0

Tỉnh ủy hà nam lãnh đạo giáo dục phổ thông giai đoạn hiện nay

109 2 0
  • Tỉnh ủy hà nam lãnh đạo giáo dục phổ thông giai đoạn hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:42

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGÔ MINH THU TỈNH ỦY HÀ NAM LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN NGƠ MINH THU TỈNH ỦY HÀ NAM LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Mã số: 60 31 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Mai Đức Ngọc HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài tơi thực Đề tài hồn thành hướng dẫn khoa học TS Mai Đức Ngọc Tài liệu số liệu trích dẫn đề tài hoàn toàn trung thực đáng tin cậy Kết luận văn khơng trùng lặp với cơng trình công bố trước TÁC GIẢ LUẬN VĂN Ngô Minh Thu DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỈNH ỦY LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Giáo dục phổ thông lãnh đạo Tỉnh ủy 1.2 Nội dung, phương thức lãnh đạo Tỉnh ủy giáo dục phổ thông 19 CHƢƠNG 2: TỈNH ỦY HÀ NAM LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG - THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM 34 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam giáo dục phổ thông 34 2.2 Thực trạng Tỉnh ủy Hà Nam lãnh đạo giáo dục phổ thông 45 2.3 Một số kinh nghiệm rút từ thực tiễn lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam giáo dục phổ thông vấn đề đặt 65 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY HÀ NAM ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI 73 3.1 Phương hướng tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam thời gian tới 73 3.2 Một số giải pháp tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam thời gian tới 78 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày với phát triển khoa học - công nghệ, nhu cầu khám phá giới người ngày cao Giáo dục - đào tạo nhằm nâng cao tri thức cho người trở nên quan trọng Giáo dục - đào tạo có vị trí quan trọng để phát triển nguồn nhân lực, định thành công công xây dựng đất nước Đại hội XI Đảng (2011) xác định mục tiêu tổng quát thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta xây dựng tảng kinh tế, văn hóa phù hợp, tạo sở để nước ta trở thành nước xã hội chủ nghĩa ngày phồn vinh “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam” [12] Việc đổi toàn diện giáo dục - đào tạo nước ta đặt yêu cầu cấp thiết Văn kiện Đại hội XI Đảng xác định: " Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt” [12] Cuối năm 2013, Hội nghị Trung ương khóa XI Nghị số 29-NQ/TW “ Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” [15] Trong bối cảnh chung đất nước, trước yêu cầu xu phát triển kinh tế, xã hội, việc nghiên cứu tổng kết lãnh đạo Đảng phát triển nghiệp giáo dục - đào tạo tỉnh (tỉnh Hà Nam) năm gần việc làm đặt vô cần thiết, chứng minh lãnh đạo đắn Đảng ta, công đổi Đảng Nhà nước phù hợp với xu phát triển tất yếu thời đại Đối với Hà Nam, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngày trở nên bách Hà Nam chuyển từ xã hội nông nghiệp sang xã hội cơng nghiệp, địi hỏi nguồn nhân lực có tri thức, có kỹ lối sống hồn tồn khác Được đạo, quan tâm, ủng hộ Tỉnh uỷ, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh sở ban ngành tỉnh, kết giáo dục - đào tạo tỉnh nhiều năm gần đạt nhiều thành tích cao, đưa giáo dục tỉnh nhà ngày phát triển phù hợp với tình hình địa phương Tuy nhiên, Hà Nam tỉnh nhỏ, nghèo, nên cơng tác xã hội hố giáo dục cịn gặp nhiều khó khăn, cơng tác xây dựng trường chuẩn Thực trạng diễn biến giáo dục - đào tạo tỉnh Hà Nam thực tiễn xúc chung đòi hỏi Đảng bộ, quyền địa phương cần đưa giải pháp phù hợp để đưa nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, phục vụ nghiệp CNH, HĐH đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Với tâm huyết thân giáo dục - đào tạo nước nhà nay, thân em định chọn đề tài: “Tỉnh ủy Hà Nam lãnh đạo giáo dục phổ thông giai đoạn nay” làm hướng nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn * Một số cơng trình báo khoa học: - Phạm Minh Hạc (chủ biên) (2002), “Nhân tố giáo dục đào tạo thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa” Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Tài liệu nêu bật chuyển biến tích cực chất lượng dạy học Từ xuất nhân tố mới, kinh nghiệm hữu ích để góp phần thực thắng lợi đường lối giáo dục đào tạo Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Thị Bình (2008) Suy nghĩ chiến lược người giai đoạn Tạp chí Cộng sản, số 792/2008 Bài viết nêu bật chuyển biến tích cực chất lượng dạy học Từ xuất nhân tố mới, kinh nghiệm hữu ích để góp phần thực thắng lợi đường lối giáo dục đào tạo Đảng Cộng sản Việt Nam - Mai Hương Giang “ Chìa khóa mở hướng nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông nước ta nay” Tạp chí Cộng sản, số 21/2008 Bài viết trình bày tính chất giáo dục, nguyên lý, nội dung hệ thống giáo dục Việt Nam, mối quan hệ giáo dục phát triển nguồn nhân lực Qua đó, tác giả nêu phương hướng để phát triển giáo dục Việt Nam - PGS.TS Đường Vinh Sường (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Giáo dục - đào tạo với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta Tạp chí cộng sản, 12/2014 Bài viết đề cập thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đề số giải pháp để đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta - TS Thái Thị Thu Hương, TS Cung Thị Tuyết Mai (Đại học Quốc gia TP HCM - Trung tâm nghiên cứu chiến lược sách quốc gia), (4/2015), Nhận diện đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo điều kiện Bài viết tập trung đề cập giải pháp đổi giáo dục đào tạo theo tinh thần NQ số 29 - NQ/TW HN TW khóa XI - Phạm Minh Hạc " Triết lý Hồ Chí Minh giáo dục nghiệp cơng nghiệp hóa Việt Nam" Tạp chí Khoa học giáo dục, số 116 (24/05/2015) Bài viết phân tích trình bày cụ thể Triết lý Hồ Chí Minh giáo dục nghiệp cơng nghiệp hóa Việt Nam Theo tác giả, Triết lý Hồ Chí Minh giáo dục bao gồm 10 vấn đề lớn: 1/Chống sách ngu dân; 2/ Một dân tộc dốt dân tộc yếu; 3/ Vì lợi ích trăm năm trồng người; 4/GD làm người; 5/ Xây dựng GD nước độc lập; 6/ Đào tạo công dân hữu ích cho nước nhà; 7/ Phát triển lực sẵn có em; 8/ Trọng dụng nhân tài; 9/ Dạy tốt, học tốt; 10/ Học đơi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn - Nguyễn Đức Minh " Đề xuất mơ hình đánh giá chương trình giáo dục phổ thơng sau năm 2015" Tạp chí Khoa học giáo dục, số 112 (5/2/2015) Bài viết đề xuất mơ hình đánh giá chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 Theo tác giả, mô hình đánh giá chương trình mẫu mơ thu nhỏ cấu trúc với đặc điểm kế hoạch thực đánh giá chương trình giáo dục Mục đích mơ hình đánh giá nhằm cung cấp khung cho việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động đánh giá - Trần Kiều; Trịnh Thị Anh Hoa: Về cấu khung hệ thống giáo dục phổ thơng Việt Nam Tạp chí Khoa học giáo dục, số 127 (4/5/2016) Hệ thống giáo dục phổ thông hệ thống phận hệ thống giáo dục quốc dân Quá trình đào tạo vận hành gồm nhiều giai đoạn khác nhau, cấp học giai đoạn có mục tiêu kế hoạch đào tạo cụ thể để đạt trình độ định văn hóa khoa học, kĩ năng, phẩm chất hiểu biết nghề nghiệp cho người học Trong bài, tác giả trình bày: 1/ Sơ lược hệ thống giáo