0

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ ở đảng bộ tổng cục cảnh sát giai đoạn hiện nay

93 15 0
  • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ ở đảng bộ tổng cục cảnh sát giai đoạn hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:58

O OT O V N N TR QU HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THIỆN Ự G Ắ G Ô G Đ Ở ĐẢ G Ộ Ổ G Ụ ẬP G Ả S G DÂ , Ổ M GA Đ Ạ Ủ Ộ NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ Ả C HÀ NỘI – 2016 Ề Ƣ C O OT O V N N TR QU HỒ CHÍ MINH C Ệ C Ề NGUYỄN THIỆN Ự G Ắ G Ô G Đ Ở ĐẢ G Ộ Ổ G Ụ ẬP G Ả S G DÂ , Ổ M Ủ Ộ GA Đ Ạ A Ngành: Xây dựng ảng Chính quyền hà nƣớc Mã số: 60 31 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ả C N ƯỜ Ề ƯỚNG DẪN KHOA H C: TS Trần Xuân Học HÀ NỘI – 2016 Ƣ C LỜ CAM A Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn hoàn thành hướng dẫn khoa học TS Trần Xuân Học Tài liệu số liệu trích dẫn luận văn hoàn toàn trung thực đáng tin cậy Kết luận văn không trùng lặp với cơng trình cơng bố trước TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thiện MỤC LỤC MỞ ẦU Chƣơng 1: TH C HIỆN NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ CÔ C , Ổ NHIỆM CÁN BỘ Ở TỔNG CỤC CẢNH SÁT - NHỮNG VẤ ẢNG BỘ Ề LÝ LUẬN VÀ TH C TIỄN 1.1 Quan niệm, quy trình cơng tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng Tổng cục Cảnh sát 1.2 Quan niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán đảng Tổng cục Cảnh sát 21 Chƣơng 2: NHỮNG YẾU TỐ C ỘNG VÀ TH C TRẠNG TH C HIỆN NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC , Ổ NHIỆM CÁN BỘ Ở ẢNG BỘ TỔNG CỤC CẢNH SÁT 33 2.1 Những yếu tố tác động đến thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng Tổng cục Cảnh sát 33 2.2 Thực trạng thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán đảng Tổng cục Cảnh sát 39 Chƣơng 3: P ƢƠ Ƣ NG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Ể TH C HIỆN TỐT NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC , Ổ NHIỆM CÁN BỘ Ở ẢNG BỘ TỔNG CỤC CẢNH SÁT TRONG THỜI GIAN T I 67 3.1 Phương hướng thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán đảng Tổng cục Cảnh sát thời gian tới 67 3.2 Những giải pháp chủ yếu để thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán đảng Tổng cục Cảnh sát thời gian tới 69 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 TÓM TẮT LUẬ Ă 88 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CAND N , CTCB N : Công an nhân dân : Cơng nghiệp hóa, đại hóa : Cơng tác cán : ánh giá bổ nhiệm cán TCCS : Tổ chức cán TTDC : Tập trung dân chủ UBKT : Ủy ban kiểm tra XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ẦU Tính cấp thiết để tài Tập trung dân chủ (TTDC) nguyên tắc tổ chức hoạt động ảng Ngay từ đời, ảng xác định TTDC nguyên tắc tổ chức bản, có vai trị đạo tồn q trình xây dựng, tổ chức, sinh hoạt hoạt động lãnh đạo ảng; quy định cấu, hình thức tổ chức đảng; cách thiết lập quan lãnh đạo ảng; xác lập nguyên tắc giải mối quan hệ nội ảng Do kiên trì nguyên tắc TTDC nên điều kiện, hoàn cảnh, Liên Xô nước Xã hội chủ nghĩa (X N) ông Âu sụp đổ, ảng ta giữ vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, sức sáng tạo cán bộ, đảng viên tổ chức đảng; tập trung trí tuệ toàn ảng, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng ảng ta thực sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử dân tộc Thực tế chứng minh, nhờ giữ vững nguyên tắc TTDC tổ chức hoạt động, nên 86 năm qua ảng ta đảm bảo thống ý chí hành động, góp phần tạo nên sức mạnh ảng để lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Ngày nay, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, ) đất nước, trước yêu cầu phải phát huy mở rộng dân chủ ngày rộng rãi, mà trước hết phát huy mở rộng dân chủ ảng, nguyên tắc TTDC lại có vị trí vai trị quan trọng Mọi hoạt động ảng đòi hỏi phải đảm bảo nguyên tắc TT đánh giá, bổ nhiệm cán ( N Về thực nguyên tắc TT , có cơng tác ) ảng lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương N , Nghị Hội nghị ảng khoá VIII (Nghị số 03 NQ/HNTW, ngày 18-6-1997) "Về chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, đất nước", khẳng định: " ảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm tổ chức thành viên hệ thống trị" ảng Tổng cục Cảnh sát (T S) đảng cấp sở trực ảng ông an Trung ương, năm qua, việc thực nguyên thuộc tắc TT Thường vụ N quan tâm thực tốt ảng ủy, Ban ảng ủy T S tập trung triển khai thực có hiệu nghị quyết, thị, quy định, quy chế ảng, ảng ủy Công an Trung ương N Sau ại hội ảng TCCS lần thứ V , ảng ủy xây dựng quy chế lãnh đạo công tác cán quan T S, phần bổ nhiệm, giới thiệu, điều động, đánh giá, nhận xét cán bộ, thể nguyên tắc TTDC Tuy nhiên, việc thực nguyên tắc TTDC N ảng TCCS thời gian vừa qua số hạn chế Một số trường hợp giới thiệu cán chưa thống cao cấp ủy tổ chức Do vậy, số cán sau bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không phát huy lực công tác, khơng hồn thành nhiệm vụ giao, chí có trường hợp sau cất nhắc vào chức vụ lãnh đạo huy bộc lộ tính đồn kết, dân chủ quan Tình trạng trước hết ảnh hưởng đến lực lãnh đạo, sức chiến đấu cấp ủy đảng đến công tác xây dựng đội ngũ cán quan T ảng bộ, ảnh hưởng S trước nhiệm vụ trị ngày khó khăn, nặng nề thời kỳ N , đất nước Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu cách toàn diện lý luận thực tiễn việc thực nguyên tắc TT N ảng TCCS, từ đưa giải pháp nhằm thực tốt nguyên tắc TTDC N ảng TCCS việc làm cần thiết Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài: "Thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Đảng Tổng cục Cảnh sát giai đoạn nay" làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng ảng quyền Nhà nước Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thời gian qua việc nghiên cứu nguyên tắc tập TTDC thực nguyên tắc TTDC tổ chức hoạt động N ảng nói chung, ảng nói riêng thực nhiều góc độ khác Có thể kể đến số nghiên cứu tiêu biểu như: * Đề tài khoa học sách - TS Nguyễn Tiến Phồn (2001), Dân chủ tập trung dân chủ - lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội - PGS, TS Nguyễn Phú Trọng, PGS, TS Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên) (2003), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - TS Phạm Hồng hương (2004), Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội - P S, TS Trương Thị Thông, TS Lê Kim Việt (đồng chủ biên) (2008), Bệnh quan liêu công tác cán nước ta - Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội * Bài báo khoa học - Nguyễn Thế Tư (2006), Những biến dạng nguyên tắc tập trung dân chủ giải pháp khắc phục, đăng Website Tạp chí Xây dựng Đảng www.xaydungdang.org.vn ngày 20-9-2006 - Nguyễn ức Hạt (2007), Tiếp tục đổi cơng tác cán bộ, Tạp chí cộng sản, số 776, tháng 6-2007, tr.36-38 - ùi ức Lại (2007), Trách nhiệm người đứng đầu công tác cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng, số 6-2007, tr.36-38 - Trần Minh Tuấn (2007), Về thí điểm bổ nhiệm, đề bạt cán sau cán trình đề án, Tạp chí xây dựng Đảng, số 7-2007, tr.48-49 - Nguyễn Thế Tư (2007), Tư tưởng Hồ Chí Minh sử dụng cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng, số 10-2007, tr.2-3 - Hồ ức Việt (2007), Quán triệt sâu sắc, thực đúng, thống quy chế quy định cơng tác cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng, số 10-2007, tr.6-11 - Nông ức Mạnh (2007), ổi mạnh mẽ, triển khai đồng công tác tổ chức xây dựng ảng, Tạp chí xây dựng Đảng, số 11-2007, tr 3-8 - Hồ Thanh Khôi (2009), Phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo việc bầu trực tiếp an Thường vụ, í thư, Phó í thư, Tạp chí Sổ tay xây dựng Đảng, số 5-2009, tr.29-31 - Nguyễn Quang Du (2009), Kết hợp tập trung dân chủ với hiệp thương dân chủ tổ chức Mặt trận cấp sở cho có hiệu quả?, Tạp chí Cộng sản điện tử, số 15-2009 - Mạnh ưng (2010), Phương pháp lãnh đạo dân chủ tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Tuyên