0

Hoạt động liên kết xuất bản sách giáo trình tại trường đại học y khoa vinh hiện nay

106 4 0
  • Hoạt động liên kết xuất bản sách giáo trình tại trường đại học y khoa vinh hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ VÂN ANH HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH GIÁO TRÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ XUẤT BẢN Hà Nội, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ VÂN ANH HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH GIÁO TRÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH HIỆN NAY Chuyên ngành Mã số : Xuất : 60 32 04 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ XUẤT BẢN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ MẠNH CHU Hà Nội, 2014 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tác giả nhận động viên, giúp đỡ quý báu nhiều đơn vị cá nhân Trước tiên, tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy/Cô giảng viên lớp Cao học Xuất – K18 – Học viện Báo chí Tuyên truyền tận tình giảng dạy, giúp đỡ cung cấp kiến thức, kinh nghiệm quý báu nâng cao trình độ chuyên môn Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, quý thầy cô giảng viên, cán bộ, nhân viên Học viện Báo chí Tuyên truyền , Trường Đại học Y khoa Vinh, bạn đồng nghiệp hỗ trợ tạo điều kiện cho tác giả suốt khóa học Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến TS Vũ Mạnh Chu người hết lòng giúp đỡ hướng dẫn tận tình để tác giả hồn thành luận văn tốt nghiệp Dù có nhiều cố gắng q trình thực hiện, song chắn luận văn tránh khỏi vài thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý q thầy giảng viên bạn đồng nghiệp Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH GIÁO TRÌNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH 1.1 Khái niệm xuất bản, sách giáo trình liên kết xuất 1.2 Sự cần thiết hình thức liên kết xuất sách giáo trình 24 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH GIÁO TRÌNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH 41 2.1 Tổng quan Trƣờng Đại học Y khoa Vinh 41 2.2 Thực trạng hoạt động liên kết xuất sách giáo trình trƣờng đại học Y khoa Vinh 49 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUẤT BẢN GIÁO TRÌNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH 67 3.1 Mục tiêu phƣơng hƣớng 67 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu liên kết xuất sách giáo trình trƣờng ĐHYK Vinh 68 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 87 89 93 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBGV Cán giảng viên BGH Ban giám hiệu BSCKI Bác sỹ chuyên khoa I BSCKII Bác sỹ chuyên khoa II GD&ĐT Giáo dục & Đào tạo ĐHYK Đại học Y khoa ĐH-CĐ Đại học – Cao đẳng HSSV Học sinh sinh viên KCS Khâu kiểm tra chất lƣợng cuối NCKH Nghiên cứu khoa học NXB Nhà xuất QLKH&HTQT Quản lý khoa học Hợp tác quốc tế TCCB Tổ chức cán WTO Tổ chức thƣơng mại giới DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Biểu đồ 2.1 Lƣu lƣợng học sinh, sinh viên trung bình qua năm 45 Bảng 2.1 Tổng hợp số lƣợng CBGV Trƣờng ĐHYK Vinh 46 Bảng 2.2 : Trình độ đào tạo giảng viên Trƣờng ĐHYK Vinh 47 Bảng 2.3 Cơ cấu tuổi đội ngũ giảng viên Trƣờng ĐHYK Vinh 47 Bảng 2.4 Thâm niên công tác đội ngũ giảng viên Trƣờng ĐHYKV 48 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trên sở ―nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo ngành, lĩnh vực, tâm tạo chuyển biến mới, mạnh mẽ toàn kinh tế đời sống xã hội” Nghị BCH Trung Ƣơng Đảng khóa IV-1982, khái niệm liên kết xuất bắt đầu manh nha dƣới hình thức tổ chức kế hoạch ngành Xuất nhằm chuẩn bị cho giai đoạn chuyển sang hạch toán kinh doanh Tuy nhiên, khái niệm thực đƣợc thừa nhận sử dụng rộng rãi hệ thống văn Nhà nƣớc thức đề cập cho phép triển khai liên kết xuất Điều 19 luật Xuất năm 1993:“Việc liên doanh với tổ chức, cá nhân nước in, phát hành; việc hợp tác với nước xuất bản, in, phát hành phải quan quản lý nhà nước xuất có thẩm quyền cho phép phải tuân thủ theo quy định khác pháp luật”.