dục phổ thông; 2/ Xu phát triển hệ thống giáo dục phổ thông giới; 3/ Thực trạng hình thành phát triển hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam; 4/ Đề xuất cấu khung hệ thống giáo dục phổ thông tương lai * Một số luận văn: - Đỗ Đình Tám (2006): Đảng huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa lãnh đạo phát triển nghiệp giáo dục - đào tạo (2001- 2005), luận văn cử nhân lý luận trị, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn phân tích yêu cầu khách quan phát triển giáo dục - đào tạo huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, sâu vào phân tích chủ trương đạo Đảng tỉnh - Tỉnh ủy Bắc Giang lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn (2009) - Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn luận giải mặt lý luận thực tiễn lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang phát triển giáo dục phổ thông, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng giáo dục địa bàn tỉnh - Lý Trung Thành: “Đảng tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo nghiệp giáo dục - đào tạo từ năm 2005 đến 2010” - Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn trình bày cách hệ thống vai trò lãnh đạo Đảng tỉnh Thái Nguyên nghiệp giáo dục - đào tạo giai đoạn 2005 - 2010 - Tỉnh ủy Nam Định lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn (2012) Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn luận giải mặt lý luận thực tiễn lãnh đạo Tỉnh ủy Nam Định phát triển giáo dục phổ thơng, qua rút giải pháp tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy Nam Định giáo dục phổ thông thời gian tới - Sự lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình công tác giáo dục phổ thông giai đoạn (2012) - Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn luận giải mặt lý luận thực tiễn lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình phát triển giáo dục phổ thông sâu vào phân tích chủ trương đạo Tỉnh ủy Nhìn chung viết, cơng trình đưa số vấn đề lý luận thực tiễn công tác giáo dục - đào tạo lãnh đạo Đảng thông qua văn kiện, nghị Tuy nhiên, viết, cơng trình đề cập đến công tác giáo dục - đào tạo, lãnh đạo Đảng nói chung, chưa có cơng trình riêng nghiên cứu lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam giáo dục phổ thơng Vì thế, em mạnh dạn lựa chọn bắt tay nghiên cứu vấn đề 90 giáo dục cấp hoạt động tích cực, hiệu quả; thực chủ trương xã hội hố giáo dục nghĩa khơng đơn đầu tư huy động nguồn kinh phí cho giáo dục… 3.2.5 Củng cố, phát triển tổ chức đảng, đồn thể trường phổ thơng Tỉnh ủy đạo Ban Cán Đảng UBND tỉnh, cấp ủy đảng Sở giáo dục đào tạo, lãnh đạo cấp ủy đảng trường học xây dựng khố đoàn kết thống toàn ngành giáo dục nguyên tắc tập trung dân chủ, thực thường xuyên công tác tự phê bình phê bình, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, tổ chức sở đảng đơn vị giáo dục phát huy lực Phấn đấu đến năm 2016 có 40% năm 2020 có 50% tỷ lệ đảng viên ngành giáo dục; 100% trường học có chi bộ, đảng bộ, khơng cịn chi ghép, đảng bộ, chi ngành giáo dục đạt danh hiệu sạch, vững mạnh, 98% đảng viên phấn đấu đạt danh hiệu đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ Khi giáo viên bổ nhiệm làm cán quản lý trường phổ thơng, ngồi tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, lực quản lý, thiết phải có trình độ trung cấp lý luận trị Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo mở lớp cho người đối tượng cảm tình đảng, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận kinh nghiệm công tác, công tác vận động quần chúng cho cấp ủy viên cán quản lý đảng viên dự bị chi