0

Quản lý xã hội về khoa học và công nghệ ở tỉnh đắk lắk hiện nay

118 4 0
  • Quản lý xã hội về khoa học và công nghệ ở tỉnh đắk lắk hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:44

O V OT O Ọ V ỆN N TRỊ QU MN Ọ V ỆN QUẢN LÝ XÃ O V TU N TRU ỀN N U ỄN T Ế ỆP VỀ K O Ọ V Ở TỈN LUẬN VĂN T ẮK LẮK SĨ ÔN N ỆN N N ẮK LẮK - 2016 TRỊ Ọ Ệ O V OT O Ọ V ỆN N TRỊ QU MN Ọ V ỆN QUẢN LÝ XÃ O V TU N TRU ỀN N U ỄN T Ế ỆP VỀ K O Ọ V Ở TỈN ẮK LẮK ÔN N ỆN N Chuyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN T SĨ N TRỊ Ọ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS Hoàng Anh ẮK LẮK - 2016 Ệ Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2016 Ủ TỊ N (Ký ghi rõ họ tên) LỜ M O N Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Đắk Lắk, ngày thánh năm 2016 Tác giả Nguyễn Thế iệp N M Ữ V ẾT TẮT CNSH : Công nghệ sinh học CNTT : Cơng nghệ thơng tin CNH, HĐH : Cơng nghiệp hố, đại hoá DTTS : Dân tộc thiểu số ĐTPT : Đầu tƣ phát triển HĐND : Hội đồng nhân dân KHKT : Khoa học kỹ thuật KHTN : Khoa học tự nhiên KHXH : Khoa học xã hội KHXH&NV : Khoa học xã hội nhân văn KTKT : Kinh tế kỹ thuật KH & CN : Khoa học công nghệ KH & ĐT : Kế hoạch đầu tƣ KT-XH : Kinh tế - xã hội NCKH : Nghiên cứu khoa học NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn NTMN : Nông thôn miền núi NSNN : Ngân sách nhà nƣớc PTCN : Phát triển công nghệ QL : Quản lý QLXH : Quản lý xã hội SNKH : Sự nghiệp khoa học TSCĐ : Tài sản cố định TBKT : Tiến kỹ thuật UBND : Ủy ban nhân dân XH : Xã hội XHCN : Xã hội chủ nghĩa M L MỞ ẦU hƣơng 1: QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.1 Khái niệm, vai trò khoa học công nghệ với phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc 1.2 Quản lý xã hội khoa học công nghệ 15 1.3 Một số kinh nghiệm nƣớc quản lý xã hội khoa học công nghệ 33 hƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 43 2.1 Tình hình hoạt động khoa học, cơng nghệ tỉnh Đắk Lắk 43 2.2 Tình hình quản lý xã hội khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk 58 2.3 Những kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân quản lý xã hội khoa học công nghệ Đắk Lắk 71 hƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI GIAN TỚI 83 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý xã hội khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk thời gian tới 83 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng quản lý xã hội khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk thời gian tới 87 KẾT LUẬN 104 T L ỆU T M K ẢO Error! Bookmark not defined MỞ ẦU Tính cấp thiết đề tài Từ cuối năm 60 kỷ trƣớc, nhân loại bƣớc sang kỷ nguyên - kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghệ (KH&CN) đại (điển hình phát minh nhƣ: lade 1967, truyền hình qua vệ tinh nhân tạo 1964, tổng hợp gien 1973, mạch tổ hợp cho máy tính điện tử 1965, máy tính điện tử sinh học dựa cấu tạo óc ngƣời 1994, vi xử lý 1971, rệp điện tử, máy gia tốc, v.v.) [61, tr1] Đến nay, KH&CN trở thành động lực phát triển hàng đầu đóng góp phần lớn vào tăng trƣởng kinh tế nhiều quốc gia KH&CN tác động mạnh m sâu rộng đến m t đời sống ngƣời, sản xuất, xã hội, trị, văn hoá, khả an ninh quốc gia quan hệ quốc tế quốc gia giới Nhiều nƣớc coi phát triển KH&CN "đầu tƣ cho tƣơng lai" Nhận rõ vai trò to lớn KH&CN, Đảng Nhà nƣớc ta sớm đƣa định hƣớng biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển KH&CN nƣớc (Nhƣ: Nghị Hội nghị Trung ƣơng khố VIII (1996); Luật Khoa học Cơng nghệ (2000) sửa đổi 2013; Quyết định Thủ tƣớng Chính phủ số 272/2003/QĐ-TTg chiến lƣợc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam đến năm 2010; Nghị Hội nghị Trung ƣơng khoá XI (Nghị số 20-NQ/TW, 2012); nhiều sách cụ thể khác xây dựng tiềm lực đổi chế quản lý khoa học công nghệ) [2, tr1] [60, tr1] Nhờ đó, hoạt động KH&CN nƣớc có bƣớc chuyển biến đáng kể, trình độ cơng nghệ kinh tế đƣợc nâng cao Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội điều kiện nhƣ so với nƣớc khu vực giới trình độ KH&CN nƣớc ta thấp Đến nay, Việt Nam nƣớc có thu nhập thấp, KH&CN phát triển, xếp thứ 89/125 [41] cống hiến KH&CN với tỷ lệ sáng chế báo quốc tế thấp nhiều so với mức trung bình Đắk Lắk tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, tổng diện tích tự nhiên tỉnh 1.312.537 (chiếm 24% diện tích vùng Tây Nguyên 4% diện tích nƣớc), gồm 15 đơn vị hành (1 thành phố, thị xã 13 huyện), TP Buôn Ma Thuột đƣợc xác định đô thị Trung tâm vùng Tây Nguyên [42, tr1] Đắk Lắk có nhiều tiềm lợi để phát triển KT-XH so với vùng lân cận Trong năm qua, tỉnh tích cực chủ động việc phát triển KH&CN nhƣ thu hút công nghệ tiên tiến thông qua đầu tƣ nƣớc ngồi, hình thành KCN để hỗ trợ cho doanh nghiệp, thực sách đào tạo nhân lực Những nỗ lực mang lại kết không nhỏ phát triển KH&CN địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, giải vấn đề xã hội, môi trƣờng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Tăng trƣởng giá trị tổng sản phẩm (theo giá so sánh 2010) giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,2%, quy mô kinh tế năm 2015 ƣớc đạt 41.146 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2010) Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 2015 ƣớc đạt 32,6 triệu đồng Chất lƣợng giáo dục, y tế đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân đƣợc nâng lên rõ rệt; Kết cấu hạ tầng tiếp tục đƣợc đầu tƣ, bƣớc đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH địa phƣơng; tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 2,5 - 3% [56, tr1] Bên cạnh thành tựu đạt đƣợc, hoạt động KH&CN nói chung QLXH KH&CN nói riêng cịn nhiều bất cập: Trong xây dựng sách quy hoạch máy tổ chức cán KH&CN; việc quản lý điều hành thực tế, trình độ KH&CN địa bàn chƣa đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH điều kiện mới; Mức độ nội địa hóa cơng nghệ nƣớc ngồi chƣa cao Trong kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN, hội nhập quốc tế, việc phát triển KT-XH nói chung cơng nghiệp hố, đại hố (CNH, HĐH) nói riêng đ t yêu cầu lớn cấp thiết tiếp tục đẩy mạnh KH&CN Điều địi hỏi tiếp tục đổi toàn diện quản lý xã hội (QLXH) KH&CN địa bàn Do vậy, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện QLXH KH&CN địa bàn tỉnh Đắk Lắk vấn đề thiết thực cấp bách, vừa có tính bản, lâu dài lý luận thực tiễn địa phƣơng Vì tác giả lựa chọn đề tài: "Quản lý xã hội khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk nay" làm luận văn chuyên ngành Quản lý xã hội Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Do KH&CN có vai trò quan trọng phát triển rộng khắp giới nên việc nghiên cứu nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực đƣợc nhà khoa học quốc gia đ c biệt quan tâm Trên giới, có nhiều cơng trình nghiên cứu KH&CN phát triển KH&CN nhà khoa học, tổ chức Chẳng hạn, cơng trình "Ngun lý phát triển dựa công nghệ" Trung tâm Chuyển giao công nghệ Châu Á - Thái Bình Dƣơng (APCTT) với sách Tạ Bá Hƣng, Trần Thu Lan, Nguyễn Nhật Hùng biên dịch trung tâm thông tin tƣ liệu KH&CN quốc gia ấn hành Hà Nội năm 1997, bao gồm: 1) Nguyên lý phát triển dựa công nghệ; 2) Đánh giá hàm lượng công nghệ; 3) Đánh giá mơi trường cơng nghệ; 4) Đánh giá trình độ cơng nghệ; 5) Đánh giá lực công nghệ; 6) Đánh giá nhu cầu cơng nghệ Trong đó, làm rõ vấn đề chung công nghệ đánh giá công nghệ Một số tác giả khác sâu vào hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ: B Bowonder (1989), Ramanathan (1990), Morries Low (2000) Ho c số kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số nƣớc nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc: "Ứng dụng tầm nhìn cơng nghệ sách xây dựng KH&CN theo kinh nghiệm hàn quốc (1997)," "Chính sách khoa học cơng nghệ Malaysia (tổng hợp năm 1997)" Diễn đàn ứng dụng tầm nhìn công nghệ Chiang Mai; Thực trạng KH&CN giới (2001) - UNESCO; Hàn Ngọc Lƣơng (2002), “Kinh nghiệm xây dựng phổ biến pháp luật khoa học cơng nghệ Trung Quốc”, Tạp chí Hoạt động khoa học Điều đáng ý phần lớn cơng trình tập trung nghiên cứu KHCN biện pháp phát triển KH&CN Còn QLXH KH&CN đƣợc xem xét dƣới khía cạnh, vấn đề nhƣ chiến lƣợc, sách mà chƣa đƣợc nghiên cứu dƣới góc độ tổng thể, tồn diện Ở Việt Nam, KH&CN quản lý KH&CN đƣợc nghiên cứu dƣới nhiều góc độ nhƣ: dự báo phát KH&CN, chế quản lý, tài cho hoạt động KH&CN, liên kết khoa học doanh nghiệp v.v điển hình nhƣ: TS Danh Sơn chủ biên (1999), Nguyễn Thanh Thịnh, Đào Duy Tính, Lê Dũng (1999), "Quy hoạch phát triển hệ thống nghiên cứu khoa học triển khai cơng nghệ Việt Nam", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; GS,TS Vũ Đình Cự chủ biên (2000), Khoa học công nghệ hướng tới kỷ XXI định huớng sách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Cẩn Ruyện - Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trƣờng (2000), “Thiết lập liên kết quan khoa học doanh nghiệp: Kinh nghiệm số nƣớc Châu Á”, Tạp chí Hoạt động khoa học; TS Nguyễn Thiện Nhân (2002), “Về chế sử dụng ngân sách cho nghiên cứu khoa học”, Tạp chí Hoạt động khoa học; Bùi Đƣờng Nghiêu (2002), “Xây dựng chế tài đ c biệt phát triển khoa học cơng nghệ”, T¹p chÝ Tà i "Quan hệ phát triển khoa học công nghệ với phát triển kinh tế-xã hội cơng nghiệp hóa đại hóa Việt Nam", Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; Trần Nhu (2002) “Khoa học Công nghệ lực lượng sản xuất”, Nxb Lý luận Chính trị; TS Lê Đăng Doanh chủ biên (2003), “Đổi chế quản lý khoa học công nghệ Việt Nam”, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 98 3.2.6 Hình thành phát triển thị trường KH & N; Hội nh p quốc tế KH - CN Ngày 8/11/2013, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 2075/QĐ-TTg phê duyệt Chƣơng trình phát triển thị trƣờng khoa học công nghệ đến năm 2020 Thị trƣờng khoa học công nghệ phận cấu thành thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, có vai trị then chốt việc tạo môi trƣờng thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi công nghệ; nâng cao lực khoa học công nghệ quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Chƣơng trình phát triển thị trƣờng khoa học công nghệ nhằm thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân tham gia thị trƣờng khoa học công nghệ; tập trung phát triển đồng hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực thiết chế hệ trung gian thị trƣờng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thúc đẩy quan hệ cung, cầu sản phẩm dịch vụ khoa học cơng nghệ Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò chủ thể trung tâm doanh nghiệp, doanh nghiệp khao học công nghệ; chủ động tích cực hội nhập với khu vực giới để phát triển thị trƣờng khoa học cơng nghệ Một số giải pháp nhằm hình thành phát triển thị trƣờng công nghệ thị trƣờng Đắk Lắk: - Hỗ trợ doanh nghiệp đổi cơng nghệ nâng cao trình độ cơng nghệ, thúc đẩy, kích cầu thị trƣờng KH&CN: xây dựng lộ trình đổi công nghệ lĩnh vực sản xuất sản phẩm chủ lực tỉnh Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác sở liệu thông tin công nghệ tham gia hội chợ, triển lãm KH&CN Khuyến khích doanh nghiệp tham gia chƣơng trình đổi cơng nghệ, chƣơng trình sản phẩm quốc gia 99 - Hỗ trợ thƣơng mại hóa sản phẩm KH&CN, phát triển tài sản trí tuệ: Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thị trƣờng, tìm kiếm, mua cơng nghệ cao số ngành, lĩnh vực ƣu tiên, trọng điểm Tạo điều kiện cho viện nghiên cứu, tổ chức KH&CN, trƣờng ĐH TW địa phƣơng trình diễn, giới thiệu sản phẩm KH&CN Tạo lập phát triển tài sản trí tuệ nƣớc nƣớc cho sản phẩm đ c hữu, sản phẩm đ c sản mạnh tỉnh Khuyến khích, hỗ trợ thƣơng mại hóa sáng chế đối tƣợng sở hữu công nghiệp Nâng cao chất lƣợng phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến kỹ thuật Khuyến khích doanh nghiệp tham gia giải thƣởng SHTT, giải thƣởng chất lƣợng - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, tƣ vấn, môi giới chuyển giao công nghệ: Tổ chức tham gia chợ công nghệ thiết bị nƣớc, khu vực Nâng cao hiệu hoạt động Sàn giao dịch công nghệ thiết bị Đắk Lắk; kết nối với sàn giao dịch công nghệ nƣớc khu vực Hỗ trợ xác lập bảo hộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ, xây dựng thƣơng hiệu thƣơng mại hóa sản phẩm - Khuyến khích doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển KH&CN phận nghiên cứu, đổi cơng nghệ Xây dựng chƣơng trình khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đổi cơng nghệ, tìm kiếm mua cơng nghệ nguồn, cơng nghệ cao số ngành, lĩnh vực ƣu tiên, trọng điểm để nghiên cứu, làm chủ, cải tiến sáng chế tạo công nghệ mới; áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng tiến tiến theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế - Thúc đẩy hoạt động nâng cao suất chất lƣợng thông qua hoạt động: tuyên truyền, phổ biến kiến thức suất chất lƣợng; tƣ vấn áp dụng hệ thống quản lý, mơ hình, công cụ cải tiến suất chất lƣợng cho doanh nghiệp; đào tạo nhân lực suất chất lƣợng cho doanh nghiệp; hồn thiện phƣơng pháp tính tốn suất cấp 100 quốc gia, cấp ngành, cấp địa phƣơng doanh nghiệp Tổ chức quản lý hoạt động mạng lƣới quan thông báo hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thƣơng mại (TBT); Xây dựng hệ thống sở liệu chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa nhóm thuộc trách nhiệm quản lý tỉnh; hệ thống thông tin cảnh báo nƣớc chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa kết nối với hệ thống cảnh báo quốc tế Hợp tác, hội nhập nƣớc quốc tế KH&CN - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế KH&CN, xây dựng triển khai chƣơng trình hợp tác KH&CN với quan KH&CN nƣớc ngoài, đ c biệt nƣớc Nhật Bản, Hàn Quốc nƣớc khu vực - Tham gia tích cực vào chƣơng trình trọng điểm quốc gia để tạo điều kiện thu hút quan trung ƣơng đầu tƣ, hoạt động KH&CN địa bàn - Tăng cƣờng hợp tác, liên kết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động quản lý KH&CN, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN với tỉnh, thành nƣớc, với Viện nghiên cứu, Trƣờng đại học TW cho Đắk Lắk - Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức KH&CN thực hợp tác quốc tế nghiên cứu, giảng dạy; thâm nhập thị trƣờng quốc tế, mở rộng xuất sản phẩm hàng hóa từ triển khai kết nghiên cứu vào sản xuất Nghiên cứu xây dựng dự án khoa học công nghệ vùng liên vùng Khai thác chuyên gia quyền công nghệ dự án đầu tƣ địa phƣơng, liên kết chuỗi giá trị liên kết vùng - Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, trình độ cơng nghệ lực tiếp nhận, chuyển giao trình hội nhập - Hợp tác quốc tế lĩnh vực thu hút dự án đầu tƣ lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ 101 - Có chế, sách ƣu đãi đầu tƣ, đất đai, sở hạ tầng, thủ tục hành để tạo đột phá thu hút chuyên gia, nhà KH&CN Việt Nam nƣớc ngoài, chuyên gia, nhà KH&CN nƣớc tham gia hoạt động KH&CN Đăk Lăk Tiểu kết hƣơng Tóm lại, với quan điểm tiếp tục đổi mạnh m đồng tổ chức, chế quản lý, chế hoạt động, công tác xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch phát triển khoa học cơng nghệ; phƣơng thức đầu tƣ, chế tài chính, sách cán bộ, chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ phù hợp với kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa Mục tiêu đổi QLXH KH&CN Đắk Lắk thời gian tới nâng cao rõ rệt chất lƣợng hiệu hoạt động KH&CN, đƣa KH&CN thực trở thành tảng, động lực đẩy mạnh CNH, HĐH đất nƣớc sở quản lý, phát triển tốt tiềm lực KH&CN; hoàn thiện quản lý KH&CN phải gắn với chế thị trƣờng định hƣớng XHCN, hội nhập quốc tế phù hợp với yêu cầu đ c thù hoạt động KH&CN Cụ thể nâng lực quản lý KH&CN lĩnh vực: Quản lý cơng nghệ Sở hữu trí tuệ, an toàn xạ Tiêu chuẩn - Đo lƣờng - Chất lƣợng, Thống kê khoa học công nghệ, Tập trung nguồn lực để triển khai định hƣớng phát triển KH&CN chủ yếu, Phát triển thị trƣờng KH&CN, doanh nghiệp KH&CN hoạt động dịch