0

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ hiện nay

113 1 0
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CÙ XUÂN ĐÔNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ Ở HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LỜI CAM ĐOAN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những kết luận khoa học luận văn chưa XN ĐƠNG cơng bố bấtCÙ kỳ cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ Ở HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY Cù Xuân Đông Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nƣớc Mã số : 60 31 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS,TS Phạm Hồng Chƣơng Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS, TS Nguyễn Vũ Tiến LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các tài liệu, số liệu trích dẫn luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Cù Xuân Đông MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ 1.1 Cấp xã đội ngũ cán chủ chốt cấp xã - quan niệm, vị trí, vai trị, chức trách, nhiệm vụ, đặc điểm 1.2 Quan niệm, nội dung xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 7 27 Chƣơng 2: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ Ở HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, THỰC TRẠNG, NGUYÊN 39 NHÂN, MỘT SỐ KINH NGHIỆM 2.1 Các yếu tố tác động đến xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 39 2.2 Đội ngũ cán chủ chốt cấp xã xây dựng đội ngũ cán cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - thực trạng, 43 nguyên nhân, số kinh nghiệm Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ Ở 70 HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 3.1 Dự báo tình hình phương hướng xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thời gian tới 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 70 79 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 103 BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Cán chủ chốt CBCC Cựu Chiến binh CCB Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNH, HĐH Đặc biệt khó khăn ĐBKK Hội đồng nhân dân HĐND Hệ thống trị HTCT Mặt trận Tổ quốc MTTQ Tổ chức sở đảng TCCSĐ Trung học sở THCS Trung học phổ thông THPT Thành Phố TP Ủy ban nhân dân UBND MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán gốc công việc, muôn việc thành công thất bại, cán tốt kém” [38, tr.269] Trong suốt trình xây dựng hoạt động lãnh đạo nghiệp cách mạng, Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm xây dựng phát huy vai trị nịng cốt đội ngũ cán Cơng tác cán xác định nhiệm vụ then chốt công tác xây dựng Đảng Hiện Đảng ta Đảng cầm quyền, lãnh đạo công đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa bối cảnh tình hình nước quốc tế phát triển nhanh chóng, phức tạp, thời cơ, thuận lợi đan xen với nguy cơ, thách thức Tình hình nhiệm vụ cách mạng đặt địi hỏi phải có đội ngũ cán thực vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi thời kỳ Công tác cán phải thực khoa học, chủ động, sáng tạo, đón trước phát triển tình hình Tuy nhiên, cơng tác cán cịn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, để hẫng hụt nguồn cán Chưa có sách đủ hiệu lực khơi dậy tài thu hút nhân tài vào lĩnh vực quan trọng Chậm khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, hẫng hụt cán địa phương Thực tế nhiều năm qua cho thấy, đội ngũ CBCC cấp xã cấp uỷ đảng quan tâm có trưởng thành, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trị, góp phần củng cố lịng tin quần chúng nhân dân vào nghiệp cách mạng vai trò lãnh đạo Đảng Tuy nhiên việc xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã thật có chất lượng nhiều bất cập, nhiều vấn đề cần xem xét, nghiên cứu làm sáng tỏ để xây dựng cho đội ngũ CBCC cấp xã thực đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng Đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ năm qua củng cố, chất lượng bước nâng lên Phong cách, ý thức trách nhiệm lề lối làm việc cán bộ, cơng chức sở có chuyển biến tích cực theo hướng gần dân có trách nhiệm với dân, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định trị, đảm bảo quốc phịng - an ninh, thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương Tuy nhiên nay, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn cịn bộc lộ hạn chế: trình độ phận cán chưa đạt chuẩn, tỷ lệ cán trẻ, cán nữ thấp, việc sử dụng kỹ giải công việc; cơng tác quản lý quyền địa phương cịn yếu; cơng tác xây dựng đội ngũ CBCC cịn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu Do việc xem xét đánh giá cách khách quan, toàn diện thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC, công tác xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã đưa giải pháp có tính khả thi nhằm xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ để thực thắng lợi nhiệm vụ trị giai đoạn yêu cầu cấp bách huyện Thanh Sơn Từ thực tế nêu trên, tác giả chọn nội dung: “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nay” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước, Học viện Báo chí Tun truyền Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề xây dựng đội ngũ cán nói chung, xây dựng đội ngũ cán cấp xã nói riêng có nhiều đề tài, cơng trình, viết nghiên cứu Cụ thể là: Đề tài khoa học: - Nghiên cứu Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Đề tài khoa học cấp bộ: Mẫu hình đường hình thành người cán lãnh đạo trị chủ chốt cấp sở, Hà Nội, 1992 Đề tài phân tích thực trạng, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở, nhấn mạnh tầm quan trọng cơng tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng - “Tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ”, chuyên đề khoa học cấp Nhà nước KX.02 GS Đặng Xuân Kỳ làm chủ biên Trong chuyên đề này, tác giả sâu nghiên cứu mặt hợp thành nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ, cơng tác cán bộ, tiêu chuẩn cán Các sách xuất bản: - GS,TS Lê Hữu Nghĩa, GS,TS Hồng Chí Bảo, TS Bùi Đình Bơn (đồng chủ biên) (2008), Đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2010), Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng phát triển, Nxb Chính trị - Hành Chính, Hà Nội - Đinh Ngọc Giang (2011), “Chuẩn hóa chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã (Qua khảo sát tỉnh đồng sông Hồng)”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Luận án, luận văn: - Phạm Thị Thanh Nhàn (2012), “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở tỉnh Hưng Yên giai đoạn theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Luận văn trình bày số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán bộ, đánh giá thực trạng đề phương hướng, giải pháp xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn - Ngơ Thị Bích Thảo (2014), “Chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội nay” Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội Luận văn trình bày số nội dung chất lượng đội ngũ cán bộ, đánh giá thực trạng đề phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Ba Vì, TP Hà Nội giai đoạn - Trần Quốc Huân (2014), “Xây dựng đội ngũ cán xã, phường Thành Phố Bến Tre gia đoạn nay”, Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Luận văn trình bày số nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, đánh giá thực trạng đề phương hướng, giải pháp xây dựng đội ngũ cán xã, phường TP Bến Tre, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trị giai đoạn + Vũ Anh Tuấn (2014), “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước kinh tế huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ”, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Luận văn làm rõ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng đề phương hướng, giải pháp nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức quản lý nhà nước kinh tế huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Các viết đăng tạp chí: - Trần Đình Thu (2007), “Bốn giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã Kon Tum”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (3), Hà Nội - Phạm Văn Vọng (2015), “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc”, Tạp chí Cộng sản, (868), Hà Nội - Nguyễn Thị Thanh (2015), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình”, Tạp chí Cộng sản, (98), Hà Nội Dưới góc độ khác nhau, cơng trình khoa học bàn vai trị đội ngũ CBCC cấp sở, tầm quan trọng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội cán chủ chốt cấp xã, nguồn tư liệu quan trọng để tác giả tham khảo trình triển khai nghiên cứu đề tài Tuy nhiên đến chưa có cơng trình sâu nghiên cứu vấn đề xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn luận văn đưa quan niệm CBCC cấp xã; phân tích vai trị, chức trách, nhiệm vụ, đặc điểm đội CBCC cấp xã; 93 người cán Hồ Chí Minh khẳng định điều này: “đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà ngày phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” [39, tr 293] Trong điều kiện nay, địi hỏi cán cần có tinh thần tự giác cao, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng thân, phải có ý trí tâm cao, nghiêm khắc với thân phải tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên Tích cực tham gia có kết vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thể thực thi cơng việc hàng ngày, hoạt động lãnh đạo, đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương cách ứng xử, giao tiếp Ba là, tự học tập, tự rèn luyện lực tổ chức thực tiễn, tác phong phong cách công tác Năng lực tổ chức thực tiễn, tác phong phong cách cơng tác hình thành phát triển qua rèn luyện lâu dài, gian khổ thực tiễn Điều phụ thuộc chủ yếu định tự giác rèn luyện, học tập thường xuyên thời gian dài đội ngũ CBCC cấp xã Từng cán cần nhận thức sâu sắc điều này, từ tự giác tu dưỡng, rèn luyện thân, xây dựng thực nghiêm chỉnh kế hoạch học tập, rèn luyện lực tổ chức thực tiễn, tác phong phong cách làm việc thân 3.2.6 Thực tốt cơng tác sách, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đội ngũ CBCC cấp xã Trong công tác xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, hệ thống chế, sách đúng, khuyến khích tính tích cực, cố gắng vươn lên hồn thành nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, thu hút nhân tài làm cho chất lượng hoạt động đội ngũ CBCC cấp xã ngày nâng lên Ngược lại, chế sách cán sai, bất hợp lý tạo tâm lý chán nản, kìm hãm sáng tạo, nội đoàn kết, nảy sinh nhiều tiêu cực 94 Để tiếp tục hoàn thiện thực tốt sách đội ngũ CBCC cấp xã, đề nghị cấp xây dựng hoàn thiện chế độ tiền lương cán chuyên trách bầu cử với công chức chuyên môn; đổi việc quy định số lượng chức danh mức phụ cấp cán không chuyên trách; bỏ quy định bất hợp lý chế độ bảo hiểm xã hội cán bộ, công chức cấp xã Các khu dân cư địa bàn xã thường cách xa xa trung tâm hành xã, gây khó khăn cơng tác bám, nắm, quản lý địa bàn đội ngũ CBCC cấp xã Vì vậy, cần đề nghị điều chỉnh tăng chế độ cơng tác phí cho cán xã, tăng phụ cấp cho cán thôn, để đảm bảo đội ngũ cán chấp hành tốt chế độ công tác sở nắm tình hình, đạo, kiểm tra hoạt động diễn địa bàn; có chế độ khuyến khích học tập, bồi dưỡng tài em dân tộc địa phương ; mở rộng sách thu hút cán đến làm việc xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa để thu hút sinh viên, cán trẻ đào tạo bản, có lực xã cơng tác lâu dài Cân đối đảm bảo nguồn ngân sách củng cố, tăng cường đầu tư nâng cấp sở vật chất trường học, Trung tâm Bồi dưỡng trị, trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán sở cán nguồn; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc: đầu tư nâng cấp trụ sở hành đáp ứng yêu cầu nơi làm việc cho cán bộ, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho cơng việc (máy tính, máy in, máy photo, trang thiết bị nghe, nhìn ) Trong cơng tác xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, có điều kiện kinh tế - xã hội trình độ dân trí quần chúng nhân dân Do vậy, để nâng cao công tác xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện giải pháp quan trọng đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đảng viên nhân dân dân tộc địa bàn xã huyện 95 Tiểu kết Chƣơng Từ thực tiễn xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ yêu cầu công tác cán nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn địi hỏi phải có hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng nhiệm vụ tình hình Trên sở mục tiêu, phương hướng, quan điểm đạo – số giải pháp đề nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Các giải pháp có mối liên hệ mật thiết với nhau, không tách rời tạo thành hệ thống giải pháp Do đó, tổ chức thực phải tiến hành đồng có phối hợp chặt chẽ cấp, ngành từ Trung ương đến sở, tạo nên quán mang lại hiệu cao 96 KẾT LUẬN CNH, HĐH đường tất yếu nhằm phát triển nhanh lực lượng sản xuất, tăng suất lao động, tạo cải vật chất tinh thần cho nhân dân, thực bình đẳng dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ Trong năm qua, quan điểm đạo Đảng để tiến hành CNH, HĐH phải lấy việc phát huy nguồn lực người yếu tố cho phát triển nhanh bền vững, giải phóng tiềm người, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng trí lực, thể lực, sử dụng nhân tài, nâng cao đời sống cho nhân dân thực công xã hội Thanh Sơn huyện miền núi tỉnh Phú Thọ, có nhiều tiềm tài nguyên thiên nhiên, có khả phát triển trồng rừng, trồng công nghiệp; chăn nuôi đại gia súc; chế biến nơng lâm sản khai thác khống sản Trong năm gần đây, huyện có bước chuyển biến rõ nét kinh tế - xã hội, nhìn chung, đời sống đồng bào dân tộc nơi cịn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt xã vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nhận thức quan điểm Đảng công tác cán bộ, năm qua, cấp ủy đảng huyện quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt CBCC sở vững mạnh Là huyện có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, Thanh Sơn tăng cường tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài địa phương Tuy nhiên, nhìn chung đội ngũ cán nói chung, CBCC cấp xã nói riêng cịn có hạn chế định trình độ, lực chun mơn, lực lãnh đạo, đạo thực tiễn, khả thuyết phục, vận động quần chúng Công tác xây dựng đội ngũ CBCC bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm: số cấp ủy chưa tích cực, chủ động thực khâu quy trình cơng tác cán bộ, cịn lúng túng cơng tác quy hoạch chức danh CBCC, công tác đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên nhiều nơi cịn hình thức Để đáp ứng yêu cầu nghiệp 97 cách mạng, thực CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng phát triển xã huyện Thanh Sơn vấn đề bản, cấp bách phải xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã đảm bảo chất lượng, xứng dáng “hạt nhân” lãnh đạo, đạo, quản lý hoạt động sở Để xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, sở vấn đề lý luận thực tiễn, từ thực trạng nguyên nhân chất lượng đội ngũ CBCC công tác xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thời gian qua, luận văn rút số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã huyện đến năm 2020: Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ đảng, MTTQ, đoàn thể xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã, Hai là, cụ thể hóa tiêu chuẩn, chức danh CBCC cấp xã; Ba là, tiếp tục đổi nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ CBCC cấp xã; Bốn là, tăng cường quản lý nâng cao chất lượng công tác đánh giá, lựa chọn, bầu cử, bổ nhiệm, luân chuyển, kiểm tra, giám sát đội ngũ CBCC cấp xã; Năm là, phát huy tinh thần tự rèn luyện, phấn đấu thân CBCC cấp xã; Sáu là, thực tốt cơng tác sách, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đội ngũ CBCC cấp xã Từ giải pháp đó, cấp ủy, tổ chức đảng cần thực cách tồn diện, đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng, có hiệu nhằm xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có chất lượng, tiên phong đầu hoạt động, góp phần xây dựng xã huyện Thanh Sơn phát triển theo kịp với địa phương khác tỉnh Phú Thọ nước 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1997), Nghị Hội nghị lần thứ ba, khoá VIII “về chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Hà Nội 2- Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2002), Nghị Hội nghị lần thứ năm, khóa IX “về đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn”, Hà Nội 3- Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2008), Báo cáo tổng kết 10 năm thực Nghị Trung ương (khoá VIII) Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, Hà Nội 4- Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2009), Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 Hội nghị lần thứ chín, khóa X “về tiếp tục đẩy mạnh thực chiến lược cán từ đến năm 2020”, Hà Nội 5- Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2012), Nghị Hội nghị lần thứ tư, khóa XI “một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng nay”, Hà Nội 6- Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2016), Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI văn kiện Đại hội XII Đảng, Hà Nội 7- Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Sơn (2008), Báo cáo số 248-BC/HU ngày 24/7/2008 kết 10 năm thực Nghị Trung ư3 khóa VIII Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán huyện Thanh Sơn đến năm 2020, Thanh Sơn, Phú Thọ 8- Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Sơn (2013), Quyết định số 525-QĐ/HU ngày 02/4/2013 “Quy định phân cấp quản lý tổ chức cán bộ; Quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, giữ chức, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý; Quy định việc thực số chế độ sách cán bộ, công chức”, Thanh Sơn, Phú Thọ 99 9- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ (2012), Quyết định số 510-QĐ/TU ngày 20/01/2012 ban hành“Quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, giữ chức, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý”, Phú Thọ 10- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ (2012), Quyết định số 747-QĐ/TU ngày 02/7/2012 ban hành “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, từ chức, miễn nhiệm, giữ chức, luân chuyển chức danh trưởng phịng, phó trưởng phịng tương đương, thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị nghiệp trực thuộc quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã”, Phú Thọ 11- Ban Tổ chức Trung ương (2012), Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 Ban Tổ chức Trung ương công tác quy hoạch cán lãnh đạo quản lý theo tinh thần Nghị số 42-NQ/TW ngày 31/11/2004 Bộ Chính trị (khóa IX) Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 Bộ Chính trị (khóa XI) 12- Ban Tổ chức Trung ương (2014), Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Ban Tổ chức Trung ương kiểm điểm tập thể, cá nhân đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức sở đảng, đảng viên năm 13- Nguyễn Trọng Báu (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Giáo dục Việt Nam 14- Bộ Chính trị (1998), Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 Bộ Chính trị xây dựng thực quy chế dân chủ sở, Hà Nội 15- Bộ Chính trị (2004), Nghị số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Hà Nội 16- Bộ Chính trị (2012), Kết luận số 24-NQ/TW ngày 05/6/2012 Bộ Chính trị đẩy mạnh cơng tác quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm tiếp theo, Hà Nội 100 17- Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành tiêu chuẩn quy định cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội 18- Chính phủ (2003), Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ cán cơng chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội 19- Chính phủ (2003), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 Chính phủ chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội 20- Chính phủ (2004), Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07/01/2004 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010, Hà Nội 21- Chính phủ (2006), Quyết định số 31/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010, Hà Nội 22- Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ sách cán cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Hà Nội 23- Chính phủ (2013), Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành quy định minh bạch tài sản, thu nhập, Hà Nội 24- Đảng huyện Thanh Sơn (2010), Văn kiện Đại hội Đảng huyện Thanh Sơn lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020), Thanh Sơn, Phú Thọ 25- Đảng huyện Thanh Sơn (2015), Nghị Đại hội đại biểu Đảng huyện Thanh Sơn lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Thanh Sơn, Phú Thọ 26- Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 101 27- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28- Phạm Văn Đồng (1986), “Truyền thống tốt đẹp Việt Nam đồn kết hịa hợp dân tộc anh em dựng nước giữ nước, báo Nhân dân, số ngày 15 tháng 29- Đinh Ngọc Giang (2011), Chuẩn hóa chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã (Qua khảo sát tỉnh đồng sơng Hồng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30- Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2010), Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng phát triển, Nxb Chính trị - Hành Chính, Hà Nội 31- Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (1992), Mẫu hình đường hình thành người cán lãnh đạo trị chủ chốt cấp sở (Đề tài khoa học cấp bộ), Hà Nội 32- Trần Quốc Huân (2014), “Xây dựng đội ngũ cán xã, phường TP Bến Tre giai đoạn nay”, Luận văn Thạc sĩ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 33- GS Đặng Xuân Kỳ làm (chủ biên), “Tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ”, chuyên đề khoa học cấp Nhà nước (KX.02) 34- V.I Lênin (1978), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva 35- V.I Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva 36- Các Mác Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37- Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38- Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39- Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40- GS,TS Lê Hữu Nghĩa, GS,TS Hồng Chí Bảo (đồng chủ biên) (2008), “Đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41- Phạm Thị Thanh Nhàn (2012), “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở tỉnh Hưng Yên giai đoạn theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sĩ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 102 42- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn, Hà Nội 43- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 ban hành Luật cán bộ, công chức, Hà Nội 44- Nguyễn Thị Thanh (2015), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình”, Tạp chí Cộng sản, (98) 45- Ngơ Thị Bích Thảo (2014), “Chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội nay”, Luận văn Thạc sĩ Học viện Báo chí Tun truyền 46- Trần Đình Thu (2007), “Bốn giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã Kon Tum”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (3) 47- Từ điển Triết học (1976), Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 48- Vũ Anh Tuấn (2014), “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước kinh tế huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ”, Luận văn Thạc sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 49- Phạm Văn Vọng (2015), “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc”, Tạp chí Cộng sản, (868) 50- Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999), Đại Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 103 PHỤ LỤC THỐNG KÊ Số lƣợng, cấu đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Đơn vị: Người Nữ Kinh Khác Dưới 30 Từ 31- 45 Từ 46 - 60 Trên 60 Độ tuổi Nam Dân tộc Tổng số Giới tính Bí thư Đảng ủy 23 21 16 18 Phó Bí thư Đảng ủy 46 45 12 34 25 21 Chủ tịch HĐND 23 22 14 21 Phó Chủ tịch HĐND 23 17 16 14 Chủ tịch UBND 23 22 20 16 Phó Chủ tịch UBND 29 29 20 15 14 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 23 22 14 10 13 Bí thư Đồn Thanh niên 23 22 20 17 0 Chủ tịch Hội Phụ nữ 23 23 16 12 10 10 Chủ tịch Hội Nông dân 23 23 16 15 11 Chủ tịch Hội CCB 23 22 18 13 282 245 37 78 204 116 155 STT Chức danh Tổng số Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn 104 PHỤ LỤC THỐNG KÊ Trình độ học vấn, chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị, QLNN đội ngũ CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Đơn vị: Người Lý luận trị Chưa qua ĐT Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học Chưa qua ĐT Sơ cấp Trung cấp Cao cấp Chưa qua ĐT Đã đào tạo Bí thư Đảng ủy 23 0 23 0 11 12 0 22 16 Phó Bí thư Đảng ủy 46 0 46 0 16 30 45 17 29 Chủ tịch HĐND 23 0 23 0 14 21 17 Phó Chủ tịch HĐND 23 0 23 0 14 1 21 13 10 Chủ tịch UBND 23 22 0 11 12 0 23 17 Phó Chủ tịch UBND 29 28 0 19 0 29 16 13 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 23 0 23 14 0 23 14 Bí thư Đồn Thanh niên 23 0 23 0 10 12 2 19 19 Chủ tịch Hội Phụ nữ 23 0 23 13 19 21 10 Chủ tịch Hội Nông dân 23 22 13 1 21 19 11 Chủ tịch Hội CCB 23 17 15 4 15 22 282 273 7 140 125 11 11 258 160 122 STT Chức danh Tổng số Tổng số THPT QLNN THCS Chuyên môn Tiểu học Học vấn Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn 105 PHỤ LỤC THỐNG KÊ Quy hoạch CBCC cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (nhiệm kỳ 2015-2020) Đơn vị: Người Quy hoạch Ban Chấp hành Số lượng % Quy hoạch Ban Thƣờng vụ Số lượng % Quy hoạch chức danh chủ chốt Số lượng % Tổng số 434 + Nữ 112 25,81 26 17,33 13 9,92 + Nam 322 74,19 124 82,67 118 90,08 Cơ cấu tuổi 35 56 13,00 12 8,00 + Đại học 213 49,08 82 54,67 90 68,70 + Cao đẳng, trung cấp 184 42,40 63 42,00 38 29,01 + Chưa qua đào tạo 37 8,52 3,33 2,29 0,23 1,34 1,34 + Trung cấp 221 50,92 122 81,33 124 94,67 + Chưa qua đào tạo 212 48,85 26 17,33 4,59 150 131 Trình độ chun mơn Trình độ lý luận + Cao cấp, cử nhân Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn 106 PHỤ LỤC THỐNG KÊ Tổng số lớp, số học viên tham gia lớp đào tạo, bồi dƣỡng huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (từ năm 2011 - 2014) Đơn vị: Người STT CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2010 2011 2012 2013 Tổng 2014 Số lớp Học viên Số lớp Học viên Số lớp Học viên Số lớp Học viên Số lớp Học viên Số lớp Học viên Kết nạp đảng 503 503 503 503 503 23 2267 Đảng viên 233 233 233 233 233 16 1391 Sơ cấp LLCT 39 39 39 39 39 211 Chuyên đề 136 136 136 136 136 18 1590 Công tác Đảng 465 465 465 465 465 22 1657 Cơng tác Đồn thể 308 308 308 308 308 34 2524 Q.phòng- An ninh 115 115 115 115 115 555 QLNN-C.môn, N.vụ 747 747 747 747 747 20 1527 33 2546 33 2546 33 2546 33 2546 33 2546 146 11722 Cộng lớp bồi dưỡng Trung cấp LLCT 0 0 0 0 0 93 10 Hoàn thiện TCLLCT 0 0 0 0 0 308 Cộng lớp liên kết ĐT 0 0 0 0 0 401 33 2546 33 2546 33 2546 33 2546 33 2546 150 12123 Cộng Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Sơn 107 TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nay” Ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc Mã số: 60 31 02 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS Phạm Hồng Chƣơng Tác giả luận văn: Cù Xuân Đông Cán nhân tố quan trọng định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, dân tộc, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Cán gốc công việc”, “Muôn việc thành công thất bại, cán tốt hay kém” Chính vậy, việc xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp, có đội ngũ cán chủ chốt cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng giai đoạn vấn đề cấp thiết Với kết cấu chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã Chương 2: Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - yếu tố tác động, thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm Chương 3: Phƣơng hƣớng giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Phân tích, đánh giá thực trạng; đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Mặc dù thân có nhiều cố gắng, xong hạn chế nhận thức nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong dẫn quý báu quý thầy, để luận văn em hồn thiện hơn./ ... tác động đến xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 39 2.2 Đội ngũ cán chủ chốt cấp xã xây dựng đội ngũ cán cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - thực... Quan niệm, nội dung xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 7 27 Chƣơng 2: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ Ở HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ CÁC YẾU TỐ TÁC... PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ Ở 70 HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 3.1 Dự báo tình hình phương hướng xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ hiện nay , Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ hiện nay