bộ, đảng nhà trường Trên tảng quan điểm Đảng phát triển giáo dục, giáo dục phổ thông cần nhận thức tổ chức phát triển theo quan điểm cụ thể sau Trước cần phải nắm vững mục tiêu đào tạo cụ thể cấp học phổ thơng, góp phần trang bị cho hệ trẻ Việt Nam thời kỳ sở ban đầu quan trọng người mới, người lao động thời kỳ CNH, HĐH phát triển toàn diện… Nhận thức sở ban đầu quan 91 trọng, cấp học chưa thể trang bị kiến thức, kỹ sống lao động hoàn thiện cho người học, địi hỏi giáo dục phổ thơng phải đáp ứng nhu cầu thị trường Cơ sở ban đầu chưa phải tất cả, chưa phải hoàn thiện, đơn liệt kê phẩm chất lực người mà khái quát phẩm chất lực người mới, tổ hợp phẩm chất kỹ sống lao động có văn hóa, với tinh thần chủ động, sáng tạo, bước đầu biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật, có trách nhiệm kỷ luật cao Nắm vững mục tiêu đào tạo cấp học giúp vững vàng tiến trình tổ chức, quản lý tốt trình phát triển cấp học đạt hiệu cao Sở giáo dục đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn tuyên truyền, giáo dục học sinh đoàn viên niên lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống lành mạnh, phát huy vai trị tổ chức đồn, đội trường học Mỗi trường phổ thơng phải bố trí giáo viên có nghiệp vụ cơng tác phụ trách đồn, đội Sở giáo dục đào tạo phối hợp với huyện, thành phố rà soát, thành lập tổ chức đảng trường phổ thơng dân lập, kiện tồn chi đảng trường phổ thông dân lập có đủ điều kiện thành lập Đồng thời đẩy manh hoạt động tổ chức Đoàn thnah niên, tổ chức cơng đồn, qua lựa chọn giáo viên ưu tú để kết nạp vào Đảng, tiến tới lập tổ đảng, chi đảng Thực nghiêm túc, hiệu Chỉ thị số 34-CT/TW Bộ Chính trị tăng cường cơng tác trị, tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đòa thể quần chúng phát triển đảng viên Trong tập trung nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên quần chúng nhà trường lý tưởng cách mạng, thực tốt nhiệm vụ xây dựng người có đủ đức, đủ tài, xây dựng đội ngũ giáo viên thực chiến sỹ mặt trận giáo dục, gương sáng đạo đức Xây dựng tổ chức đảng nhà trường sạch, vững mạnh, trọng nâng cao chất lượng giáo dục Tích cực tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển đảng viên cán bộ, giáo viên 92 Tiểu kết chƣơng Trong chương này, dựa tình hình thực tế tỉnh Hà Nam, tác giả đưa phương hướng số giải pháp tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam giáo dục phổ thông thời gian tới Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Giáo dục thời kỳ hội nhập quốc tế phải bảo đảm phát triển bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng, phát huy tối đa nội lực, giữ vững độc lập, tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, bước tiếp cận giáo dục tiên tiến Mở rộng hợp tác đa phương gắn với việc tăng cường công tác quản lý nhà nước quyền làm chủ nhân dân giáo dục đào tạo Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hà Nam cần phải thực đồng giải pháp nhằm tăng cường vai trị lãnh đạo giáo dục phổ thông thông qua giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Thông qua giải pháp này, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam củng cố tăng cường, nhân tố quan trọng góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời gian tới 93 KẾT LUẬN Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: lúc ngủ ai, tỉnh dậy hay kẻ hiền Hiền đâu phải tính sẵn, phần nhiều giáo dục mà nên Do việc xác định vị trí, tầm quan trọng giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực, nguồn lực cho nguồn lực để phát triển đất nước vấn đề thực cần thiết Điều thể tầm nhìn chiến lược giáo dục - đào tạo hoạt động