vụ KH&CN Nâng cao tiềm lực KH&CN Hội nhập quốc tế Với phƣơng hƣớng: thực coi KH&CN động lực phát triển, đƣa Nghị pháp luật KH&CN vào thực tế; quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tƣ phải có khoa học vững Phát huy nguồn lực nƣớc, ngƣời dân tham gia phát triển KH&CN, tăng cƣờng tiềm lực KH&CN phát huy động sáng tạo hoạt động KH & CN, ứng dụng nhanh kết nghiên cứu, thành tựu KH&CN vào 102 đời sống Xác định rõ nhiệm vụ vai trò QLNN cấp, ngành hoạt động KH&CN kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN hội nhập quốc tế Nhà nƣớc quản lý thông qua chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, tạo môi trƣờng hoạt động KH&CN phát triển thơng qua hệ thống sách với cơng cụ hành chính, kinh tế, giáo dục thông qua nghiệp vụ đăng ký, kiểm tra, tổ chức thực hiện…Quan trọng xây dựng xã hội phổ cập kiến thức khoa học, tạo chế nội sinh để tự đổi mới, tiếp thu tiến KH&CN nhân loại Đổi quản lý KH&CN phải tiến hành toàn diện hệ thống KH&CN; phù hợp với đổi KT-XH để hội nhập quốc tế, phù hợp với chế thị trƣờng định hƣớng XHCN nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa hoạt động KH&CN, thu hút nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển KH&CN Thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức KH&CN thuộc khu vực Nhà nƣớc Tạo lập phát triển thị trƣờng KH&CN, gắn kết ngày ch t giáo dục, đào tạo, nghiên cứu với sản xuất kinh doanh Cơ chế quản lý KH&CN phải phù hợp với đ c thù hoạt động KH&CN, áp đ t cách quản lý nhƣ hoạt động sản xuất, kinh doanh hay quan hành Về giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng quản lý xã hội khoa học cơng nghệ là: Tiếp tục nâng cao nhận thức khoa học cơng nghệ cấp, ngành tồn thể nhân dân, đổi tƣ duy, tăng cƣờng vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nƣớc nghiệp phát triển KH&CNH, tiếp tục đổi chế quản lý KH&CN Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở KH&CN điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kế hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Phát triển mạng lƣới tổ chức khoa học công nghệ: Thứ nhất, tổ chức khoa học công nghệ công lập tỉnh; Thứ hai, hệ thống viện, trƣờng, trung tâm 103 phục vụ cho KH&CN; Thứ ba, khuyến khích thành lập, phát triển doanh nghiệp KH&CN tổ chức dịch vụ KH&CN, ƣu tiên phát triển số công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ liên ngành Nâng cao chất lƣợng quản lý xã hội KH&CN tổ chức tham gia quản lý Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển Đổi chế tài cho hoạt động khoa học cơng nghệ Hình thành phát triển thị trƣờng KH & CN; Hội nhập quốc tế KH – CN Với mục đích Phát triển mạnh m khoa học cơng nghệ, làm cho khoa học công nghệ thực động lực quan trọng để phát triển lực lƣợng sản xuất đại, kinh tế tri thức, nâng cao suất, chất lƣợng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế; bảo vệ môi trƣờng, bảo đảm quốc phịng, an ninh, góp sức đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại vào năm 2020 nƣớc công nghiệp đại theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa vào kỷ XXI 104 KẾT LUẬN KH&CN có vai trò quan trọng phát triển nhân loại nhƣ quốc gia dân tộc KH&CN nguồn lực thiếu đƣợc trình CNH, HĐH để phát triển KT - XH điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN hội nhập quốc tế nƣớc ta KH&CN trở thành công cụ mạnh m làm biến đổi sâu sắc m t văn hóa, giáo dục, y tế bảo vệ mơi trƣờng, giúp ngƣời có điều kiện phát triển m t, mở rộng khả đáp ứng nhu cầu tri thức, nghiên cứu khoa học lao động ngƣời…Hay nói cách khác, KH&CN góp phần thúc đẩy mạnh m tiến xã hội Nhờ có KH&CN mà kinh tế phát triển, tích lũy xã hội tăng lên tạo điều kiện thuận lợi để xóa đói, giảm nghèo giải tốt sách xã hội, rút ngắn khoản cách ngƣời giàu ngƣời nghèo đem lại xã hội công bằng, văn minh KH&CN ngày biểu sức mạnh trí tuệ lồi ngƣời, sở động lực quan trọng cho phát triển KT-XH quốc gia Nó có khả tạo ngành kinh tế mới, cách thức sáng tạo cải mới, đối tƣợng lao động nhƣ hội cho phát triển ngƣời quốc gia Việc quản lý hoạt động KH&CN bảo đảm việc thực nhu cầu phát triển tiến cho toàn hệ thống KH&CN nhƣ phận Thành cơng hoạt động KH&CN nhiều yếu tố tác động, yếu tố tác động quan trọng hoạt động QLXH KH&CN, hoạt động quản lý mà có nhiều chủ thể tham gia quản lý, nhƣ: Đảng, Nhà nƣớc, tổ chức trị xã hội, xã hội nghề nghiệp Công tác QLXH KH&CN tỉnh Đăk Lăk đƣợc kiện toàn hệ thống tổ chức tiếp tục hoàn thiện bƣớc chế quản lý chuyển đổi đơn vị nghiệp sang hoạt động theo Nghị định 115, góp phần quan 105 trọng tạo chuyển biến tích cực nâng cao hiệu cơng tác quản lý lĩnh vực điều kiện kinh tế thị trƣờng Cơ quan quản lý KH&CN tỉnh nhanh chóng có đổi tổ chức nội dung hoạt động để phù hợp với yêu cầu phát triển chung tỉnh Mạng lƣới quản lý hoạt động KH&CN huyện, ngành đƣợc tăng cƣờng củng cố Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nƣớc từ cấp tỉnh đến cấp huyện ngày rõ ràng hoàn thiện hơn, sau có Thơng tƣ liên tịch số 05 /TTLT-BKH&CN-BNV ngày 18/6/2008 Bộ Khoa học công nghệ Bộ Nội vụ Trên sở đạo Bộ KH&CN, tỉnh tập trung nghiên cứu đổi chế quản lý vào vấn đề quan trọng, xuyên suốt trình quản lý, từ khâu xây dựng kế hoạch đến đánh giá thực nhiệm vụ Trong trọng đ c thù kinh tế thị trƣờng, đ c thù hoạt động KH&CN nói chung, hoạt động KH&CN Đắk Lắk nói riêng Với kết bƣớc đầu đổi chế, công tác quản lý nhà nƣớc KH&CN ngày đƣợc hoàn thiện, vào nề nếp, hiệu quản lý dần đƣợc nâng cao, góp phần quan trọng nâng cao hiệu hoạt động khoa học công nghệ, làm cho hoạt động gắn bó ch t ch với sản xuất đời sống Tuy nhiên, hệ thống tổ chức máy, lực cán bộ, chế quản lý nhiều hạn chế trƣớc yêu cầu trình chuyển đổi sang kinh tế thị trƣờng nghiệp CNH, HĐH tỉnh Cấp huyện m c dù có Thơng tƣ 05/TTLT-BKH&CN-BNV ngày 18/6/2008 Bộ Khoa học công nghệ Bộ Nội vụ nhƣng việc triển khai lúng túng, việc xác định nội dung cụ thể nhiệm vụ quản lý; nhiều ngành công tác quản lý lĩnh vực chƣa thực đƣợc coi trọng Năng lực cán quản lý m c dù đƣợc nâng cao bƣớc nhƣng trƣớc yêu cầu trình đổi cịn nhiều hạn chế, cấp huyện, ngành Cơ chế quản lý m c dù đƣợc quan tâm đổi nhƣng bƣớc đầu chủ yếu thủ 106 tục quản lý Nhiều nội dung đổi mang tính chiến lƣợc cịn q trình tìm tịi, hồn thiện Nhằm hoàn thiện QLXH KH&CN tỉnh Đắk Lắk, luận văn đề xuất giải chủ yếu số lĩnh vực nhƣ : tiếp tục nâng cao nhận thức khoa học công nghệ cấp, ngành tồn thể nhân dân Trong cần tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò cấp uỷ Đảng, nâng cao lực quản lý, vị trí KH&CN Tiếp tục đổi chế quản lý KH&CN; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kế hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chú trọng Phát triển mạng lƣới tổ chức khoa học công nghệ: tổ chức khoa học công nghệ công lập tỉnh Khuyến khích thành lập, phát triển doanh nghiệp KH&CN tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ Hệ thống viện, trƣờng, trung tâm phục vụ cho KH&CN; Phát triển tiềm lực khoa học cơng nghệ; Đổi chế tài cho hoạt động khoa học cơng nghệ; Hình thành phát triển thị trƣờng KH & CN; Hội nhập quốc tế KH & CN nâng cao chất lƣợng QLXH KH&CN tổ chức tham gia QL Trong xu hƣớng tồn cầu hóa, giao lƣu hội nhập quốc tế diễn mạnh m , Việt Nam nói chung tỉnh nói riêng đứng trƣớc “thời vàng” để tạo bƣớc phát triển đột phá; phát triển Khoa học Cơng nghệ (KH&CN) vấn đề có tính then chốt mang tính định Tại địa phƣơng, nghiên cứu thực hiệu giải pháp nhằm phát triển KH&CN vấn đề cấp thiết đ t Về m t lý luận, thực chất phát triển KH&CN cấp tỉnh là: phát triển tiềm lực KH&CN, thực nhiệm vụ KH&CN trọng tâm xác định lộ trình đổi công nghệ cho sản phẩm chiến lƣợc tỉnh Trong phát triển tiềm lực KH&CN phải đƣợc đ t lên hàng đầu, với nguồn lực bao gồm: Tổ chức KH&CN; nhân lực KH&CN; sở hạ tầng cho KH&CN, 107 tài cho KH&CN thơng tin KH&CN; yếu tố có tính chất then chốt, “bệ đỡ” cho tồn hoạt động KH&CN