giáo, số 1-2010, tr.38-40 * Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ - Nguyễn Quang Huy (2006), Xây dựng đội ngũ cán thuộc diện Ban Thường vụ quận uỷ Tây Hồ, Thành phố Hà Nội quản lý giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trịnh ình hâu (2008), Thực ngun tắc tập trung dân chủ việc bổ nhiệm cán thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyên Tiến Phong (2009), Thực nguyên tắc tập trung dân chủ giới thiệu cán ứng cử chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quản lý giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Mạnh Toản (2010), Thực nguyên tắc tập trung dân chủ giới thiệu cán ứng cử diện Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc quản lý giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn ạnh (2010), Thực nguyên tắc tập trung dân chủ giới thiệu cán ứng cử chức danh diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh - Phạm Viết Thịnh (2013), Thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán Đảng quan Tổng cục Chính trị giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu đề cập đến nhiều vấn đề công tác cán nguyên tắc TTDC thực nguyên tắc TTDC công tác cán Tuy nhiên, đến chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu thực nguyên tắc TT đánh giá, bổ nhiệm đảng cấp sở Bộ Cơng an Mục đích, nhiệm vụ đề tài 3.1 Mục đích đề tài Trên sở làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn thực nguyên tắc TT N ảng T S giai đoạn nay, luận văn nêu phương hướng đề xuất giải pháp để nhằm thực tốt nguyên tắc TT N ảng TCCS thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ đề tài - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn việc thực nguyên tắc TTDC N ảng T S giai đoạn nay; 74 trương, sách khâu CTCB Thường vụ ảng ủy quan T ể tập thể ảng uỷ, Ban S, cấp ủy có định đúng, đồng chí uỷ viên phải thực phát huy dân chủ tất khâu CTCB, có cơng tác đánh giá, bổ nhiệm cán Mỗi thành viên ảng ủy, tập thể an Thường vụ, cấp ủy phải phát huy tinh thần trách nhiệm, am hiểu cán thuộc thẩm quyền cấp uỷ quản lý, lắng nghe dư luận xã hội, có hiểu biết sâu sắc quan điểm ảng CTCB, có kiến thức định nhiều lĩnh vực, lĩnh vực mà cán cơng tác, đặc biệt phải có tâm sáng, hết lịng nghiệp cách mạng ơn nữa, trước định quan trọng công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, cần thẳng thắn trao đổi, thảo luận, cân nhắc với kiến cụ thể, rõ ràng, cần thiết có ý kiến thuộc thiểu số coi chuyện bình thường hoạt động ảng uỷ, an Thường vụ ảng ủy quan, tránh làm qua loa, chiếu lệ, hình thức, né tránh ể đảm bảo phát huy dân chủ, cần đến nguyên tắc, chuẩn mực, "hành lang pháp lý" cần thiết để nguyên tắc TTDC khâu T hiểu thực đúng, thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc ảng ủy phải cụ ảng thống lãnh đạo CTCB quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị CTCB Nghiêm túc chấp hành nghị ảng uỷ cán CTCB; cá nhân phải chấp hành định tập thể; tổ chức đảng cấp phải chấp hành định tổ chức đảng cấp ảng quan T S Những ý kiến khác định công tác đánh giá, bổ nhiệm cán tập thể ảng uỷ, an Thường vụ ảng ủy quan, cấp ủy theo thẩm quyền xét thấy cần thiết báo cáo xin ý kiến cấp Tăng cường đạo, đơn đốc, kiểm tra tình hình thực quan điểm, chủ 75 trương, hướng dẫn ảng, Nhà nước, ảng ủy ông an Trung ương, ộ Công an công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng ủy T S để đạo thực đắn xử lý sai phạm Thực nguyên tắc TTDC, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Nói lãnh đạo tập thể, tập thể có người đứng đầu cụ thể Vì vậy, dù tập thể lãnh đạo, cần đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, vai trò, trách nhiệm đồng chí Thủ trưởng quan T ảng ủy viên, ủy viên an Thường vụ, S, cấp ủy viên huy đơn vị thuộc Tổng cục có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán nhân đồng chí lãnh đạo, huy khơng có vai trị ảnh hưởng to lớn đến hiệu