rộng lớn tồn xã hội, có liên quan đến vấn đề chuẩn bị nguồn lực người cho thời kỳ phát triển cách mạng nước ta - thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế Xuất phát từ quan điểm, lý luận bản, khảo sát thực tế khẳng định: Sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên giáo dục phổ thông Tỉnh ủy Hà Nam yếu tố định đưa nghiệp cách mạng tỉnh nhà lên Đồng thời, cần phải trọng, tập trung sức mạnh cho phát triển giáo dục phổ thông; chăm lo cho nghiệp “trồng người”, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài - trách nhiệm tồn xã hội, ngành giáo dục - đào tạo giữ vai trò chủ yếu Hơn 20 năm thực nghiệp đổi đất nước, đặc biệt từ có Nghị Trung ương hai (khóa VIII) vạch đường cho giáo dục đào tạo ngành giáo dục - đào tạo nước ta đạt thành tựu to lớn Mặc dù nghiệp giáo dục - đào tạo nước ta gặp khó khăn thách thức mà thực chương trình nói khơng với bệnh thành tích, chống lại bênh tiêu cực giáo dục, thi cử… Nhưng tất điều đó, với quan tâm đạo Đảng, tin tưởng nghiệp giáo dục - đào tạo nước ta hướng vượt qua khó khăn để hồn thành sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Với tinh thần trách nhiệm 94 chung sức nước đặc biệt tổ chức Đảng khối giáo dục - đào tạo xây nên giáo dục đáp ứng yêu cầu công hội nhập quốc tế Với truyền thống cách mạng truyền thống hiếu học, chắn thời gian tới Tỉnh ủy Hà Nam tiếp tục lãnh đạo quyền nhân dân thực tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông tỉnh, xây dựng quê hương Hà Nam ngày giàu đẹp, văn minh./ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Bình (2008), Suy nghĩ chiến lược người giai đoạn mới, Tạp chí Cộng sản, số 792/2008 Bộ Giáo dục đào tạo (1995), 50 năm phát triển nghiệp giáo dục – đào tạo, Nxb Giáo dục, Hà Nội Cục thống kê Hà Nam (03/2010), Báo cáo kết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hôi Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII (2006 – 2010), Tài liệu lưu hành nội Đảng tỉnh Hà Nam (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Hà Nam lần thứ XII (2005 – 2010), Tài liệu lưu hành nội Đảng tỉnh Hà Nam (2005), Địa chí Hà Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Đảng tỉnh Hà Nam (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Hà Nam lần thứ XIII (2010 – 2015), Tài liệu lưu hành nội Đảng tỉnh Hà Nam (2010), Báo cáo trị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Hà Nam lần thứ XIII, Nxb Hà Nam Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Đại hội đại đại biểu tồn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Hà Nam lực kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 96 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Lịch sử Đảng tỉnh Hà Nam, Tập II (1975 - 2005) 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29- NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 16 Trần Thị Anh Đào (Chủ biên) (2011), Giáo trình Quản lý nhà nước lĩnh vực trọng yếu, Tài liệu Cao học, Hà Nội 17 Phạm Văn Đồng (1999), Về vấn đề giáo dục - đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Mai Hương Giang (2008), “ Chìa khóa mở hướng nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông nước ta nay”, Tạp chí Cộng sản, số 21/2008 19 Phạm Minh Hạc (chủ biên) (2002), “Nhân tố giáo dục đào tạo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Phạm Minh Hạc (2015) " Triết lý Hồ Chí Minh giáo dục nghiệp cơng nghiệp hóa Việt Nam" Tạp chí Khoa học giáo dục, số 116 21 Lê Trọng Hanh (1999), “Tư tưởng V.I.Lênin giáo dục người xã hội mới”, Nghiên cứu lý luận 22 Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên) (2011), Đảng