo chí NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Đức Dũng (2002), Ký báo chí, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Đăng Duy (2012), Văn hóa học Việt Nam, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 10 PGS, TS Nguyễn Văn Dững (2011), Báo chí dư luận xã hội, NXB Lao động, Hà Nội 11 PGS, TS Nguyễn Văn Dững (chủ biên), TS Đỗ Thị Thu Hằng (2006), Truyền thông lý thuyết kỹ bản, NXB Lý luận Chính trị 12 PGS, TS Nguyễn Văn Dững (chủ biên) (2006), Tác phẩm báo chí, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội 13 PGS,TS Nguyễn Văn Dững, Cơ sở lý luận báo chí; Nxb Lao động; H 2012 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ khóa VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 107 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ khóa X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam, Kết luận Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa VIII) "xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc" 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Hà Minh Đức (chủ biên) (1997), Báo chí - vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Nguyễn Văn Đóa (dịch) (2004), Nghề làm báo, NXB Thông tấn, Hà Nội 21 E.P Prôkhôrốp (2004), Cơ sở lý luận báo chí, NXB Thơng tấn, Hà Nội 22 E.B Tylor (2001), Văn hóa nguyên thủy, Tạp chí Văn nghệ, Hà Nội 23 Vũ Quang Hào (2012), Báo chí đào tạo báo chí Thụy Điển 24 Luật Báo chí 25 Luật Sửa đổi bổ sung số điều Luật Báo chí 26 Phạm Thành Hưng (2007), Thuật ngữ báo chí - Truyền thơng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 27 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa Văn hóa Xã hội Chủ nghĩa (2000), Giáo trình lý luận văn hóa đường lối văn hóa Đảng, Hà Nội 28 Giáo trình Lý luận Văn hóa Mác - Lênin (2002), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Jean - LucMartin - Lagardettle (2004), Hướng dẫn cách viết báo, NXB Thông tấn, Hà Nội 30 Lương Quỳnh Khuê (chủ biên) (2002), Giáo trình Lý luận văn hóa Mác Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 108 31 Phan Ngọc (2002), Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, Hà Nội 32 Hồ Chí Minh tồn tập (1995), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 Hà Huy Phượng (2006), Tổ chức nội dung thiết kế, trình bày báo in, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội 34 Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang (2004), Cơ sở lý luận báo chí truyền thơng, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 35 Tạp chí thơng tin UNESCO (1988), số 2, tr 36 Trần Ngoc Thêm (2008), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 37 Từ điển Tiếng Việt (1977), in lần thứ 2, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 38 Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (2009), Bảo tồn phát huy văn hóa phi vật thể Việt Nam, Hà Nội 39 TS Nguyễn Thị Thoa - TS Đức Dũng chủ biên (2005), Phóng báo chí, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội 40 TS La Cơng Ý (2011), Đến với người Tày văn hóa Tày, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 41 Nông Minh Châu (1973), Dân ca đám cưới người Tày, NXB Việt Bắc 42 Ma Ngọc Dung (2004), Nhà sàn truyền thống người Tày vùng Đông Bắc Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 43 Đỗ Thị Hòa (2004), Trang phục dân tộc thiểu số nhóm ngơn ngữ Việt - Mường Tày - Thái, NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội 44 Website http://nhabaovietnam.com 45 Website http://nghebao.com 46 Website http://backan.gov.vn PHỤ LỤC Phụ lục Nguyên mẫu phiếu điều tra Ngày tháng năm 2015 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Kính chào quý độc giả! Dân tộc Tày có số dân đơng địa bàn tỉnh Bắc Kạn dân tộc có nhiều nét văn hóa đặc trưng riêng Nhưng thời buổi ngày nay, nét văn hóa độc đáo có nguy bị mai dần Do đó, việc bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày địa bàn tỉnh Bắc Kạn trở thành yêu cầu thiết Một cách