địa phƣơng Để xâu chuỗi xúc tiến đồng vấn đề này, vai trò QLXH KH&CN vơ quan trọng Do việc hoàn thiện QLXH KH&CN yêu cầu cấp bách để KH&CN thực trở thành động lực thúc đẩy KTXH phát triển tỉnh 108 T L ỆU T M K ẢO Bộ KH&CN (2003), Khoa học công nghệ Việt Nam, Hà Nội, tr 61 Bộ KH&CN (2004), Đề án đổi Khoa học công nghệ, tr.1 Bộ KHCN-Bộ NV, Thông tƣ liên tịch số: 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV, ngày 15/10/2014, Đ1, Đ5 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013), Nghị định số 20/2013/NĐCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Khoa học Công nghệ Dƣơng Thị Hƣởng (chủ biên) (2006), Giáo trình Quản lý hành nhà nước, Nxb Lao động - Xã hội, tr Dƣơng Thị Hƣởng (chủ biên) (2006), Giáo trình Quản lý hành nhà nước, Nxb Lao động - Xã hội, tr Frascati manual (2002), dịch tiếng Việt, Nxb Lao động, Hà Nội, 2004 Học viện Hành quốc gia (2005), Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành nhà nước, Nxb Giáo dục, Hà Nội, phần 2, Khoa học Công nghệ Môi trƣờng (2002), Khoa học Công nghệ giới kinh nghiệm định hướng chiến lược, Hà Nội 10 Khoa Nhà nƣớc - Pháp luật, Học viện Báo chí Tun truyền (2002), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật; Nxb Chính trị quốc gia 11 Khoa Nhà nƣớc - Pháp luât, Học viện Báo chí Tun truyền (2009), Giáo trình Pháp chế quản lý hành nhà nước (Lƣu hành nội bộ); Hà Nội 12 Khoa Nhà nƣớc – Pháp luât, Học viện Báo chí Tuyên truyền (2009), Giáo trình Quản lý xã hội kinh tế (Lƣu hành nội bộ); Hà Nội 13 Khoa Nhà nƣớc - Pháp luât, Học viện Báo chí Tuyên truyền (2010), Giáo trình Quản lý xã hội giáo dục đào tạo (Lƣu hành nội bộ); Hà Nội 109 14 Khoa Nhà nƣớc - Pháp luât, Học viện Báo chí Tun truyền (2010), Giáo trình Quản lý xã hội cấp sở (Lƣu hành nội bộ); Hà Nội 15 Khoa Nhà nƣớc - Pháp luât, Học viện Báo chí Tun truyền (2011), Giáo trình Quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa (Lƣu hành nội bộ); Hà Nội 16 Lê Đăng Doanh (1996), Cơ sở khoa học thực tiễn công đổi kinh tế Việt Nam, Luận án PTS, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Bình (Tổng chủ nhiệm -2002); Khoa học tổ chức quản lý Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Thống kê, Hà Nội 18 Nguyễn Thanh Thịnh, Đào Duy Tính, Lê Dũng (1999), Quy hoạch phát triển hệ thống nghiên cứu khoa học triển khai công nghệ Việt nam (Một số vấn đề lý luận thực tiễn ), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Khoa (2016), "Phát triển KH&CN Tỉnh Đắk Lắk", Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đà Nẵng, tr 29 20 Nguyễn Văn Khoa (2016), "Phát triển KH&CN Tỉnh Đắk Lắk", Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đà Nẵng, tr 33 21 Nguyễn Văn Khoa (2016), "Phát triển KH&CN Tỉnh Đắk Lắk", Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đà Nẵng, tr 46 22 Nguyễn Văn Thuỵ (Chủ biên 1994), Một số vấn đề sách phát triển khoa học cơng nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Vũ Tiến (2008), Giáo trình Lý thuyết chung quản lý xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr 13 24 Phạm Hồng Thái - Đinh Văn Mậu (2001), Luật Hành Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 25 Phan Xuân Dũng (Chủ biên 2004), Chuyển giao công nghệ Việt Nam thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia 110 26 Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 27 Quốc hội (2003), Luật Hoạt động giám sát Quốc hội 28 Quốc hội (2004), Luật Thanh tra 29 Quốc hội (2005), Luật Kiểm toán nhà nước 30 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2000), Luật Khoa học công nghệ, Đ49 31 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2000), Luật Khoa học công nghệ, Đ9 32 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, 2003, Đ103 33 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, 2003, Đ21 34 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, 2003, Đ91 35 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, 2003, Đ13 36 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Khoa học công nghệ, Đ3, k2 37 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Khoa học công nghệ, Đ3, k3 38 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Khoa học công nghệ, Đ3, k1 39 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Tổ chức Quốc hội, Đ77 40 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015), Luật Tổ chức Chính phủ, Đ10 41 Simon Anholt bảng xếp hạng “Good Country Index” ngày 24/6/15 42 Sở KH&CN Đắk Lắk (2015), Quyết định số 233/QĐ-SKHCN ngày 24/9/2015 quy định chức nhiệm vụ quyền hạn chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 111 43 Sở KH&CN Đăk Lắk (2016), Đề án phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk 2016 -2020, tr4 44 Sở KH&CN Đăk Lắk (2016), Đề án phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk 2016 -2020, tr5 45 Sở KH&CN Đăk Lắk (2016), Đề án phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk 2016 -2020, tr6 46 Sở KH&CN Đăk Lắk (2016), Đề án phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk 2016 -2020, tr7 47 Sở KH&CN Đắk Lắk (2016), Đề án phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk 2016-2020, tr1 48 Sở KH&CN Thành phố Đà Nẵng (2015), Báo cáo kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015, định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 49 Sở KH&CN Thành phố Đồng Nai (2015), Báo cáo kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015 định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 50 Sở KH&CN Thành phố Hà Nội (2015), Báo cáo kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015 định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 51 Thomas J.Robbins, Wayne D.Morrison (1999); Quản lý kỹ thuật quản lý, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 52 Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), “Cẩm nang đo lường nguồn nhân lực KH&CN”, xuất Pari, 1975 53 Trần Quang Hiển (2015), Học viện Báo chí Tun truyền, Giáo trình Kiểm soát hoạt động quản lý xã hội, tr10 54 Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân (1998), Công nghệ Quản lý công nghệ, Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 55 Trƣờng Đại học Tài - Kế tốn Hà Nội (1999), Quản lý cơng nghệ, Nxb Tài 56 UBND Tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo kế hoạch KT - XH, đảm bảo an ninh 2016 - 2020, Số: 9392/KH-UBND, tr1 112 57 UBND Tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo kế hoạch KT-XH, đảm bảo an ninh 20162020, Số: 9392/KH-UBND, tr1 58 UNESCO 1984b Manual for statistics on scientific and technological activities, ST.84/WS/12, Paris 59 Uỷ ban Khoa học, Công nghệ Môi trƣờng Quốc hội (Khố X), GS,TS Vũ Đình Cự (Chủ biên- 2000), Khoa học Công nghệ hướng tới kỷ XX định hướng sách (Lƣu hành nội bộ), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Viện chiến lƣợc sách KH&CN, Quan điểm chủ trương Đảng cộng sản Việt Nam KH&CN, Số ngày 24/6/2015, tr1 61 Viện khoa học thống kê, Vai trò KH&CN phát triển KT-XH, số ngày 17/1/2012, tr1 62 Vƣơng Lạc Phu Tƣởng Nguyệt Thầu (2000); Khoa học lãnh đạo đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ... quản lý xã hội khoa học công nghệ 33 hƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 43 2.1 Tình hình hoạt động khoa học, công nghệ tỉnh Đắk. .. nhƣ hội cho phát triển ngƣời quốc gia 1.2 Quản lý xã hội khoa học công nghệ 1.2.1 Khái niệm nội dung quản lý xã hội khoa học công nghệ 1.2.1.1 Khái niệm quản lý xã hội khoa học công nghệ Quản lý. .. VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TỈNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI GIAN TỚI 83 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý xã hội khoa học công nghệ tỉnh Đắk
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xã hội về khoa học và công nghệ ở tỉnh đắk lắk hiện nay , Quản lý xã hội về khoa học và công nghệ ở tỉnh đắk lắk hiện nay