0

Quản lý cán bộ đoàn cấp xã ở tỉnh đắk lắk hiện nay

107 10 0
  • Quản lý cán bộ đoàn cấp xã ở tỉnh đắk lắk hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN HỒNG TIẾN QUẢN LÝ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Đắk Lắk - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN HỒNG TIẾN QUẢN LÝ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Xuân Học Đắk Lắk - 2016 Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi trực tiếp thực Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, tơi xin chịu trách nhiệm tính xác thực nội dung luận văn Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Hồng Tiến DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban Chấp hành BTV Ban Thƣờng vụ CNH Cơng nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa HTCT Hệ thống trị MTTQ Mặt trận Tổ quốc LHTN Liên hiệp niên UBND Ủy ban nhân dân TNCS Thanh niên cộng sản TW Trung ƣơng DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể trình độ chun mơn cán Đồn chuyên trách cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2015 40 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể loại hình đào tạo chun mơn cán Đoàn chuyên trách cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2015 41 Bảng 2.1: Bảng thống kê số lƣ ng, trình độ cán Đồn cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk 42 Bảng 2.2: Đánh giá đoàn viên, niên đối cán đoàn cấp xã 52 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: QUẢN LÝ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP XÃ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trị quản lý cán Đồn cấp xã 1.2 Nguyên tắc, nội dung, phƣơng thức quản lý cán Đoàn cấp xã 22 Chƣơng 2: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 37 2.1 Những yếu tố tác động đến quản lý cán đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk 37 2.2 Thực trạng quản lý cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk 42 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐẮK LẮK 69 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý đội ngũ cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk 69 3.2 Một số giải pháp tăng cƣờng quản lý cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk 73 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đồn Thanh niên cộng sản TNCS Hồ Chí Minh trƣờng học xã hội chủ nghĩa niên, đội dự bị tin cậy Đảng, nguồn cung cấp lực lƣ ng trẻ cho Đảng Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X xác định: “Xây dựng Đồn phận quan trọng công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trước bước” Cơng đổi Đảng ta khởi xƣớng lãnh đạo qua 30 năm đạt đƣ c thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tiếp tục khẳng định lãnh đạo đắn Đảng nhân tố hàng đầu định thắng l i cách mạng Việt Nam Thắng l i to lớn đƣờng lối đắn Đảng nỗ lực phấn đấu toàn Đảng, toàn dân tồn qn, có đóng góp phần đội ngũ cán Đồn cấp Có đƣ c đóng góp đáng kể vào thành tựu cơng đổi nhờ vào trình độ, lực cơng tác đội ngũ cán Đồn bƣớc đƣ c nâng lên với tiến trình cơng đổi mới, tiến nhờ quan tâm cấp ủy Đảng, quyền quan chức việc quản lý cán Đoàn tất khâu nhƣ: xác định tiêu chuẩn, quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, luân chuyển; quản lý, đánh giá, tuyển dụng, đề bạt, sử dụng cán bộ; kiểm tra, giám sát, khen thƣởng, kỷ luật cán chế độ, sách cán Về bản, đội ngũ cán Đoàn bƣớc đáp ứng tiêu chuẩn theo quy chế cán Đồn Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành với 152 xã, 20 phƣờng, 12 thị trấn; 2.470 buôn, thôn, tổ dân phố; 608 buôn đồng bào dân tộc thiểu số chỗ Đội ngũ cán Đoàn chuyên trách tuyến xã, phƣờng, thị trấn địa bàn tỉnh đƣ c hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều hạn chế chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ công tác Bên cạnh thuận l i, cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi tỉnh, cấp sở gặp khơng khó khăn, trở ngại, là: Cơng tác đồn kết tập h p niên, niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo giai đoạn gặp nhiều khó khăn; diễn biến phức tạp tình hình an ninh, trị nƣớc quốc tế ảnh hƣởng không nhỏ đến tƣ tƣởng đoàn viên, niên; quan tâm tạo điều kiện số cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, luân chuyển; công tác quản lý, đánh giá, tuyển dụng, đề bạt, sử dụng cán Đồn; cơng tác kiểm tra, giám sát, khen thƣởng, kỷ luật chế độ sách cán đồn xã, phƣờng, thị trấn đôi lúc chƣa đƣ c quan tâm mức, từ đó, dẫn đến chất lƣ ng cán Đoàn xã vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa cịn thấp Ngồi ra, việc bố trí cán ngƣời dân tộc thiểu số xã vùng đồng bào dân tộc chƣa đảm bảo; trình độ cán Đoàn cấp xã chƣa đáp ứng đƣ c yêu cầu giai đoạn nay, có đồng chí chƣa đƣ c đào tạo chun mơn, nghiệp vụ, lực lãnh đạo cịn nhiều hạn chế, vậy, thiếu hụt cán có lực, cán Đoàn lớn tuổi so với quy định chƣa bố trí đƣ c sang vị trí khác; chế độ sách cho đội ngũ cán Đồn cịn thấp so với mức sống nay, lƣơng không đảm bảo chi trả cho sống thân gia đình nên phần ảnh hƣởng đến tƣ tƣởng cán Đồn, từ dẫn đến nhiều đồng chí chƣa thật yên tâm công tác Nhận thức đƣ c điều đó, năm qua, cấp ủy Đảng địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều cố gắng công tác quản lý cán Đồn nói chung, quản lý cán Đồn xã, phƣờng, thị trấn nói riêng Nhờ đó, cơng tác quản lý cán Đoàn đƣ c đổi bƣớc, cơng tác xác định tiêu chuẩn cán đồn đƣ c cụ thể hóa quy định Tỉnh ủy, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng đƣ c quan tâm, cán đoàn hết tuổi đƣ c luân chuyển; công tác quản lý tƣơng đối chặt chẽ hơn, hàng năm cán Đoàn đƣ c đánh giá theo quy định, công tác tuyển dụng, đề bạt bƣớc thực quy trình… Tuy nhiên, cơng tác quản lý cán Đồn cịn hạn chế, chƣa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn nay, việc quy hoạch đƣ c thực nhƣng chƣa đảm bảo, công tác tuyển dụng nhiều vấn đề bất cập, việc luân chuyển cán đoàn lớn tuổi chƣa đƣ c thực tốt nên chƣa tạo yên tâm cho cán đoàn cống hiến, việc xác định tiêu chuẩn cho cán đoàn đƣ c Tỉnh ủy cụ thể hóa nhƣng số địa phƣơng chƣa thực tốt… Vì vậy, trƣớc u cầu cơng đổi đất nƣớc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa phƣơng, việc tăng cƣờng giải pháp quản lý cán Đồn nói chung, quản lý cán Đoàn xã, phƣờng, thị trấn địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng nhu cầu thiết góp phần quan trọng vào việc giải tồn tại, hạn chế nêu Để góp phần giải vấn đề thiết nêu trên, chọn đề tài luận văn thạc sĩ: “Quản lý cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk nay” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý cán vấn đề quan trọng, giai đoạn nay, thu hút quan tâm nghiên cứu nhà lãnh đạo, nhà khoa học nƣớc Kết nghiên cứu cơng trình khoa học đƣ c thể luận văn, luận án, đề tài, hội thảo khoa học, cơng trình khoa học đƣ c đăng tải sách, tạp chí Tiêu biểu cơng trình khoa học sau đây: - Đề tài tốt nghiệp KTN-96-02, Trần Văn Miều 1996 , Mô hình tổ chức hoạt động Đồn TNCS Hồ Chí Minh sở 86 cán lãnh đạo quản lý, tiến hành điều động, luân chuyển cán Đoàn cấp xã, cấp ủy cần thống đạo tốt nội dung sau: - Trƣớc hết phải thực đổi nhận thức, hành động cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn niên, cán bộ, đảng viên mục đính ý nghĩa, tầm quan trọng việc điều động, luân chuyển; triển khai, thực phải có thống nhất, kiên quyết, đạo chặt chẽ, thận trọng cấp ủy Đảng cấp huyện xã; phải chuẩn bị kỹ lƣỡng, bảo đảm công khai, dân chủ, đồng kết h p chặt chẽ khâu công tác cán bộ, công tác tƣ tƣởng với công tác tổ chức - Phải xác định rõ mục tiêu điều động, luân chuyển; thực điều động, luân chuyển ngƣời, vị trí, điều động, luân chuyển cán Đồn cấp xã quy hoạch, có triển vọng phát triển tốt hơn, đồng chí chuẩn bị hết tuổi theo quy định Quy chế cán Đoàn; phải vào lực, sở trƣờng cán đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ địa phƣơng để điều động, ln chuyển, bố trí cơng việc cho phù h p nhằm phát huy mặt mạnh cán bộ, giúp cho ngƣời cán đƣ c luân chuyển trƣởng thành, phát triển toàn diện - Thực điều động, luân chuyển kết h p với đào tạo, bồi dƣỡng cán Vì vậy, cán Đoàn cấp xã đƣ c điều động, luân chuyển phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tự giác chấp hành định tổ chức Các cấp ủy tổ chức Đoàn niên cấp huyện, xã phải có nhận xét, đánh giá trình độ, lực, khả phát triển, phẩm chất đạo đức cán nâng cao hiệu công tác điều động, luân chuyển 3.2.4 Củng cố kiện toàn quan đội ngũ cán làm cơng tác cán Cũng nhƣ u cầu địi hỏi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, trƣớc hết phải ngƣời Để có đội ngũ cán Đồn 87 cấp xã thích ứng với yêu cầu thời kỳ mới, yêu cầu khách quan đặt công tác cán Đảng tỉnh Đắk Lắk phải tiến hành củng cố, kiện tồn quan đội ngũ làm cơng tác cán từ tỉnh đến sở Đồng thời đổi chế sách, phƣơng thức, lề lối làm việc, đồng chí Bí thƣ cấp ủy phải chăm lo xây dựng, tổ chức đội ngũ ngƣời làm công tác cán bộ, nhƣ: Ban Tổ chức cấp ủy cấp, cán làm công tác Tổ chức Đổi nâng cao chất lƣ ng máy làm công tác tổ chức trƣớc hết phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ quan với ban, ngành, đoàn thể Xây dựng tiêu chuẩn chức trách lãnh đạo, chuyên viên, cán quan tổ chức, cán làm cơng tác tổ chức phải có đầy đủ phẩm chất đạo đức lực ngƣời lãnh đạo, quản lý, ngồi cịn cần số tiêu chuẩn đặc thù sau: - Ngƣời làm công tác cán phải ngƣời có lịch sử sạch, rõ ràng, có phẩm chất trị, đạo đức tốt; có quan điểm, kiến riêng; làm việc thận trọng chắn; cơng tâm, trung thực, sáng; có kinh nghiệm làm cơng tác cán - Có lĩnh trị vững vàng, am hiểu chun mơn, nghiệp vụ, có tính đốn cao, dám làm dám chịu trách nhiệm; biết lắng nghe ý kiến khác tìm đƣ c ý kiến tích cực, đắn cơng tác cán - Nắm tình hình đội ngũ cán địa phƣơng, có khả tƣ độc lập, phân tích tổng h p dự đốn tình hình xác; có khả tham mƣu có hiệu định, quy chế, quy trình, quy định, hƣớng dẫn Đảng công tác cán cho phù h p với tình hình địa phƣơng - Cấp ủy cấp cần có quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, bồi dƣỡng cán làm công tác tổ chức, thƣờng xuyên đạo cải tiến lề lối 88 làm việc quan làm công tác tổ chức cán nhằm đảm bảo việc nắm thông tin, giải thủ tục công tác cán quy trình, ngun tắc, xong phải đảm bảo xác, kịp thời 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác khen thưởng kỷ luật cán Đồn cấp xã * Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát cấp ủy cán Đoàn cấp xã Cán Đoàn cấp xã cán cơng chức cấp xã, đảng viên, cơng tác kiểm tra, giám sát cán nói chung, cán Đồn cấp xã nói riêng công việc quan trọng cấp ủy huyện, sở quan tổ chức cán bộ, Ủy ban kiểm tra cấp huyện, xã Đây hoạt động nhằm nắm thông tin, diễn biến tƣ tƣởng, hoạt động cán Đoàn cấp xã, giúp phát vấn đề nảy sinh, kịp thời điều chỉnh làm cho cán Đoàn cấp xã hoạt động hƣớng, nguyên tắc, quy định Để giữ gìn nâng cao chất lƣ ng đội ngũ cán Đoàn cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phải tăng cƣờng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán theo phƣơng châm, quy trình thống sau: - Cấp ủy cấp tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trƣơng, đƣờng lối, quy định công tác kiểm tra, giám sát Đảng tới tồn thể cán nói chung cán Đồn cấp xã nói riêng - Tăng cƣờng lãnh đạo Đảng hoạt động kiểm tra, giám sát Cấp ủy đảng cấp lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, đề chủ trƣơng, nghị quyết, chƣơng trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cán cấp xã có đội ngũ cán Đồn giai đoạn định - Các hoạt động cán Đoàn cấp xã phải đƣ c kiểm tra, giám sát theo kế hoạch thƣờng xuyên, định kỳ đột xuất; kiểm tra phải có kết luận cụ thể, rõ ràng, phải đạt đƣ c mục đích nâng cao chất lƣ ng cán sở 89 - Việc kiểm tra, giám sát cán Đồn sở phải trọng tính kịp thời, tính tồn diện, trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống, kết thực nhiệm vụ công tác đƣ c giao, chế độ sinh hoạt, học tập, rèn luyện, tác phong, lê lối làm việc v.v.; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng, chi bộ, đặc biệt việc kiểm tra đảng viên chấp hành đảng viên - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣ ng hoạt động công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tăng cƣờng phối h p để thực nhiệm vụ, củng cố, kiện toàn Ủy ban kiểm tra theo hƣớng tinh gọn, hoạt động hiệu * Phát huy vai trị giám sát hệ thống trị Mặt trận Tổ quốc, tổ chức Đoàn niên cán Đoàn cấp xã Thực giám sát Mặt trận Tổ quốc, tổ chức Đoàn niên giúp cho cấp ủy, quyền sở nắm tình hình cán Đồn cấp xã phẩm chất trị, đạo đức lối sống, phong cách, quan hệ với đoàn viên, quần chúng nhân dân Trên sở đó, có hƣớng bồi dƣỡng, bố trí, sử dụng cán Đồn tốt hơn, phịng ngừa, ngăn chặn kịp thời biểu quan liêu, "quan đoàn", thiếu trách nhiệm với đồn viên, niên, góp phần xây dựng đội ngũ cán Đồn ln tâm huyết, có trách nhiệm với nhiệm vụ đƣ c giao Để phát huy vai trò giám sát Mặt trận Tổ quốc, tổ chức Đoàn cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy Đảng, quyền từ tỉnh đến sở phải tập trung đạo thực tốt nội dung sau: -Triển khai, quán triệt, phổ biến đầy đủ Nghị liên tịch số 05/2005/NQLT - CP-UBMTTQVN; Quy chế 289-QC/TW Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Quy chế cán Đoàn; Quyết định số 217 Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Quy chế giám sát, phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân; Quy chế dân chủ sở đến cán bộ, 90 công chức, đảng viên đội ngũ cán đoàn cấp xã đoàn viên niên - Tăng cƣờng lãnh đạo chặt chẽ, tạo điều kiện thuận l i cho Mặt trận Tổ quốc Đoàn Thanh niên phát huy dân chủ, thực hiệu nghị địa phƣơng Trong trình thực phải thận trọng, làm bƣớc vững chắc, bảo đảm dân chủ, khách quan, xác, tránh tƣ tƣởng cực đoan, bè phái, cục bộ, tránh hình thức, qua loa chiếu lệ, hiểu Phải trọng công tác tƣ tƣởng, nâng cao nhận thức, tính gƣơng mẫu thực đội ngũ cán Đoàn, đảm bảo giữ vững đoàn kết,ổn định, lắng nghe ý kiến đoàn viên, niên quần chúng nhân dân - Kịp thời xem xét giải triệt để kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc tổ chức Đoàn Thanh niên vi phạm cán Đoàn quan tổ chức làm công tác tham mƣu cơng tác quản lý cán Đồn; xem phán ảnh MTTQ, Đoàn Thanh niên nhân dân nguồn thơng tin quan trọng, góp phần rà soát kỹ, đánh giá đội ngũ cán Đồn cấp xã, qua giúp làm tốt cơng tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, bố trí, sử dụng bổ nhiệm cán Đoàn, tránh bị động nâng cao hiệu quản lý cán Đoàn cấp xã trân địa bàn tỉnh Đắk Lắk * Tăng cường công tác khen thưởng kỷ luật cán Đoàn cấp xã Thi đua khen thƣởng kỷ luật nội dung quan trọng công tác quản lý cán Vì vậy, cấp ủy Đảng, quyền, tổ chức Đoàn Thanh niên, quan chức làm cơng tác quản lý cán Đồn cấp xã phải triển khai thực nghiêm túc, chặt chẽ, quy trình, quy định xét khen thƣởng kỷ luật cán bộ, cách thức quản lý trực tiếp, vừa quản lý gián tiếp tác động đến ý thức rèn luyện, phấn đấu cán Đoàn, đồng thời cảnh báo họ tránh sai phạm thực chức trách, nhiệm vụ đƣ c 91 giao Cán có thành tích xuất sắc phải đƣ c động viên, khen thƣởng kịp thời theo quy định pháp luật; cán có thành tích đƣ c xem xét nâng lƣơng trƣớc thời hạn, đƣ c ƣu tiên xem xét đề bạt, bổ nhiệm quy hoạch vào chức vụ cao hơn, đƣ c khen thƣởng vật chất, đƣ c bình xét danh hiệu thi đua, tơn vinh, biểu dƣơng trƣớc tập thể, v.v Ngoài quy định khen thƣởng Đảng, Nhà nƣớc, tỉnh sở cần có chế khen thƣởng phù h p hơn, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng đội ngũ cán Đoàn cấp xã Đối với cán Đồn khơng hồn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, quy định Đảng, tổ chức Đồn tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải xử lý kỷ luật nghiêm minh Cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn niên cấp cần bám sát quy định, hƣớng dẫn Trung ƣơng quy định pháp luật để xây dựng chế tài thống xử lý kỷ luật Đảng tổ chức chức Đồn nhằm bảo đảm tơn nghiêm, cơng khai xác bình đảng với cán Tiểu kết chƣơng Quán triệt, chủ trƣơng, đƣờng lối, sách Đảng pháp luật nhà nƣớc cán bộ, sở đánh giá thực trạng cơng tác quản lý đội ngũ cán Đồn cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tác giả mạnh dạn đề xuất phƣơng hƣớng hệ thống giải pháp tăng cƣờng quán lý đội ngũ cán Đoàn cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk Hệ thống giải pháp có mối quan hệ mật thiết với nhau, vậy, trình thực phải tiến hành cách đồng Thực tốt hệ thông giải pháp này, chắn năm tới tỉnh Đắk Lắk có đội ngũ cán Đồn cấp xã đảm bảo trình độ chun mơn, có lực cơng tác, h p lý cấu, có kỹ năng, nghiệp vụ, từ giúp cho xây dựng tổ chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã ngày vững mạnh, qua giúp xây dựng hệ thống trị sở vững mạnh tồn diện 92 KẾT LUẬN Trong nghiệp đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, Đảng Nhà nƣớc ta trọng đến công tác xây dựng quản lý cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao giai đoạn Trong đó, xây dựng đội ngũ cán có đức, có tài, có lực, kiến thức để đƣa đất nƣớc vững vàng tiến lên, góp phần thực thắng l i mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Thời gian qua, cấp ủy Đảng, quyền tỉnh Đắk Lắk từ tỉnh đến sở nhận thức đắn vai trò quan trọng cơng tác cán bộ, từ quan tâm lãnh đạo tạo chuyển biến rõ nét công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, việc quản lý cán Đoàn cấp xã, từ góp phần giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống lực cơng tác, giúp cán Đồn cấp xã đƣ c rèn luyện, thử thách thực tiễn bƣớc trƣởng thành, trở thành lực lƣ ng hệ thống trị, trung tâm tập h p, đồn kết thiếu nhi sở; nịng cốt lãnh đạo, dẫn dắt phong trào thiếu nhi sở, góp phần quan trọng việc xây dựng hệ thống trị sở Tuy nhiên, cơng tác quản lý cán Đoàn cấp xã chƣa đáp ứng đƣ c địi hỏi tình hình mới, bộc lộ số hạn chế, khuyết điểm Những yếu kém, khuyết điểm nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan nhƣ: số cấp ủy Đảng nhận thức chƣa đầy đủ vị trí, vai trị, tầm quan trọng cơng tác quản lý cán Đoàn nên nội dung, phƣơng thức quản lý chƣa phù h p; Chính quyền, MTTQ, tổ chức Đồn niên chƣa tích cực tham gia quản lý cán Đồn cấp xã, coi cơng tác quản lý cán quan chuyên môn làm công tác cán bộ; việc tổ chức để cán bộ, đảng viên giám sát, quản lý cán Đoàn cấp xã số nơi chƣa đƣ c thực thƣờng xuyên; cịn số cán đồn cấp xã trình độ chuyên môn chƣa đảm bảo, kỹ nghiệp vụ cơng tác đồn cịn yếu, chƣa nhiệt tình với công việc đƣ c giao… 93 Trên sở luận điểm Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng, quy định Nhà nƣớc quản lý cán dựa sở đánh giá chất lƣ ng cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk từ năm 2012 đến Tác giả sâu phân tích, làm rõ ƣu điểm, khuyết điểm, hạn chế quản lý cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk; tìm nguyên nhân đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng quản lý đội ngũ cán Đoàn cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quản lý cán Đoàn cấp xã giai đoạn nhiệm vụ quan trọng công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ hệ thống trị Việc làm rõ sở lý luận quản lý cán Đoàn cấp xã xác định phƣơng hƣớng giải pháp quản lý cán Đoàn cấp xã nhiệm vụ trực tiếp, thƣờng xuyên cấp ủy Đảng cấp, ngành chức năng, tổ chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh,… Song, dù có cố gắng đáng kể thân, nhƣng trình nghiên cứu, vấn đề mẻ tỉnh kết bƣớc đầu trình nghiên cứu vấn đề Nhƣng thực tế, tỉnh cần có nghiên cứu với nhiều góc độ, khía cạnh khác đầy đủ Chính vậy, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đƣ c dẫn góp ý q thầy, cơ, nhà nghiên cứu, đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện sở, tổ chức Đoàn Thanh niên cấp bạn bè đồng nghiệp để đề tài luận văn đƣ c hồn chỉnh, qua góp phần nhỏ bé vào trình quản lý đội ngũ cán cấp xã nói chung, quản lý đội ngũ cán Đồn cấp xã tỉnh Đắk Lắk nói riêng, giúp xây dựng tổ chức Đoàn niên sở vững mạnh, đóng góp vào việc thực thành công công đổi đất nƣớc, xây dựng quê hƣơng Đắk Lắk ngày giàu mạnh, văn minh./ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng 2010 , Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010, ban hành Quy chế Cán Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hà Nội Ban Chấp hành Tỉnh Đồn Đắk Lắk 2009 , Chương trình hành động số 15-CTr/TĐTN ngày 25/02/2009, việc nâng cao chất lượng tổ chức sở Đoàn, trọng tâm sở trung bình, yếu địa bàn dân cư Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk 2012 , Kế hoạch số 15 KH/TĐTN ngày 14/3/2012, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý Đồn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2017 Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk 2014 , Báo cáo sơ kết năm triển khai thực Quy chế cán Đoàn Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đắk Lắk 2015 , Báo cáo kết nhiệm Nghị Đại hội Đồn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, 2012 - 2017 Ban Thƣờng vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk 2012 , Kế hoạch số 15 KH/TĐTN, ngày 14/3/2012, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 – 2017 Ban Thƣờng vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk 2014 , Kế hoạch số 53a KH/TĐTNBTC ngày 20/01/2014, việc tham gia thực chương trình phát triển niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2020 Ban Thƣờng vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk 2014 , Nghị số 36 NQ/TĐTNBTC ngày 11/02/2014, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2017 95 Ban Thƣờng vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk 2015 , Báo cáo số 14-BC/TĐTN, ngày 27/5/2015, Báo cáo đánh giá nửa nhiệm kỳ 2012 - 2017 10 Ban Thƣờng vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk 2015 , Báo cáo số 29-BC/TĐTN, ngày 12/8/2015, Báo cáo đánh giá công tác quy hoạch, luân chuyển cán Đoàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015 11 Ban Thƣờng vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk 2015 , Báo cáo số 34-BC/TĐTN, ngày 12/12/2015, Báo cáo công tác Đoàn phong trào thiếu nhi năm 2015 12 Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk 2012 , Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 01/02/2012, việc xây dựng quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020) 13 Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk 2012 , Quyết định số 397-QĐ/TU ngày 04/01/2012, việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán 14 Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk 2012 , Quyết định số 398-QĐ/TU ngày 04/01/2012, việc ban hành phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm giới thiệu cán ứng cử 15 Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đồn TNCS Hồ Chí Minh 2013 , Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013, việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực lề lối công tác cán Đoàn 16 Ban Tổ chức Trung ƣơng - Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đồn TNCS Hồ Chí Minh (2001), Hướng dẫn liên tịch chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy biên chế quan chun trách Đồn TNCS Hồ Chí Minh địa phương, Hà Nội 17 Ban Tổ chức Trung ƣơng - Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đồn TNCS Hồ Chí Minh (2004), Một số văn cơng tác cán đoàn thời kỳ đổi mới, Nxb, Thanh niên, Hà Nội 18 Chính phủ 2003 , Nghị định 121/2003/NĐ- CP ngày 21/10/2003, “về chế độ sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn” 96 19 Chính phủ 2009 , Nghị định 92/2009/NĐ- CP ngày 22/10/2009, “về chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã” 20 Chính phủ 2013 , Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013, “về sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 92, ngày 22/10/2009 chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã” 21 Chính phủ 2014 , Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, “về sách tinh giản biên chế” 22 Chính phủ 2015 , Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, “về Quy định tiền lương tăng thêm cán bộ, công chức, viên chức người hưởng lương lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống” 23 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk 2012 , Niên giám thống kê 2012 24 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk 2013 , Niên giám thống kê 2013 25 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk 2014 , Niên giám thống kê 2014 27 PGS, TS Hoàng Đình Cúc 2007 , “Xây dựng, củng cố giới quan khoa học cho niên, sinh viên nước ta nay”, Tạp chí Lý luận trị, Hà Nội 26 Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk www.daklak.gov.vn) 28 Đặng Gia Duẩn (2015), Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng cán đoàn chuyên trách cấp xã địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Lắk 29 Đảng tỉnh Đắk Lắk 2015 , Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đắk Lắk 30 Đảng Cộng sản Việt Nam 1997 , Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH Trung 97 ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam 2005 , Văn kiện Đảng công tác Thanh niên, tập 1, Nxb Thanh niên Hà Nội 32 Đảng Cộng sản Việt Nam 2007 , Văn kiện Đảng công tác Thanh niên, tập 2, Nxb Thanh niên, Hà Nội 33 Đảng Cộng sản Việt Nam 2008 , Nghị Hội nghị lần thứ BCH Trung ương Đảng khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 , Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội 36 Đảng cộng sản Việt Nam 2016 , Báo cáo Tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi (1986 - 2016), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 TS Dƣơng Tự Đam 2005 , Đổi lãnh đạo Đảng cơng tác niên nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 38 Doãn Đức Hảo 2009 , Xây dựng đội ngũ cán Đoàn sở nay, Luận văn Thạc sĩ Chính trị học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 39 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk 2010 , Nghị số 33/2010/NQ-HĐND, ngày 10/12/2010, “về Quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố sinh hoạt phí số chức danh cán sở” 40 Nguyễn Thị Hà, Trƣởng Ban Tổ chức Trung ƣơng Đoàn 2003 , Kỷ yếu hội thảo khoa học cơng tác cán Đồn thời kỳ 98 41 TS Lê Văn Hòe 2002 , "Các giải pháp đổi hoạt động hệ thống trị tỉnh miền núi", Đề tài độc lập cấp nhà nƣớc, Hà Nội 42 Trần Thị Mai Huyền 2006 , Tìm hiểu thực trạng giải pháp đội ngũ cán Đồn sở, cơng tác tổ chức địa bàn huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La, Tiểu luận tốt nghiệp K39C, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 43 Vũ Trọng Kim 1999 , Quản lý nhà nước công tác niên thời kỳ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Trần Văn Miều 1996 , “Mơ hình tổ chức hoạt động Đồn TNCS Hồ Chí Minh sở”, Đề tài KTN-96-02 45 Hồ Chí Minh tồn tập 2000 , tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Phạm Đình Nghiệp 1993 , Xác định cấu, tiêu chuẩn sách đội ngũ cán Đồn - Hội điều kiện cơng đổi mới, Báo cáo khoa học Trƣờng cán Thanh thiếu nhi Trung ƣơng 47 Phạm Đình Nghiệp chủ nhiệm , Trần Đức Trạch, Nguyễn Văn Thanh (1993), Xác định cấu, tiêu chuẩn sách đội ngũ cán Đoàn, Hội Liên hiệp niên, Hội Sinh viên Việt Nam tình hình mới, Viện Nghiên cứu Thanh niên - Trung ƣơng Đồn TNCS Hồ Chí Minh, Hà Nội 48 PGS, TS Đỗ Ngọc Ninh 2015 , Đổi phương thức lãnh đạo Đảng điều kiện mới, giảng môn Đảng lãnh đạo hệ thống trị, lớp cao học Quản lý xã hội K20 Tây Nguyên, Học viện Báo chí Tuyên truyền 49 Nguyễn thị Tú Oanh 1999 , Phát huy nguồn lực niên nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội 50 TS Thang Văn Phúc TS Chu Văn Thành đồng chủ biên 2000 , Chính quyền cấp xã quản lý nhà nước cấp xã, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nƣớc, Ban Tổ chức Cán phủ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 99 51 Quốc hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2005 , Luật Thanh niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội 52 Quốc hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Cán bộ, công chức, Hà Nội 53 TS Nguyễn Văn Sáu GS Hồ Văn Thông chủ biên 2003 , Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 Ths Phạm Đức Thăng 2001 , "Mấy suy nghĩ việc củng cố tổ chức Đảng quyền cấp xã nay", Thơng tin Chính trị học, số 55 GS Hồ Văn Thơng 1991 "Tình hình tổ chức trị nông thôn nước ta" đƣ c in sách "Kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam ngày nay", tập 2, Nxb Tƣ tƣởng văn hóa, Hà Nội 56 TS Nguyễn Vũ Tiến 2009 , Giáo trình Khoa học quản lý, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 57 TS Nguyễn Vũ Tiến 2010 , Lý thuyết chung quản lý xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 58 PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, PGS, TS Phạm Xuân Mỹ 2014 , Giáo trình Lịch sử tư tưởng quản lý, Khoa Nhà nƣớc Pháp luật, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 59 Văn Tùng 2001 , Một số vấn đề cơng tác niên thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Thanh niên, Hà Nội 60 Trung ƣơng Đồn TNCS Hồ Chí Minh 2003 , Cơng tác Đồn kết tập hợp niên vùng tơn giáo, dân tộc, Nxb Thanh niên, Hà Nội 61 Trung ƣơng Đồn TNCS Hồ Chí Minh 2013 , Điều lệ Đoàn Hướng dẫn thực Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nxb Thanh niên, Hà Nội 62 Trung ƣơng Đồn TNCS Hồ Chí Minh 2013 , Nghị Đại hội Đoàn 100 toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Nxb Thanh niên, Hà Nội 63 Bùi Quang Trịnh Bùi Thị Tuyết Khanh 2000), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 64 UBND tỉnh BCH Đồn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk 2013 , Quy chế phối hợp số 05/QCPH-UBND-TĐTN ngày 7/3/2013, Về phối hợp cơng tác UBND tỉnh BCH Đồn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk ... đến quản lý cán đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk 37 2.2 Thực trạng quản lý cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk 42 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐẮK LẮK... 2.2 Thực trạng quản lý cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk 2.2 Ưu điểm, hạn chế công tác quản lý cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk 2.2.1.1 Ưu điểm công tác quản lý cán Đoàn cấp xã tỉnh Đắk Lắk * Xây dựng,... trị quản lý cán Đồn cấp xã 1.2 Nguyên tắc, nội dung, phƣơng thức quản lý cán Đoàn cấp xã 22 Chƣơng 2: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý cán bộ đoàn cấp xã ở tỉnh đắk lắk hiện nay , Quản lý cán bộ đoàn cấp xã ở tỉnh đắk lắk hiện nay

Từ khóa liên quan