thức hiệu để bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh cơng tác truyền thơng hệ thống báo chí tỉnh Để góp phần nâng cao chất lượng hiệu công tác thông tin truyền thông bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày, chúng tơi mong nhận đươc giúp đỡ nhiệt tình từ quý vị cách tham gia trả lời đầy đủ các câu hỏi sau Nếu đồng ý với ý kiến nào, quý vị đánh dấu (X) vào ô vuông (□) thêm ý kiến vào ô để trống (…) Câu 1: Xin quý vị cho biết đôi điều thân? Họ tên: Nơi sinh sống: Nghề nghiệp: Dân tộc: Giới tính Độ tuổi Trình độ học vấn: Câu 2: Q vị có thƣờng xun theo dõi báo chí tỉnh Bắc Kạn khơng? Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Không □ Câu 3: Nếu có, q vị thƣờng tiếp nhận thơng tin từ phƣơng tiện tỉnh Bắc Kạn? (có thể lựa chọn nhiều phƣơng án) Truyền hình □ Báo Bắc Kạn □ Tạp chí Văn nghệ □ Khác:………………………………………………… Câu 4: Quý vị có quan tâm thấy hứng thú với văn hóa dân tộc Tày khơng? Có □ Khơng □ Câu 5: Khi theo dõi tin bài, chƣơng trình báo chí tỉnh vấn đề bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Tày, quý vị thƣờng ý đến yếu tố sau đây: Nội dung tin, bài, chương trình □ Tranh, ảnh, hình ảnh minh họa □ Tiêu đề □ Câu 6: Trong số đề tài văn hóa dân tộc Tày dƣới đây, quý vị quan tâm tới đề tài nào? Văn học dân gian □ Văn hóa sinh hoạt vật chất (ăn, mặc, ở) □ Văn hóa sinh hoạt tinh thần (tín ngưỡng, lễ hội, dân ca Tày) □ Phong tục tập quán □ Tiếng nói - chữ viết □ Câu 7: Quý vị nghe/xem chƣơng trình phát thanh/truyền hình tiếng Tày Đài Phát Truyền hình tỉnh Bắc Kạn chƣa? Từng xem □ Thường xuyên xem □ Có biết đến, chưa xem □ Khơng biết đến □ Câu 8: Q vị có nghe đƣợc hứng thú với Chƣơng trình tiếng Tày Đài Phát Truyền hình tỉnh Bắc Kạn khơng? Nghe hứng thú □ Nghe không hứng thú □ Không nghe tiếng □ Câu 9: Khi đọc xem tin, bài, chƣơng trình báo chí tỉnh Bắc Kạn, quý vị thấy hứng thú với viết nhƣ nào? Giới thiệu sách Đảng Nhà nước công tác dân tộc □ Giới thiệu sắc văn hóa Tày □ Phê phán tồn tại, hạn chế công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày địa bàn tỉnh □ Phân tích đánh giá có chiều sâu văn hóa dân tộc Tày tỉnh □ Câu 10: Về đề tài sắc văn hóa dân tộc Tày, quý vị thấy hứng thú theo dõi thể loại tác phẩm báo chí sau đây? Tin □ Phóng sự/ghi chép □ Bài nghiên cứu □ Các thể loại tác phẩm khác………………………………………… Câu 11: Theo quý vị, tin, bài, chƣơng trình đăng tải, phát sóng báo chí tỉnh Bắc Kạn thực tế chƣa? Đúng □ Chưa □ Một phần □ Ý kiến khác………………………………… Câu 12: Để nâng cao chất lƣợng chƣơng trình hiệu tiếp nhận thông tin công chúng vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày, theo q vị cần phải làm gì? Hồn thiện văn pháp lý tăng cường công tác tuyên truyền sắc văn hóa dân tộc tỉnh Bắc Kạn Cần □ Rất cần □ Khơng cần □ Phóng viên cần sâu tìm hiểu lĩnh vực đời sống cộng đồng dân tộc thiểu số Cần □ Rất cần □ Không cần □ Những người làm chương trình, viết cần tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu công chúng Cần □ Rất cần □ Không cần □ Thời lượng phát sóng, trang tin, bài: Tăng □ Giảm □ Giữ nguyên □ Mở rộng diện phủ sóng, phát hành báo chí Tăng □ Giảm □ Giữ nguyên □ Ý kiến khác…………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý vị! Phụ lục Kết phiếu thăm dị ý kiến cơng chúng Mức độ quan tâm công chúng tới viết văn hóa dân tộc Tày tỉnh Bắc Kạn: Giới thiệu sách Đảng Nhà nước 120//300 cơng tác dân tộc Giới thiệu sắc văn hóa dân tộc Tày 165/300 Phê phán tồn tại, hạn chế công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân 129/300 tộc Tày địa bàn tỉnh Nghiên cứu, phân tích, đánh giá sâu văn 125/300 hóa dân tộc Tày Đánh giá cơng chúng việc sát thực tiễn báo chí tỉnh Bắc Kạn năm 2014 Mức độ Số phiếu Tỷ lệ Đúng Chưa Một phần Ý kiến khác 90/300 0/300 210/300 0/300 29% 0% 71% 0% Để nâng cao chất lượng chương trình hiệu tiếp nhận thông tin công chúng vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày, theo quý vị cần phải làm gì? Nội dung Rất cần Cần Khơng cần 300/300 0/300 0/300 Hồn thiện văn pháp lý tăng cường công tác tuyên truyền sắc văn hóa dân tộc Tày Khi theo dõi tin, bài, chương trình báo chí tỉnh vấn đề bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Tày, quý vị thường ý đến yếu tố sau đây: Mức độ Nội dung tin, bài, Tranh ảnh, hình Tiêu đề chương trình ảnh minh họa Số phiếu 104/300 147/300 49/200 Tỷ lệ 34,7% 49% 16,3% Trong số đề tài văn hóa dân tộc Tày đây, quý vị quan tâm đề tài nào: Mức độ Tiếng nói - Phong tục Văn hóa Văn hóa Văn học Chữ viết tập quán sinh hoạt tâm linh dân gian Số phiếu Tỷ lệ 84/300 34/300 47/300 64/300 71/300 28% 11,3% 15,7% 21,3% 23,7% Về đề tài sắc văn hóa dân tộc Tày, quý vị thấy hứng thú theo dõi thể loại tác phẩm báo chí đây? Mức độ Tin Phóng Phỏng Bài Ảnh Các thể sự/ghi vấn nghiên loại khác chép cứu Số phiếu 34/300 120/300 90/300 56/300 138/300 0/300 Tỷ lệ 11,3% 40% 30% 18,7% 46% 0% Để nâng cao chất lượng chương trình hiệu tiếp nhận thông tin công chúng vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày, theo quý vị có cần tăng thời lượng phát sóng khơng Chương trình Tăng Giảm Giữ nguyên Truyền hình 110/300 0/300 190/300 0/300 0/300 300/300 tiếng Tày Phát tiếng Tày Phụ lục Một số tranh ảnh văn hóa dân tộc Tày Bản Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể nơi sinh sống cộng đồng Tày với văn hóa cịn gìn giữ nguyên vẹn ngày (ảnh sưu tầm) Hình ảnh nhà sàn người Tày Bắc Kạn (ảnh sưu tầm) Hát lượn slương với không gian diễn xướng gắn liền với đời sống sinh hoạt đồng bào Tày (ảnh sưu tầm) Nghệ thuật hát then đàn tính (ảnh sưu tầm) Nghi lễ đám cưới người Tày (ảnh sưu tầm) Trang phục cô dâu - rể đám cưới truyền thống người Tày (ảnh sưu tầm) Đi thuyền độc mộc Hồ Ba Bể (ảnh sưu tầm) Hội lồng tồng thu hút đông đồng bào dân tộc tham dự với hát múa đặc sắc, cầu cho mưa thuận gió hịa, mùa màng tươi tốt (ảnh sưu tầm) TÓM TẮT LUẬN VĂN TÊN ĐỀ TÀI: “BÁO CHÍ BẮC KẠN VỚI VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY HIỆN NAY” Công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số đất nước, có văn hóa Tày vấn đề quan trọng sách bảo tồn phát triển văn hóa thời kỳ đổi Đảng ta địa phương tỉnh Bắc Kạn - nơi văn hóa dân tộc Tày Trước thực tế nhiều nét sắc văn hóa dân tộc Tày có nguy bị mai cơng tác thơng tin truyền thơng báo chí địa phương tỉnh Bắc Kạn lại đạt hiệu chưa cao; đội ngũ phóng viên, số lượng viết văn hóa dân tộc Tày cịn ít, nội dung chưa thực hấp dẫn người xem Trên sở hình thành hệ thống quan niệm văn hóa, sắc văn hóa dân tộc vai trị báo chí với vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc, qua khảo sát nội dung số tin bài, chương trình báo chí tỉnh Bắc Kạn năm 2014, luận văn cụ thể hóa vai trị báo chí địa phương trước nguy mai dần văn hóa Tày, bật vai trị báo chí tỉnh Bắc Kạn Luận văn nêu vấn đề, khuyến nghị, giải pháp, gợi ý cho việc nâng cao hiệu công tác thông tin truyền thông sắc văn hóa dân tộc Tày báo chí tỉnh Bắc Kạn Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn gồm chương, tiết ... 1.2 Bản sắc văn hóa Tày - Bắc Kạn 1.3 Báo chí với vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Chương Thực trạng báo chí Bắc Kạn với vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày 2.1 Kết khảo sát... báo chí việc tuyên truyền vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa Như vậy, đề tài ? ?Báo chí Bắc Kạn với vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày nay? ?? đề tài nghiên cứu mẻ, khơng trùng lặp với. .. 2.2 Nội dung thông tin vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày báo chí Bắc Kạn 2.3 Hình thức thơng tin vấn đề bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày báo chí Bắc Kạn Chương Một số giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo chí bắc kạn với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tày hiện nay , Báo chí bắc kạn với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tày hiện nay

Từ khóa liên quan