0

Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện đắk rlấp, tỉnh đắk nông hiện nay

102 5 0
  • Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện đắk rlấp, tỉnh đắk nông hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:44

O V OT O Ọ V ỆN O L M QUẢN LÝ XÃ Ọ V ỆN V TU TRỊ QU MN N TRU ỀN TOẢN VỚ XÂ Ở U ỆN ẮK R’LẤP, TỈN LUẬN VĂN T N SĨ ỰN NÔN T ÔN MỚ ẮK NÔN N ẮK LẮK - 2016 TRỊ ỆN N Ọ O V OT O Ọ V ỆN O L M QUẢN LÝ XÃ Ọ V ỆN V TU N TRỊ QU MN N TRU ỀN TOẢN VỚ XÂ Ở U ỆN ẮK R’LẤP, TỈN ỰN NÔN T ÔN MỚ ẮK NÔN ỆN N huyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN T SĨ N TRỊ Ọ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS Nguyễn Xuân Phong ẮK LẮK - 2016 LỜ M O N Tơi xin cam đoan luận văn Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội đề tài: “Quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông nay” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn có xuất xứ rõ ràng, kết nghiên cứu trình lao động trung thực thân tác giả Tác giả luận văn xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật lãnh đạo Học viện Báo chí Tuyên truyền nội dung luận văn Đăk Lăk, ngày 12 tháng năm 2016 Tác giả Lê Mai Toản M L MỞ ẦU hương 1: QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số vấn đề xây dựng nông thôn 1.2 Lý luận quản lý xã hội xây dựng nông thôn cấp huyện 17 1.3 Một số kinh nghiệm quản lý xã hội xây dựng nông thôn số địa phương ……………………………………… …31 hương 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI QUẢN LÝ XÃ HỘI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG HIỆN NAY 42 2.1 Những yếu tố tác động quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 42 2.2 Sự tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội văn hóa đến xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Đắk R’Lấp 47 2.3 Thực trạng quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 49 2.4 Những vấn đề đặt quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 66 hương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG THỜI GIAN TỚI 73 3.1 Quan điểm tăng cường quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông thời gian tới 73 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông thời gian tới 77 KẾT LUẬN 91 MỞ ẦU Tính cấp thiết đề tài Nông thôn nước ta khu vực rộng lớn chiếm phần lớn dân cư nước Nông thôn nơi đa dạng thành phần tộc người, văn hóa; nơi bảo tồn, lưu giữ phong tục, tập quán cộng đồng Sau 30 năm thực đường lối đổi mới, lãnh đạo Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đạt thành tựu toàn diện to lớn Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao, đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn không ngừng tăng cao, phát triển hài hoà vùng, tạo chuyển biến nhanh vùng cịn nhiều khó khăn; nơng dân đào tạo có trình độ sản xuất ngang với nước tiên tiến khu vực đủ lĩnh trị, đóng vai trị làm chủ nơng thơn Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, giai đoạn lịch sử đất nước, đường lối phát triển kinh tế xã hội Đảng ta xác định rõ vai trị, vị trí quan trọng hàng đầu nông nghiệp kinh tế nông thôn Chúng ta xây dựng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việc quản lý, điều tiết nhà nước kinh tế - xã hội tất yếu khách quan Vai trò quản lý xã hội xây dựng nông thôn quan trọng nhằm tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cao kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để thu hẹp khoảng cách nông thôn thành thị Xây dựng nơng thơn theo 19 tiêu chí bước chuyển biến nông thôn đất nước xuất phát từ nông nghiệp lên đến cuối thập kỷ trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc; dân trí nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ; hệ thống trị nơng thơn lãnh đạo Đảng tăng cường Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo tảng kinh tế - xã hội trị vững cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Một vấn đề cần đặc biệt quan tâm trình thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn thực tôn trọng, phát huy tối đa vai trị, vị chủ thể người nơng dân trị, kinh tế văn hóa Đây nhóm dân số đơng nước ta nay, giai cấp cách mạng, đồng hành với giai cấp công nhân suốt chiều dài lịch sử cách mạng lãnh đạo Đảng, lại gặp nhiều khó khăn đời sống hưởng