công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, mà ảnh hưởng to lớn đến kết toàn hoạt động quan TCCS Khi cá nhân thể tinh thần trách nhiệm cao, tất lợi ích chung quan đơn vị, họ thật quan tâm theo dõi, nắm đội ngũ cán quan đơn vị, tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá đầy đủ cán bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán đảm bảo số lượng chất luợng Tất điều làm cho công tác đánh giá, bổ nhiệm cán có thống cao, tăng cường đồn kết quan, đơn vị thuộc quan T S Thực tiễn cho thấy, khơng cá nhân cán lãnh đạo, huy số quan, đơn vị mắc chủ nghĩa cá nhân, nhiều lý không sáng lợi dụng công tác đánh giá, bổ nhiệm cán để đùn đẩy, né tránh, trừng cán không hợp gu, không ê kíp; tự bao vây, tẩy chay, vơ hiệu hóa, chí cài bẫy để hạ bệ cán Vơ hình chung, họ cản trở CTCB, phá vỡ bố trí chiến lược cán ảng, Nhà nước lực lượng Công an; làm tổn hại đến uy tín quan, đơn vị họ cơng tác 76 ể phát huy vai trò cá nhân, cán lãnh đạo, huy công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, trước tiên cần làm tốt công tác tư tưởng để tạo thống cao nhận thức tư tưởng; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khâu CTCB quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân đồng chí thực tốt; đồng thời xử lý nhanh chóng, nghiêm minh cá nhân đồng chí cản trở, làm chậm trễ mặt CTCB Cán lãnh đạo, huy quan, đơn vị Tổng cục phải trực tiếp nắm giữ chịu trách nhiệm công tác đánh giá, bổ nhiệm cán cấp ây nghĩa vụ, trách nhiệm khơng thể thối thác nhân đồng chí lãnh đạo, huy có phẩm chất, lực, uy tín cao hạt nhân để tập hợp, đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể thành khối thống nhất, tạo tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau; sở để giữ vững nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán 3.2.4 Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát cấp ủy việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát an Thường vụ ảng ủy, U KT ảng ủy Công an Trung ương, ảng ủy TCCS cấp ủy có vị trí, vai trò quan trọng việc đảm bảo thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Bởi lẽ, thông qua kiểm tra, giám sát ảng ủy Công an Trung ương, an Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra ảng uỷ quan T S cấp uỷ kịp thời phát sơ hở chủ trương, nghị công tác đánh giá, bổ nhiệm cán để bổ sung hoàn thiện phù hợp với quy luật khách quan; đồng thời giáo dục ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, sai phạm đảng viên Cần hướng vào kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên dấu hiệu vi phạm 77 manh nha, để giáo dục, ngăn chặn, không chờ vụ việc vỡ lở kiểm tra, nơi có biểu đồn kết nội bộ, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Mặt khác phải coi trọng việc xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cố tình khơng chấp hành thị, nghị công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, gây chia rẽ, bè phái làm suy yếu khối đoàn kết thống ảng ể làm tốt công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, vấn đề có ý nghĩa định cần tăng cường lãnh đạo ảng, mà trực tiếp ảng ủy Công an Trung ương công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Thực tiễn công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng TCCS cho thấy, việc xây dựng đội ngũ cán cần có đạo sát ương ảng ủy Công an Trung ây yếu tố quan trọng bảo đảm thành công công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Sự lãnh đạo ảng ủy Công an Trung ương phải thể chủ trương lớn thơng suốt q trình thực công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Khi có chủ trương Trung ương, ảng ủy, an Thường vụ ảng ủy Công an ảng ủy TCCS cụ thể hóa chủ trương gắn với thực nhiệm vụ trị Tổng cục ể nâng cao hiệu CTCB, thơng suốt tư tưởng, thống nhận thức công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, việc thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, đồng thời phải gắn với lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của ảng ủy, an Thường vụ, U KT ảng ủy ông an Trung ương, ảng ủy quan T S cấp ủy CTCB thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ể thực tốt nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán cần tăng cường thực số vấn đề sau: 78 Một là, ảng ủy, an Thường vụ, U KT ảng ủy quan T S thảo luận, góp ý xây dựng, rà sốt, bổ sung, hồn thiện quy định, quy chế phân cấp lãnh đạo, kiểm tra, giám sát cán bộ, công tác đánh giá, bổ nhiệm cán quản lý cán ảng ủy, sở quy định, quy chế ảng ủy Cơng an Trung ương Trên sở đó, đạo cấp ủy tăng cường triển khai, quán triệt văn đạo, hướng dẫn Trung ương, ảng ủy ông an Trung ương ảng ủy TCCS công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, đồng thời rà sốt, bổ sung, hồn thiện quy định quy chế cấp ủy sát với điều kiện cụ thể quan, đơn vị Tổng cục Tập trung làm chuyển biến nhận thức cấp ủy sở, cán bộ, đảng viên thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn tổ chức, cá nhân cán lãnh đạo, huy thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Hai là, ảng ủy, an Thường vụ, U KT ảng ủy Cục Chính trị Cảnh sát thuộc ảng ủy phân công cán phụ trách quan, đơn vị Tổng cục, thường xuyên lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; kịp thời phát vấn đề nảy sinh, khó khăn, vướng mắc q trình tổ chức thực để tìm giải pháp khắc phục; lệch lạc, vi phạm nguyên tắc tập TT để chấn chỉnh, khắc phục Ba là, ảng ủy ông an Trung ương, ảng ủy, an Thường vụ ảng ủy, U KT ảng ủy trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán nội dung sau đây: - Việc xây dựng tiêu chuẩn cán cho chức danh cán quan T S Trên sở tiêu chuẩn cán bộ, tiếp tục làm tốt khâu CTCB - Việc cụ thể hóa quy định, hướng dẫn Trung ương, ảng 79 ủy Công an Trung ươngvề CTCB thành quy định, quy chế phù hợp với điều kiện thực tế quan, đơn vị thuộc Tổng cục - Việc tuân thủ nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, thực đầy đủ, nghiêm túc tất quy trình, bước khâu công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Trung ương, ảng ủy quan T ảng ủy Công an S quy định quy chế CTCB - Việc quản lý hồ sơ cá nhân cán hồ khác liên quan đến CTCB - Việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng ủy, an Thường vụ cấp ủy tồn ảng - Kết cơng tác, hiệu cơng việc cán ây xem sở quan trọng để đánh giá chất lượng công tác đánh giá, bổ nhiệm cán - ảng ủy, an Thường vụ ảng ủy, U KT ảng ủy cấp ủy tồn ảng định kỳ có nhận xét, đánh giá kết thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Biểu dương, khen thưởng đơn vị thực tốt, nhân rộng cách làm hay, đồng thời nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm đơn vị chưa thực tốt, kiên xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Tiểu kết chƣơng Trước tình hình nước quốc tế có nhiều biến động diễn biến phức tạp mặt đời sống xã hội: Chính trị, kinh tế, môi trường, tội phạm… ặc biệt năm gần đây, tình trạng tham ơ, tham nhũng, chạy chức chạy quyền diễn thành vấn nạn xã hội Trước tình hình đó, việc thực ngun tắc tập trung dân chủ công tác cán đặc biệt đánh giá bổ nhiệm cán ảng T S có ý nghĩa định đến việc thực hiện nhiệm vụ mà ảng, Nhà nước nhân dân giao phó 80 Trên sở đặc điểm, tính chất hoạt động đơn vị mà cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm, mục đích phương hướng cơng tác chun mơn, cơng tác cán để từ triển khai thực nguyên tắc tập trung dân chủ đánh giá bổ nhiệm cán tạo tiền đề, sở cho việc thực tốt công tác chuyên môn Thực nguyên tắc tập trung dân chủ đánh giá bổ nhiệm ảng TCCS cần tiến hành đồng giải pháp, không coi nhẹ giải pháp Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cán đội ngũ làm công tác tổ chức-cán TCCS tầm quan trọng trách nhiệm thực nguyên tắc tập trung dân chủ đánh giá bổ nhiệm cán ồng thời tăng cường kiểm tra giám sát quan Thanh tra, Ủy ban kiểm tra ảng việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ đánh giá bổ nhiệm cán 81 KẾT LUẬN Trong công xây dựng lực lượng Công an nhân dân, công tác cán để xây dựng đội ngũ cán vấn đề then chốt định đến thành bại cách mạng Nhận thức vị trí, vai trị cơng tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng T S, ảng ủy TCCS cấp ủy, chi trực thuộc thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, xác định nhiệm vụ nòng cốt để xây dựng ảng TCCS vững mạnh toàn diện Trong năm qua, ảng T S thực nghiêm túc nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, thực lãnh đạo tập thể, phân công cá nhân phụ trách, phát huy trách nhiệm cá nhân; tự phê bình phê bình, tăng cường đồn kết nội Xây dựng thường xuyên bổ sung hoàn thiện quỵ chế làm việc, quy chế lãnh đạo, mặt công tác trọng yếu, nhạy cảm công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Nội dung mặt, khâu công tác đánh giá, bổ nhiệm cán chuẩn bị kỹ, thực dân chủ, tiếp thu lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên quần chúng, không áp đặt ý kiến cá nhân, định kiến phân biệt với ý kiến cán bộ, đảng viên thuộc thiểu số; ý kiến đề xuất đảng viên làm rõ, kết luận rõ ràng, có vấn đề cần thiết phải lấy biểu bỏ phiếu kín; cấp ủy, chi cấp không nghị vấn đề khơng thuộc phạm vi, quyền hạn mình, không thông tin làm lộ nội dung phải giữ bí mật truyền đạt ý kiến cá nhân, sai tinh thần nghị nội dung hội nghị Tuy nhiên, việc thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán số hạn chế ảng Tổng cục Cảnh sát thời gian vừa qua ể thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán quan Tổng cục Cảnh sát thời gian tới cần thực đồng giải pháp chủ yếu sau: Nâng cao nhận thức trách nhiệm 82 thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán ảng quan Tổng cục Cảnh sát cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, đội ngũ làm công tác tổ chức - cán bộ; cụ thể hóa, quy trình hóa thực nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ khâu công tác cán ảng quan Tổng cục Cảnh sát; phát huy dân chủ đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân, cán lãnh đạo, huy; tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát Thường vụ, Ủy ban kiểm tra ảng ủy ông an Trung ương, Ban ảng ủy Tổng cục Cảnh sát cấp ủy việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán Trên sở yêu cầu với ảng, với đặc thù quan tham mưu ảng, Nhà nước chủ trương, đường lối, sách, pháp luật phịng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm trật tự, an tồn xã hội quản lý hành trật tự, an tồn xã hội,… Luận văn trình bày số vấn đề lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng mạnh dạn trình bày số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng việc thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng T S giai đoạn Mặc dù, có nhiều cố gắng nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tiễn, song công tác đánh giá, bổ nhiệm cán việc thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng TCCS vấn đề lớn khó, chắn Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong, nhận quan tâm, chia sẻ, đóng góp quý thầy, cô giáo, nhà khoa học, đồng chí bạn đồng nghiệp./ 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tổ chức Trung ương (1999): Một số định, quy định, quy chế, hướng dẫn cơng tác cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng Trịnh ình hâu (2008), Thực nguyên tắc tập trung dân chủ việc bổ nhiệm cán thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Phạm Hồng hương (2004), Tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội ảng Tổng cục Cảnh sát (2004), Lịch sử biên niên Đảng Tổng cục Cảnh sát, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội ảng Tổng cục Cảnh sát (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Tổng cục Cảnh sát lần thứ VII, Lưu hành nội ảng Tổng cục Cảnh sát (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Tổng cục Cảnh sát lần thứ VIII, Lưu hành nội ảng Tổng cục Cảnh sát (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Tổng cục Cảnh sát lần thứ IX, Lưu hành nội ảng Cộng sản Việt Nam (1992), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 ảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 ảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 84 12 ảng Cộng sản Việt Nam (2000), Các Nghị Trung ương Đảng 1996-1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 ảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 ảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị số 42-NQ/TW ngày 30-112004 Ban Chấp hành Trung ương, Về công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 15 ảng Cộng sản Việt Nam (2005), ướng dẫn số 47-HD/BTCTW ngày 25-5-2005 Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn thực Nghị số 42-NQ/TW Bộ Chính trị cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 16 ảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 ảng Cộng sản Việt Nam (2007), Quyết định số 58-Q /TW ngày 07-52007 Bộ Chính trị, ban hành Quy chế chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán 18 ảng Cộng sản Việt Nam (2007), Quyết định số 67-Q /TW ngày 04-72007 Bộ Chính trị, ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cán 19 ảng Cộng sản Việt Nam (2007), Quyết định số 68-Q /TW ngày 04-72007 Bộ Chính trị, ban hành Quy chế bổ nhiệm cán giới thiệu cán ứng cử 20 ảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khố X), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 ảng Cộng sản Việt Nam (2009), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 85 22 ảng Cộng sản Việt Nam (2011), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 ảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 ảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 ảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 ảng ủy Cơng an Trung ương (1998), Nghị số 02-NQ/ĐU ngày 0302-1998 công tác cán lực lượng Công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 27 ảng ủy ơng an Trung ương (2009), Kế hoạch số 42-KH/ĐUCA ngày 29-10-2009 tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán lực lượng Công an nhân dân từ đến năm 2020 28 Nguyễn Văn iang, Phạm Tất Thắng (đồng chủ biên) (2012), Các lý thuyết tổ chức đại việc vận dụng vào công tác tổ chức xây dựng Đảng nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29.Nguyễn Văn ạnh (2010), Thực nguyên tắc tập trung dân chủ giới thiệu cán ứng cử chức danh diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 30 Nguyễn ức Hạt (2007), Tiếp tục đổi cơng tác cán bộ, Tạp chí Cộng sản, số 776, tháng 6-2007 31.Nguyễn Quang Huy (2006), Xây dựng đội ngũ cán thuộc diện Ban Thường vụ quận uỷ Tây Hồ, Thành phố Hà Nội quản lý giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 86 32.V.I.Lênin (2005), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 V.I.Lênin (2005), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 V.I.Lênin (2005), Tồn tập, tập 35, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 36, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 37 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 6, Nxb CTQG, Hà Nội 38 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, Hà Nội 39 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 10, Nxb CTQG, Hà Nội 40 Lê Hữu Nghĩa (2004), ánh giá cán - khâu quan trọng công tác cán bộ, Tạp chí Cộng sản, số 12 41.Nguyên Tiến Phong (2009), Thực nguyên tắc tập trung dân chủ giới thiệu cán ứng cử chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quản lý giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 42.Nguyễn Tiến Phồn (2001), Dân chủ tập trung dân chủ - lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001 43.Phạm Viết Thịnh (2013), Thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán Đảng quan Tổng cục Chính trị giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh 44.Trương Thị Thơng, TS Lê Kim Việt (đồng chủ biên) Bệnh quan liêu công tác cán nước ta - Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 45.Thông tư số 25/2011/TT- ngày 04 tháng năm 2011 quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán lãnh đạo, huy Công an nhân dân 46 Thông tư số 35/2008/TT-BCA ngày 09/12/2008 Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức danh cán lãnh đạo, huy Công an nhân dân 87 47 Thông tư số 45/2015/TT-BCA ngày 10/9/2015 Bộ trưởng Bộ Công an quy định lấy phiếu tín nhiệm cán lãnh đạo, huy Công an nhân dân 48.Thông tư số 06/2011/TT-BCA ngày 14/02/2011 Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhận xét, đánh giá sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an nhân dân 49.Nguyễn Mạnh Toản (2010), Thực nguyên tắc tập trung dân chủ giới thiệu cán ứng cử diện Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc quản lý giai đoạn Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 50.Nguyễn Phú Trọng, PGS, TS Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên) (2003), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 ức Vượng (2006), Một trăm năm thực nguyên tắc tập trung dân chủ, Tạp chí Cộng sản, số 07 52.Nguyễn Như Ý (1999), ại từ điển Tiếng Việt, Nxb Nẵng 88 TÓM TẮT LUẬ Ă ên đề tài: "Thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Đảng Tổng cục Cảnh sát giai đoạn nay" Ngành : Xây dựng ảng Chính quyền hà nƣớc Mã số : 60310203 gƣời hƣớng dẫn khoa học : TS Trần Xuân Học Tác giả luận văn : Nguyễn Thiện Tập trung dân chủ (TTDC) nguyên tắc tổ chức hoạt động ảng Mọi hoạt động ảng đòi hỏi phải đảm bảo ngun tắc TT , có cơng tác đánh giá, bổ nhiệm cán ( N ) ảng Những năm qua, bên cạnh kết đạt TTDC cơng tác cán nói chung cơng tác đánh giá, bổ nhiệm cán nói riêng có hạn chế định Trước vấn nạn chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển…trong liên quan trực tiếp đến hai khâu công tác cán là: ánh giá bổ nhiệm cán mà ảng Nhà nước quan tâm Lực lượng Cảnh sát mà đứng đầu Tổng cục Cảnh sát quan tham mưu trực tiếp đấu tranh phòng chống loại tội phạm nước góp phần bảo vệ ảng, Nhân dân chế độ TTDC cơng tác cán nói chung công tác đánh giá, bổ nhiệm cán nói riêng quan trọng ó lý tác giả chọn đề tài: "Thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Đảng Tổng cục Cảnh sát giai đoạn nay" Luận văn tác giả có kết cấu chương: Chƣơng 1: Thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng Tổng cục Cảnh sát-Những vấn đề lý luận Chƣơng 2: Những yếu tố tác động thực trạng thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng Tổng cục Cảnh sát Chƣơng 3: Phương hướng giải pháp chủ yếu để thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng Tổng cục Cảnh sát thời gian tới Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến luận văn, tác giả khảo sát, đánh giá thực trạng thực TTDC đánh giá, bổ nhiệm cán ảng Tổng cục Cảnh sát giai đoạn 2010-2015, luận văn kết đạt được, tồn tại, hạn chế xác định nguyên nhân kết quả, hạn chế Từ đó, đưa phương hướng giải pháp góp phần nâng cao chất lượng việc thực nguyên tắc TTDC công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng T S giai đoạn ... thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán đảng Tổng cục Cảnh sát 1.2.1 Quan niệm tập trung dân chủ thực nguyên tắc tập trung dân chủ đánh giá, bổ nhiệm cán Đảng Tổng cục. .. TRUNG DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC GIÁ, BỔ NHIỆM CÁN BỘ Ở ẢNG BỘ TỔNG CỤC CẢNH SÁT 2.1 Những yếu tố tác động đến thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán Đảng Tổng cục Cảnh sát. .. dân chủ đánh giá, bổ nhiệm cán Đảng Tổng cục Cảnh sát ặc điểm thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác đánh giá, bổ nhiệm cán ảng Tổng cục Cảnh sát gắn với đặc điểm đội ngũ cán công tác đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ ở đảng bộ tổng cục cảnh sát giai đoạn hiện nay , Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ ở đảng bộ tổng cục cảnh sát giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan