0

Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện đắk mil, tỉnh đắk nông hiện nay

96 0 0
  • Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện đắk mil, tỉnh đắk nông hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:44

O V OT O Ọ V ỆN Ọ V ỆN O V TU N TRỊ QU MN N TRU ỀN Ả K ỀU QUẢN LÝ XÃ Ở VỚ XÂ U ỆN ẮK M L, TỈN LUẬN VĂN T SĨ ỰN NÔN ẮK NÔN N ĂK LẮK - 2016 TRỊ T ÔN MỚ ỆN N Ọ O V OT O Ọ V ỆN Ọ V ỆN O V TU N TRỊ QU MN N TRU ỀN Ả K ỀU QUẢN LÝ XÃ Ở VỚ XÂ U ỆN ẮK M L, TỈN ỰN NÔN ẮK NÔN T ÔN MỚ ỆN N huyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN T SĨ N TRỊ Ọ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: P S,TS Phạm Ngọc Thanh ĂK LẮK - 2016 Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2016 Ủ TỊ N (Ký ghi rõ họ tên) LỜ M O N Tôi xin cam đoan luận văn Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội đề tài “Quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nơng nay” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, thông tin đƣợc sử dụng luận văn có xuất xứ rõ ràng, kết nghiên cứu trình lao động trung thực thân tác giả Tác giả luận văn xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật lãnh đạo Học viện Báo chí Tuyên truyền nội dung luận văn Đăk Lăk, ngày 12 tháng năm 2016 Tác giả luận văn ải Kiều N M Ữ V ẾT TẮT BCĐ : Ban đạo NTM : Nông thôn MTQG : Mục tiêu quốc gia UBND : Ủy ban nhân dân M L MỞ ẦU hương 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Nông thôn 1.2 Quản lý xã hội xây dựng nông thôn 13 1.3 Kinh nghiệm quản lý xây dựng nông thôn nƣớc nƣớc 31 hương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG 40 2.1 Tổng quan huyện huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông 40 2.2 Thực trạng quản lý xã hội xây dựng nông thôn địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 43 2.3 Đánh giá chung 54 hương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG 60 3.1 Định hƣớng xây dựng nông thôn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 60 3.2 Một số giải pháp nâng cao, hoàn thiện quản lý xã hội xây dựng nông thôn 68 3.3 Kiến nghị 80 KẾT LUẬN 84 T L ỆU T M K ẢO 87 MỞ ẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 30 năm thực đƣờng lối đổi mới, dƣới lãnh đạo Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nƣớc ta đạt đƣợc thành tựu toàn diện to lớn Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao, đời sống vật chất, tinh thần dân cƣ nơng thơn khơng ngừng tăng cao, phát triển hài hồ vùng, tạo chuyển biến nhanh vùng cịn nhiều khó khăn; nơng dân đƣợc đào tạo có trình độ sản xuất ngang với nƣớc tiên tiến khu vực đủ lĩnh trị, đóng vai trị làm chủ nơng thơn Vận dụng sáng tạo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, giai đoạn lịch sử đất nƣớc, đƣờng lối phát triển kinh tế xã hội Đảng ta xác định rõ vai trị, vị trí quan trọng hàng đầu nông nghiệp kinh tế nông thôn Chúng ta xây dựng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa việc quản lý, điều tiết nhà nƣớc kinh tế - xã hội tất yếu khách quan Vai trò quản lý xã hội xây dựng nông thôn quan trọng nhằm tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng, nâng cao kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để thu hẹp khoảng cách nông thôn thành thị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X ban hành Nghị sô 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nghị xác định mục tiêu xây dựng nông thôn chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn, chƣơng trình đƣợc triển khai phạm vi nƣớc nhằm phát triển nơng thơn tồn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, mơi trƣờng, hệ thống trị sở, có u cầu riêng vùng sinh