0

Các yếu tố tác động đến mức sinh ở khu vực đồng bằng sông hồng giai đoạn 2005 2014

113 2 0
  • Các yếu tố tác động đến mức sinh ở khu vực đồng bằng sông hồng giai đoạn 2005 2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THANH TÙNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC SINH Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2005-2014 LUẬN VĂN THẠC SỸ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THANH TÙNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC SINH Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2005-2014 Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 60310301 LUẬN VĂN THẠC SỸ XÃ HỘI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lƣu Hồng Minh HÀ NỘI - 2016 T i g C g iệ g Tôi i h g g h h ghi h h ghiệ i g g h i h g h ghi h T gi Nguyễn Thanh Tùng i T hế h i i g h T h h h h g h i h h ih ế gH h Đ ih g g i h h g h i gi iệ h iệ B i i i g i i g i h ghiệ h h g h i g hiệ h g h i h h i h h h g g h h T i thành g g h i gi i g h i Nh h i T H g Mi h g h M g i gh i h g ghi h i ế Tiế h h g h h h h X h ih i h g g h h g i g i i ghi i h g hi h g ế gi h g g i h i è g i h ghi h h H N i g T g ghiệ chân hiệ gi Nguyễn Thanh Tùng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABR Tỷ i h ASFR Tỷ i h BPTT Biệ CBR Tỷ CPR Tỷ ệ DS D GDI Ch GRR Tỷ HDI Ch h h i g he h ổi h h i i h h ụ g iệ i gi i h i i h h KHHGĐ Kế h g gi LHQ i MAC T ổi g NRR Tỷ i i h SKSS S SMAM T ổi TCDS Tổ g ụ D TCTK Tổ g ụ Th g TFR Tổ g ỷ h hiệ h i h h h e i h g h ế h i h h h i thô i hh h i MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .10 Kh i iệ C ụ g h ế Q i C h g i 10 ụ g g i 15 Đ g Nh 22 iễ 26 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 41 CHƢƠNG 2: MỨC SINH Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2005-2014 44 Tổ g ỷ sinh 44 2.2 Mơ hình sinh 54 Th i gi i h Tỷ 65 i i h h 69 TIỂU KẾT CHƯƠNG II 70 CHƢƠNG 3: BIẾN ĐỔI MỨC SINH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2005-2014 71 Tỷ ệ h ghè 71 Tỷ ệ h 3 Tỷ ệ 73 h h h ( Tỷ ệ Tỷ h ụ g g iệ i h h ) 75 h h h i (BPTT) 78 80 TIỂU KẾT CHƯƠNG III 83 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 Kế Kh ế 85 gh 88 TÀI IỆU THAM KHẢO 90 PHỤ ỤC 98 TÓM TẮT UẬN VĂN 105 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Bi B gi i Bi X h Bi 3X h Bi Th Bi Tỷ h i g h h i h 26 g i h hế gi i 95 g i h ế Đ g Việ N i h g h 27 Á 95 -2010 28 29 g he ổi ( hụ ) Việ N 5-2010 30 Bi Tỷ i h g he ổi ( hụ ) Việ Nam, 1990-2010 31 Bi T ổi i h g h Đ g Á 99 -2010 32 Bi Tỷ i h h h i ( hụ ) Đ g nam Á, 1990-2010 33 Bi Tổ g ỷ i h ỷ i i h h hế gi i gi i 1970 - 2015 34 Bi gi i Bi M i h Việ N i h g h 95 -2010 35 M i h6 h i h ế h i 5-2014 44 Bi M i h hT h Đ g ằ g g H g gi i 2005 - 2014 45 Bi h Tổ g ỷ Đ g ằ g i h he h i h h h h h g H g 46 Bi Kế iế Đ g ằ g gH g ổi ổ g ỷ ế i h h h h h h 47 Bi i h Kế i TFR > iế ổi i h h h h h ổ g ỷ 48 Bi i h Kế i TFR < iế ổi i h h h h h ổ g ỷ 50 Bi Diễ H g gi i iế i h h h h h h Đ g ằ g g 5-2014 52 Bi M h h i h Bi M h h i h gi i 99 -2015 54 ổ h 56 h Bi M h h i h h ổ h g Bi M h h i h h ổ h h 60 Bi Tỷ i h h h i h Đ g ằ g g H g gi i 8-2012 62 Bi h h Bi T ổi ế h Đ g ằ g g h g H g gi i i h ỷ ệ h ghè h h h h h 5-2014 72 Bi Tỷ ệ h h h h h h Đ g ằ g Bi (SMAM ) 5-2014 66 T ổi ế h g h (SMAM) h Đ g ằng g H g gi i 5-2014 67 Bi Tổ g ỷ Đ g ằ g gH g Bi h i 58 ỷ ệ ABR g H g gi i 3 Tổ g ỷ i h ỷ ệ Đ g ằ g g H g gi i Tổ g ỷ i h Đ g ằ g g H g gi i ỷ ệ g ổ g i h h 8-2012 74 h h h h h h h 5-2014 76 ụ g BPTT h h h h khu 5-2014 79 PHẦN I: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Q Việ N iệ g i S Việ N 47 i Nh ệ ụ i h ế 38 h Phòng, H h h h g h h H N i- hế h g gg g h g hi h i i i i hi i h g ế i hệ h ổi i h ẻ h DS-KHHGĐ i h (TFR) ế h h h h h g ằ g Ni h, H i D g H i ẽ gi g h hú i i g h i hi g i i hóa e g hiệ g ổi i h ế h h hóa iệ h h h h g hẽ Đ h, Ninh Bình) h h i V g ổi i h ẻ g g ghiệ hóa hiệ h g g hế h i iệ T g ổi g h g i h h hi i ế h i Ch h h - i h sang gi i hụ g h i h h ghi i h ụ g Ni h V h Phú , B hh g ẽ iế g h h hóa i g he ế i h Tổ g ỷ h h i h g T C i g h g hụ g Y , Thái Bình, Hà Nam, N g g iệ g g g iế iệ hụ gi 989 g H g (H N i, Q g g i h gi i [23] Th h hụ T h , hi h h ế h ế gi g h Việ N gi i hi iệ i h g i g g h ế 2023 Việ N g iệ h g h gh i i H h i hi i i i h h g ... TÙNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC SINH Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2005- 2014 Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 60310301 LUẬN VĂN THẠC SỸ XÃ HỘI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lƣu Hồng. .. TIỂU KẾT CHƯƠNG I 41 CHƢƠNG 2: MỨC SINH Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2005- 2014 44 Tổ g ỷ sinh 44 2.2 Mơ hình sinh 54 Th i gi i h Tỷ ... h h 69 TIỂU KẾT CHƯƠNG II 70 CHƢƠNG 3: BIẾN ĐỔI MỨC SINH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2005- 2014 71 Tỷ ệ h ghè 71 Tỷ ệ h 3 Tỷ ệ 73
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến mức sinh ở khu vực đồng bằng sông hồng giai đoạn 2005 2014 , Các yếu tố tác động đến mức sinh ở khu vực đồng bằng sông hồng giai đoạn 2005 2014