0

Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở tỉnh đắk lắk hiện nay đắk

134 4 0
  • Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở tỉnh đắk lắk hiện nay đắk

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HÀ XUÂN TÀI QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC ĐẮK LẮK – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HÀ XUÂN TÀI QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Nguyễn Vũ Tiến ĐẮK LẮK - 2016 Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng Những kết luận luận văn chƣa đƣợc công bố công trình Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật lời cam đoan Tác giả luận văn Hà Xuân Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội CTQG : Chính trị quốc gia DTTS : Dân tộc thiểu số GDP : Tổng thu nhập quốc nội HTCT : Hệ thống trị HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã LĐ-TB&XH : Lao động - Thƣơng binh Xã hội MTTQ : Mặt trận Tổ quốc Nxb : Nhà xuất NTM : Nông thôn QLNN : Quản lý nhà nƣớc QLXH : Quản lý xã hội THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân VH, TT&DL : Văn hóa, Thể thao Du lịch XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 11 1.1 Nhận thức chung nông thôn xây dựng nông thôn 11 1.2 Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung quản lý xã hội xây dựng nông thôn 27 Chƣơng 2: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 49 2.1 Những yếu tố tác động đến quản lý xã hội xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Lắk 49 2.2 Thực trạng quản lý xã hội xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Lắk 63 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI GIAN TỚI 99 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý xã hội xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Lắk thời gian tới 99 3.2 Giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý xã hội xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Lắk thời gian tới 105 KẾT LUẬN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nƣớc nông nghiệp, nông dân chiếm 50% lực lƣợng lao động xã hội Thu nhập hộ nông dân 1/3 thu nhập hộ gia đình khu vực thành thị Bên cạnh đó, khu vực miền núi tỷ lệ mù chữ cao, số lƣợng hộ nghèo, hộ thiếu đói chủ yếu tập trung khu vực nông thôn miền núi Trong nơng nghiệp nơng thơn đóng góp 20% GDP cho kinh tế quốc dân, khoảng 25% giá trị kim ngạch xuất khẩu, phát triển nông nghiệp có liên quan mật thiết đến tính bền vững phát triển đất nƣớc Nông nghiệp, nông dân nông thôn ba vấn đề khác nhau, nhƣng không đƣợc giải cách đồng khơng thể cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nƣớc đƣợc “Tam nông” mối quan tâm lớn Đảng Nhà nƣớc ta, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nƣớc Nông thôn cần đƣợc phát triển tất lĩnh vực đời sống nhƣ kinh tế, trị, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phịng; xây dựng nông thôn gắn với xây dựng sở công nghiệp, dịch vụ phát triển đô thị theo quy hoạch bản, phát triển toàn diện, đại hóa nơng nghiệp then chốt Xây dựng nơng thơn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đại, cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nơng nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc, dân trí đƣợc nâng cao, môi trƣờng sinh thái đƣợc bảo vệ, hệ thống trị (HTCT) nơng thơn đƣợc củng cố… đƣợc nhà nƣớc quan tâm trọng thể qua sách, chiến lƣợc phát triển quốc gia Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ƣơng khóa X ban hành Nghị số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nghị xác định mục tiêu xây dựng nơng thơn (NTM) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Chƣơng trình đƣợc triển khai phạm vi nƣớc nhằm phát triển nơng thơn tồn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, mơi trƣờng, HTCT sở, có yêu cầu riêng vùng sinh thái, vùng kinh tế - xã hội khác Quan điểm định hƣớng cho việc xây dựng mơ hình NTM nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh quốc phịng, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc bảo vệ môi trƣờng sinh thái đất nƣớc Quá trình phải gắn với trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nƣớc, gắn với xây dựng sở công nghiệp, dịch vụ phát triển đô thị theo quy hoạch Ngoài ra, xây dựng NTM cần dựa chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa (XHCN), phù hợp với vùng, lĩnh vực nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần ngƣời dân Đảm bảo lợi ích ngƣời nơng dân, phát huy vai trị nơng nghiệp, nhƣ làm thay đổi sâu sắc diện mạo khu vực nơng thơn q trình tất yếu khách quan Để giải vấn đề nêu trên, Đảng Chính phủ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020” với mong muốn ngƣời dân tiếp tục đƣợc tiếp cận hƣởng thụ phát triển vật chất tinh thần trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn Thực chủ trƣơng đạo nêu trên, thời gian vừa qua tỉnh Đắk Lắk thực quy trình nội dung, đạo sát việc tổ chức xây dựng NTM địa phƣơng toàn tỉnh Những kết đạt đƣợc việc đạo xây dựng NTM đƣợc đánh giá, nhân rộng điển hình Tuy nhiên, tác động yếu tố khách quan chủ quan nên trình tổ chức triển khai thực quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 cịn bộc lộ nhiều thiếu sót, yếu nhƣ: Nhận thức cấp quyền ngƣời dân xây dựng NTM chƣa cao, việc cụ thể hóa chế, sách xây dựng NTM địa bàn tỉnh lúng túng, việc tổ chức, đạo thực công tác quản lý xây dựng NTM cịn nhiều khó khăn, hạn chế bất cập… Để đảm bảo thực hiệu Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 cần chung tay đóng góp chủ thể địa bàn vai trị quan trọng thuộc quyền cấp tỉnh Đắk Lắk ngƣời nông dân nơi Từ lý nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý xã hội xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Lắk nay” làm luận văn thạc sĩ ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội góp phần giải vấn đề đặt Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài Quản lý xã hội xây dựng NTM đƣợc nhiều nhà nghiên cứu tiếp cận góc độ khác Có thể kể tên số cơng trình nghiên cứu, viết có liên quan đến đề tài nhƣ sau: Nhóm 1: cơng trình nghiên cứu nông nghiệp, nông thôn “Nông thôn Việt Nam lịch sử”, tập 1, Viện sử học (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977); “Nông thôn Việt Nam lịch sử”, tập 2, Viện sử học (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1979); “Nông thôn Việt Nam tiến lên CNXH” Viện sử học (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1979) Những cơng trình lƣợc khảo lịch sử phát triển nông thôn Việt Nam, đặc biệt trình xây dựng CNXH năm trƣớc đổi mới; “Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam lịch sử” GS,TS Phan Đại Doãn, PGS,TS Nguyễn Quang Ngọc chủ biên (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,1994), cơng trình nghiên cứu lịch sử phát triển nơng thơn nƣớc ta Cơng trình trình bày cụ thể cách thức quản lý nơng thơn quyền cấp thời kỳ khác Qua đề cập đến mơ hình phát triển lãng xã nông thôn Việt Nam khu vực Bắc Nam Nghiên cứu nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn có cơng trình “Nơng nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam - Hôm mai sau” tác giả Đặng Kim Sơn (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008) Cơng trình khái quát số nét phát triển, đóng góp nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân Việt Nam đấu tranh cách mạng xây dựng đất nƣớc Nghiên cứu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thơn có cơng trình: “Cơng nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn - số vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Hồng Vinh (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998) Trong cơng trình này, tác giả đề cập tới tính tất yếu, nội dung vấn đề đặt CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nƣớc ta Cơng trình nghiên cứu “Nơng nghiệp, nơng thơn giai đoạn CNH, HĐH” PTS Đặng Thọ Xƣơng chủ biên (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997) đƣa nhận xét đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông thôn nƣớc ta nay, thực chất thành tựu đạt đƣợc, sở đó, tác giả yêu cầu nông nghiệp, nơng thơn nƣớc ta q trình phát triển, phù hợp với q trình CNH, HĐH Cơng trình nghiên cứu PTS Nguyễn Sinh Cúc PTS Nguyễn Văn Tiêm “Nửa kỷ phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 1945 - 1995” 114 đại chúng, công khai vẽ quy hoạch nơi công cộng Đặc biệt phải quan tâm đến việc công khai dân chủ việc dồn điền đổi thửa, quy hoạch phân khu chức năng, đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khu tái định cƣ cho hộ phải di chuyển (nếu có) giữ gìn cơng trình văn hóa địa phƣơng Thực tốt công tác quản lý quy hoạch, tăng cƣờng kiểm tra giám sát giám sát cộng đồng, tổ tƣ vấn giám sát trình triển khai thực quy hoạch, cần nghiên cứu có thiết kế mẫu nhà nơng thơn cho phù hợp với tình hình chung đồng thời giữ đƣợc sắc văn hóa nơng thơn Tây Ngun - Tập trung phát triển sở hạ tầng thiết yếu địa bàn xã, thôn trực tiếp gắn với phát triển đời sống ngƣời dân, ƣu tiên triển khai thực mục tiêu chƣa hoàn thành Nghị quyết, cụ thể: + Tạo quỹ đất sạch, triển khai xây dựng điểm Bƣu điện Văn hóa Tổng Công ty Bƣu điện Việt Nam hỗ trợ kinh phí + Hồn thiện hệ thống nƣớc thải trung tâm xã cụm dân cƣ xã theo quy hoạch + Tiến hành rà soát, giảm điểm trƣờng lẻ trƣờng chƣa đạt chuẩn; xây dựng kế hoạch hồn thiện cơng trình phụ trợ + Rà soát đánh giá trạng theo Văn số 3897/BVHTTDLVHCS ngày 30/10/2014 Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng kế hoạch nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao xã chƣa đủ điều kiện hoạt động Trƣớc mắt ƣu tiên hỗ trợ san lấp tạo mặt khu vui chơi, tận dụng trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa tinh thần ngƣời dân địa bàn + Tiếp tục triển khai giai đoạn II, Dự án Trang bị, lắp đặt hệ thống Internet, tủ sách cho nhà văn hóa thơn địa bàn tỉnh Đắk Lắk 115 3.3.2 Thực hiệu công tác huy động vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn Thời gian qua, Chƣơng trình xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk đạt đƣợc số kết khích lệ Cấp ủy, quyền, tổ chức đồn thể cấp xã miền núi chủ động vào Từ đó, huy động đƣợc ủng hộ ngƣời dân tạo chuyển biến nhận thức cán bộ, đảng viên nhân dân thực Chƣơng trình xây dựng NTM Việc thực đồng thời chƣơng trình kinh tế - xã hội trọng điểm tỉnh (NTM; kinh tế - xã hội miền núi, phát triển nguồn nhân lực) nhằm huy động nhiều nguồn lực để đầu tƣ xây dựng hạ tầng, nâng cao trình độ cán bộ, cơng chức, áp dụng nhiều sách hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho ngƣời dân Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, nguồn vốn khiêm tốn, khó để xã hồn thành tiêu chí cứng sở hạ tầng, chƣa nói đến tiêu chí phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất Hiện nay, việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ (1,6 lần cho xã đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014 2016; lần cho xã không thuộc đối tƣợng ƣu tiên xã nghèo) làm hạn chế nguồn vốn tập trung cho xã miền núi Bởi vậy, cần có sách đặc thù cho xã miền núi: - HĐND tỉnh nhanh chóng sửa đổi Nghị HĐND tỉnh hỗ trợ vốn ngân sách thực Chƣơng trình xây dựng NTM theo hƣớng tăng mức hỗ trợ cho xã miền núi thực tiêu chí hạ tầng Ngồi ra, Sở NN&PTNT tham mƣu cho UBND tỉnh thực giải pháp xây dựng vùng chuyên canh để phát triển sản xuất theo hƣớng hàng hóa - Thực lồng ghép nguồn vốn chƣơng trình mục tiêu quốc gia; chƣơng trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu địa bàn; huy động tối đa nguồn lực địa phƣơng; huy động vốn đầu tƣ doanh nghiệp; khoản 116 đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện; khoản viện trợ khơng hồn lại; sử dụng có hiệu nguồn vốn tín dụng - Bố trí hợp lý nguồn lực Nhà nƣớc xã hội hóa xây dựng NTM theo phƣơng thức Nhà nƣớc nhân dân làm; khuyến khích thành phần kinh tế đầu tƣ vào khu vực nông thôn; huy động nội lực địa phƣơng đóng góp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ngồi tỉnh để xây dựng cơng trình hạ tầng nơng thơn, tập trung cơng trình giao thơng, thủy lợi, trƣờng học, sở y tế, cơng trình cấp nƣớc sinh hoạt, huy động HTCT nhân dân tham gia thực xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với sân thể thao; cứng hóa kênh mƣơng nội đồng phục vụ sản xuất đời sống nhân dân - Thực tốt phƣơng châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng định, tham gia doanh nghiệp xã hội quan trọng, hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc cần thiết” Theo đó, việc sử dụng nguồn lực vào cơng trình cơng cộng phải đƣợc ngƣời dân bàn bạc dân chủ thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo cơng khai, minh bạch Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực dân: Đóng góp trực tiếp cơng sức, tiền vào cơng trình cộng đồng, cải tạo nâng cấp nơi ở, cơng trình vệ sinh, cải tạo vƣờn, ao, sửa sang đƣờng, ngõ Ngoài hỗ trợ kinh phí cấp trên, quyền sở cần chủ động có phƣơng án huy động vốn nhân dân, em địa phƣơng có khả đóng góp xây dựng, doanh nghiệp đầu tƣ địa bàn Đặc biệt phải xây dựng đƣợc chế đầu tƣ, hình thức liên doanh liên kết với phƣơng châm doanh nghiệp đầu tƣ nhân dân tham gia xây dựng, bảo đảm bình đẳng có lợi Tích cực huy động nguồn thu địa phƣơng để có ngân sách đầu tƣ cho xây dựng Cần thực tiến độ đề ra, có vốn đến đâu, thực đến đó, tránh tình trạng hạng mục 117 làm kể chƣa có vốn, hạng mục dở dang ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình dễ phát sinh thắc mắc khiếu kiện nhân dân 3.3.3 Tiếp tục củng cố tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán thực chương trình nơng thơn cấp Xây dựng NTM vận động lớn mang tính lâu dài xác định phải vƣợt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đó, vấn đề chọn ngƣời có trách nhiệm với nơng dân, gần gũi nơng dân quan trọng Ngƣời cán tổ chức thực Chƣơng trình phải có tâm huyết, gắn bó, chia sẻ với nơng dân, có tâm trị cao, không chịu thua với nơi điều kiện, biết chủ động, động, sáng tạo biết tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phải kiên trì đeo bám, khơng đƣợc nơn nóng, khơng cầu tồn nhƣng khơng ngại khó khơng chịu bng xi Thƣờng xuyên quán triệt quan điểm xuyên suốt, nông dân phải giữ vai trị chủ thể, Nhà nƣớc đóng vai trị làm “bà đỡ”, có nhƣ phát huy đƣợc sức mạnh tổng hợp nông dân Vận động khơng đơn dùng lời nói mà hành động cụ thể tạo thuyết phục, nên thân ngƣời Đảng viên phải gƣơng mẫu, tiên phong việc thực tiêu chí - Về tổ chức, cần nhanh chóng ban hành hƣớng dẫn, quy định thống Văn phòng Điều phối NTM cấp tỉnh quan chuyên môn UBND tỉnh giúp UBND tỉnh Ban đạo cấp tỉnh tổ chức đạo, quản lý chƣơng trình xây dựng NTM cơng lâu dài, nhiệm vụ rộng lớn khó khăn; quy định số lƣợng biên chế cơng chức chun trách Văn phịng Điều phối nơng thơn cấp, khuyến khích cán bộ, cơng chức yên tâm làm nhiệm vụ NTM - Tiếp tục thực có hiệu cơng tác tập huấn nâng cao lực cho cán làm công tác NTM cấp, cán làm công tác NTM 118 xã, thôn, buôn Do chƣa đƣợc trang bị đầy đủ kiến thức xây dựng NTM nên đội ngũ cán từ tỉnh đến sở cịn gặp nhiều khó khăn cơng tác quản lý xây dựng NTM nói chung Do đó, lực lƣợng cần phải đƣợc trang bị kiến thức xây dựng nông thôn nhƣ: Nội dung, hình thức thực hiện, cách thức tiến hành để ngƣời dân thực đóng vai trị chủ thể; phƣơng pháp xây dựng đề án; phƣơng pháp xây dựng quản lý quy hoạch; chế động viên nguồn lực, quản lý tài chính, quản lý xây dựng địa bàn xã; thủ tục toán Để nâng cao lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán sở đáp ứng ngày tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng NTM, Ban đạo cấp cần tập trung vào việc cử cán tập huấn nâng cao nhận thức chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc xây dựng NTM, quản lý dự án NTM; kỹ tuyên truyền, vận động ngƣời dân cộng đồng tham gia xây dựng NTM; phƣơng pháp đạo xây dựng NTM Từng bƣớc bố trí, xếp cán đào tạo đạt chuẩn Đội ngũ cán NTM phải vƣợt trội phẩm chất nhiệt tình, có trách nhiệm, đồn kết, thống nhất, phải có tinh thần làm việc với tâm hiệu cao 3.3.4 Tăng cường cán làm công tác quán lý xây dựng nông thôn em đồng bào dân tộc Xây dựng nơng thơn chƣơng trình mục tiêu Quốc gia mang tầm chiến lƣợc, lâu dài Xây dựng thành cơng chuowng trình địi hỏi phải có vào hệ thơng trị đặc biệt tham gia đóng góp ngƣời dân Với địa bàn rông lớn, nhiều dân tộc sinh sống mang nhiều nát văn hóa, phong tục tập quán khác nhau, để tạo đƣợc đông thuận tham gia đóng góp ngƣời dân, cơng tác cán thực quản lý xây dựng nông thôn thiết phải có lực lƣợng em ngƣời đồng bào dân tộc tham 119 gia, từ tìm hiểu đƣợc tâm tƣ, nguyện vọng thực tốt công tác dân vận, Muốn vậy, thời gian tới, cấp ngành mạnh dạn đào tạo, bồi dƣỡng, định hƣớng để tham gia với Hệ thơng trị, thực tốt chƣơng trình Xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Đắk Lắk vốn mang nhiều yếu tố đặc thù Tiểu kết chƣơng Trên sở phân tích thực trạng xây dựng NTM, quản lý xã hội công tác xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk (đƣợc trình bày chƣơng luận văn), tác giả phƣơng hƣớng, từ đề xuất số giải pháp tăng cƣờng quản lý xã hội xây dựng NTM địa bàn tỉnh Những giải pháp xuất phát từ thực tiễn, nhƣ tiềm tỉnh Đắk Lắk sẵn có tỉnh Việc đạo, huy động sức mạnh cấp, ngành, địa phƣơng ngƣời dân tỉnh để xây dựng NTM thời gian qua đạt đƣợc kết to lớn, tạo động lực thúc đẩy trình xây dựng NTM thời gian tới Những kết đó, khẳng định khả lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng, quyền địa phƣơng; khẳng định vai trị to lớn chủ thể q trình xây dựng NTM Tuy nhiên, để công tác xây dựng NTM bền vững, đem lại giá trị thiết thực đến với buôn, làng, đến với ngƣời dân, địi hỏi có tâm trị HTCT, đồng lòng, dốc sức ngƣời dân tỉnh Đắk Lắk, quan tâm Trung ƣơng công tác xây dựng NTM 120 KẾT LUẬN Những năm gần đây, nhờ sách đổi Đảng Nhà nƣớc, Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có quy mơ lớn tồn diện, thực hóa mục tiêu NTM giàu đẹp, dân chủ, cơng bằng, văn minh, có cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển ngày đại Xây dựng NTM vừa yêu cầu trƣớc mắt, đồng thời nhiệm vụ có tầm chiến lƣợc nghiệp cách mạng Đảng mang tính nhân văn sâu sắc Quản lý xã hội công tác xây dựng NTM thời gian qua đƣợc địa phƣơng nƣớc quan tâm thực có hiệu Số lƣợng địa phƣơng đạt tiêu chí xây dựng NTM ngày tăng lên, thể tâm Đảng Nhà nƣớc ta việc định hƣớng, tổ chức, đạo tạo nguồn lực cần thiết cho việc thực Tỉnh Đắk Lắk tỉnh khu vực Tây Nguyên, điều kiện kinh tế xã hội cịn nhiều khó khăn, hƣởng ứng phong trào thi đua “Cả nƣớc chung sức xây dựng NTM” Thủ tƣớng Chính phủ phát động, HTCT bắt tay vào việc thực hóa tiêu chí cụ thể NTM tồn tỉnh Triển khai Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk chủ động, tích cực triển khai thực nội dung đạt đƣợc số kết quan trọng, tiền đề thực chƣơng trình năm Tuy nhiên, từ lý khách quan chủ quan việc quản lý công tác xây dựng NTM Đắk Lắk hạn chế, bất cập Những hạn chế đó, vừa thể đặc điểm riêng Đắk Lắk, đồng thời phản ánh thực tiễn xây dựng NTM nƣớc Luận văn khái quát hạn chế nguyên nhân nó, từ đề xuất giải pháp mang tính khả thi phù hợp với thực tiễn tỉnh Đắk Lắk Những giải pháp đƣợc triển khai cách tích cực, đồng đem lại kết to lớn, tạo đƣợc diện mạo cho phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên./ 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ph.Ăngghen, (1980), Toàn tập, tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen, (1980), Toàn tập, tập 6, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH, Nxb Sự thật, Hà Nội Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Nhƣ Ý (chủ biên) (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 10 Vũ Oanh (1998), Nông nghiệp nông thôn đường CNH, HĐH hợp tác hóa, dân chủ hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đỗ Long (2000), Quan hệ cộng đồng cá nhân tâm lý nông dân, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 12 Nguyễn Khánh Bật (chủ biên) (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề nông dân, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Đỗ Long, Vũ Dũng (2002), Tâm lý nông dân thời kỳ đầu phát triển kinh tế thị trường, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 14 Tô Văn Sơng (2002), Phát huy vai trị nơng dân nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội 15 Vũ Ngọc Kỳ (2005), Tổ chức hoạt động Hội Nơng dân Việt Nam giai đoạn mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 122 16 Vũ Ngọc Kỳ (2005), Hội nông dân Việt Nam - 75 năm xây dựng trưởng thành, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Tiêm (2005), Gắn bó nơng nghiệp, nông thôn, nông dân đổi mới, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Phan Thanh Khôi (chủ biên) (2006), Hoạt động khuyến nông Việt Nam Ý nghĩa trị - xã hội, Nxb Lý luận trị, Hà Nội1 Nguyễn Văn Bích (2007), Nơng nghiệp, nông thôn Việt Nam sau hai mươi năm đổi khứ tại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khố X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Nguyễn Sinh Cúc (2008), “Chính sách Nhà nƣớc nông dân nghiệp CNH, HĐH hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Cộng sản (787), tr.60-64 22 Ngọc Minh (2008), “Nơng dân thiệt thịi, nơng thơn lạc hậu”, Tạp chí Nơng thơn mới, (222), tr.3 23 Nhiều tác giả (2008), Nông dân, nông thôn nông nghiệp - vấn đề đặt ra, Nxb Tri thức 24 Đặng Kim Sơn (2008), Kinh nghiệm quốc tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân trình cơng nghiệp hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đặng Kim Sơn (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam Hôm mai sau, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 123 26 Tơ Mạnh Cƣờng (2008), Quan điểm V.I.Lênin vai trò nông dân cách mạng xã hội chủ nghĩa việc phát huy vai trị nơng dân nước ta nay, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội 27 Trần Lê (2008), "Thực trạng đời sống sản xuất ngƣời nơng dân Việt Nam nay”, Tạp chí Nông thôn mới, (221), tr 3-4 28 Nguyễn Vũ Tiến (2008), Lý thuyết chung quản lý xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 29 Đào Thế Tuấn (2008), “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn - vấn đề khơng thể thiếu phát triển bền vững”, Tạp chí Cộng sản, (787), tr 56 30 Hữu Thọ (2008), “Cần có tƣ tầm nhìn xa vấn đề Tam Nơng”, Tạp chí Nơng thơn mới, (221), tr 7-8 31 Hồ Văn Thông (2008), Bàn số vấn đề nông thôn nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 56 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định 491/QĐ/TTg, ngày 16/4/2009 việc ban hành tiêu chí quốc gia NTM 32 Nguyễn Vũ Tiến (2009), Khoa học quản lý, Giáo trình lƣu hành nội 33 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (2009), Báo cáo đánh giá thực trạng nông thôn, nhiệm vụ, nội dung xây dựng NTM đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 34 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009), Thơng tư số 54/2009/TT-BNNPTNT 35 Lê Xn Đình (2009), Tìm khâu đột phá phát triển nông nghiệp, nông thôn, Tạp chí Cộng sản, (802), tr 40-46 124 36 Lê Du Phong (2009), Chính sách phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân Hungary q trình chuyển đổi kinh tế vận dụng cho Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Đỗ Thị Thạch (2009), “Một số vấn đề cấp bách nông nghiệp, nơng dân nơng thơn nay”, Tạp chí Lý luận Chính trị, (3), tr.47-51 38 Phùng Hữu Phú, Nguyễn Viết Thông, Bùi Văn Hƣng (2009), Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Hải Quang, Phạm Dũng (2009), “Tổng thuật Hội thảo khoa học thực tiễn, Tác động biến đổi cấu xã hội đến nông nghiệp, nông dân nông thơn tỉnh phía Nam thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Cộng sản, (802), tr.20-26 40 Phịng Kinh tế thành phố Bn Ma Thuột (2010), Báo cáo tình hình triển khai kết khảo sát NTM năm 2009 41 Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Krơng Buk (2010), Báo cáo tình hình triển khai khảo sát xã NTM 42 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010), Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM, Nxb Lao động, Hà Nội 43 Cục thống kê Đắk Lắk (2010), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk 44 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (2010), Báo cáo tình hình triển khai khảo sát xã NTM 45 Thủ tƣớng Chính phủ (2010), Quyết định 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010, phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 125 46 UBND tỉnh Đắk Lắk (2011), Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 07/12/2011, Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực phong trào thi đua “xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 47 Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk (2011), Nghị số 03-NQ/TU ngày 22/4/2011 xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 48 Cục thống kê Đắk Lắk (2011), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk 49 Đảng tỉnh Đắk Lắk (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Đắk Lắk, Nxb Đắk Lắk 50 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2012), Nghị số 50/2012/NQHĐND, ngày 06/7/2012, việc “Quy định số sách hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội quản lý đầu tư xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015 52 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2013) Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia NTM 53 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Nghị số 137/2014/NQHĐND ngày 13/12/2014, Về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 54 UBND tỉnh Đắk Lắk (2014), Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 việc ban hành bảng chấm điểm tiêu chí NTM 126 55 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2015), Nghị số 158/2015/NQHĐND ngày 10/7/2015, Về xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015- 2020 định hướng đến năm 2030 56 UBND tỉnh Đắk Lắk (2015), Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 3/6/2015 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh 57 UBND tỉnh Đắk Lắk (2015), Báo cáo tổng kết chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 58 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 Trang Website Ban đạo xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk 60 Trang Website Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk 61 Trang Website Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 62 Trang Website Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk 63 Trang Website UBND tỉnh Đắk Lắk./ PHỤ LỤC PHỤ LỤC Thời lƣợng Phát chƣơng trình Xây dựng nơng thơn THỜI LƢỢNG STT TÊN CƢƠNG TRÌNH CHƢƠNG SỐ LẦN TỔNG PHÁT THỜI GIAN SĨNG/TUẦN NĂM TRÌNH Xây dựng nông thôn phút lần/tuần 65 Thời Nông nghiệp phút lần/tuần 91 Đời sống nông thôn 15 phút lần/tuần 195 Khoa học kỹ thuật với nhà nông 15 phút lần/tuần 130 Tài nguyên Môi trƣờng 15 phút lần/2 tuần 65 Vì ruộng đồng bền vững 15 phút lần/2 tuần 97 (Nguồn: Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Lắk) PHỤ LỤC Thời lƣợng Truyền hình chƣơng trình Xây dựng nơng thơn THỜI STT TÊN CƢƠNG TRÌNH LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH SỐ LẦN TỔNG PHÁT THỜI GIAN SÓNG/TUẦN NĂM Xây dựng nông thôn phút lần/tuần 65 Thời Nông nghiệp phút lần/tuần 91 Đời sống nông thôn 15 phút lần/tuần 195 Khoa học kỹ thuật với nhà nông 15 phút lần/tuần 195 Tài nguyên Môi trƣờng 15 phút lần/2 tuần 97 30 Vì ruộng đồng bền vững 15 phút lần/2 tuần 97 30 Đồng hành chia sẻ (Truyền 70 phút lần/tháng 130 hình trực tiếp) (phát lại lần, 30 phút/lần (Nguồn: Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Lắk) ... TRẠNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 49 2.1 Những yếu tố tác động đến quản lý xã hội xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Lắk 49 2.2 Thực trạng quản. .. ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Nhận thức chung nông thôn xây dựng nông thôn 1.1.1 Khái niệm nông thôn xây dựng nông thôn 1.1.1.1 Khái niệm nông thôn nông thôn. .. Thực trạng quản lý xã hội xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Lắk 63 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở tỉnh đắk lắk hiện nay đắk , Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở tỉnh đắk lắk hiện nay đắk