thái, nùng kinh tế - xã hội khác Quan điểm định hƣớng cho việc xây dựng mơ hình nơng thơn nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh quốc phịng, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc bảo vệ môi trƣờng sinh thái đất nƣớc Quá trình phải gắn với trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc gắn với xây dựng sở công nghiệp, dịch vụ phát triển thị theo quy hoạch Ngồi ra, xây dựng mơ hình nơng thơn cần dựa chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng Xã hội chủ nghĩa, phù hợp với vùng, lĩnh vực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ngƣời dân Xuất phát từ lý luận thực tiễn, để nâng cao kiến thức xây dựng nông thôn mới, em chọn huyện Đăk Mil, để nghiên cứu q trình xây dựng nơng thơn địa bàn làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp “Quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông nay” Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Thời gian qua, vấn đề nông thôn phát triển nơng thơn có nhiều cơng trình, nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu nhƣ: - TS Mai Thanh Cúc, TS Quyền Đình Hà, Giáo trình phát triển nông thôn; - TS Nguyễn Văn Phúc, Công nghiệp nông thôn Việt Nam – Thực trạng giải pháp; - PGS.TS Nguyễn Chí Dũng, Sự phát triển xã hội quản lý phát triển xã hội vùng nông thôn nước ta nay, thực trạng giải pháp; - ThS Phạm Thanh Dũng, Một số giải pháp nâng cao lực quản lý nhà nước nông nghiệp – nơng thơn quyền cấp xã q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, dân chủ hóa hợp tác hóa nơng thơn Nam bộ; - Đề tài: Xây dựng nông thôn huyện Hóc Mơn, TP HCM mơn khoa học hành sở Học viện Hành TP HCM Đề tài chủ yếu nghiên cứu xã huyện Hóc Mơn Ngồi ra, cịn nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực nơng thơn phát triển kinh tế nông thôn, nhƣng tất công trình nghiên cứu chung phạm vi rộng, phạm vi nƣớc khu vực, nghiên cứu địa phƣơng khác, chƣa có cơng trình nghiên cứu sâu quản lý xã hội xây dựng nông thôn địa bàn huyện Đắk Mil Đối với tỉnh Đắk Nông huyện Đắk Mil, thực Chƣơng trình quốc gia xây dựng nơng thơn nay, thực công tác tuyên truyền, xây dựng đề án xây dựng nông thôn cấp xã, UBND huyện hàng năm lồng ghép vào hội nghị tổng kết, UBND huyện xây dựng báo cáo kết thực năm đề giải pháp để thực năm Điều cho thấy, việc nghiên cứu đề tài mẻ, đòi hỏi phải đầu tƣ nghiên cứu cách khoa học, đồng bộ, sát với thực tế đạt đƣợc yêu cầu đặt Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích thực trạng quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk Mil, nghiên cứu tìm giải pháp hồn thiện quản lý xã hội xây dựng nông thôn địa bàn huyện, nâng cao chất lƣợng, hiệu trình đạo, thực xây dựng nông thôn địa bàn huyện Đăk Mil 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Khảo sát, đánh giá tƣơng đối có hệ thống tồn diện thành tựu tồn việc xây dựng nông thôn mới, đƣa định hƣớng giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quản lý, đạo thực công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển tồn diện nơng thơn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bảo vệ môi trƣờng sinh thái tự nhiên, bƣớc đại hóa nơng thơn huyện Đăk Mil ối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Quản lý xã hội xây dựng nông thôn Luận văn không sâu vào nghiên cứu giải pháp thực tiêu chí, tập trung nghiên cứu giải pháp quản lý xã hội để thực tiêu chí xây dựng nơng thơn góp phần phát triển kinh tế xã hội nông thôn địa bàn huyện Đắk Mil 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Nghiên cứu địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông + Về thời gian: Công tác xây dựng nông thôn từ năm 2009 đến năm 2015 định hƣớng đến năm 2020 + Phạm vi nội dung: Thực trạng giải pháp quản lý xã hội xây dựng nông thôn địa bàn huyện Đắk Mil sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở phương lý luận Chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử phép biện chứng vật Căn vào chức xã hội quản lý thực công tác xây dựng nông thôn Nghiên cứu dựa vào lý thuyết, luận điểm, quan điểm xây dựng nông thôn mới, quản lý xã hội xây dựng nơng thơn quy trình, quy phạm q trình xây dựng nơng thơn đƣợc nhà nƣớc cấp, ngành chức có thẩm quyền ban hành 5.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phƣơng pháp luận, đề tài sử dụng phƣơng pháp nhận thức khoa học cụ thể nhƣ: 76 xử lý khối lƣợng công việc tạo phối hợp nhịp nhàng, đồng quan, đơn vị có liên quan, nhằm giải cơng việc nhanh chóng, kịp thời hiệu - Rà sốt, bố trí, tập huấn nâng cao lực cán lãnh đạo Phịng, ban đồn thể đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành tổ chức thực chƣơng trình, dự án - Con ngƣời vừa động lực, vừa mục tiêu phát triển, đầu tƣ cho ngƣời đầu tƣ cho phát triển, thực tốt sách đãi ngộ khơng tạo động lực để cán bộ, cơng chức an tâm gắn bó với nghề nghiệp mà tạo sức hút để ngƣời cạnh tranh vào làm việc công tác quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn - Hiệu lực hiệu hoạt động quản lý, điều hành máy quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn tổ chức hoạt động mà cịn thơng qua sở vật chất trang thiết bị làm việc, để đảm bảo tính đồng cần phải có trang thiết bị phù hợp, tránh cầu kỳ hình thức nhƣng phải đáp ứng phục vụ tốt yêu cầu công tác Thông qua Chƣơng trình xây dựng nơng thơn xã, trình độ lực đội ngũ cán huyện, cán xã đến thôn bon đƣợc nâng lên bƣớc Nhận thức nhân dân có chuyển biến tích cực, khơng cịn tƣ tƣởng ỷ lại vào nguồn lực Nhà nƣớc nhƣ trƣớc đây, ngƣời dân tin tƣởng, tự tin chủ động tham gia vào việc làm xây dựng nơng thơn Do đó, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn huyện Đắk Mil có vị trí đặc biệt quan trọng, có vai trị thúc đẩy, tạo bƣớc chuyển mạnh mẽ, lực, trình độ cơng tác đội ngũ quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn Trong thời gian tới, quyền Huyện cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực mang tính chiến lƣợc, ổn định, lâu dài, bền vững phát 77 triển Đặc biệt, cần tăng nguồn vốn đầu tƣ cho cho đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn 3.2.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng nông thôn Ban giám sát xây dựng xã có quyền từ chối ký biên nghiệm thu cơng trình khơng đạt u cầu chất lƣợng; đƣợc quyền bảo lƣu ý kiến đới với cơng việc giám sát đảm nhận Do đó, quyền xã xây dựng nơng thơn phải kiện toàn thành viên Ban giám sát đầu tƣ cộng đồng Ban giám sát xây dựng xã, ngƣời có tinh thần trách nhiệm, có lực, có đạo đức để phát huy vai trị đại diện cộng đồng dân cƣ giám sát việc thực cơng trình địa bàn xã Về kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng nông thôn mới, thành viên Ban Chỉ đạo Ban Quản lý cần phối hợp chặt chẽ với Cần nêu cao vai trò quản lý ngành hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng nông thôn mới, nhƣ kiểm tra đầu tƣ xây dựng bản, kiểm tra việc bảo đảm mơi trƣờng, kiểm tra q trình quản lý sử dụng vốn Đồng thời góp phần trực tiếp giải chồng chéo thực đạo quản lý, tổ chức xây dựng nông thôn xã Tiến hành chấm điểm việc thực xây dựng nông thôn xã theo Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn đƣợc đề Tất mặt quản lý xã hội xây dựng nông thôn đƣợc cụ thể hóa thang điểm từ cao đến thấp Việc dễ làm chấm điểm thấp, việc khó làm chấm điểm cao Trên sở đó, Ban Chỉ đạo Huyện chấm điểm cụ thể tiêu chí mà xã thực Không dừng lại chấm điểm, Ban Chỉ đạo đƣa nhận xét việc làm đƣợc, việc cần thực tốt thời gian tới Điều giúp cho xã nhận thức rõ đƣợc vai trị, trách nhiệm vị trí q trình quản lý xây dựng nơng thơn địa phƣơng 78 Tăng cƣờng công tác kiểm tra tài chính, cơng tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng thực đề án xây dựng nông thôn Qua kinh nghiệm đạo nhiều xã cho thấy nơi làm tốt công tác kiểm tra giám sát giám sát cộng đồng, thực công khai minh bạch tất khâu từ xây dựng, thực quy hoạch đến quản lý vốn tài chính, phát kịp thời sai phạm để chấn chỉnh xã q trình đạo xây dựng nơng thơn diễn sơi động có kết rõ nét, tình hình ổn định đƣợc nhân dân đồng tình ủng hộ Vì cần củng cố tổ tƣ vấn giám sát bao gồm cán có lực, có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình có trách nhiệm, trung thực khách quan đƣợc nhân dân tín nhiệm; tháng năm phải có sơ kết rút kinh nghiệm việc làm đƣợc, chƣa làm đƣợc để chấn chỉnh kịp thời có kế hoạch đạo cho bƣớc Phải có chế kiểm tra, giám sát phát huy việc giám sát cộng đồng, đảm bảo việc khuyến khích ngƣời phát tố giác sai phạm, xử lý sai phạm bảo đảm đoàn kết nội nhân dân Quán triệt quan điểm Đảng tăng cƣờng hoạt động giám sát nhân dân đƣợc ghi nhận văn kiện Đảng Nâng cao nhận thức nhân dân tầm quan trọng hoạt động giám sát Ban Chỉ đạo Ban quản lý xây dựng nông thôn Nâng cao ý thức pháp luật nhân dân thông qua hoạt động tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân Có biện pháp cụ thể để khuyến khích tầng lớp nhân dân tham gia đối thoại với quan, cán công chức làm công tác quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn Tăng cƣờng hoạt động giám sát quan chức kiểm tra, tra, giám sát khác Phối hợp chặt chẽ, thƣờng xuyên cần phát huy tối đa tham gia tổ chức trị - xã hội sở nhƣ hội cựu chiến binh, hội ngƣời cao tuổi, hội phụ nữ, hội nông dân, hội luật gia, đoàn 79 niên vào hoạt động giám sát nhằm đấu tranh với tƣợng tiêu cực địa phƣơng 3.2.5 Tăng cường vai trị tổ chức đồn thể cơng xây dựng nông thôn - Vận dụng lồng ghép để tuyên truyền đến tất hội viên quần chúng nhân dân 19 tiêu chí xây dựng nơng thơn để tất hội viên ngồi quần chúng nhân dân tiếp thu, thực phong trào mặt trận đoàn thể phát động việc cần làm trƣớc, làm sau theo kế hoạch ban đạo xây dựng xã nông thôn mới; tập trung tuyên truyền thƣờng xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn chặt tuyên truyền với vận động, lấy kết vận động để tuyên truyền Mặt khác, phát động phong trào thi đua yêu nƣớc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị vận động nhân dân tham gia thực đề án nông thôn Để hiệu hơn, đoàn thể hỗ trợ ngƣời dân chuyển đổi ngành nghề nhằm tăng thu nhập nhằm ổn định sống gia đình, xây dựng xác định việc làm trƣớc, việc làm sau… - Luôn nắm bắt đƣợc tâm tƣ nguyện vọng nhân dân, từ nói rõ ý nghĩa, yêu cầu công tác xây dựng xã nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực đời sống xã hội ngƣời dân, ngƣời dân nhận thức đƣợc ý nghĩa đƣợc tầm quan trọng việc xây dựng nơng thơn tất yếu mang lại thành công việc xây dựng nông thôn thời gian tới; - Thực tốt chức giám sát hoạt động Ban tra nhân dân; Xây dựng phát huy tác dụng tổ liên gia, câu lạc bộ, mơ hình tự quản khu dân cƣ thực hạt nhân tích cực thực vận động phong trào xây dựng nông thôn Thực nhiệm vụ góp phần bảo đảm ổn định nơng thơn, đồn kết dân tộc tơn giáo, 80 phịng chống tội phạm, truyền đạo trái phép, hòa giải, giáo dục, cảm hóa ngƣời lầm lỗi; Mặt trận tổ quốc đồn thể nhân dân khơng ngừng nâng cao chất lƣợng hoạt động ban công tác Mặt trận khu dân cƣ; phát huy vai trò thành viên việc hƣớng dẫn, tổ chức, giúp đỡ đoàn viên, hội viên đầu tổ chức thực chƣơng trình 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Trung ương - Hoàn thiện chế pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thơn mới, có sách đào tạo, đãi ngộ cán làm công tác quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn mới, ban hành quy định tạo khung pháp lý cho công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn Bên cạnh đó, để bảo đảm tính khả thi tiêu chí Ban đạo nơng thơn Trung ƣơng cần giao cho bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện khái niệm, nội dung, phạm vi, cách tính tiêu định lƣợng liên quan theo phƣơng pháp khoa học đồng thời sát với thực tế Ngồi ra, tiêu chí cần phải cụ thể hóa thành tiêu chi tiết chuẩn hóa để áp dụng thống chung, có nhƣ thuận lợi cho cơng tác rà sốt, kiểm tra đánh giá kết chƣơng trình xây dựng nông thôn Trên hệ thống tiêu cụ thể hóa 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạo ngành Thống kê phải lồng ghép nội dung vào điều tra năm, tổng điều tra phải tổ chức điều tra riêng nội dung xây dựng nông thôn để có nguồn thơng tin phục vụ đánh giá chƣơng trình theo định kỳ theo năm, năm năm - Kiến nghị Trung ƣơng nghiên cứu điều chỉnh số tiêu chí tiêu chí quốc gia nơng thơn nội dung số tiêu chí q cao khơng sát với thực tế khó thực nhƣ: Tiêu chí số 12 cấu lao động phải đạt 81 25% - 35% tỷ lệ lao động độ tuổi làm việc lĩnh vực nơng lâm ngƣ nghiệp, tiêu chí số 10 thu nhập bình qn đầu ngƣời/năm so với mức bình qn tồn tỉnh tăng 1,5 lần, tiêu chí số 14 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%, tiêu chí 11 tỷ lệ hộ nghèo 3% Những tiêu chí mục tiêu lâu dài phải phấn đấu, nhƣng trƣớc mắt cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình - Việc đánh giá kết chƣơng trình xây dựng nơng mới, bên cạnh đánh giá việc hồn thành tiêu chí theo tiêu chuẩn, cần trọng ý kiến đánh giá, góp ý nhân dân, xem yếu tố quan trọng, định tính bền vững xây dựng nông thôn Qua đánh giá thể phát huy nâng cao vai trò nhân dân xây dựng - quản lý - giám sát q trình xây dựng nơng thơn - Các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nƣớc có vai trị quan trọng Chúng ta cần xây dựng chế để đƣa tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nƣớc vào tham gia nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo cán bộ, đầu tƣ theo định hƣớng địa phƣơng, Trung ƣơng xây dựng nông thôn Vận động, hợp tác với tổ chức quốc tế hỗ trợ tƣ vấn kỹ thuật cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn 3.3.2 Đối với địa phương - Kiện toàn máy tổ chức quản lý nhà nƣớc xây dựng nơng thơn phù hợp với tình hình thực tiễn địa phƣơng nhằm tăng cƣờng tuyên truyền để nâng cao nhận thức cấp, ngành nhân dân xây dựng nơng thơn Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo chƣơng trình xây dựng Nơng thơn tỉnh, huyện cần tập trung đạo cụ thể, liên tục, đồng huy động đƣợc tham gia tồn hệ thống trị Các tiêu chí hồn thành cần tiếp tục hoàn thiện, nâng chất để phát triển chiều sâu - Coi trọng công tác xây dựng đào tạo đội ngũ cán nòng cốt cấp, đội ngũ cán sở Nâng cao chất lƣợng, hiệu vận 82 động “Học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cƣ” gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cụ thể hố nội dung, tiêu chí thi đua theo giai đoạn cụ thể - Xây dựng nơng thơn cấp xã phải có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện đặc điểm xã, tránh dập khn, máy móc Do điều kiện xuất phát điểm có khác nhau: việc xây dựng đề án đạo thực phải vào đặc điểm tình hình cụ thể, lợi nhu cầu thiết thực địa phƣơng, ngƣời dân để ban hành văn pháp lý cho phù hợp, chọn nội dung làm trƣớc, nội dung làm sau - Ủy ban nhân dân huyện cần tiếp tục đạo đẩy mạnh tổ chức thực hiệu phong trào thi đua xây dựng nông thôn địa bàn xã, đặc biệt địa bàn xã điểm Chỉ đạo phòng chức huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động nhân dân chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc xây dựng nông thôn Thƣờng xuyên tuyên truyền, biểu dƣơng phƣơng tiện thông tin đại chúng mơ hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, kinh nghiệm quý báu tổ chức thực phong trào thi đua xây dựng nơng thơn Tích cực đào tạo đội ngũ cán đạt chuẩn theo quy định đảm bảo thông suốt nội dung chƣơng trình xây dựng nơng thơn mới, để cán thực nòng cốt địa phƣơng - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, qua nhằm phát hiện, kịp thời biểu dƣơng khen thƣởng (hình thức giấy khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã) tập thể, cá nhân tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu cao 83 Tiểu kết chương Trên sở thực trạng quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk Mil định hƣớng xây dựng nông thôn tỉnh Đắk Nông huyện Đắk Mil, luận văn đƣa số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk Mil, bao gồm: thực định hƣớng xây dựng nơng thơn huyện; hồn thiện công tác tổ chức thực quản lý xây dựng nơng thơn (Hồn thiện cơng tác xây dựng, ban hành tổ chức thực văn pháp lý xây dựng nơng thơn mới, hồn thiện tổ chức máy quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn mới, nâng cao lực đội ngũ quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn mới…); tăng cƣờng kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng nơng thơn mới; huy động tham gia tích cực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn huyện nhà Các giải pháp muốn đƣợc thực cần đến chuẩn bị cách chu đáo, đầu tƣ thích đáng phối hợp đồng quan có thẩm quyền, tổ chức cá nhân phân định cách rõ ràng vai trò, nhiệm vụ đối tƣợng Hy vọng ý tƣởng giải pháp nêu góp phần hữu ích, giúp quan quản lý nhà nƣớc, quan quản lý chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn nghiên cứu vận dụng, thúc đẩy hoạt động xây dựng nông thôn địa bàn huyện Đắk Mil đạt hiệu 84 KẾT LUẬN Thực tiễn quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk Mil đặt nhiều vấn đề xúc cần giải Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn đƣợc trình bày luận văn, rút số kết luận sau: Quản lý xã hội xây dựng nông thôn quản lý hoạt động nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Muốn quản lý xây dựng nơng thơn có hiệu cần thiết phải xây dựng hệ thống văn quy định pháp lý chặt chẽ, rõ ràng, khả thi; máy quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nƣớc xây dựng nông thôn có trình độ lực Để tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quản lý xã hội xây dựng nông thôn cần đổi tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn huyện ban quản lý xây dựng nông thôn xã; đề cao trách nhiệm công vụ đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đảm bảo khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện tốt để xây dựng phát triển nông thôn cách hiệu bền vững Trong năm thực hiện, hoạt động xây dựng nông thôn huyện Đắk Mil đạt nhiều thành định, diện mạo nơng thơn huyện có nhiều thay đổi, Một là, hoàn thiện quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tình hình địa phƣơng; đẩy mạnh việc triển khai, thực dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cấu lao động; huy 85 động nguồn vốn tham gia cộng đồng dân cƣ xây dựng nông thôn Hai là, tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc thông qua việc kiện toàn Ban đạo huyện, Ban quản lý xây dựng nơng thơn xã Phải có phối hợp gắn kết với cán bộ, đơn vị đƣợc phân cơng phụ trách tiêu chí nơng thôn Ba là, coi trọng công tác xây dựng đào tạo đội ngũ cán nòng cốt cấp, đội ngũ cán sở Bốn là, tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm tra, giám sát xử lý theo quy định vi phạm q trình xây dựng nơng thơn Muốn xây dựng nông thôn thành công, cần tâm trị mức cao Đảng, Nhà nƣớc làm chủ thực mức cao tầng lớp nơng thơn tồn xã hội Trong việc thực tiêu chí, phải phát động phong trào toàn dân thi đua thực Tùy tình hình cụ thể xã để đƣa mục tiêu phấn đấu, có lộ trình cụ thể hoàn thành số tiêu cho năm giai đoạn Phải tuyên truyền nhân dân phƣơng châm huy động nội lực chỗ chính, lấy sức dân lo sống cho dân, Nhà nƣớc hỗ trợ phần thông qua chƣơng trình đầu tƣ theo quy hoạch định hƣớng phát triển thời kỳ Trong việc khảo sát, bàn bạc xây dựng, triển khai nội dung thực tiêu chí xây dựng Nơng thơn phải có tham gia xây dựng đạo cấp, ngành, tổ chức hệ thống trị tồn xã hội – dƣới lãnh đạo Đảng Thành cơng Chƣơng trình xây dựng nơng thơn có tác động tích cực cấp, ngành ngƣời dân, doanh nghiệp vai trị, vị trí nơng nghiệp, nơng thơn nơng dân nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc thời kỳ hội nhập kinh tế giới 86 Mặc dù có nhiều nỗ lực cố gắng việc tìm tịi, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, song lực thân hạn chế nhƣ thời gian nghiên cứu có hạn, nên luận văn khơng tránh khỏi hạn chế định, mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy giúp tác giả hồn thiện luận văn 87 T L ỆU T M K ẢO Đảng Cộng Sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng Sản Việt Nam (2007), Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khố X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Đảng Cộng Sản Việt Nam (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày 05 tháng năm 2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009), Thông tư số 54/2009/TTBNNPTNT ngày 21 tháng năm 2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Bộ Tài (2010), Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Tài hướng dẫn chế đặc thù quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư 11 xã thực Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mơ hình nơng thơn thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa” Chính phủ (2008), Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương Chính phủ (2008), Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Chính phủ (2008), Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 88 10 Hội Nông dân Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2012), Nghị liên tịch số 08/NQLT-HND-BNNPTNT ngày 08 tháng năm 2012 Hội Nông dân Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp xây dựng nông thôn giai đoạn 2012 – 2020 11 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn 12 Thủ tƣớng Chính phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 13 Thủ tƣớng Chính phủ (2012), Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình khoa học cơng nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 14 Bộ Nội vụ, Viện nghiên cứu Khoa học tổ chức nhà nƣớc, Hệ thống trị sở, thực trạng số giải pháp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Hồng Chí Bảo, Hệ thống trị sở nơng thơn NXB Chính trị quốc gia, 2004 16 Nguyễn Mạnh Bình (2009), “Dân chủ giám sát xã hội việc thực quyền lực nhà nước nước ta nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (04), tr 16-18 17 Nguyễn Văn Bích Chu Tiến Quang, Chính sách kinh tế vai trị phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 18 Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Trọng Đắc Giáo trình Phát triển nơng thơn NXB Nơng nghiệp Hà Nội, 2005 19 Nguyễn Sinh Cúc, Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi NXB Thống kê, 2003 89 20 Phan Đại Doãn Nguyễn Quang Ngọc, Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam lịch sử NXB Chính trị Quốc gia, 1994 21 Frank Ellis, Phạm Thị Mỹ Dung, Vũ Văn Cảnh, Chính sách nơng nghiệp nước phát triển NXB Nông nghiệp, 1995 22 Nguyễn Trọng Điều (2003), Những vấn đề nhà nước quản lý hành nhà nước, Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 24 Học viện Hành quốc gia (2000), Một số thuật ngữ hành chính, Nxb Thế giới 25 Học viện Hành quốc gia (2003), Hành cơng – dành cho nghiên cứu học tập giảng dạy sau đại học, Nxb Thống kê 26 Học viện Hành quốc gia (2003), Hành cơng, Nxb Thống kê 27 Học viện Hành (2008), Giáo trình Quản lý nhà nước nông nghiệp nông thôn, Nxb Khoa học Kỹ thuật 28 Cù Ngọc Hƣởng (2006), Lý luận, thực tiển sách xây dựng nơng thơn Trung Quốc, Trung tâm Phát triển nông thôn Dự Án Mispa, Hà Nội 29 Phạm Thu Lan (2008), “Có phải giải pháp cải cách hành chính”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (12), tr 51 - 54 30 Bùi Xuân Lƣu, Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế NXB Thống kê, 2004 31 Nhóm trí thức Việt (2012), Định hướng phát triển nơng thơn tình hình mới, Nxb Lao động 32 Võ Kim Sơn (2004), Phân cấp quản lý nhà nước - Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 33 Diệp Văn Sơn (2006), Cải cách hành vấn đề cần biết, Nxb Thống kê 90 34 Phan Xuân Sơn, Lƣu Văn Quảng, Những vấn đề sách dân tộc nước ta NXB Lý luận trị, 2005 35 Phạm Ngọc Thanh (2013), Đổi văn hóa lãnh đạo quản lý Việt Nam (Sách chuyên khảo) Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Lê Đình Thắng, Chính sách nông nghiệp, nông thôn sau Nghị X Bộ Chính trị NXB Chính trị quốc gia, 1998 37 Hồ Văn Thông, Nguyễn Văn Sáu, Thực quy chế dân chủ sở xây dựng quyền cấp xã nước ta NXB Chính trị quốc gia, 2003 38 Nguyễn Vũ Tiến (2008), Giáo trình Khoa học Quản lý Nxb Giáo dụcViệt Nam, Hà Nội 39 Nguyễn Vũ Tiến (2010), Lý thuyết chung quản lý xã hội Nxb Giáo dụcViệt Nam, Hà Nội 40 Nguyễn Kế Tuấn (2006), Cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn Việt Nam - Con đường bước đi, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Trần Nho Thìn (2000), Đổi tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Phạm Ngọc Thanh (2013), Đổi văn hóa lãnh đạo quản lý Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Nguyễn Cửu Việt (2001), “Một số vấn đề cải cách máy nhà nước”, Một số vấn đề hoàn thiện tổ chức hoạt động máy nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tr 66-83 44 Bùi Thế Vĩnh (1999), Thiết kế tổ chức quan hành nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Viện nghiên cứu Đào tạo quản lý (2005), Hành cơng quản lý hiệu Chính phủ, Nxb Lao động - Xã hội 46 Nghị số 04-NQ/TU ngày 7/4/2011 Tỉnh ủy Đắk Nông “Về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020”./ ... 1.2 Quản lý xã hội xây dựng nông thôn 13 1.3 Kinh nghiệm quản lý xây dựng nông thôn nƣớc nƣớc 31 hương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH... tiêu chí quốc gia xây dựng nơng thơn Tính cấp thiết quản lý xã hội xây dựng nông thôn mới, nội dung quản lý xã hội xây dựng nông thôn nhƣ kinh nghiệm quản lý xã hội xây dựng nông thôn số địa phƣơng... sâu quản lý xã hội xây dựng nông thôn địa bàn huyện Đắk Mil Đối với tỉnh Đắk Nông huyện Đắk Mil, thực Chƣơng trình quốc gia xây dựng nông thôn nay, thực công tác tuyên truyền, xây dựng đề án xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện đắk mil, tỉnh đắk nông hiện nay , Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện đắk mil, tỉnh đắk nông hiện nay