cộng sản cầm quyền – nội dung phương thức cầm quyền Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Thái Thị Thu Hương, Cung Thị Tuyết Mai (Đại học Quốc gia TP HCM - Trung tâm nghiên cứu chiến lược sách quốc gia), (4/2015), Nhận diện đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo điều kiện 97 24 Trần Kiều; Trịnh Thị Anh Hoa: Về cấu khung hệ thống giáo dục phổ thơng Việt Nam Tạp chí Khoa học giáo dục, số 127 (4/5/2016) 25 Nguyễn Xuân Lạc (2000), “Từ tư tưởng giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh, suy ngẫm chiến lược phát triển giáo dục nay”, Tạp chí cộng sản 26 C.Mác Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Nguyễn Đức Minh " Đề xuất mô hình đánh giá chương trình giáo dục phổ thơng sau năm 2015" Tạp chí Khoa học giáo dục, số 112 (5/2/2015) 30 Khoa Xây dựng Đảng, HVBC& TT (2008), Giáo trình Đảng lãnh đạo lĩnh vực chủ yếu đời sống xã hội, Lưu hành nội bộ, Hà Nội 31 V.I.Lênin (1977), Toàn tập, Tập 37, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 32 V.I.Lênin (1977), Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 33 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật cán công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Hà Nam (2010), Kế hoạch thực Chỉ thị 40-CT/TW Ban Bí thư xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục từ đến 2015 35 Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Hà Nam (2012), Báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013 phương hướng nhiệm vụ 2013 – 2014, Tài liệu lưu hành nội 36 Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Hà Nam (2013), Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014 phương hướng nhiệm vụ 2014 – 2015, Tài liệu lưu hành nội 98 37 Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Hà Nam (2015), Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 phương hướng nhiệm vụ 2015 – 2016, Tài liệu lưu hành nội 38 Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Hà Nam (2015), Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015 phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, Tài liệu lưu hành nội 39 Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Hà Nam (2015), Chương trình hành động ngành giáo dục : Thực Kết luận Hội nghị lần thứ Ban chấp hành TW đảng (khoá IX) chiến lược phát triển giáo dục 2010 - 2015 tỉnh Hà Nam, Tài liệu lưu hành nội 40 Đường Vinh Sường (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Giáo dục - đào tạo với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta nay, Tạp chí cộng sản, 12/2014 41 Chu Thái Thành (2005), “Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài”, Tạp chí cộng sản 42 Tỉnh ủy Hà Nam (2003), Kế hoạch số 57-KH/TU Tỉnh ủy Hà Nam thực Chỉ thị số 40 Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 43 Tỉnh ủy Hà Nam (2010), Báo cáo Đại hội khuyến học tỉnh Hà Nam (nhiệm kỳ 2010 - 2015) Đại hội Đại biểu hội khuyến học toàn tỉnh lần thứ hai, ngày 3-4/4/2010, Tài liệu lưu hành nội 44 Tỉnh ủy Hà Nam (2010), Chương trình hành động số 34-CTr/TU Tỉnh ủy Hà Nam xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 45 Tỉnh ủy Hà Nam (2010), Công văn số 336-CV/TU Tỉnh ủy Hà Nam tăng cường lãnh đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 99 46 Tỉnh ủy Hà Nam (2013), Kết luận số 10-KL/TU Ban thường vụ tỉnh ủy Đề án quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Hà Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 47 Tỉnh ủy Hà Nam (2013), Nghị số 08-NQ/TU Tỉnh ủy phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam đến năm 2020 48 Nguyễn Vũ Tiến (Chủ biên), Th.S Nguyễn