[39] Đƣợc luật hóa đồng nghĩa với việc đƣờng phát triển đƣợc rộng mở Hình thức liên kết ngày khẳng định đƣợc vai trò, vị tầm ảnh hƣởng tích cực hoạt động xuất Tuy nhiên, phát triển, hoạt động liên kết xuất thể nhiều điểm bất cập cần chỉnh đốn mặt quản lý hành địi hỏi quan thẩm quyền nhà nƣớc phải kịp thời đƣa quy định mặt luật pháp để hạn chế hành động vi phạm xuất phát từ lợi ích cục bộ, động lực mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp sách tƣ nhân; đồng thời tăng quyền tự chủ cho nhà xuất (NXB) trƣớc khó khăn thị trƣờng xuất sơi động, thách thức đầy phức tạp Theo đó, luật Xuất 2004 gần luật Xuất 2012 lần lƣợt đời sở mở rộng điều chỉnh điều khoản thi hành luật việc quản lý hoạt động liên kết xuất ngày phù hợp tình hình Tồn mặt trái vấn đề điều tất yếu q trình phát triển có chọn lọc Để phát triển nữa, cần tích cực thừa nhận rằng: nhờ quy định thơng thống nhƣng khơng phần chặt chẽ đƣợc bƣớc bổ sung, sửa đổi theo tình hình thực tế Luật Xuất 1993 đến Luật Xuất 2004, Luật xuất sửa đổi bổ sung 2008 Luật Xuất 2012 liên kết xuất khâu hoạt động xuất mà diện mạo ngành có thay đổi đáng kể Nó cho thấy thừa nhận vai trị đóng góp có hiệu nguồn lực xã hội vào nghiệp xuất Bằng vốn liếng dồi dào, động nhạy bén với thị trƣờng, công ty sách tƣ nhân làm cho đời sống văn hóa đọc thị trƣờng xuất phong phú, sôi động nhiều màu sắc, ngày cho đời nhiều tác phẩm có giá trị mặt nội dung, hình thức đẹp đƣợc xuất với số lƣợng lớn Không thể phủ nhận rằng, sau đƣợc mở rộng phạm vi hoạt động, liên kết trở thành phần thiếu hoạt động xuất với tỉ lệ liên kết chiếm từ 40% - 70% số lƣợng đầu sách đƣợc xuất nhà xuất hàng năm Vừa tạo thuận lợi cho Nhà xuất hoạt động hiệu quả, vừa mở đƣờng cho đối tác tƣ nhân phát triển tiềm năng; hết, việc góp phần động hố thị trƣờng xuất phẩm, phục vụ tối đa nhu cầu tìm hiểu thông tin độc giả ngày chứng tỏ cho đóng góp to lớn hoạt động liên kết xuất việc thay đổi diện mạo toàn ngành Vƣơn dài cánh tay hoạt động lĩnh vực xuất xuất phẩm nói chung xuất sách nói riêng, liên kết xuất dần tạo lập cầu nối với trƣờng đại học việc hƣớng đến sản xuất giáo trình phục vụ công tác đào tạo nhà trƣờng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy - học tập giảng viên học sinh sinh viên Trong nhu cầu thiết sở giáo dục đại học cần hồn thiện cơng cụ dạy học, sách giáo trình thị trƣờng khai thác tiềm ngành xuất Đặc biệt, sau Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chủ trƣơng cho phép sở giáo dục tham gia biên soạn viết giáo trình phục vụ nhu cầu đào tạo theo khung chƣơng trình chi tiết đƣợc phê duyệt - mảnh đất màu mỡ đƣợc mở cho nhà xuất bản, hay nhà làm sách tƣ nhân tham gia hoạt động chiếm lĩnh thị phần Với hợp tác trợ giúp đắc lực đối tác liên kết xuất bản, nhiều giáo trình đƣợc đời với chất lƣợng nội dung hình thức ngày đƣợc nâng cao rõ rệt, tối đa hóa việc góp phần thực nhiệm vụ trị sở giáo dục đào tạo Tuy nhiên, hoạt động liên kết xuất sách giáo trình trƣờng đại học tồn nhiều vấn đề bất cập: cung chƣa đáp ứng đủ cầu; tình trạng sinh viên sử dụng sách giáo trình photo chất lƣợng nan giải; đặc biệt, tình trạng sách giáo trình trƣờng bị in lậu đáng báo động Một vấn đề không phần quan trọng ảnh hƣởng đến việc tiêu thụ sách ý thức sử dụng sách giáo trình giảng viên, sinh viên thực tế cho thấy, thói quen ƣa thích sử dụng sách photo, chiếu chụp sinh viên yếu tố thúc đẩy nạn photo sách giáo trình lan rộng Từ đó, vấn đề đặt thân sở giáo dục đại học đối tác liên kết nhà xuất cần nhìn nhận xử lý vấn đề xúc nhƣ để hoạt động liên kết xuất sách giáo trình ngày hiệu hơn, giảm thiểu tối đa vấn nạn nêu Trƣờng Đại học Y khoa Vinh – tiền thân trƣờng Cao đẳng Y tế Nghệ An – sở giáo dục đƣợc nâng cấp lên quy mô bậc đại học năm 2010 Là sở nhƣng tập thể lãnh đạo cán giảng viên nhà trƣờng ln ý thức cao vai trị, trách nhiệm việc đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu xã hội Hiểu rõ vấn đề để thực tốt nhiệm vụ trị đào tạo ngƣời hồn thiện cơng cụ giáo trình dạy học đảm bảo chất lƣợng đào tạo Chính vậy, từ ngày đầu thành lập, nhà trƣờng đặc biệt quan tâm đạo, đôn đốc, theo dõi công tác biên soạn viết giáo trình phục vụ giảng dạy - học tập coi hoạt động liên kết xuất địn bẩy thực tốt nhiệm vụ trị đƣợc đƣợc giao Lựa chọn xu hợp tác với nhà xuất việc xuất giáo trình dạy - học điều tất yếu điều kiện nhu cầu hồn thiện giáo trình dạy học trƣờng đại học thành lập đặc biệt chƣa có nhà xuất riêng nhƣ nhiều trƣờng đại học chuyên ngành nƣớc Tuy nhiên, làm để phát huy tối đa mặt tích cực nhƣ hạn chế triệt để yếu tố tác động trái chiều hoạt động liên kết xuất tốn khó nhà trƣờng thời Nhằm tìm hiểu rõ điểm mấu chốt vấn đề để hƣớng tới mục đích cao cung cấp cho sinh viên nhƣ giáo viên toàn trƣờng sách giáo trình đẹp hình thức, đảm bảo chất lƣợng nội dung phục vụ công tác học tập giảng dạy; lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hoạt động liên kết xuất sách giáo trình trường Đại học Y khoa Vinh nay” Tình hình nghiên cứu Liên kết xuất lĩnh vực không nhƣng thu hút nhiều quan tâm dƣ luận Những trọng điểm xoay quanh vấn đề thời thƣờng đƣợc báo chí độc giả nhắc đến nhƣ điểm nóng xuất Nhiều nhà nghiên cứu sâu tìm hiểu nhƣ mở rộng phạm vi ảnh hƣởng tới nhiều chiều hƣớng xã hội Và thực sự, liên kết xuất vấn đề cộm cần nhận đƣợc trọng quan tâm điều chỉnh quản lý cấp, ban, ngành đơn vị liên quan Và vấn đề nhạy cảm nhận đƣợc nhiều quan tâm nghiên cứu nhà khoa học dƣới nhiều quy mô, mức độ khía cạnh khác Phần lớn cơng trình khoa học, báo thảo luận chuyên sâu chủ yếu tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất nói chung, liên kết 86 quan sở hữu sản phẩm khoa học trí tuệ cần đƣợc đồng ý, tạo điều kiện thuận lợi nhà quản lý từ địa phƣơng đến trung ƣơng việc tự chủ chủ động phối hợp quan chức việc xử lý đích đáng trƣờng hợp vi phạm, không dừng lại việc phát hiện, báo cáo chờ đợi giải Nhƣ vậy, việc giao quyền tự chủ cho đơn vị việc xử lý vi phạm quyền sách giáo trình giải pháp hữu hiệu góp phần đƣa hoạt động liên kết xuất sách giáo trình lên tầm cao mới: chuyên nghiệp, hiệu phát triển thuận lợi hết Tiểu kết Chương Xuất phát từ vấn đề lý luận thực tiễn triển khai hoạt động liên kết xuất sách giáo trình trƣờng ĐHYK Vinh, nội dung Chƣơng luận văn trình bày phƣơng hƣớng chung việc định hƣớng tiếp tục phát triển hoạt động liên kết xuất sách giáo trình sở giáo dục đại học nhƣ ĐHYK Vinh; đồng thời đƣa nhóm giải pháp việc hồn thiện nguồn nhân lực, nâng cao ý thức trách nhiệm bên tham gia, tăng cƣờng quản lý sản phẩm liên kết nhà xuất nhƣ phía nhà trƣờng cần trọng cơng tác quyền tác giả ; đặc biệt, đề xuất việc chuẩn bị điều kiện cần để xây dựng đề án thành lập trƣờng ĐHYK Vinh nhằm góp phần tăng cƣờng quyền tự chủ việc thực nhiệm vụ trị hƣớng tới hội nhập quốc tế toàn cầu giáo dục đào tạo 87 KẾT LUẬN Những năm gần đây, hoạt động xuất Việt Nam có dấu ấn phát triển đáng kể, dần thích ứng với chế thị trƣờng, đáp ứng nhu cầu ngày cao đa dạng ngƣời đọc, góp phần tích cực vào việc tun truyền phổ biến đƣờng lối, sách Đảng Nhà nƣớc, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - văn hố Nhiều sách có giá trị đƣợc xuất Các mảng sách trị - xã hội, khoa học - kỹ thuật - công nghệ sách cho niên, thiếu niên phong phú, đa dạng Chất lƣợng sách giáo khoa, giáo trình bƣớc đƣợc nâng cao nội dung hình thức Cơng tác đạo, quản lý xuất có tiến bộ, trọng đảm bảo định hƣớng trị - tƣ tƣởng hiệu kinh tế hoạt động xuất bản, phát hiện, uốn nắn khắc phục lệch lạc, sai phạm Nằm chung thành tựu đáng ghi nhận tồn ngành xuất nƣớc nhà, thông qua phần nhỏ bé bƣớc đầu đạt đƣợc hoạt động liên kết xuất sách giáo trình, trƣờng ĐHYK Vinh cũngđáng tích cực đóng góp nỗ lực vào việc phát triển nghiệp xuất lĩnh vực hoạt động tƣ tƣởng sắc bén Đảng, Nhà nƣớc nhân dân, phận quan trọng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc - tích luỹ truyền bá giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hố, xây dựng tảng tƣ tƣởng, giới quan, nhân sinh quan cách mạng khoa học xã hội; xây dựng đạo đức, lối sống phát triển toàn diện nhân cách ngƣời Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập; nhƣ chăm lo bảo vệ, khẳng định phát huy giá trị văn hoá dân tộc, đồng thời mở rộng giao lƣu văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại đấu tranh không khoan nhƣợng với quan điểm sai trái, lạc hậu Từ việc khảo sát đánh giá thành đáng ghi nhận nỗ lực tổ chức triển khai hoạt động xuất sách giáo trình trƣờng ĐHYK Vinh nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ trị đƣợc giao đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu xã hội; nhƣ vấn đề tồn tại, luận văn kiến 88 nghị hoạt động liên kết xuất sách giáo trình nhà trƣờng thời gian tới cần trọng hai vấn đề trọng tâm sau: - Tăng cƣờng quan tâm đạo BGH, củng cố nỗ lực tập thể CBGV, HSSV nhà trƣờng nêu cao ý thức trách nhiệm uy tín Nhà xuất việc hoàn thành kế hoạch liên kết xuất cho đời giáo trình khn mẫu, mực thƣớc đáp ứng yêu cầu nhà trƣờng công tác nghiên cứu, giảng dạy bƣớc khẳng định chất lƣợng, thƣơng hiệu hai bên đối tác - Hoạt động liên kết xuất sách giáo trình trƣờng ĐHYK Vinh phải đáp ứng mục tiêu chủ yếu: nội dung kiến thức phải bám sát chƣơng trình khung chi tiết, ln mang đƣợc cập nhật thành tựu nghiên cứu y học nhất, quy trình biên soạn đảm bảo chặt chẽ cho phép tạo hiệu giáo dục đào tạo; hình thức xuất phẩm giáo trình liên kết phải đƣợc trình bày, minh họa đẹp sắc nét có tác động trực quan tích cực ngƣời sử dụng khơi gợi đam mê, hứng thú học tập giảng dạy Trong phạm vi cho phép, sở bƣớc đầu hệ thống hóa vấn đề lý luận nghiên cứu thực tiễn hoạt động liên kết xuất sách giáo trình trƣờng ĐHYK Vinh, luận văn xin đƣa phƣơng hƣớng chung số giải pháp điển hình nhƣ trình bày phần nội dung Hy vọng kết nghiên cứu đề tài đóng góp phần vào phát triển hƣớng mang lại nhiều hiệu thiết thực cho hoạt động liên kết xuất mảng sách giáo trình nhà trƣờng tƣơng lai Tuy nhiên, thời gian có hạn phạm vi luận văn thạc sỹ giải toàn diện triệt để vấn đề này, tác giả mong muốn nhận đƣợc phê bình, góp ý nhà khoa học, thầy cô giáo để luận văn đƣợc bổ sung hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thƣ Trung ƣơng (Khóa VII), Chỉ thị 08CT/TW, ngày 29-2-1992 tăng cường lãnh đạo quản lý nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác báo chí - xuất Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thƣ Trung ƣơng (Khóa VIII), Chỉ thị 22CT/TW, ngày 17-10-1997 tiếp tục đổi tăng cường lãnh đạo, quản lý cơng tác báo chí - xuất Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thƣ Trung ƣơng (Khóa IX), Thơng tri số 01 – TT/TW, ngày 25-12-2001 tiếp tục triển khai thực Chỉ thị 22CT/TW, ngày 17-10-1997 tiếp tục đổi tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí - xuất Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thƣ Trung ƣơng (Khóa IX), Chỉ thị số 42CT/TW, ngày 25-08-2004 nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thƣ Trung ƣơng (Khóa IX) (2005), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 20 năm đổi (19862006 ), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Tƣ tƣởng – Văn hóa Trung Ƣơng, Bộ Văn hóa – Thông tin, Hội Nhà báo Việt Nam (2002), Tiếp tục thực Chỉ thị 22-CT/TW Bộ Chính trị đổi tăng cường lãnh đạo, quản lý cơng tác báo chí - xuất bản, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Văn hóa – Thơng tin, Cục Xuất (2006), Luật xuất văn hướng dẫn thi hành, Hà Nội Bộ Thông tin Truyền thông, Cục Xuất (2006), Một số văn đạo quản lý Đảng Nhà nước hoạt động xuất bản, NXB Bƣu điện, Hà Nội Cục Xuất bản, Báo cáo tổng kết công tác xuất triển khai công tác xuất năm từ 2008 – 2012, Hà Nội 10 Cục Xuất (1994), Luật xuất văn hướng dẫn 90 11 Bộ Văn hóa – Thông tin, Quyết định số 75-1999/QĐ-BVHTT ngày 8-111999 Ban hành quy chế liên doanh in phát hành xuất phẩm 12.Bộ Giáo dục Đào tạo, 2001, Thông tƣ 87/2001/TT-BTC việc Hƣớng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chƣơng trình khung cho ngành đào tạo Đại học – cao đẳng – THCN biên soạn chƣơng trình, giáo trình mơn học 13 Bộ Giáo dục Đào tạo, 2009, Thông tƣ 123/2009/TT-BTC quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chƣơng trình khung biên soạn chƣơng trình, giáo trình mơn học ngành đào tạo ĐH, CDD, TCCN 14 Bộ Giáo dục Đào tạo, 2010, Thông tƣ 43/2010/TT-Bộ GD&ĐT – 30/12/2010 - Ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt sử dụng giáo trình TCCN 15 Bộ Giáo dục Đào tạo, 2011, Thông tƣ 04/2011/TT- Bộ GD&ĐT – 28/1/2011 Ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt sử dụng giáo trình giáo dục đại học 16 Bộ Giáo dục Đào tạo, 2012, Thông tƣ Ban hành Bộ chƣơng trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học 17 Bộ Giáo dục Đào tạo, 2013, Công văn số 2435/BGD&ĐT ngày 12/4/2013 việc rà soát chuẩn đầu biên soạn giáo trình 18 Bộ Thơng tin Truyền thông (2008), Quy chế liên kết hoạt động xuất ban hành kèm theo Quyết định số 38-2008/QĐ-BTTTT ngày 17-62008 Bộ trƣởng Bộ Thông tin Truyền thông 19 Bộ Thông tin Truyền thông (2010), Kế hoạch triển khai quy định Ban Bí thư công tác đạo, quản lý hoạt động xuất bản, ngày 1310-2010 20 Bộ Thông tin Truyền thông (2011), Báo cáo đánh giá năm thi hành Luật Xuất chuẩn bị sửa đổi Luật, ngày 28-10-2011 21 Viện Nghiên cứu lập pháp, (2012), Thông tin chuyên đề Hoạt động xuất bản, Thực trạng giải pháp, tháng 4-2012 91 22 TS Lê Thanh Bình (2006), Quản lý nhà nước hoạt động xuất bản, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Bình (2009), ―Cần nâng cao nhận thức công tác xuất phát hành chế thị trƣờng để có định hƣớng cho ngƣời đọc‖ , Tạp chí Xuất Việt Nam 24 Minh Chi, (2004), ―Công việc biên tập chất lƣợng xuất bản‖, Tạp chí Xuất Việt Nam 25 TS Vũ Mạnh Chu (2005), ―Cần cẩn trọng ký hợp đồng mua quyền‖, Tạp chí Sách đời sống, (số 6), tr 44-46 26 TS Vũ Mạnh Chu (1997), Đổi hoàn thiện pháp luật xuất theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội – 1997 27 Lê Ngọc Diệp (2011), Công tác biên tập hoạt động liên kết xuất sách lý luận trị Nhà xuất Chính trị - Hành Luận văn Thạc sĩ Truyền thơng đại chúng, chuyên ngành Xuất 28 Vũ Thị Khánh Dƣ (2012), Nâng cao chất lượng xuất sách giáo trình hệ cao cấp lý luận trị - hành nhà xuất Chính trị - Hành giai đoạn nay, Luận văn Thạc sỹ Xuất 29 PGS.TS Trần Văn Hải (chủ biên) (2000) – Biên tập loại sách chuyên ngành, tập 1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 PGS.TS Trần Văn Hải (chủ biên) (2012) – Lý luận biên tập xuất bản, Hà Nội – 2012 31 Trịnh Thúc Huỳnh (2004), ―Nghịch lý giá sách phí phát hành‖, Tạp chí Xuất Việt Nam, (số 2), tr 13-14 32 Trần Hùng Phi (2009), Hoạt động liên kết xuất địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Xuất 92 33 Nguyễn Thị Phƣơng (2005), Liên doanh liên kết hoạt động doanh nghiệp xuất nước ta Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Xuất 34 Dƣơng Văn Vinh (2012), Hoạt động liên kết xuất sách Lý luận trị nhà xuất Chính trị - Hành nay, Luận văn Thạc sỹ Xuất 35 Trƣơng Thị Văn (2007), Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động xuất nước ta nay, Luận văn Thạc sĩ Xuất 36 Một số giải pháp nâng cao chất lượng xuất giáo trình Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đề tài NCKH cấp sở (17/4/2008) 37 Nguyên lý hoạt động biên tập xuất sách - NXB Giáo dục, 1998 38 Luật Giáo dục - Điều 30, 31, 36, 37 ―Yêu cầu nội dung, phƣơng pháp giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, cao đẳng giáo trình Trung học chuyên nghiệp, giáo trình cao đẳng, giáo trình đại học.‖ 39 Luật Xuất 1993 40 Luật Xuất 2004 41 Luật Xuất sửa đổi bổ sung năm 2008 42 Luật Xuất 2012 43 Từ điển Bách khoa, NXB Từ điển Bách khoa – 2007 44 Từ điển Thuật ngữ xuất bản, in, phát hành, thư viện, NXB Từ điển Bách khoa – 2002 45 Từ điển Xuất bản, NXB Từ điển Bách khoa – 2007 46 Từ điển Tiếng Việt, NXB Từ điển Bách khoa – 1994 93 PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ———————— Số: 04 /2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ——————— Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2011 THÔNG TƯ Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt sử dụng giáo trình giáo dục đại học Căn Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ; Căn Nghị định số 32/2008/NĐ- CP ngày 19 tháng năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Theo đề nghị Vụ trƣởng Vụ Giáo dục Đại học; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định: Điều Ban hành kèm theo Thông tƣ Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt sử dụng giáo trình giáo dục đại học Điều Thơng tƣ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng năm 2011 Điều Chánh Văn phòng, Vụ trƣởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trƣởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trƣởng trƣờng đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thơng tƣ Nơi nhận: - Văn phịng Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nƣớc; - UBVHGDTTN, NĐ Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TW; - Kiểm toán Nhà nƣớc; - Bộ trƣởng Phạm Vũ Luận; -Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Nhƣ điều 3; -Bộ Tƣ pháp (Cục K.tr.VBQPPL); - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT KT.bé tr-ëng Thø tr-ëng Đã ký Bùi Văn Ga 94 bé giáo dục đào tạo Cộng hoà xà hội chđ nghÜa viƯt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc ——————— QUY ĐỊNH Về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt sử dụng giáo trình giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) _ Chư ng I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Văn quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt sử dụng giáo trình giáo dục đại học, sau gọi chung giáo trình Quy định áp dụng đại học, học viện, trƣờng đại học, trƣờng cao đẳng (sau gọi chung sở giáo dục đại học) hệ thống giáo dục quốc dân Quy định không áp dụng việc tổ chức biên soạn duyệt giáo trình sử dụng chung cho đại học, học viện, trƣờng đại học, trƣờng cao đẳng Điều Gi o trình dùng c c c sở giáo dục đại học Giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy, chuẩn bị giảng giảng viên học tập sinh viên mơn học có chƣơng trình đào tạo Giáo trình sở giáo dục đại học tổ chức biên soạn tổ chức lựa chọn trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ Điều Ngơn ngữ dùng để biên soạn giáo trình 95 Ngơn ngữ dùng để biên soạn giáo trình tiếng Việt Giáo trình số mơn học sở giáo dục đại học thực chƣơng trình tiên tiến, chƣơng trình đào tạo ngơn ngữ văn hóa nƣớc ngồi, chƣơng trình liên kết đào tạo với nƣớc ngồi số chƣơng trình đào tạo khác giảng dạy tiếng nƣớc đƣợc biên soạn tiếng nƣớc ngồi Điều u cầu giáo trình Giáo trình cụ thể hóa u cầu nội dung kiến thức, kỹ thái độ quy định chƣơng trình đào tạo mơn học, ngành học, trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi phƣơng pháp giáo dục đại học kiểm tra, đánh giá chất lƣợng đào tạo Nội dung giáo trình phải phù hợp với mục tiêu, chƣơng trình đào tạo, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ chuẩn đầu ban hành Kiến thức giáo trình đƣợc trình bày khoa học, logic, đảm bảo cân đối lý luận thực hành, phù hợp với thực tiễn cập nhật tri thức khoa học công nghệ Những nội dung đƣợc trích dẫn tài liệu tham khảo để biên soạn giáo trình phải có nguồn gốc thích rõ ràng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu quyền tác giả theo quy định hành Cuối chƣơng giáo trình phải có danh mục tài liệu tham khảo, câu hỏi hƣớng dẫn ôn tập, định hƣớng thảo luận tập thực hành Hình thức cấu trúc giáo trình đảm bảo tính đồng tuân thủ quy định cụ thể sở giáo dục đại học Điều Sử dụng giáo trình Cơ sở giáo dục đại học tổ chức biên soạn lựa chọn giáo trình để sử dụng, đảm bảo mơn học có giáo trình phục vụ cơng tác giảng dạy giảng viên học tập sinh viên 96 Các giáo trình xuất bản, sở giáo dục đại học bán, cho thuê, cho mƣợn,… để phục vụ giảng dạy giảng viên học tập sinh viên theo Luật xuất quy định hành Điều Kinh phí biên soạn, lựa chọn, thẩm định duyệt giáo trình Thủ trƣởng sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định duyệt giáo trình theo quy định hành Chư ng II BIÊN SOẠN VÀ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG GIÁO TRÌNH Điều Quy trình tổ chức biên soạn giáo trình Trên sở đề nghị Khoa, Hiệu trƣởng đạo, tổ chức biên soạn giáo trình để phục vụ giảng dạy, học tập cho môn học chƣơng trình đào tạo Khoa Hội đồng Khoa học-Đào tạo Khoa đề xuất với Hiệu trƣởng thành lập Ban biên soạn giáo trình giao nhiệm vụ trực tiếp cho cá nhân nhà khoa học có trình độ, chuyên môn kinh nghiệm biên soạn giáo trình Ban biên soạn giáo trình cá nhân nhà khoa học chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo đề cƣơng chi tiết giáo trình mơn học báo cáo Hội đồng Khoa học-Đào tạo Khoa Hiệu trƣởng duyệt đề cƣơng chi tiết giáo trình mơn học giao nhiệm vụ cho Ban biên soạn cá nhân nhà khoa học thực biên soạn giáo trình Ban biên soạn giáo trình cá nhân nhà khoa học chịu trách nhiệm biên soạn giáo trình theo đề cƣơng đƣợc duyệt Hiệu trƣởng định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình Hội đồng thẩm định giáo trình tổ chức thẩm định giáo trình biên soạn, báo cáo ý kiến đánh giá Hội đồng lên Hiệu trƣởng Căn vào ý kiến Hội đồng thẩm định, Hiệu trƣởng xem xét, định đƣa giáo trình in ấn, xuất 97 Hàng năm, sở đề xuất Khoa, Hiệu trƣởng xem xét, định việc tiếp thu, chỉnh lý giáo trình sử dụng cho phù hợp với thực tiễn Điều Thành phần Ban biên soạn giáo trình Thành phần Ban biên soạn giáo trình gồm có: a) Chủ biên đồng chủ biên thành viên (nếu có) Chủ biên đồng chủ biên giáo trình mơn học chƣơng trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ phải có chức danh giáo sƣ, phó Giáo sƣ trình độ tiến sỹ thuộc chun ngành giáo trình Đối với giáo trình trình độ cao đẳng, trƣờng hợp khơng có tiến sĩ chun ngành chủ biên đồng chủ biên tối thiểu phải có trình độ thạc sỹ b) Các thành viên tham gia Ban biên soạn giáo trình phải có chun mơn phù hợp với nội dung giáo trình trực tiếp giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ nhà khoa học có uy tín tham gia thỉnh giảng trƣờng Hiệu trƣởng định Hiệu trƣởng định số lƣợng thành viên tham gia Ban biên soạn giáo trình cá nhân nhà khoa học biên soạn giáo trình Hiệu trƣởng quy định thành phần, tổ chức hoạt động Ban biên soạn giáo trình văn Điều Nhiệm vụ quyền chủ biên/đồng chủ biên Tổ chức biên soạn giáo trình theo đề cƣơng giáo trình đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt Chịu trách nhiệm nội dung khoa học giáo trình, tiếp thu, sửa chữa nội dung giáo trình theo góp ý nhà khoa học ý kiến kết luận Hội đồng thẩm định Đề xuất với Hiệu trƣởng thay bổ sung thành viên tham gia biên soạn giáo trình thấy cần thiết 98 Đƣợc hƣởng chế độ theo quy định hành Nhà nƣớc sách sở giáo dục đại học việc biên soạn giáo trình Điều 10 Trách nhiệm, nghĩa vụ quyền tác giả Trách nhiệm, nghĩa vụ: a) Tác giả chịu trách nhiệm nội dung khoa học giáo trình, chịu đạo mặt chun mơn chủ biên đồng chủ biên Hội đồng Khoa học-Đào tạo Khoa trình biên soạn giáo trình quyền tác giả theo quy định hành Nhà nƣớc; b) Tác giả có nghĩa vụ tuân thủ phân công công việc chủ biên, đảm bảo trung thực làm việc khoa học phần đƣợc phân công viết, đảm bảo thực tiến độ thời gian, sử dụng ngôn ngữ, văn phong,… thống chung tồn giáo trình, thực biểu theo đa số Quyền lợi: a) Tác giả đƣợc hƣởng chế độ nhuận bút, quyền tác giả theo quy định hành Nhà nƣớc; b) Tác giả đƣợc ƣu tiên khai thác tài liệu, sở liệu loại sở giáo dục đại học; c) Tác giả đƣợc quyền góp ý cấu trúc, nội dung phần khơng đƣợc phân cơng viết giáo trình nhƣng phải tuân thủ định chủ biên đồng chủ biên Điều 11 Tổ chức thẩm định giáo trình Hiệu trƣởng định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình để thẩm định giáo trình Số lƣợng thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình Hiệu trƣởng định, có Chủ tịch Hội đồng, phản biện, ủy viên thƣ ký ủy viên Tham gia Hội đồng thẩm định giáo trình phải có 02 thành viên ngồi trƣờng, đại diện cho đơn vị sử dụng lao động 99 Thành viên Hội đồng thẩm định phải ngƣời có chun mơn phù hợp với nội dung giáo trình, nhà khoa học có trình độ chun mơn cao, có uy tín kinh nghiệm giảng dạy đại học Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định đề xuất với chủ biên/đồng chủ biên cá nhân nhà khoa học tham gia biên soạn giáo trình xem xét, chỉnh sửa, hồn thiện giáo trình Hội đồng mời số thành viên đại biểu Hội đồng tham dự phiên họp thẩm định Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thẩm định giáo trình Hiệu trƣởng quy định văn Chư ng III LỰA CHỌN VÀ DUYỆT GIÁO TRÌNH Điều 12 Tổ chức lựa chọn, duyệt giáo trình Các sở giáo dục đại học khơng đủ điều kiện tổ chức biên soạn giáo trình Hiệu trƣởng tổ chức lựa chọn, duyệt giáo trình phù hợp với chƣơng trình trình đào tạo để làm tài liệu giảng dạy, học tập thức Điều 13 Quy trình lựa chọn, duyệt giáo trình Hội đồng Khoa học-Đào tạo Khoa đề xuất danh mục giáo trình cần đƣa vào giảng dạy, học tập theo chƣơng trình đào tạo để trình Hiệu trƣởng xem xét, tổ chức lựa chọn giáo trình phù hợp với chƣơng trình đào tạo Hiệu trƣởng thành lập Hội đồng lựa chọn giáo trình, duyệt danh mục giáo trình để đƣa vào sử dụng thức nhà trƣờng Căn ý kiến Hội đồng lựa chọn giáo trình, Hiệu trƣởng xem xét định chọn giáo trình lựa chọn để phục vụ giảng dạy, học tập Hiệu trƣởng có trách nhiệm xin phép chủ biên, tập thể tác giả cá nhân nhà khoa học sở đào tạo biên soạn giáo trình để đƣợc sử dụng giáo trình theo quy định pháp luật quyền tác giả quyền sở hữu trí tuệ 100 Hiệu trƣởng quy định số lƣợng thành viên hội đồng tổ chức hoạt động Hội đồng lựa chọn giáo trình văn Chư ng IV KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM Điều 14 Kiểm tra Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức kiểm tra trách nhiệm Thủ trƣởng sở giáo dục đại học công tác đạo, tổ chức biên soạn, lựa chọn, duyệt thẩm định giáo trình đơn vị theo quy định Điều 15 Khen thưởng Các sở giáo dục đại học, cá nhân thực tốt Thông tƣ này, có nhiều đóng góp việc tổ chức, tham gia biên soạn, nâng cao chất lƣợng giáo trình đƣợc xét khen thƣởng theo quy định luật thi đua, khen thƣởng Điều 16 Xử lý khiếu nại Trong trình sử dụng giáo trình, xảy khiếu nại quyền, nội dung khoa học Thủ trƣởng sở giáo dục đại học xem xét xử lý theo quy định hành KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Bùi Văn Ga ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH GIÁO TRÌNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH 41 2.1 Tổng quan Trƣờng Đại học Y khoa Vinh 41 2.2 Thực trạng hoạt động liên kết xuất sách giáo trình trƣờng đại học. .. TRẠNG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH GIÁO TRÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ nhà trường Trƣờng Đại học Y khoa Vinh đƣợc... ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH GIÁO TRÌNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH 1.1 Khái niệm xuất bản, sách giáo trình liên kết xuất 1.2 Sự cần thiết hình thức liên kết xuất sách giáo trình 24 Chƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động liên kết xuất bản sách giáo trình tại trường đại học y khoa vinh hiện nay , Hoạt động liên kết xuất bản sách giáo trình tại trường đại học y khoa vinh hiện nay