0

Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận hoàng mai thành phố hà nội hiện nay

130 3 0
  • Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận hoàng mai   thành phố hà nội hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN QUỐC HOAN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN QUỐC HOAN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành : Quan hệ công chúng Mã số : 60 3102 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lƣu Ngọc Tố Tâm HÀ NỘI - 2017 Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2017 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn hồn thành hướng dẫn khoa học TS Lưu Ngọc Tố Tâm Các tài liệu, số liệu trích dẫn sử du ̣ng luận văn hoàn toàn trung thực đáng tin cậy Các kết nêu luận văn không trùng lặp với cơng trình khoa ho ̣c công bố Hà Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Quốc Hoan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Hội đồng nhân dân quận – Bộ máy, chức nhiệm vụ, vai trò 1.2 Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận – Khái niệm, nội dung, hình thức 19 Chƣơng 2: TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY VÀ NGUYÊN NHÂN 36 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai 36 2.2 Thực trạng hoạt động giám sát Hội dồng nhân dân quận Hoàng Mai 39 Chƣơng 3: YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 72 3.1 Yêu cầu tăng cường hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 72 3.2 Những giải pháp tăng cường hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai giai đoạn 78 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Ở Việt Nam, Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng quyền làm chủ Nhân dân, Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương quan nhà nước cấp Hội đồng nhân dân định vấn đề địa phương luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp pháp luật địa phương việc thực nghị Hội đồng nhân dân Giám sát nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân nói chung Hội đồng nhân dân Quận nói riêng nhằm thực vai trò quan quyền lực nhà nước địa phương, bảo đảm nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Trong năm qua, hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Quận Hoàng Mai tiến hành nghiêm túc, trình tự, thủ tục theo quy định Luật Nội dung giám sát tồn diện, có trọng tâm, trọng điểm thời gian, tập trung vào lĩnh vực kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước, việc thi hành Hiến pháp, luật vấn đề mà thực tiễn sống đòi hỏi Qua giám sát phát số sai phạm việc thực chức nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức, cá nhân địa bàn Quận, làm rõ trách nhiệm quan, đơn vị việc thực quy định pháp luật, từ đưa kiến nghị, đề xuất quan, tổ chức, cá nhân chấn chỉnh, khắc phục thực Việc theo dõi, đôn đốc thực kiến nghị sau giám sát trọng, có tác động tích cực đến cơng tác lãnh đạo, đạo, quản lý, điều hành Quận, dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ, quan tâm, đánh giá cao, góp phần nâng cao vai trị, uy tín, chất lượng hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân Quận Tuy nhiên, thời gian qua thực tiễn hoạt động giám sát hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Quận Hoàng Mai bộc lộ mặt hạn chế, bất cập, phạm vi giám sát rộng , công tác giám sát chưa đều, chủ yếu Thường trực ban Hội đồng nhân dân tiến hành; việc tham gia hoạt động giám sát đại biểu hạn chế; bị động công tác phối hợp hoạt động giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, hoạt động giám sát theo kế hoạch, theo chuyên đề chung chung, chưa bắt kịp với địi hỏi tình hình nhiệm vụ, nội dung giám sát có lúc chưa sâu, chưa tập trung vào vấn đề xúc địa phương, vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm Kết luận Đồn giám sát đơi lúc cịn sơ sài, chưa nguyên, trọng tâm vấn đề đề cập… Cũng có trường hợp kết luận đồn giám sát chưa coi trọng, tiếp thu, khắc phục cịn hạn chế, việc đơn đốc, kiểm tra thực kiến nghị sau giám sát thiếu liệt, không liên tục, chưa sâu sát nên kiến nghị đề xuất đưa giải nào, mức độ đến đâu chưa Hội đồng nhân dân quan tâm nhiều, tồn tượng sau giám sát đâu lại vào đấy; Việc chất vấn kỳ họp Hội đồng nhân dân chưa quy kết trách nhiệm, chưa đưa giải pháp khắc phục, dẫn đến hệ mặt tiêu kế hoạch giám sát đáp ứng yêu cầu đề ra, mức độ đạt mục đích hoạt động giám sát hạn chế Xuất phát từ yêu cầu xúc lý luận thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài "Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội nay" làm luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Tổ chức Hội đồng nhân dân hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân từ trước đến nghiên cứu nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê Nin, lãnh tụ Đảng Nhà nước, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thể hội thảo khoa học, số luận án Tiến sĩ, Thạc sĩ, tác phẩm sách viết tạp chí Có thể chia cơng trình theo nhóm sau : 2.1 Đề tài khoa học - TS Trần Đình Đàm chủ nhiệm đề tài, quan chủ trì: Văn phịng Quốc hội , Giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh lĩnh vực đất đai, Mã số ĐTĐL 2008 T/08 - Trần Văn Tân, Năng lực định hiệu hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp xã địa bàn Tỉnh Quảng Nam , Đề tài khoa học cấp Tỉnh năm 2011 2.2 Sách - Mai Thị Chung, Nâng cao hiệu hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân, NXB Chính trị quốc gia, 2001 - Dương Quang Tùng, Bàn mơ hình tổ chức quyền địa phương, NXB Khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội, 2001 - Trịnh Đức Thảo, Bàn tiêu chí biện pháp đánh giá chất lượng hiệu hoạt động quan dân cử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 - Lê Minh Thông, Một số vấn đề tổ chức hoạt động máy Nhà nước CHXHCNVN, NXB Khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội, 2001 - Vũ Thư, Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2003 - Võ Khánh Vinh, Một số vấn đề chung hiệu việc nâng cao hiệu giám sát việc thực quyền lực Nhà nước, NXB công an nhân dân, Hà Nội, 2003 - Hà Thị Mai Hiên, Cơ chế kiểm tra giám sát Nhà nước pháp quyền XHCN, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2003 - Bùi Xuân Đức, Đổi mới, hoàn thiện máy nhà nước giai đoạn nay, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2004 - Đặng Đình Tân, Nhân dân giám sát quan dân cử Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB trị quốc gia Hà Nội, 2006 - Phạm Ngọc Kỳ, Quyền giám sát Hội đồng nhân dân kỹ giám sát bản, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2007 - Nguyễn Đăng Dung, Hội đồng nhân dân Nhà nước pháp quyền, NXB Tư pháp, 2012 2.3 Các luận án, luận văn - Bùi Huyền Mai, Đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ luật học, Viện Nhà nước pháp luật, 2004 - Hồ Thị Hưng, Nâng cao hiệu giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, 2006 - Đỗ Thị Phương, Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh Hải Dương , Luận văn thạc sĩ Luật học, 2009 - Nguyễn Nam Hà, Chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luận án tiến sĩ luật học Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội, 2011 - Nguyễn Hải Long, Hoàn thiện pháp luật hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân, Luận án Tiến sĩ Luật học, 2012 - Lê Thị Hương, Hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã Tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ Luật học, 2012 - Đào Thị Hồng Hạnh, Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân từ thực tiễn Tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ Luật học, 2014 - Nguyễn Thị Lợi, Tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân Tỉnh qua thực tiễn Tỉnh Nghệ An, Luận văn Thạc sĩ Luật học, 2014 - Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nâng cao hiệu giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh Đồng Tháp giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Chính trị học, 2015 - Phạm Thị Thảo, Giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh qua thực tiễn Tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ Luật học, 2015 - Nguyễn Kỳ Thanh, Nâng cao lực giám sát định ngân sách nhà nước Hội đồng nhân dân Tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, 2015 - Trịnh Đình Bá, Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân cấp Huyện từ thực tiễn Tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ Luật học, 2016 - Nguyễn Phú Bình, Giám sát Hội đồng nhân dân Phường, từ thực tiễn Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học, 2016 2.4 Các báo, viết - Nguyễn Quốc Tuấn, Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 6/2002 - Trương Đắc Linh, Tổ chức hoạt động ban Hội đồng nhân dân, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 2/3003 - Nguyễn Hoàng Anh, Tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã giai đoạn nay, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 5/2003 Phụ lục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CỦA HĐND QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ 2011 - 2016 (Theo Nghị Quyết số 35/2012/QH 13 Quốc Hội ) Tổng số ngƣời đƣợc lấy phiếu tín nhiệm Số ngƣời có 50 % tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao Số ngƣời có 50 % tổng số đại biểu đánh giá nhiệm cao Số ngƣời có 50 % tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp Ghi Kỳ họp năm 2013 Kỳ họp cuối năm 2014 Kỳ họp năm 2013 Kỳ họp cuối năm 2014 Kỳ họp năm 2013 Kỳ họp cuối năm 2014 Kỳ họp năm 2013 Kỳ họp cuối năm 2014 10 09 10 09 0 0 Phụ lục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG TIẾP CƠNG DÂN CỦA HĐND QUẬN HỒNG MAI NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Tỷ lệ đại biểu HĐND tiếp công dân ( % ) Số lƣợng ngƣời khiếu nại, tố cáo Tổng số kiến nghị tỷ lệ kiến nghị đƣợc giải Tháng 6/2016 Tổng số 10 68 44 96 52 103 61 98 56 47 57 37 Tỷ lệ giải Năm 2015 02 Tổng số kiến nghị Năm 2014 02 Cả nhiệm kỳ Tỷ lệ giải Năm 2013 03 Tháng 6/2016 Tổng số kiến nghị Tỷ lệ giải Năm 2012 02 Tổng số kiến nghị Tháng 6/2011 01 Tỷ lệ giải Tỷ lệ trung bình 96 Năm 2015 Tổng số kiến nghị Tháng 6/2016 100 Năm 2014 Tỷ lệ giải Năm 2015 95 Năm 2013 Tổng số kiến nghị Năm 2014 95 Năm 2012 Tỷ lệ giải Tổng số kiến nghị Năm 2013 90 Tỷ lệ giải Năm 2012 98 Tổng số kiến nghị Tháng 6/2011 100 Tháng 6/2011 92 449 60.3 Phụ lục 10 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ ĐƠN THƢ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA HĐND QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Số đơn khiếu nại, tố cáo Số đơn chuyển đến quan có thẩm quyền Số đơn thƣ đƣợc giải Ghi Tháng 6/2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tháng 6/2016 Cả nhiệm kỳ Tháng 6/2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tháng 6/2016 Cả nhiệm kỳ Tháng 6/2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tháng 6/2016 Cả nhiệm kỳ 13 11 52 13 11 52 12 10 46 Phụ lục 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2011 NHIỆM KỲ 2011 - 2016 ( Tính từ tháng đến tháng 12/2011 ) Hoạt động giám sát Thƣờng trực HĐND Ban KT - XH Giám sát chuyên đề - Giám sát đầu tư phát triển TMDV ( Đầu tư XD chợ dân sinh TTTM ) - Giám sát công tác quản lý đất đai, đô thị, TTXD - Giám sát công tác GPMB số công trình trọng điểm - Giám sát cơng tác chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp - Giám sát công tác đào tạo nghề, giải việc làm, giảm nghèo - Giám sát cơng tác phịng chống tệ nạn xã hội ( cơng tác phịng chống HTV-AIDS ) Ban pháp chế - Giám sát công tác thi hành pháp luật Thƣờng trực HĐND với ban - Giám sát thực tiêu nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH, thu chi ngân sách, công tác đầu tư xây dựng có dự án dân sinh xúc - Giám sát giải vấn đề dân sinh xúc, kiến nghị cử tri, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân Ghi Phụ lục 12 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2012 NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Hoạt động giám sát Thƣờng trực HĐND Ban KT - XH Ban pháp chế Thƣờng trực HĐND với ban Giám sát chuyên đề - Giám sát công tác đầu tư xây dựng quận - Giám sát kết thực phát triển TMDV, chợ dân sinh - Giám sát công tác GPMB số dự án trọng điểm - Giám sát công tác cấp GCN QSDĐ - Giám sát tình hình thu - chi học phí số khoản thu khác năm học - Giám sát cơng tác đảm bảo trật tự an tồn giao thông - Giám sát việc giải vấn đề dân sinh xúc, ý kiến, kiến nghị cử tri, công tác giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, phịng chống tham nhũng - Giám sát cơng tác cải cách hành - Giám sát tình hình đầu tư, hỗ trợ, chuyển đổi cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp vùng bãi Ghi Phụ lục 13 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2013 NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Hoạt động giám sát Giám sát chuyên đề Thƣờng trực HĐND - Giám sát công tác giải phóng mặt số dự án trọng điểm - Giám sát công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ - Giám sát tình hình thực dự án đầu tư xây dựng quận làm chủ đầu tư Ban KT - XH - Giám sát công tác VSMT, quản lý tuyến phố văn minh đô thị chuẩn bị 10 năm thành lập quận - Giám sát kết đầu tư xây dựng chợ, TTTM chuyển đổi cấu kinh tế NN Ban pháp chế - Giám sát việc thực năm kỷ cương hành Thƣờng trực HĐND với ban - Giám sát công tác quản lý thị trường, phịng chống bn lậu, gian lận thương mại bn bán hàng giả địa bàn Quận - Giám sát công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ - Giám sát việc quản lý thực quy hoạch đô thị địa bàn - Giám sát việc triển khai thực CCHC năm 2017, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 - Giám sát tình hình hoạt động đội tự quản địa bàn quận - Giám sát công tác tiếp dân, tiếp nhận giải đơn thư khiếu nại, tố cáo - Giám sát tình hình chấp hành pháp luật, hoạt động quan Tư pháp công tác Cải cách hành Ghi Phụ lục 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2014 NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Hoạt động giám sát Thƣờng trực HĐND Ban KT - XH Giám sát chuyên đề - Giám sát công tác xử lý vi phạm quản lý đất đai, TTXH, công tác phối hợp Quận, Phường với lực lượng quản lý TTXH Sở xây dựng - Giám sát việc triển khai thực năm trật tự văn minh đô thị, công tác VSMT, quản lý tuyến phố văn minh địa bàn - Giám sát công tác đào tạo nghề, giải việc làm, giảm nghèo, sửa chữa, xây nhà cho hộ nghèo, cơng tác phịng chống tệ nạn xã hội - Giám sát công tác quản lý thị trường, vệ sinh ATTP phòng chống dịch bệnh - Giám sát cơng tác an tồn thực phẩm trường học Ban pháp chế - Giám sát công tác cải cách hành chính, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí Thƣờng trực HĐND với ban - Giám sát tình hình thực tiến độ xây dựng TTTM chợ dân sinh - Giám sát công tác cấp GCN QSDĐ Ghi Phụ lục 15 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2015 NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Hoạt động giám sát Thƣờng trực HĐND Ban KT - XH Giám sát chuyên đề - Giám sát xử lý vi phạm quản lý đất đai, TTXH; công tác phối hợp Quận, Phường với lực lượng quản lý TTXH Sở xây dựng - Giám sát việc quản lý thực quy hoạch đô thị - Giám sát giải tồn công tác quản lý đất đai địa bàn theo văn số 2390/UBND-TNMT ngày 04/4/2013 UBND Thành phố Hà Nội - Giám sát tình hình, kết thực cấp GCN QSDĐ - Giám sát việc thực chế độ đối tượng sách xã hội, bảo trợ xã hội Tết nguyên đán - Giám sát việc tiếp tục thực " Năm trật tự văn minh đô thị " quản lý tuyến phố văn minh địa bàn - Giám sát công tác phịng chống bn lậu, bn bán hàng giả, gian lận thương mại; thực thị số 406/CT Thủ tướng Chính phủ cấm bn bán, tàng trữ, sử dụng pháp nổ dịp Tết nguyên đán - Giám sát giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Ban pháp chế Thƣờng trực HĐND với ban - Giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an tồn giao thơng - Giám sát việc thực chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 tiến độ triển khai giai đoạn Ghi Phụ lục 16 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2016 NHIỆM KỲ 2011 - 2016 ( Tính từ tháng 01 đến tháng 06/2016 ) Hoạt động giám sát Thƣờng trực HĐND Ban KT - XH Ban pháp chế Thƣờng trực HĐND với ban Giám sát chuyên đề - Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng - Tái giám sát việc quản lý thực quy hoạch đô thị địa bàn - Giám sát công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ - Giám sát việc thực chế độ đối tượng sách Tết nguyên đán - Giám sát công tác tuyển sinh; việc thu, quản lý sử dụng học phí khoản thu khác năm học 2016- 2017 số trường học công lập địa bàn - Giám sát kết giám sát việc thực chế độ sách, đào tạo nghề, giải việc làm, giảm nghèo - Giám sát việc thực “Năm trật tự văn minh đô thị đảm bảo trật tự an tồn giao thơng, giảm ùn tắc giao thông năm 2016” - Giám sát tình hình chấp hành pháp luật, hoạt động quan Tư pháp công tác Cải cách hành Ghi Phụ lục 17 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND QUẬN HỒNG MAI NHIỆM KỲ 2011 - 2016 ( Tính từ tháng 01 đến tháng 06/2016 ) Năm giám sát Số TT Lĩnh vực giám sát Giám sát việc giải vấn đề dân sinh xúc, ý kiến, kiến nghị cử tri, công tác giải khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng Giám sát việc thực tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách, công tác đầu tư xây dựng Giám sát công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất Giám sát công tác thi hành pháp luật, cơng tác cải cách hành chính, thực năm kỷ cương hành chính, hoạt động quan tư pháp cơng tác bầu cử Quốc hội khóa XIV Đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Giám sát công tác chuyển đổi cấu kinh tế nơng nghiệp, tình hình đầu tư xây dựng chợ dân sinh, trung tâm thương mại Giám sát công tác giải phóng mặt số cơng trình trọng điểm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cộng 01 01 01 01 01 05 01 01 01 0 03 01 02 01 01 01 06 01 01 02 01 02 07 02 02 01 01 01 07 01 01 01 0 03 02 0 01 01 04 01 02 01 01 02 07 Giám sát công tác đào tạo nghề, giải việc làm, giảm nghèo, sửa chữa xây nhà cho hộ nghèo, công tác phịng chống tệ nạn xã hội Giám sát cơng tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an tồn giao thơng, cơng tác vệ sinh mơi trường, tuyến phố văn minh đô thị Giám sát quản lý thực quy hoạch đô thị 0 01 01 01 03 10 Giám sát công tác quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phịng chống dịch bệnh, cơng tác phịng chống bn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, giám sát cơng tác an tồn thực phẩm trường học 0 01 02 01 04 11 12 13 Giám sát tình hình thu - chi học phí số khoản khác Giám sát việc thực chế độ đối tượng sách xã hội, bảo trợ xã hội tết nguyên đán Giám sát công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, công tác xử lý vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải tồn quản lý đất đai, công tác phối hợp Quận, Phường với lực lượng quản lý trật tự xây dựng Sở xây dựng 01 0 01 02 0 0 01 01 02 01 02 01 05 13 08 10 09 58 01 09 09 Phụ lục 18 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG, VÀ CƠ CẤU ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Tổng số đại biểu Cơ cấu đại biểu HĐND Tổng đầu nhiệm kỳ Bãi nhiệm quyền đại biểu Cho nhiệm vụ Từ trần 40 0 Bầu bổ xung Tổng số 40 Trình độ đại biểu HĐND Trình độ văn hóa Nữ 10 Ngồi Đảng 02 Tơn giáo 01 Dân tộc người Tự ứng cử Tái cử 0 Độ tuổi Trình độ chun mơn Lý luận trị Cấp I Cấp II Cấp III Trung cấp/ cao đẳng Đại học Trên Đại học Sơ cấp Trung cấp Cao cấp, cử nhân 0 40 01 21 18 07 33 Dưới 35 Từ 35 đến 50 Từ 50 đến 60 Trên 60 01 32 06 01 Phụ lục 19 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ CƠ CẤU THƢỜNG TRỰC HĐND QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Diễn biến thay đổi Đầu nhiệm kỳ Chức danh Chủ tịch Phó chủ tịch Phó chủ tịch Bí thư Phó bí thư Ủy viên thường vụ Đến Trình độ chuyên môn Quận ủy viên Chuyên trách Trung cấp Cao đẳng Đại học Thạc sĩ X X X X X X X X X Tiến sĩ Miễn nhiệm Từ trần Lý khác Bí thư Phó bí thư Ủy viên thường vụ Trình độ chun mơn Quận ủy viên Chun trách Trung cấp Cao đẳng Đại học X X X X X X Thạc sĩ X Tiến sĩ Phụ lục 20 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIỂU THỐNG KÊ CƠ CẤU CÁC BAN CỦA HĐND QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Cơ cấu Ban HĐND Ban kinh tế - xã hội Đầu nhiệm kỳ Tổng số thành viên Ủy viên thƣờng vụ Trưởng ban Phó trưởng ban Các thành viên Không cấp ủy Chuyên trách Không chuyên trách Miễn nhiệm Bãi nhiệm Từ trần Lý khác Cuối nhiệm kỳ Tổng số thành viên Ủy viên thƣờng vụ Quận ủy viên Không cấp ủy Chuyên trách Không chuyên trách Ghi 05 Trưởng ban Phó trưởng ban Các thành viên Ban pháp chế Quận ủy viên Diễn biến đổi X X X 02 03 02 X X X 02 03 X Thiếu 01 01 03 X X X 01 03 05 X 01 X 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong phạm vi nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nước với đề tài "Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nay", tác giả trình bày đầy đủ nội dung theo mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài với trình tự lơgic hợp lý Luận văn đề cập đến nội dung chủ yêu sau: Chƣơng 1: Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận - Một số vấn đề lý luận Trong chương này, tác giả trình bày kháo quát quận, làm rõ khái niệm, vị trí, vai trị, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Hội đồng nhân dân quận Tiếp tác giải trình bày khái niệm giám sát, loại hình hoạt động giám sát, khái niệm, nội dung, hình thức hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Chƣơng 2: Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Thực trạng nguyên nhân Tác giả trình bày yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai; Thực trạng hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai nay, từ tác giả làm rõ thành tựu, ưu điểm phân tích, làm rõ nhược điểm, hạn chế nội dung hình thức giám sát Hội đồng nhân dân quận ; nguyên nhân ưu điểm, nguyên nhân hạn chế hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chƣơng 3: Yêu cầu giải pháp tăng cƣờng hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Tác giả nêu yêu cầu đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Quận Hoàng Mai giai đoạn Phần kết luận, tác giả khai quát lại toàn luận vặn khẳng định vị trí, vai trị, tầm quan trọng hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai giai đoạn ... phố Hà Nội giai đoạn 36 Chƣơng TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY VÀ NGUYÊN NHÂN 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động giám sát Hội đồng. .. trạng hoạt động giám sát Hội dồng nhân dân quận Hoàng Mai 2.2.1 Những ưu điểm nguyên nhân hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận 2.2.1.1 Những ưu điểm hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân quận. .. cường hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Quận Hoàng Mai , thành phố Hà Nội thời gian tới 8 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân Quận Hoàng Mai,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận hoàng mai thành phố hà nội hiện nay , Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân quận hoàng mai thành phố hà nội hiện nay