Thị Ngọc Hoa (2010), Giáo trình Đảng lãnh đạo Nhà nước xã hội, Lưu hành nội bộ, Hà Nội 49 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam (2013), Quyết định số 1102 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 50 Viện Ngôn ngữ học – Trung tâm từ điển học (2006), Từ điển Tiếng việt, Nxb Đà Nẵng 100 PHỤ LỤC + Cấp tiểu học: 2015 2020 Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Huy động HS tuổi vào lớp 11.915 99,9 12.242 99,9 Học tập HĐ ngày trường 44.494 75 60.800 100,0 Học TA theo đề án CP 35.468 100,0 36.285 100,0 GV đủ(1,5/lớp), đủ GV môn 3.112 100,0 3.257 100,0 Gv chuẩn 2.956 95,0 3.257 100,0 141 100,0 132 100,0 1.916 90 2.171 100,0 Phòng chức năng, khu GDTC 450 80 532 100,0 Trường chuẩn QG mức 141 100,0 132 100,0 Trường chuẩn QG mức 28 20,0 80 60,0 GV phụ trách đội (1GV/trường) Phòng học đủ, kiên cố (Nguồn: Quyết định số 1102/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 ) 101 + Cấp trung học sở (THCS): 2015 2020 Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Huy động HS vào lớp 11.098 100,0 11.926 100,0 Học tập buổi/ngày trường 22.596 50,0 37.991 80,0 Học TA theo đề án CP 11.158 Lớp 6: 47.487 khối: 100,0 100,0 GV đủ dạy môn 2.632 100,0 2.714 100,0 Gv chuẩn 1580 60,0 2.443 90,0 Phòng học đủ, kiên cố 1.171 90 1.357 100,0 632 90 665 90,0 70 60,0 76 80,0 100,0 Phịng mơn, TV, khu GDTC Trường chuẩn QG Trường chất lượng cao (Nguồn: Quyết định số 1102/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 ) 102 + Cấp trung học phổ thông (THPT): 2015 Huy động HS vào lớp 10 2020 Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 8.533 75,0 8.297 70,0 16.117 L10,11: Học TA theo đề án CP 100,0 GV đủ(2,3GV/lớp), đủ GV môn Gv chuẩn 1.385 100,0 1.405 100,0 152 11,0 239 17,0 (0,2 TS) Phòng học đủ, kiên cố 597 100 611 100,0 Phịng mơn, TV, khu GDTC 170 100 230 100 Trường chuẩn QG 13 60,0 19 85,0 (Nguồn: Quyết định số 1102/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030) 103 Quy mô, mạng lưới trường lớp, học sinh, sinh viên: Giáo dục phổ thông 2015 2020 - Trường 116 116 - Lớp 2120 2171 59.325 60.800 117 95 1.301 1.357 45.192 47.489 - Trường 23 23 - Lớp 604 611 25.009 24.434 Cấp tiểu học - Học sinh Cấp THCS - Trường - Lớp - Học sinh Cấp THPT - Học sinh (Nguồn: Quyết định số 1102/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030) 104 Nhu cầu đội ngũ giáo viên, cán quản lý, nhân viên: Năm 2015 Năm 2020 Nhân CBQL Giáo viên Nhân viên CBQL Giáo viên viên Phổ thông 1.126 9.857 923 1.063 10.334 857 Tiểu học 348 2.901 232 348 2.969 232 THCS 348 2.632 351 285 2.714 285 THPT 70 1.385 92 70 1.405 92 (Nguồn: Quyết định số 1102/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 ) ... thực tiễn lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam giáo dục phổ thông; đánh giá thực trạng lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam hạn chế Đưa số giải pháp góp phần tăng cường lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam giáo dục phổ thông thời... CHƢƠNG TỈNH ỦY LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Giáo dục phổ thông lãnh đạo Tỉnh ủy 1.1.1 Khái niệm, vị trí, vai trị giáo dục giáo dục phổ thông 1.1.1.1 Khái niệm giáo dục Hiện. .. đạo Tỉnh ủy giáo dục phổ thông 19 CHƢƠNG 2: TỈNH ỦY HÀ NAM LÃNH ĐẠO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG - THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM 34 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỉnh ủy hà nam lãnh đạo giáo dục phổ thông giai đoạn hiện nay , Tỉnh ủy hà nam lãnh đạo giáo dục phổ thông giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan