0

Ý kiến người dân về tác động của khu công nghiệp tới môi trường sống của cộng đồng dân cư liền kề (nghiên cứu trường hợp xã đại đồng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh)

115 3 0
  • Ý kiến người dân về tác động của khu công nghiệp tới môi trường sống của cộng đồng dân cư liền kề (nghiên cứu trường hợp xã đại đồng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:42

O Ụ V OT O V ỆN N TR QU MN V ỆN O V TU N TRU ỀN NGUYỄN TH P ƢỢNG Ý KIẾN N ƢỜI DÂN VỀ T NG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP TỚ MÔ TRƢỜNG S NG CỦA C N NG DÂN Ƣ LIỀN KỀ (Nghiên cứu trường hợp Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh) LUẬN VĂN T SĨ XÃ HÀ N I - 2016 IH C O Ụ V OT O V ỆN N TR QU MN V ỆN O V TU N TRU ỀN NGUYỄN TH P ƢỢNG Ý KIẾN N ƢỜI DÂN VỀ T NG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP TỚ MÔ TRƢỜNG S NG CỦA C N NG DÂN Ƣ LIỀN KỀ (Nghiên cứu trường hợp Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh) Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 60 31 03 01 LUẬN VĂN T SĨ XÃ IH C NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS,TS Trịnh Duy Luân HÀ N I - 2016 Luận văn đƣợc chỉnh sửa theo khuyến nghị Hồi đồng chấm luận văn Thạc sỹ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS Lƣu Hồng Minh LỜ M O N Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phƣợng LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban chủ nhiệm Khoa Xã hội học – Học viện Báo chí Tuyên truyền tạo điều kiện cho tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS Trịnh Duy Luân tận tình dẫn giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy, tổ tƣ vấn nhiệt tình giúp đỡ, tƣ vấn, góp ý cho tơi hồn thành tốt luận văn Xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT Ầ STT CHỮ VIẾT TẮT KCN Khu công nghiệp NĐH Ngƣời đƣợc hỏi NTL Ngƣời trả lời NH Ngƣời hỏi ONMT Ơ nhiễm mơi trƣờng VSMT Vệ sinh môi trƣờng XHH Xã hội học HGĐ Hộ gia đình CNH – HĐH Ủ Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 17 3.1 Mục đích nghiên cứu 17 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 17 Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu luận văn 17 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 17 4.2 Khách thể nghiên cứu 17 4.3 Phạm vi nghiên cứu 17 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 18 5.1 Phƣơng pháp luận đề tài 18 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể đề tài 18 5.2.1 Phương pháp phân tích tài liệu 18 5.2.2 Phương pháp quan sát 19 5.2.3 Phương pháp vấn sâu cá nhân 19 5.2.4 Phương pháp vấn bảng hỏi 19 5.3 Phƣơng pháp chọn mẫu 19 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 20 6.1 Câu hỏi nghiên cứu 20 6.2 Giả thuyết nghiên cứu 21 6.3 Khung lý thuyết 21 Điểm ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận văn 22 7.1 Điểm luận văn 22 7.2 Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận văn 22 7.2.1 Ý nghĩa lý luận 22 7.2.2 Ý nghĩa thực tiễn 23 Kết cấu đề tài 23 CHƢƠNG 24 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU 24 CỦA LUẬN VĂN 24 1.1 Các khái niệm sử dụng đề tài 24 1.1.1 Dƣ luận xã hội 24 1.1.2 