lợi thành cách mạng Nhìn chung, trình độ học vấn nơng dân nước ta thấp, nặng kinh nghiệm, nên cần kiên trì, lâu dài hỗ trợ nơng dân khoa học - kỹ thuật, đưa tiến khoa học vào nông nghiệp, nông thôn Đắk R’Lấp huyện thuộc tỉnh Đắk Nơng, với diện tích 63.420ha, dân số 85.621 người, có 25 đồng bào dân tộc anh em sinh sống địa bàn 10 xã 01 thị trấn Trong thời gian qua, thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước, tỉnh Đắk Nơng nói chung huyện Đắk R’Lấp nói riêng quan tâm đầu tư tạo điều kiện để phát triển nơng thơn Tuy nhiên, từ có chủ trương xây dựng nông thôn mới, việc triển khai thực địa phương chưa đạt hiệu cao, chưa có giải pháp đồng để triển khai thực Nhìn chung đến thực trạng nơng thơn địa bàn huyện phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp, kinh tế nơng thơn chậm phát triển, văn hóa xã hội lạc hậu, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đời sống nhiều hạn chế, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo người dân nông thôn ngày tăng, tệ nạn xã hội số nơi diễn biến phức tạp… Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu tìm giải pháp hiệu để đạo thực chương trình xây dựng nơng thơn địa bàn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông cần thiết, bối cảnh đất nước thực công nghiệp hóa trước xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Qua thời gian học tập, nghiên cứu trường với hiểu biết nhận thức q trình xây dựng nơng thơn mới, chọn đề tài “Quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nay” làm Luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2.1 Các cơng trình, viết bàn quản lý, quản lý xã hội - PGS.TS Nguyễn Trọng Điều (2006), “Những vấn đề nhà nước quản lý hành nhà nước” Cuốn sách trình bày nội dung quan trọng nguồn gốc, chất, chức nhà nước Đồng thời sách làm rõ nội hàm khái niệm quản lý, quản lý hành nhà nước - Học viện hành (2007), “Giáo trình quản lý nhà nước nơng nghiệp, nơng thơn” Cuốn sách trình bày nội dung quản lý, quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp nước khó khăn, vướng mắc thực quản lý lĩnh vực - Phạm Xuân Nam (2011), “Những yếu tố tác động đến phát triển xã hội quản lý phát triển xã hội nước ta nay” Bài viết đăng tạp chí Bộ khoa học công nghệ Nội dung viết nói đến yếu tố phổ biến ảnh hưởng đến phát triển xã hội thời đại 2.2 Các cơng trình, viết bàn nơng nghiệp, nông dân, nông thôn - TS Mai Thanh Cúc, TS Quyền Đình Hà (2005), Giáo trình “Phát triển nơng thôn”, sách xuất Trường Đại học nơng nghiệp Nội dung giáo trình trình bày kiến thức nhập môn môn học phát triển nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển sở hạ tầng dịch vụ xã hội môi trường nơng thơn, vai trị nhà nước tổ chức phát triển nông thôn, nghiên cứu phát triển nơng thơn - Trần Tiến Khai (2012) với: “Vai trị nhà nước phát triển nông nghiệp”, sách nói vai trị quan trọng nhà nước phát triển nơng nghiệp nơng thơn, làm tăng sinh kế, việc làm, thu nhập nông dân cư dân nông thôn - Tô Huy Rứa (2011), “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đổi Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, cơng trình khái qt nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ mới, đồng thời đưa điều kiện thực tế để xây dựng nông nghiệp đại - Đỗ Mai Thành với viết: “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam: Lý luận thực tiễn” Bài viết đăng Tạp chí Cộng sản, năm 2012, nội dung viết nêu quan điểm nông nghiệp, nông dân, nông thôn, áp dụng quan điểm vào tình hình cụ thể đất nước - Phạm Thắng (2008), “Giải pháp cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nay” Bài viết đăng Tạp chí Cộng sản với nội dung đề cập đến thành tựu thách thức giải pháp trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Phạm Thắng (2008), “Những chủ trương Đảng nông dân, nông nghiệp, nông thôn” Bài viết đăng Tạp chí Cộng sản, viết nói tầm quan trọng nhận thức đắn nơng nghiệp, nơng thơn để có giải pháp đạt nhiều thành tựu to lớn 2.3 Các cơng trình, viết bàn quản lý, phát triển nông nghiệp, nông thôn - TS Nguyễn Văn Phúc (2004), “Công nghiệp nông thôn Việt Nam – Thực trạng giải pháp”, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội Cơng trình nói thành tựu to lớn trình phát triển cơng nghiệp nơng thơn nước ta, khó khăn cản trở, đồng thời đề giải pháp khắc phục - Huỳnh Trần Huy (2013), “Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn - từ thực tiễn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh” Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành Quốc gia Cơng trình đề cập thành tựu, khó khăn giải pháp xây dựng nơng thơn Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Anh Tài (2014), “Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, thực trạng giải pháp”, viết đăng trang Nông thơn tỉnh Quảng Nam Bài viết nói mặt đạt giải pháp để thực tốt công tác huy động nguồn lực xây dựng nông thôn địa phương - Vũ Trọng Bình (2011), “Xây dựng nơng thơn mới, số vấn đề cần trao đổi”, viết đăng trang Tia sáng Bộ khoa học công nghệ Bài viết nói vướng mắc quy hoạch, huy động vốn khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới, đồng thời đưa giải pháp thực - Hồ Xuân Hùng (2011), “Xây dựng nông thôn nghiệp cách mạng Đảng ta” Bài viết đăng báo Nhân dân điện tử, viết nói giải pháp để phát triển sở hạ tầng, chuyển dịch cấu lao động, tăng thu nhập, tổ chức lại sản xuất, giải mâu thuẫn lớn nơng thơn Ngồi cơng trình đây, cịn nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực nơng thơn phát triển kinh tế nông thôn, tất cơng trình nghiên cứu chung phạm vi rộng, phạm vi nước khu vực, nghiên cứu địa phương khác, chưa có cơng trình nghiên cứu sâu quản lý xã hội xây dựng nông thôn địa bàn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông Đối với tỉnh Đắk Nông huyện Đắk R’Lấp, thực Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn nay, thực công tác tuyên truyền, xây dựng đề án xây dựng nông thôn cấp xã, Uỷ ban nhân dân huyện hàng năm lồng ghép vào hội nghị tổng kết, Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo kết thực năm đề giải pháp để thực năm Điều cho thấy, việc nghiên cứu đề tài mẻ, đòi hỏi phải đầu tư nghiên cứu cách khoa học, đồng bộ, sát với thực tế đạt yêu cầu đặt Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích thực trạng quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp Nghiên cứu, tìm giải pháp hồn thiện quản lý xã hội xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng, hiệu trình đạo, phối hợp thực thu hút nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn huyện nhà, đáp ứng yêu cầu công 84 quy hoạch nguồn cán phục vụ công tác quản lý xây dựng nông thôn Thường xuyên rà sốt bổ sung người từ cán khơng chun trách, sinh viên, học sinh đồng thời loại khỏi nguồn người thiếu tính phấn đấu, để nguồn cán quy hoạch dồi Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu toàn Đảng gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tạo đồn kết trí tồn Đảng bộ, thực nhiệm vụ - Cần xây dựng thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức nhằm chuẩn hóa chức danh theo quy định, trọng chất lượng, hiệu suất công tác sau đào tạo khuyến khích cán bộ, cơng chức tự học tập để nâng cao trình độ, lực thực thi nhiệm vụ Giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động quan quản lý nhà nước gắn với vận động “Học tập, làm theo gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” - Cần có sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước thơng qua chương trình đào tạo mới, đào tạo lại Từng bước xây dựng đội ngũ nhà quản lý sáng tạo, đủ lực điều hành hoạt động xây dựng nông thôn hiệu quả; tổ chức cán quản lý tham quan để học tập, quan sát, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước xây dựng nông thôn địa phương xây dựng thành công nông thôn - Tổ chức hoạt động giao lưu nhà quản lý nhà nước xây dựng nông thôn địa phương khác nhằm trao đổi kiến thức thực tế, kỹ năng, kinh nghiệm nghề thông qua giúp cho đội ngũ người làm cơng tác quản lý nhà nước xây dựng nông thôn cập nhật thông tin, tự rèn luyện kỹ nghề nghiệp cho 85 - Nâng cao kiến thức, lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán phụ trách nông thôn qua buổi tập huấn, hội nghị chuyên đề nhằm trang bị kiến thức cho cán quan chuyên môn, ban ngành đồn thể Huyện, cán cấp xã, thơn bon địa bàn huyện hiểu đủ chủ trương, sách xây dựng nơng thơn Chính phủ, tỉnh để chung sức triển khai thực hiệu Chương trình xây dựng nơng thơn - Đội ngũ cán phụ trách công tác nông thôn cấp huyện, xã so với xu nhân rộng xây dựng nông thôn xã lại chưa đào tạo nên chưa tương xứng mặt quy mơ q trình xây dựng nơng thơn Do đó, cần có định biên cho cán phụ trách nông thôn mới, việc tuyển phải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ q trình xây dựng nơng thơn Tổ chức lớp đào tạo thêm kỹ năng, kiến thức cần thiết trình triển khai thực xây dựng nơng thơn xã cịn lại lộ trình nâng cao chất lượng tiêu chí đạt xã đạt chuẩn nông thôn Ban Quản lý xã nên bố trí 02 cán chuyên trách nông thôn xã để đảm bảo xử lý khối lượng công việc tạo phối hợp nhịp nhàng, đồng quan, đơn vị có liên quan, nhằm giải cơng việc nhanh chóng, kịp thời hiệu - Rà sốt, bố trí, tập huấn nâng cao lực cán lãnh đạo Phịng, ban đồn thể đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành tổ chức thực chương trình, dự án - Con người vừa động lực, vừa mục tiêu phát triển, đầu tư cho người đầu tư cho phát triển, thực tốt sách đãi ngộ khơng tạo động lực để cán bộ, cơng chức an tâm gắn bó với nghề nghiệp mà tạo sức hút để người cạnh tranh vào làm việc công tác quản lý nhà nước xây dựng nông thôn 86 - Hiệu lực hiệu hoạt động quản lý, điều hành máy quản lý nhà nước xây dựng nông thôn tổ chức hoạt động mà cịn thơng qua sở vật chất trang thiết bị làm việc, để đảm bảo tính đồng cần phải có trang thiết bị phù hợp, tránh cầu kỳ hình thức phải đáp ứng phục vụ tốt yêu cầu công tác Thơng qua Chương trình xây dựng nơng thơn xã, trình độ lực đội ngũ cán huyện, cán xã đến thôn bon nâng lên bước Nhận thức nhân dân có chuyển biến tích cực, khơng cịn tư tưởng ỷ lại vào nguồn lực Nhà nước trước đây, người dân tin tưởng, tự tin chủ động tham gia vào việc làm xây dựng nông thôn Do đó, đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý nhà nước xây dựng nơng thơn huyện Đắk R’Lấp có vị trí đặc biệt quan trọng, có vai trị thúc đẩy, tạo bước chuyển mạnh mẽ, lực, trình độ cơng tác đội ngũ quản lý nhà nước xây dựng nơng thơn Trong thời gian tới, quyền Huyện cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực mang tính chiến lược, ổn định, lâu dài, bền vững phát triển Đặc biệt, cần tăng nguồn vốn đầu tư cho cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý nhà nước xây dựng nông thôn 3.2.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát trình xây dựng nơng thơn Ban giám sát xây dựng xã có quyền từ chối ký biên nghiệm thu cơng trình khơng đạt u cầu chất lượng; quyền bảo lưu ý kiến đới với cơng việc giám sát đảm nhận Do đó, quyền xã xây dựng nơng thơn phải kiện toàn thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng Ban giám sát xây dựng xã, người có tinh thần trách nhiệm, có lực, có đạo đức để phát huy vai trị đại diện cộng đồng dân cư giám sát việc thực cơng trình địa bàn xã 87 Về kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng nông thôn mới, thành viên Ban Chỉ đạo Ban Quản lý cần phối hợp chặt chẽ với Cần nêu cao vai trò quản lý ngành hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng nông thôn mới, kiểm tra đầu tư xây dựng bản, kiểm tra việc bảo đảm môi trường, kiểm tra trình quản lý sử dụng vốn Đồng thời góp phần trực tiếp giải chồng chéo thực đạo quản lý, tổ chức xây dựng nông thôn xã Tiến hành chấm điểm việc thực xây dựng nông thôn xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn đề Tất mặt quản lý xã hội xây dựng nơng thơn cụ thể hóa thang điểm từ cao đến thấp Việc dễ làm chấm điểm thấp, việc khó làm chấm điểm cao Trên sở đó, Ban Chỉ đạo huyện chấm điểm cụ thể tiêu chí mà xã thực Không dừng lại chấm điểm, Ban Chỉ đạo đưa nhận xét việc làm được, việc cần thực tốt thời gian tới Điều giúp cho xã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm vị trí q trình quản lý xây dựng nông thôn địa phương Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng thực đề án xây dựng nông thôn Qua kinh nghiệm đạo nhiều xã cho thấy nơi làm tốt công tác kiểm tra giám sát giám sát cộng đồng, thực công khai minh bạch tất khâu từ xây dựng, thực quy hoạch đến quản lý vốn tài chính, phát kịp thời sai phạm để chấn chỉnh xã q trình đạo xây dựng nơng thơn diễn sơi động có kết rõ nét, tình hình ổn định nhân dân đồng tình ủng hộ Vì cần củng cố tổ tư vấn giám sát bao gồm cán có lực, có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình có trách nhiệm, trung thực khách quan nhân dân tín nhiệm; tháng 88 năm phải có sơ kết rút kinh nghiệm việc làm được, chưa làm để chấn chỉnh kịp thời có kế hoạch đạo cho bước Phải có chế kiểm tra, giám sát phát huy việc giám sát cộng đồng, đảm bảo việc khuyến khích người phát tố giác sai phạm, xử lý sai phạm bảo đảm đoàn kết nội nhân dân Quán triệt quan điểm Đảng tăng cường hoạt động giám sát nhân dân ghi nhận văn kiện Đảng Nâng cao nhận thức nhân dân tầm quan trọng hoạt động giám sát Ban Chỉ đạo Ban quản lý xây dựng nông thôn Nâng cao ý thức pháp luật nhân dân thông qua hoạt động tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân Có biện pháp cụ thể để khuyến khích tầng lớp nhân dân tham gia đối thoại với quan, cán công chức làm công tác quản lý nhà nước xây dựng nông thôn Tăng cường hoạt động giám sát quan chức kiểm tra, tra, giám sát khác Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cần phát huy tối đa tham gia tổ chức trị - xã hội sở hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội phụ nữ, hội nơng dân, hội luật gia, đồn niên vào hoạt động giám sát nhằm đấu tranh với tượng tiêu cực địa phương 3.2.5 Tăng cường vai trị tổ chức đồn thể cơng xây dựng nông thôn - Vận dụng lồng ghép để tuyên truyền đến tất hội viên quần chúng nhân dân 19 tiêu chí xây dựng nông thôn để tất hội viên quần chúng nhân dân tiếp thu, thực phong trào mặt trận đoàn thể phát động việc cần làm trước, làm sau theo kế hoạch ban đạo xây dựng xã nông thôn mới; tập trung tuyên truyền thường xuyên, 89 liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn chặt tuyên truyền với vận động, lấy kết vận động để tuyên truyền Mặt khác, phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị vận động nhân dân tham gia thực đề án nông thôn Để hiệu hơn, đoàn thể hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề nhằm tăng thu nhập nhằm ổn định sống gia đình - Ln nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân, từ nói rõ ý nghĩa, u cầu cơng tác xây dựng xã nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực đời sống xã hội người dân, người dân nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng việc xây dựng nơng thơn tất yếu mang lại thành công việc xây dựng nông thôn thời gian tới; - Thực tốt chức giám sát hoạt động Ban tra nhân dân; Xây dựng phát huy tác dụng tổ liên gia, câu lạc bộ, mơ hình tự quản khu dân cư thực hạt nhân tích cực thực vận động phong trào xây dựng nông thôn Thực nhiệm vụ góp phần bảo đảm ổn định nơng thơn, đồn kết dân tộc tơn giáo, phịng chống tội phạm, truyền đạo trái phép, hịa giải, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi; Mặt trận tổ quốc đồn thể nhân dân khơng ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ban công tác Mặt trận khu dân cư; phát huy vai trò thành viên việc hướng dẫn, tổ chức, giúp đỡ đoàn viên, hội viên đầu tổ chức thực chương trình Tiểu kết chương Trên sở thực trạng quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp định hướng xây dựng nông thôn tỉnh Đắk 90 Nông huyện Đắk R’Lấp, luận văn đưa số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý xã hội nông thôn huyện Đắk R’Lấp, bao gồm: thực định hướng xây dựng nông thôn huyện; hồn thiện cơng tác tổ chức thực quản lý xây dựng nơng thơn (Hồn thiện cơng tác xây dựng, ban hành tổ chức thực văn pháp lý xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện tổ chức máy quản lý nhà nước xây dựng nông thôn mới, nâng cao lực đội ngũ quản lý nhà nước xây dựng nông thôn mới…); tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng nông thôn mới; huy động tham gia tích cực Ủy ban mặt trận đoàn thể nhân dân tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn huyện nhà Các giải pháp muốn thực cần đến chuẩn bị cách chu đáo, đầu tư thích đáng phối hợp đồng quan có thẩm quyền, tổ chức cá nhân phân định cách rõ ràng vai trò, nhiệm vụ đối tượng Hy vọng ý tưởng giải pháp nêu góp phần hữu ích, giúp quan quản lý nhà nước, quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nghiên cứu vận dụng, thúc đẩy hoạt động xây dựng nông thôn địa bàn huyện Đắk R’Lấp đạt hiệu 91 KẾT LUẬN Quản lý xã hội xây dựng nông thôn nội dung quan trọng thiếu hoạt động quản lý nhà nước, lẽ xây dựng nơng thơn q trình kinh tế xã hội, nhằm tạo giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa, mơi trường phù hợp với nhu cầu xã hội thời kì cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Thực tiễn quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp đặt nhiều vấn đề xúc cần giải Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn trình bày luận văn, rút số kết luận sau: Quản lý xã hội xây dựng nông thôn quan trọng Muốn quản lý xây dựng nơng thơn có hiệu cần thiết phải xây dựng hệ thống văn quy định pháp lý chặt chẽ, rõ ràng, khả thi; máy quản lý nhà nước xây dựng nông thôn hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước xây dựng nông thôn có trình độ lực Để tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý xã hội xây dựng nông thôn cần đổi tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn huyện ban quản lý xây dựng nông thôn xã; đề cao trách nhiệm công vụ đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đảm bảo khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện tốt để xây dựng phát triển nông thôn cách hiệu bền vững Muốn xây dựng nông thôn thành công, cần tâm trị mức cao Đảng, Nhà nước làm chủ thực mức cao tầng lớp nơng thơn tồn xã hội Trong việc thực tiêu chí, phải phát động phong trào tồn dân thi đua thực Tùy tình 92 hình cụ thể xã để đưa mục tiêu phấn đấu, có lộ trình cụ thể hồn thành số tiêu cho năm giai đoạn Phải tuyên truyền nhân dân phương châm huy động nội lực chỗ chính, lấy sức dân lo sống cho dân, Nhà nước hỗ trợ phần thơng qua chương trình đầu tư theo quy hoạch định hướng phát triển thời kỳ Trong việc khảo sát, bàn bạc xây dựng, triển khai nội dung thực tiêu chí xây dựng Nơng thơn phải có tham gia xây dựng đạo cấp, ngành, tổ chức hệ thống trị tồn xã hội - lãnh đạo Đảng Thành công Chương trình xây dựng nơng thơn có tác động tích cực cấp, ngành người dân, doanh nghiệp vai trị, vị trí nông nghiệp, nông thôn nông dân nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước thời kỳ hội nhập kinh tế giới 93 TÀ L ỆU T M K ẢO Nguyễn Mạnh Bình (2009), “Dân chủ giám sát xã hội việc thực quyền lực nhà nước nước ta nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (04), tr 16-18 Vũ Trọng Bình (2011), “Xây dựng nơng thôn mới, số vấn đề cần trao đổi” Tạp chí Quản lý kinh tế, (3), tr.20-24 Bộ Nội vụ, Viện nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước (2012), Hệ thống trị sở, thực trạng số giải pháp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009), Thông tư số 54/2009/TTBNNPTNT ngày 21 tháng năm 2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Bộ Tài (2010), Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11 tháng năm 2010 Bộ Tài hướng dẫn chế đặc thù quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư 11 xã thực Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mơ hình nơng thơn thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa” Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 Chính phủ Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 Chính phủ Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 94 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 Chương trình hành động thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nông dân, nông thôn 10 TS Mai Thanh Cúc, TS Quyền Đình Hà, ThS Nguyễn Thị Tuyết Lan, ThS Nguyễn Trọng Đắc (2005): Giáo trình Phát triển nơng thơn 11 PGS.TS Nguyễn Chí Dũng (2009): Sự phát triển xã hội quản lý phát triển xã hội vùng nông thôn nước ta nay, thực trạng giải pháp 12 ThS Phạm Thanh Dũng (2008), đề tài Một số giải pháp nâng cao lực quản lý nhà nước nơng nghiệp – nơng thơn quyền cấp xã q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, dân chủ hóa hợp tác hóa nông thôn Nam 13 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 14 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2007), Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước 15 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày 05 tháng năm 2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 16 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 95 17 Nguyễn Trọng Điều (2003), Những vấn đề nhà nước quản lý hành nhà nước, Hà Nội 18 Học viện Hành quốc gia (2000), Một số thuật ngữ hành chính, Nxb Thế giới, Hà Nội 19 Học viện Hành quốc gia (2003), Hành cơng - dành cho nghiên cứu học tập giảng dạy sau đại học, Nxb Thống kê, Hà Nội 20 Học viện Hành quốc gia (2003), Hành cơng, Nxb Thống kê, Hà Nội 21 Học viện Hành (2008), Giáo trình Quản lý nhà nước nơng nghiệp nơng thôn, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 22 Hội Nông dân Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2012), Nghị liên tịch số 08/NQLT-HND-BNNPTNT ngày 08 tháng năm 2012 Hội Nông dân Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp xây dựng nông thôn giai đoạn 2012 - 2020 23 Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Gia Hân (2009), Kinh nghiệm xây dựng nông thôn giới 25 Hồ Xuân Hùng (2011), Trong lãnh đạo cách mạng, xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta coi trọng xây dựng nông thôn 26 Hồ Xuân Hùng (2011), Xây dựng nông thôn nghiệp cách mạng lâu dài Đảng nhân dân ta 27 Vũ Kiểm (2015), Xây dựng nông thôn Thái Bình 28 Trần Tiến Khai (2013), Vai trị Nhà nước phát triển nơng nghiệp 96 29 Phạm Thu Lan (2008), “Có phải giải pháp cải cách hành chính”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (12), tr 51 - 54 30 Phạm Duy Long (2015), Xây dựng mơ hình nơng thơn nước ta 31 Nguyễn Thị Ngân (2015), Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam nông nghiệp, nơng thơn, nơng dân 32 Nhóm trí thức Việt (2012), Định hướng phát triển nơng thơn tình hình mới, Nxb Lao động, Hà Nội 33 Nguyễn Văn Phúc (2004), Công nghiệp nông thôn Việt Nam - Thực trạng giải pháp 34 Tô Huy Rứa (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đổi Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 35 Diệp Văn Sơn (2006), Cải cách hành vấn đề cần biết, Nxb Thống kê, Hà Nội 36 Võ Kim Sơn (2004), Phân cấp quản lý nhà nước - Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Bùi Sĩ Tiếu (2011), Đổi sách tạo điều kiện phát triển mơ hình sản xuất nông nghiệp 38 Đỗ Mai Thành (2015), Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam: Lý luận thực tiễn 39 Phạm Thắng (2015), Giải pháp cho phát triển nông nghiệp, nông dân nơng thơn 40 Trần Nho Thìn (2000), Đổi tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 97 41 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn 42 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 43 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 44 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn 45 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2014 việc xét công nhận công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn 46 Nguyễn Kế Tuấn (2006), Cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn Việt Nam - Con đường bước đi, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 47 Nguyễn Cửu Việt (2001), “Một số vấn đề cải cách máy nhà nước”, Một số vấn đề hoàn thiện tổ chức hoạt động máy nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tr 66-83 48 Bùi Thế Vĩnh (1999), Thiết kế tổ chức quan hành nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2005), Hành cơng quản lý hiệu Chính phủ, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 98 50 Uỷ ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp (2014), Báo cáo số 235/BC-BCĐ, ngày 02/12/2014 việc sơ kết 03 năm triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020; 51 Uỷ ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp (2015), Báo cáo số 285/BC-BCĐ, ngày 08/12/2015 việc Báo cáo tình hình thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 ... chí quốc gia xây dựng nơng thơn 41 Tính cấp thiết quản lý xã hội đối xây dựng nông thôn mới, nội dung quản lý xã hội xây dựng nông thôn kinh nghiệm quản lý xã hội xây dựng nông thôn số địa phương... tăng cường quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông thời gian tới 73 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông thời... lý xã hội xây dựng nông thôn huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 66 hương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG THỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện đắk rlấp, tỉnh đắk nông hiện nay , Quản lý xã hội đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện đắk rlấp, tỉnh đắk nông hiện nay