Môi trƣờng 24 1.1.3 Môi trƣờng sống 25 1.1.4 Ơ nhiễm mơi trƣờng 27 1.1.5 Suy thối mơi trƣờng 27 1.1.6 Xung đột môi trƣờng 27 1.1.7 Cơng nghiệp hóa khu cơng nghiệp 28 1.2 Các lý thuyết áp dụng đề tài 29 1.2.1 Lý thuyết xã hội học môi trƣờng 29 1.2.2 Thuyết biến đổi xã hội 30 1.2.3 Lý thuyết hành động xã hội Max Weber 31 1.3 Đặc điểm kinh tế - văn hóa – xã hội địa bàn nghiên cứu 32 1.3.1 Đặc điểm xã Đại Đồng 32 1.3.2 Đặc điểm khu công nghiệp Đại Đồng 33 CHUƠNG 36 Ý KIẾN NGƢỜI DÂN VỀ THỰC TRẠNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TỪ KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ LIỀN KỀ 36 2.1 Ý kiến ngƣời dân thực trạng ô nhiễm môi trƣờng xã Đại Đồng 36 2.1.1 Tiếng ồn 36 2.1.2 Nguồn nƣớc 39 2.1.3 Khơng khí 42 2.1.4 Đất 46 2.2 Môi trƣờng nhiễm có ảnh hƣởng lớn đến đời sống sinh hoạt sức khỏe ngƣời dân 47 2.3 Ngun nhân tình trạng nhiễm mơi trƣờng qua ý kiến ngƣời dân 52 2.3.1 Do phát triển khu công nghiệp 54 2.3.2 Do ý thức ngƣời dân chƣa cao 59 2.3.3 Công tác quản lý môi trƣờng chƣa tốt 62 CHƢƠNG 71 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHẬN THỨC 71 CỦA NGƢỜI DÂN VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 71 3.1 Giới tính 71 3.2 Độ tuổi 75 3.3 Trình độ học vấn 78 3.4 Nghề nghiệp 83 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Khuyến nghị giải pháp 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHẦN PHỤ LỤC 96 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Những tƣợng ô nhiễm môi trƣờng đƣợc ngƣời dân nhận biết năm vừa qua 41 Bảng 2: Những thay đổi môi trƣờng sống từ KCN Đại Đồng vào hoạt động 45 Bảng 3: Các hoạt động bị ảnh hƣởng KCN Đại Đồng (%) 51 Bảng 4: Các nguồn cung cấp thông tin ô nhiễm môi trƣờng, theo giớí tính (%) 72 Bảng 5: Hiểu biết ngƣời dân nguyên nhân gây nhiễm mơi trƣờng, theo giới tính (%) 73 Bảng 6: Hiểu biết ngƣời dân cách để ứng phó với ảnh hƣởng KCN tới mơi trƣờng sống, theo giới tính (%) 74 Bảng 7: Hiểu biết ngƣời dân thay đổi yếu tố môi trƣờng sống, theo độ tuổi (%) 75 Bảng 8: Hiểu biết ngƣời dân cách ứng phó với ảnh hƣởng KCN tới môi trƣờng sống, theo độ tuổi: 77 Bảng 9: Hiểu biết ngƣời dân thay đổi yếu tố môi trƣờng sống vài năm gần đây, theo trình độ học vấn 79 Bảng 10: Nguồn cung cấp thông tin môi trƣờng ô nhiễm môi trƣờng, theo trình độ học vấn: 80 Bảng 11: Hiểu biết ngƣời dân nguyên nhân gây ONMT, 81 Bảng 12: Hiểu biết ngƣời dân cách ứng phó với ảnh hƣởng KCN tới mơi trƣờng sống, theo trình độ học vấn 82 Bảng 13: Hiểu biết ngƣời dân thay đổi yếu tố môi trƣờng sống KCN Đại Đồng, theo nghề nghiệp 84 Bảng 14: Hiểu biết ngƣời dân ảnh hƣởng KCN đến hoạt động gia đình, theo nghề nghiệp 86 90 - Nhìn chung, nam giới hiểu biết rõ ràng tốt nữ giới tất phƣơng diện, mức độ quan tâm (lo lắng) tác động KCN tới mơi trƣờng sống nam nữ quan tâm (lo lắng) nhƣ - Nhóm tuổi trung niên cao niên có xu hƣớng hiểu biết tác động KCN tới môi trƣờng sống tốt nhóm niên Tuy nhiên, nhóm niên lại hiểu biết nhiều ngƣời lớn tuổi qua kênh "Internet" - Ngƣời dân có học vấn cao có xu hƣớng hiểu biết tăng dần, rõ ràng có mức độ quan tâm (lo lắng) ngƣời có học vấn thấp phƣơng diện - Ngƣời nơng dân cơng nhân có mức độ hiểu biết thấp so với giới công chức, tiểu thủ công nghiệp vấn đề liên quan đến tác động KCN tới môi trƣờng sống địa phƣơng Giới cơng chức có thói quen nghe radio nên hiểu biết thông tin qua radio thấp ngƣời buôn bán nhỏ Ngƣợc lại, kênh thông tin từ "sách báo" “Internet” giới cơng chức có mức độ hiểu biết cao so với nhóm nghề khác Khuyến nghị giải pháp Các KCN đóng vai trị khơng nhỏ tăng trƣởng ngành công nghiệp Tuy nhiên, hoạt động KCN gây xúc môi trƣờng Cùng với phát triển KCN, lƣợng khí thải chất gây nhiễm mơi trƣờng khơng khí gia tăng Mơi trƣờng khơng khí KCN, đặc biệt KCN cũ, bị ô nhiễm, nhà máy KCN sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu chƣa đầu tƣ hệ thống xử lý khí thải trƣớc thải môi trƣờng Trong thời gian qua, nhiều cố gắng việc bảo vệ môi trƣờng KCN đƣợc triển khai; nhiều biện pháp, giải pháp đƣợc xây dựng, 91 đề xuất nhằm ngăn chặn xu suy thối, nhiễm mơi trƣờng KCN Tuy nhiên, cơng tác bảo vệ mơi trƣờng KCN cịn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu Ơ nhiễm mơi trƣờng từ KCN làm gia tăng gánh nặng bệnh tật, gia tăng tỷ lệ ngƣời mắc bệnh lao động KCN cộng đồng dân cƣ sống gần KCN ể giảm tác động KCN đến môi trƣờng sống cộng đồng dân cƣ liền kề nay, thiết nghĩ cần phải có kế hoạch biện pháp đánh giá tồn diện thực trạng ô nhiễm môi trƣờng KCN Cần trọng đến công tác quy hoạch phát triển khu, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề khu vực nơng thơn, bảo đảm tính khoa học cao, sở tính tốn kỹ lƣỡng, tồn diện xu phát triển, từ có sách phù hợp, tránh tình trạng quy hoạch tràn lan, thiếu đồng bộ, chồng chéo nhƣ số địa phƣơng thời gian qua Ðối với khu cơng nghiệp đóng địa bàn vùng nơng thơn nay, cần có quy định bắt buộc cơng ty đầu tƣ hạ tầng phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung hoàn chỉnh đƣợc cấp phép hoạt động; đồng thời bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán làm công tác quản lý môi trƣờng * Một số giải pháp khuyến nghị: - Tăng cƣờng lực cán quản lý bảo vệ môi trƣờng KCN - Tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm tra, giám sát chất lƣợng môi trƣờng KCN Cần phối hợp đơn vị có liên quan: Trung ƣơng địa phƣơng việc triển khai hoạt động bảo vệ môi trƣờng KCN; quan quản lý nhà nƣớc có liên quan kiểm tra, giám sát, ngăn 92 chặn hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng doanh nghiệp KCN - Thu hút vốn đầu tƣ đa dạng hố nguồn đầu tƣ cho cơng tác bảo vệ mơi trƣờng KCN - Khuyến khích áp dụng sản xuất hơn, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm, công nghệ khơng khói, cơng nghệ xử lý chất thải, xử lý bụi, khí độc KCN - Áp dụng cơng cụ kinh tế hình thức thu phí mơi trƣờng khí thải - Xây dựng, hồn thiện hệ thống xử lý chất thải tập trung (nƣớc thải, chất thải rắn) KCN để tránh phát tán khơng khí gây nhiễm khơng khí - Các doanh nghiệp KCN thực nghiêm túc việc xử lý bụi thải, khí thải trƣớc thải mơi trƣờng - Trồng nhiều hàng rào xanh xung quanh KCN - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mơ hình quản lý cơng nghệ sạch, thân thiện môi trƣờng Tăng cƣờng tham gia cộng đồng vào cơng tác BVMT KCN; khuyến khích xã hội hố hoạt động bảo vệ mơi trƣờng; tun truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, công bố phổ biến thông tin cho cộng đồng khu vực xung quanh KCN 93 N MỤ T L ỆU T M K ẢO Nguyễn Tuấn Anh (2011), Giáo trình xã hội học Môi Trƣờng, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Hội Bộ Khoa học Công nghệ Môi trƣờng, 2013 Báo cáo trạng môi trƣờng Việt Nam năm 2013 Vũ Hy Chƣơng, 2007 Vấn đề mơi trƣờng q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội Cục bảo vệ Môi trƣờng, 2010 Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng 2010 – 2020 Cục bảo vệ Môi trƣờng, 2010 Báo cáo diễn biến môi trƣờng Việt Nam 2010 - Chất thải rắn Cục Môi trƣờng, 2009 Dự án “Tăng cƣờng lực cho quan quản lý môi trƣờng Việt Nam”, Báo cáo tóm tắt Hội nghị thƣơng mại quốc tế mơi trƣờng Cục thống kê Bắc Ninh, 2013 Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh: NXB Thống kê Bùi Văn Dũng, 2009 Mối quan hệ tăng trƣởng kinh tế bảo vệ môi trƣờng cho phát triển lâu bền Luận án Tiến sĩ Viện triết học Trần Thị Thùy Dƣơng, 2008 Bảo vệ môi trƣờng sinh thái q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Luận văn Thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội 10 Đảng tỉnh Bắc Ninh,1996 Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XV, Bắc Ninh 11 Đảng tỉnh Bắc Ninh, 2001 Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XVI, Bắc Ninh 12 Đảng tỉnh Bắc Ninh, 2006 Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XVII, Bắc Ninh 94 13 Đảng tỉnh Bắc Ninh, 2011 Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XVIII, Bắc Ninh 14 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 15 Phan Đăng Tuất Lê Minh Đức, 2005 Chính sách cơng nghiệp theo định hướng phát triển bền vững Việt Nam Hà Nội NXB Lao động – Xã hội 16 Nguyễn Đức Khiển, 2001 Môi trƣờng phát triển Hà nội: NXB Khoa học Kỹ thuật 17 Đỗ Hồi Nam Trần Đình Thiên, 2009 Mơ hình CNH, HĐH theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội 18 Đỗ Hồi Nam, 2010 Mơ hình cơng nghiệp hóa, đại hóa theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa – đƣờng bƣớc Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội 19 Ngân hàng Thế giới (WB) (2010), Báo cáo phát triển giới 2010, Phát triển Biến đổi khí hậu 20 Phát triển kinh tế xu tự hố vấn đề nhiễm mơi trƣờng Bắc Ninh, 2006 Tạp chí Những vấn đề Kinh tế giới 21 Quốc hội, 2005 Luật Bảo vệ môi trƣờng nghị định hƣớng dẫn thi hành Hà Nội: NXB trị quốc gia 22 Riley E Dunlap & Eugene A Rosa, Xã hội học Môi Trƣờng, Khoa xã hội học - Đại học quốc gia Washington 23 Sở tài nguyên môi trƣờng Bắc Ninh, 2013 Báo cáo trạng môi trƣờng tỉnh Bắc Ninh 24 Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh, 2010 Dự thảo báo cáo trạng môi trƣờng 2006 – 2010 95 25 Trần Thị Thêm, 2015 Tác động trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đến mơi trƣờng sinh thái Bắc Ninh Luận văn thạc sĩ kinh tế trị - chƣơng trình định hƣớng nghiên cứu Hà Nội 26 Phạm Thị Ngọc Trầm, 1996 Sự kết hợp mục tiêu kinh tế sinh thái q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Tạp chí Triết học số 27 UBND tỉnh Bắc Ninh, 2012 “Báo cáo phát triển kinh tế 2012” Bắc Ninh: Báo điện tử 28 UBND tỉnh Bắc Ninh, 2013 “Báo cáo phát triển kinh tế 2013” Bắc Ninh: Báo điện tử 29.https://vi.wikisource.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3 o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_n%C6%B0% E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99 i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_1994 30 http://tinbds.com/bac-ninh/tien-du/xa-dai-dong 31 http://diaoconline.vn/du-an/khu-cong-nghiep-c11/khu-cong-nghiepdai-dong-hoan-son-i245 32 http://123doc.org/document/1396728-o-nhiem-moi-truong-khongkhi-cac-khu-cong-nghiep-viet-nam.htm 33 http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-cong-tac-quan-ly-moi-truongtai-cac-khu-che-xuat-khu-cong-nghiep-tp-ho-chi-minh-36531/ 96 P ẦN P Ụ LỤ Bảng hỏi (Phiếu trƣng cầu ý kiến) PHIẾU TRƢN ẦU Ý KIẾN Xin chào Ơng/ Bà/ Anh/ Chị! Chúng tơi thực đề tài nghiên cứu “Ý kiến ngƣời dân tác động khu công nghiệp tới môi trƣờng sống cộng đồng dân cƣ liền kề” (Nghiên cứu trƣờng hợp Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh) Để giúp cho việc thu thập thông tin thực tế đề tài, đề nghị ông/bà/anh /chị vui lịng trả lời câu hỏi mà chúng tơi nêu sau Ý kiến đóng góp ông/ bà/ anh/ chị giúp hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ ơng/ bà/ anh/ chị! Giới tính: Nam  Nữ  Tuổi (dƣơng lịch) ……………………………………………………… Nghề nghiệp chính: - Nơng nghiệp - Bn bán dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp - Công chức, viên chức nhà nƣớc - Công nhân Khu công nghiệp Đại Đồng - Khác (Ghi rõ) 97 Trình độ học vấn anh/ chị ? Tiểu học THPT Đại học/trên ĐH THCS Cao đẳng/ TCCN Mù chữ (khơng biết đọc/ viết) Tình trạng nhân: Chƣa kết Có vợ/ chồng Li hơn/li thân Góa Nơi thƣờng trú: Trong xã Đại Đồng Huyện khác tỉnh Bắc Ninh Xã khác huyện Tiên Du Tỉnh khác (ghi rõ):………… Trong vài năm trở lại đây, anh/chị có thấy địa phƣơng có hoạt động sau không? Các công trƣờng xây dựng công nghiệp, dân dụng Tập trung vật liệu cho sản xuất CN xây dựng Các khu công nghiệp, nhà máy tập trung Xây sở hạ tầng (Điện đƣờng trƣờng trạm) Xây dựng, sửa chữa cơng trình cấp/ nƣớc Gia tăng số lƣợng tơ xe máy, máy sản xuất nông nghiệp Lao động trẻ địa phƣơng chuyển sang làm công nhân 98 Anh/chị có nhận thấy thay đổi yếu tố môi trƣờng sống địa phƣơng năm trở lại đây? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) STT Các yếu tố môi Tốt trƣờng Chất lƣợng nhiều Tốt Nhƣ cũ Kém Kém đi nhiều đất (canh tác đất ở) Nƣớc cho sản xuất Nƣớc cho sinh hoạt (nƣớc hợp vệ sinh) Khơng khí Tiếng ồn Anh/chị có nghe nói nhiễm mơi trƣờng khơng? Có ………………………………………………………………………….1 Khơng ……………………………………………………….…….…… 10 Khi nghe nói đến nhiễm mơi trƣờng, anh chị nghĩ tƣợng gì? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) Ô nhiễm nguồn nƣớc …………………………… ……………………1 Ơ nhiễm đất…………………………………………………………… Ơ nhiễm khơng khí ………………………………… ……………… Ơ nhiễm (q nhiều) tiếng ồn………………………………………… Rác thải (chất thải rắn) không đƣợc xử lý ………………… ………… Nƣớc thải bừa bãi, không đƣợc xử lý ………………………………… 99 Không biết ……………………………………………………………… Khác (ghi rõ) ……………………………………………………….…… 11 Theo anh/ chị, nguyên nhân gây loại nhiễm gì? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) Khí thải từ xe cộ …………………………………………………… Chất thải từ hoạt động xây dựng ……………………………….…… Khí thải, chất thải từ nhà máy KCN Chất thải từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi Chất thải, khí thải từ hoạt động sản xuất tiểu thủ cơng nghiệp Rác thải, nƣớc thải sinh hoạt Không biết .7 Khác (ghi rõ) 12 Trong nguyên nhân vừa nêu trên, theo anh/ chị nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng nhiều nhất? ( họn phƣơng án nhất) Khí thải từ xe cộ.………………………………………………….… Chất thải từ hoạt động xây dựng……………………………….…… Khí thải, chất thải từ nhà máy KCN Chất thải từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi Chất thải, khí thải từ hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp Rác thải, nƣớc thải sinh hoạt Không biết .7 Khác (ghi rõ) 100 13 nh/chị biết thông tin môi trƣờng ô nhiễm môi trƣờng địa phƣơng từ đâu? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) TV, Radio, Loa phát …………………………………………… Sách báo……………………………………………………………… Ngƣời gia đình ………………………………………………… Thơng tin từ họp thơn/ xóm ………………………………… Thơng tin từ họp đoàn thể ………………………………… Tự quan sát, cảm nhận mà biết ……………………………………… Qua mạng Internet …………………………………………………… Không biết, không nhớ rõ ………………………………………….… Khác (ghi rõ) ……………………………………………………….… 14 Theo anh/ chị, thời gian vừa qua địa phƣơng có hoạt động nhằm bảo vệ phịng chống nhiễm mơi trƣờng nói khơng ? - Có nhiều hoạt động Xin kể vài hoạt động - Cũng có số hoạt động Xin kể vài hoạt động - Hầu nhƣ chƣa có hoạt động - Không biết, không nhớ 101 14 Nếu có hoạt động nhƣ theo anh/ chị, hiệu hoạt động nhƣ ? Rất hiệu quả, môi trƣờng tốt Có hiệu quả, chƣa thật rõ Khơng hiệu gì, hình thức Khác (ghi rõ) 15 Theo quan sát cảm nhận nh/ chị, từ Khu công nghiệp ại ồng vào hoạt động, môi trƣờng sống ngƣời dân xã lân cận có thay đổi gì? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) STT Các yếu tố môi trường Chất lƣợng đất (canh tác đất ở) Nƣớc cho sản xuất Nƣớc cho sinh hoạt (nƣớc hợp vệ sinh) Khơng khí (khói, bụi, mùi khó chịu,…) Tiếng ồn (quá mức, suốt ngày đêm…) Công nhân Khu công nghiệp trọ xả nƣớc, rác làm ô nhiễm môi trƣờng Khác (ghi rõ) Vẫn cũ Xấu Xấu Xấu chút nhiều nhiều Khơng biết 102 16 nh chị có cho thay đổi nói K N ại ồng gây ? Đúng □ => hỏi tiếp câu 18 Không phải, nguyên nhân khác □ => chuyển đến câu 19 Khơng biết, khơng có cảm nhận □ => chuyển đến câu 19 17 Vậy Khu cơng nghiệp ại ồng có ảnh hƣởng nhƣ tới hoạt động sau gia đình ta ?(Có thể chọn nhiều câu trả lời) STT Các hoạt động Không Ảnh Ảnh Ảnh Không bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng hưởng hưởng biết hưởng chút nhiều nghiêm KCN Đại Đồng Các hoạt động sản xuất (nơng nghiệp, TTCN, BBDV…) Sinh hoạt gia đình cộng đồng thơn xóm Sức khỏe thành viên gia đình Học tập, vui chơi trẻ em Đời sống vật chất, tinh thần thu nhập Hoạt động khác (ghi rõ) trọng 103 18 Anh/chị làm để ứng phó với ảnh hƣởng KCN tới môi trƣờng sống địa phƣơng ? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) - Vệ sinh nhà cửa sẽ, tự bảo vệ khỏi ONMT……………… - Tuyên truyền vận động BVMT gia đình cộng đồng…… - Cùng với cộng đồng tham gia hoạt động BVMT …………… - Hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc BVTV sản xuất NN…… - Hạn chế sử dụng xe máy, ô tô cá nhân …………….…….………… - Yêu cầu quan chức kiểm tra giám sát việc bảo vệ môi trƣờng hoạt động xây dựng……………………………………… ……… - Yêu cầu quan chức kiểm tra giám sát việc bảo vệ môi trƣờng Khu công nghiệp …….………………………………………….……… - Khônng biết làm gì, đành chịu chờ qua chức giải - Khác (ghi rõ) … 19 nh/ chị có đề nghị, đề xuất với quyền địa phƣơng quan chức việc bảo vệ, làm môi trƣờng sống địa phƣơng khơng? ( nh/ chị vui lịng nói rõ) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! 104 Một số câu hỏi dùng vấn sâu Những năm gần đây, địa phƣơng có khu cơng nghiệp, nhà máy tập trung khơng? Ơng/ bà có nhận thấy gia tăng số lƣợng ô tô xe máy, máy sản xuất nơng nghiệp so với trƣớc khơng? Có thấy lao động trẻ địa phƣơng chuyển sang làm công nhân Khu cơng nghiệp nhiều khơng? Ơng/bà có thấy yếu tố môi trƣờng sống (nhƣ đất, nƣớc, khơng khí, tiếng ồn) địa phƣơng năm trở lại có thay đổi khơng? Chất lƣợng đất canh tác đất địa phƣơng có thay đổi nào? Chất lƣợng nƣớc, khơng khí, tiếng ồn địa phƣơng năm gần sao? Nguyên nhân gây loại ô nhiễm đâu? Đâu nguyên nhân chính? Ơng/ bà nghe đƣợc thơng tin môi trƣờng từ nguồn nào? Thời gian vừa qua địa phƣơng có hoạt động để nhằm bảo vệ phịng chống nhiễm mơi trƣờng? Theo quan sát cảm nhận ông/ bà, từ Khu công nghiệp Đại Đồng vào hoạt động mơi trƣờng sống ngƣời dân xã lân cận có thay đổi khơng? Nếu có cụ thể thay đổi gì? 10 Những thay đổi có ảnh hƣởng đến sức khỏe thành viên gia đình khơng? Có ảnh hƣởng đến đời sống vật chất, tinh thần ngƣời dân khơng? 11 Gia đình ta làm để ứng phó với ảnh hƣởng KCN tới mơi trƣờng sống địa phƣơng ? 12 Ơng/Bà có đề nghị, đề xuất với quyền địa phƣơng quan chức việc bảo vệ, làm mơi trƣờng sống địa phƣơng khơng? ... NGUYỄN TH P ƢỢNG Ý KIẾN N ƢỜI DÂN VỀ T NG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP TỚ MÔ TRƢỜNG S NG CỦA C N NG DÂN Ƣ LIỀN KỀ (Nghiên cứu trường hợp Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh) Chuyên ngành: Xã hội học Mã... tác động khu công nghiệp tới môi trường sống cộng đồng dân cư liền kề? ?? (Nghiên cứu trƣờng hợp Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh) làm đề tài luận văn cao học Tình hình nghiên cứu liên... ngƣời dân tác động khu công nghiệp tới môi trƣờng sống cộng đồng dân cƣ liền kề 4.2 Khách thể nghiên cứu Những ngƣời dân sống xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 4.3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý kiến người dân về tác động của khu công nghiệp tới môi trường sống của cộng đồng dân cư liền kề (nghiên cứu trường hợp xã đại đồng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh) , Ý kiến người dân về tác động của khu công nghiệp tới môi trường sống của cộng đồng dân cư liền kề (nghiên cứu trường hợp xã đại đồng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh)