0

Năng lực thực thi công vụ của công chức phường ở quận tân bình, thành phố hồ chí minh hiện nay

101 1 0
  • Năng lực thực thi công vụ của công chức phường ở quận tân bình, thành phố hồ chí minh hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN NGỌC ANH QUỐC NĂNG LỰC THỰC THI CƠNG VỤ CỦA CƠNG CHỨC PHƢỜNG Ở QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC Hà Nội – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN NGỌC ANH QUỐC NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHƢỜNG Ở QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY Ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc Mã số: 60310203 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lƣu Ngọc Tố Tâm Hà Nội - 2017 Luận văn đƣợc chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Lƣu Văn An LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng Những kết luận luận văn chưa công bố cơng trình khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan Tác giả Luận văn Nguyễn Ngọc Anh Quốc MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHƢỜNG 1.1 Phường công chức phường - Quan niệm, vị trí, vai trị, đặc điểm 1.2 Năng lực thực thi công vụ cơng chức phường - Quan niệm tiêu chí đánh giá 20 Chƣơng 2: NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHƢỜNG Ở QUẬN TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH – THỰC TRẠNG, NGUN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 36 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực thực thi công vụ công chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 36 2.2 Thực trạng lực thực thi công vụ đội ngũ công chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 50 2.3 Nguyên nhân vấn đề đặt 62 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHƢỜNG Ở QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI GIAN TỚI 67 3.1 Phương hướng nâng cao lực thực thi công vụ công chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 67 3.2 Giải pháp nâng cao lực thực thi công vụ cơng chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 69 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chính quyền phường cấp thấp bốn cấp hệ thống quyền địa phương Việt Nam Chính quyền phường có vị trí vai trị quan trọng Chính quyền phường nói chung đội ngũ cán bộ, cơng chức quyền phường nói riêng cầu nối mang tính trực tiếp nhà nước xã hội, công cụ sắc bén để thực phát huy quyền làm chủ nhân dân, sở chi phối mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, trị, văn hóa, xã hội cộng đồng dân cư địa bàn; góp phần lớn vào việc củng cố hoàn thiện máy quyền địa phương Hiệu lực, hiệu quản lý quyền phường nói chung phụ thuộc nhiều vào lực đội ngũ cán bộ, cơng chức quyền phường Bởi lẽ, “cán gốc công việc”, “muôn việc thành công thất bại, cán tốt kém” Do đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước quyền địa phương cấp mà trước hết quyền phường cán bộ, cơng chức quyền phường mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt giai đoạn Trong đó, việc tăng cường chất lượng, lực đội ngũ cơng chức phường nói riêng, xem giải pháp tảng chủ yếu Do đội ngũ công chức phường trực tiếp tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước mà trực tiếp giải vấn đề hàng ngày cho Nhân dân địa bàn sở Thực tế nay, công chức phường nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu tình hình Trong đó, có đội ngũ cơng chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Để xây dựng đội ngũ công chức phường thật có chất lượng, có lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, phục vụ tận tụy Nhân dân, giữ vững niềm tin nhân dân vào Đảng Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân Nhân dân đặt nhiều vấn đề mang tính chiến lược cần có nghiên cứu kĩ càng, dựa khoa học thực tiễn quản lý nhà nước địa phương Việc nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ công chức phường yêu cầu thiết cấp bách nhằm đảm bảo ổn định trị - xã hội địa phương, tạo sở, động lực, đáp ứng đòi hỏi nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, góp phần vào cơng đổi đất nước địa bàn sở Nhằm góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu thực thi công vụ đội ngũ công chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; sở kiến thức tiếp thu, học tập chương trình cao học Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Học viện Báo chí Tuyên truyền; học viên lựa chọn đề tài:“Năng lực thực thi công vụ công chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài Luận văn thạc sỹ; với mục tiêu làm rõ số vấn đề lý luận – thực tiễn làm sở đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao lực công chức phường địa phương Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Sách đề tài khoa học liên quan đến đề tài - Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Cơ sở Đảng (2010), “Cẩm nang Công tác tổ chức – cán phường, phường, thị trấn”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cuốn sách đề số kỹ cần thiết cho công tác tổ chức – cán phường, phường, thị trấn theo qui định, hướng dẫn Luật cán bộ, công chức năm 2008; - Dương Bạch Long (2011), Chính quyền phường việc tổ chức, điều hành hoạt động Uỷ ban Nhân dân phường, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Tác giả giới thiệu chi tiết mô tả hoạt động Ủy ban nhân dân phường, vị trí vai trị cán bộ, cơng chức phường, đặc biệt vai trị người đứng đầu; - Nguyễn Hữu Đức; Phan Văn Hùng (Đồng chủ biên 3/2011), Xác định tiêu chuẩn phương pháp đánh giá quyền phường sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội Cuốn sách gồm chương, trình bày khái khái quát lý luận, thực trạng công tác đánh giá quyền phường sạch, vững mạnh đóng góp việc đề phương pháp xác định hệ thống tiêu chuẩn phương pháp đánh giá quyền phường sạch, vững mạnh - Nguyễn Thị Hà – Lê Văn Hòa (2012), Các kỹ cần thiết dành cho cán cơng chức quyền cấp sở, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cuốn sách cung cấp cho người đọc kỹ cần thiết cán bộ, cơng chức quyền cấp sở nói chung Tuy nhiên chưa sâu vào công việc đội ngũ cán bộ, công chức phường, đặc biệt việc đánh giá lực thực thi công vụ công chức phường - Nguyễn Văn Nhứt – Đặng Thanh Tuyền – CN Bùi Ngọc Sâm (2012), Đề tài khoa học cấp sở “Đánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng kỹ quản lý cho cán chủ chốt phường trường Cán Thành phố Hồ Chí Minh” Đề tài nhóm tác giả mơ tả khái qt cơng tác bồi dưỡng kỹ quản lý cho cán chủ chốt phường Qua đó, tác giả đề nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kỹ quản lý cho cán chủ chốt phường trường Cán Thành phố (nay Học viện Cán Tp HCM) - Trần Thị Hà Vân – Nguyễn Việt Hùng – Nguyễn Viết Thụy (2012), Đề tài khoa học cấp trường “Đánh giá mơ hình Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường Quận 1, Quận – Tp HCM” Đề tài đánh giá thực trạng mơ hình q trình thực thí điểm thành phố Hồ Chí Minh (cụ thể địa bàn quận 1, quận 2) Qua đó, đề giải pháp nhằm thực tốt mơ hình bí thư đồng thời chủ tịch phường giải pháp để khắc phục hạn chế, tồn - Kiều Anh Vũ (2013), Đề tài khoa học cấp sở “Phát triển đội ngũ công chức Quận – Tp Hồ Chí Minh” Tác giả khái quát đánh giá thực trạng cán bộ, công chức, viên chức quận Đồng thời, đề mục tiêu phương hướng việc phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thời gian tới 2.2 Luận án, luận văn liên quan đến đề tài - Trần Ánh Dương (2005), Luận văn thạc sỹ Quản lý nhà nước : Nâng cao lực quản lý nhà nước cán công chức phường tỉnh Hà Tĩnh Luận văn trình bày khái quát toàn diện vấn đề lý luận liên quan đến lực thực thi công vụ cán bộ, công chức phường Tuy nhiên, nội dung luận văn đề cập nhiều đến thực trạng đội ngũ cán bộ, cơng chức phường nước nói chung chưa sâu vào thực trạng lực thực thi công vụ cán bộ, công chức phường địa phương đặc biệt kỹ công tác chưa làm rõ - Lê Thị Thu Hà (2010), Đội ngũ cơng chức q trình phát triển kinh tế - phường xã thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sỹ), Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Đề tài trình bày tình hình cán bộ, cơng chức thành phố Hồ Chí Minh, thành tựu đạt hạn chế cần khắc phục, sở đó, đề tài đưa nhóm giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố: tăng cường lãnh đạo Đảng; giải pháp chế, sách; giải pháp chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng; giải pháp công tác quản lý; giải pháp chất lượng sở đào tạo - Nguyễn Thị Tươi (2012), Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành chính: Nâng cao lực thực thi cơng vụ công chức phường địa bàn tỉnh Tây Ninh Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng lực thực thi công vụ công chức phường tỉnh Tây Ninh đề xuất 07 nhóm giải pháp Tuy nhiên, luận văn đánh giá lực thực thi công vụ công chức phường qua yếu tố kiến thức, hành vi thái độ mà chưa ý nhiều đến kỹ phẩm chất làm rõ đánh giá, nhận định lực thực thi công vụ chủ thể có liên quan 2.3 Các cơng trình, báo đăng tải tạp chí - Lê Ngọc Xun – Phó Vụ trưởng, Văn phịng đại diện Bộ Nội vụ Đà Nẵng, “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ sở Tây Nguyên” Tạp chí Xây dựng Đảng số 1+2/2014 - Thái Thị Hồng Minh, “Cải cách chế độ công vụ, công chức – nhu cầu từ thực tiễn” Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề sở số 86 (Tháng 2/2014) - Phạm Văn Hiểu – Trường Cán tỉnh Hải Dương, “Để thực tốt mơ hình Bí thư cấp ủy đồng thời chủ tịch UBND phường” Tạp chí Xây dựng Đảng số 4/2014 - Trần Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức – cán bộ, BTCTƯ, “Đôi điều đánh giá cán bộ, công chức, viên chức” Tạp chí Xây dựng Đảng số 6/2014 - Trần Thọ Quang – Ngơ Phương Anh, “Mơ hình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhật Bản” Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề sở số 93 (Tháng 9/2014) - Trương Thị Hiền, “Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức” Tạp chí Xây dựng Đảng, số 7/2015 - Nguyễn Thị Thiều Hương, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, “Xây dựng đội ngũ công chức dự bị phường tỉnh Hưng Yên” Tạp chí Xây dựng Đảng, số 7/2015 Đây cơng trình, chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu, tài liệu tham khảo có giá trị cơng tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức phường nói chung công tác nâng cao lực thực thi công vụ cơng chức phường nói riêng 82 sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ cịn hạn chế lực khơng hồn thành nhiệm vụ Tuy nhiên, việc đánh giá cơng chức chưa thật phản ánh sát thực chất lượng đội ngũ công chức Hơn nữa, kết mức độ phân loại công chức quan, đơn vị lại có liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, phản ánh đến mức độ hồn thành nhiệm vụ, thành tích máy lãnh đạo tập thể tổ chức, quan nói riêng tồn ngành, lĩnh vực, địa phương nói chung Do vậy, đánh giá mang tính tình, “dĩ hịa vi q” giữ vai trị chủ đạo Các tiêu chí cịn định tính, cảm tính dẫn đến bất bình đẳng, thiếu cơng chủ quan việc đánh giá khác nhau, khắt khe hay dễ dãi Vì thế, kết đánh giá cịn thiếu xác, khách quan, chưa tạo sở tin cậy để lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Một lý dẫn đến hạn chế giai đoạn chuyển từ công vụ chức nghiệp sang chế độ công vụ kết hợp hệ thống chức nghiệp hệ thống vị trí việc làm, nói cách khác kết hợp chế độ “cơng vụ khép kín” sang chế độ “công vụ mở”, trọng kết thực tài Nhằm đổi công tác đánh giá công chức, số giải pháp khuyến nghị sau: Thứ nhất, đổi công tác đánh giá công chức phải việc thay đổi cách tiếp cận quan điểm, tư đánh giá công chức, tiếp thu chọn lọc cách tiếp cận quản lý, quản trị đại Cách tiếp cận quản trị đại với mục đích đánh giá để phát triển cá nhân tổ chức Kết đánh giá nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đầu vào quan trọng cho cơng tác quản trị nhân lực, giúp bố trí, sử dụng cán bộ, cơng chức hợp lý Cần có quy định cụ thể, công bằng, khách quan tách bạch rõ ràng trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức với kết đánh giá công chức; tách bạch kết đánh giá cá nhân 83 cơng chức với kết thành tích tập thể quan, đơn vị để tránh tình trạng thành tích tập thể, trách nhiệm người đứng đầu mà “dĩ hòa vi quý” với cá nhân công chức tổ chức Thứ hai, đẩy mạnh cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức, trọng đến việc đánh giá cán bộ, công chức phải vào kết quả, hiệu công tác cán bộ, công chức; thẩm quyền đánh giá cán bộ, công chức thuộc trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức Sửa đổi, bổ sung, ban hành quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, xác trách nhiệm việc đánh giá cơng chức Thứ ba, hồn thiện danh mục hệ thống việc làm cấu theo ngạch công chức, từ xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá vị trí việc làm Thứ tư, cá nhân công chức lập kế hoạch công tác cá nhân sở chức năng, nhiệm vụ kế hoạch công tác hàng năm quan, đơn vị Mặt khác, cá nhân cơng chức có mơ tả công việc cụ thể sở cho việc theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng công việc để có đánh giá chuẩn xác kết thực nhiệm vụ công chức Thứ năm, sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá khác cho nhóm vị trí việc làm khác Một số vị trí việc làm định sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá nội đánh giá từ bên ngoài, đánh giá chéo Ví dụ: vị trí việc làm mà có liên quan trực tiếp đến việc cung ứng dịch vụ cơng, có giao tiếp cơng chức với nhân dân, quan, tổ chức, doanh nghiệp cần có ý kiến đánh giá từ nhóm đối tượng khách hàng, người dân, người hưởng thụ dịch vụ công chức trực tiếp giao dịch Thứ sáu, thiết lập phận chuyên trách đánh giá công chức cách độc lập Thực tiễn cho thấy công tác đánh giá ln khâu yếu q trình quản trị nguồn nhân lực hành cơng, cần thiết phải xây dựng phận chuyên trách công tác đánh giá công chức quan, đơn vị 84 Đổi công tác tuyển dụng đổi đánh giá cơng chức góp phần thực thành cơng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo hệ thống giá trị để phục vụ tốt hành cơng vụ Đội ngũ cơng chức phường có lực, trình độ chưa hẳn làm cho hiệu quản lý hành nâng lên thân cơng chức phường thiếu động lực làm việc Do đó, để nâng cao hiệu hoạt động đội ngũ công chức phường, việc quan tâm tạo động lực làm việc cho đội ngũ việc làm cần thiết Tạo động lực coi chức quan trọng hoạt động lãnh đạo, quản lý, yếu tố mang tính định hiệu làm việc quyền phường cơng chức phường Nếu cơng chức phường khơng có động lực làm việc động làm việc khơng tích cực ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc quyền địa phương có tác động khơng tốt đến đời sống xã hội địa phương, đến cộng đồng dân cư sở Ngồi chế độ, sách tiền lương số chế độ khác, cần phải thực số giải pháp chủ yếu sau nhằm tạo thêm động lực làm việc cho đội ngũ cơng chức phường quận Tân Bình nay: Một là, xác định rõ ràng mục tiêu cần đạt cá nhân công chức cấp phường Xác định rõ ràng mục tiêu công việc cho cá nhân công chức phường việc vô quan trọng, có mục tiêu rõ ràng cơng chức phường có động lực mục tiêu phấn đấu, chủ động tìm cách đạt mục tiêu Tuy nhiên, mục tiêu cao thấp mang tính hình thức khơng thể thực gây cho công chức phường tâm lý chán nản động lực làm việc Vì vậy, cần vào mục tiêu quyền địa phương để cụ thể hóa thành mục tiêu cho cá nhân công chức phường Công chức phường người hiểu rõ mục tiêu cụ thể đem lại hiệu chung cho công việc Công chức phường người hiểu có khả đạt mục tiêu hay khơng 85 Vì vậy, trình xây dựng mục tiêu cho cơng chức phường, lãnh đạo quyền địa phương cần phải trao đổi, tham khảo ý kiến công chức phường Có vậy, cơng chức phường sẵn sàng thực mục tiêu đề ra, không cảm thấy bị áp đặt làm việc có hiệu Hai là, tạo hội thăng tiến cho công chức phường Bất công chức phường mong muốn có bước tiến nghiệp cơng chức Việc tạo hội thăng tiến cho công chức phường giúp họ khẳng định thể mình, nhận hội để phát triển nghề nghiệp gắn bó với quan, có ý thức phấn đấu nỗ lực nhiều thực thi cơng vụ Muốn làm điều đó, cần quy định rõ ràng điều kiện thăng tiến, đảm bảo thăng tiến phải dựa lực, hiệu công việc đảm bảo công cơng chức phường Cơng chức phường khơng hẳn làm việc suốt đời cấp phường (có nhiều trường hợp cơng chức suốt q trình cơng tác làm việc cấp phường, đảm nhận chức danh, chức vụ từ quyền đến quan đảng sang tổ chức đồn thể) có lực tốt công chức phường cần cân nhắc vào vị trí cơng chức cấp huyện cấp tỉnh, thực tế, vấn đề thực thời gian qua thơng thường có đội ngũ cán cấp xã chủ động bố trí lên cấp huyện, tỉnh cơng tác, cịn cơng chức phường có nhu cầu phải làm đơn xin theo quy định Ngoài ra, cần ý khơi dậy khả năng, lực đặc biệt công chức phường yếu để tạo niềm tin tưởng ủng hộ khơng từ cơng chức phường đó, mà từ cơng chức phường khác Ba là, tạo bầu khơng khí làm việc hiệu tăng cường quan tâm lãnh đạo cấp Môi trường làm việc cơng chức phường quan tâm coi trọng yếu tố giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trên thực tế, môi 86 trường làm việc vấn đề mà địa phương giải tốt Cùng với tiền lương, ủng hộ người dân, chế sách, mơi trường làm việc hạn chế nguyên nhân làm cho công chức phường người muốn vào làm việc phường cảm thấy buồn chán Chỉ cơng chức phường có chun mơn có điều kiện vật chất với mơi trường, bầu khơng khí làm việc thoải mái, phù hợp, cơng chức phường có đủ khả năng, động lực thực tốt công việc giao Cần chủ động khuyến khích cho cơng chức phường tạo bầu khơng khí làm việc thân thiện quan, điều đem lại hiệu to lớn chất lượng thực thi công vụ Song song đó, cần tăng cường quan tâm lãnh đạo công chức phường, điều giúp công chức phường yên tâm công tác nhiều hơn, hạn chế tình trạng đối đầu lãnh đạo cơng chức phường, vừa tạo bầu khơng khí thoải mái, hịa đồng quan; lãnh đạo có hội để sâu sát hơn, hiểu nhiều đội ngũ cơng chức mình, từ có điều chỉnh công việc nhịp nhàng, phù hợp Thể niềm tin lãnh đạo kiều kiện quan trọng góp phần nâng cao động lực, tinh thần làm việc công chức phường 3.2.5 Tăng cường trách nhiệm đạo đức công vụ cho công chức phường 3.2.5.1 Tăng cường đạo đức công vụ công chức phường Tăng cường đạo đức công vụ nhằm nâng cao đạo đức hành vi đắn người thi hành công vụ, nhằm bảo đảm việc phục vụ tốt xã hội Nhân dân việc thực tốt chức năng, nhiệm vụ nhà nước (chức quản lý phục vụ) khơng mục tiêu lợi nhuận Đạo đức công vụ công chức phường cần công nhận điều chỉnh pháp luật cách thiết thực hơn; quy định pháp lý mang tính thức, khách quan, hợp lý với cách thức hữu hiệu để bảo vệ, thực củng cố 87 Cần có quy định cụ thể chuẩn mực đạo đức cơng chức phường, có quy định chung chung cán bộ, cơng chức nhà nước; chưa có phân biệt thật rõ ràng chuẩn mực đạo đức loại cán bộ, công chức; việc nghiên cứu, soạn thảo ban hành “Luật đạo đức công vụ” cần thiết giai đoạn Trên sở đó, tùy địa phương, địa bàn cụ thể mà quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chuẩn mực đạo đức phù hợp với thực tế, không đề chuẩn mực cao, tốt để không thực Để làm tốt điều này, trước hết cần thực tốt quy định đạo đức công vụ cán bộ, công chức quy định Luật cán bộ, cơng chức năm 2008, Luật phịng chống tham nhũng, quy chế làm việc đơn vị quyền cấp xã, phường; Tiếp tục thực có hiệu Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đội ngũ công chức phường 3.2.5.2 Tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ công chức phường Để xây dựng hành phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ cơng theo chất nhà nước Nhân dân, Nhân dân Nhân dân trách nhiệm quan nhà nước nói chung cơng chức phường nói riêng phải đề cao mức Trách nhiệm cơng chức phường phải quan tâm, trọng Trách nhiệm công chức phường thể việc chủ động hướng dẫn, cung cấp, giải thích tận tình cho người dân đến liên hệ công việc, trách nhiệm làm rõ thông tin nhiệm vụ, quyền hạn giao trách nhiệm, thái độ tự chịu trách nhiệm hành vi không thực thực không quy định pháp luật Trong thời gian tới, cần tiếp tục thực có hiệu theo tinh thần Chỉ thị Quận ủy, UBND quận tăng cường trách nhiệm, lề lối làm việc 88 đội ngũ cán bộ, công chức; phân định rõ trách nhiệm người đứng đầu cán bộ, công chức phường; xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành đội ngũ công chức phường, tạo bước chuyển biến toàn diện ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ, tác phong, lề lối làm việc việc làm, cụ thể như: sử dụng hiệu quả, mục đích làm việc, hạn chế tình trạng muộn sớm, làm việc riêng hành chính, hạn chế hành vi tiêu cực khâu tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, hạn chế tình trạng chậm trễ, kéo dài việc giải yêu cầu ngày Nhân dân địa phương 3.2.6 Tăng cường giám sát, tra, kiểm tra hoạt động thực thi công vụ công chức phường Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tra đội ngũ công chức phường việc thực chức trách, nhiệm vụ giao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức cơng vụ, văn hóa cơng sở nhằm phát xử lý kịp thời trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật công chức phường, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp cơng chức phường nhũng nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức; đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc giải thủ tục hành cho cá nhân, tổ chức địa phương Thực tốt việc kết hợp lãnh, đạo cấp ủy Đảng, cấp ủy phải đạo quyền địa phương giải kịp thời, có hiệu xúc, kiến nghị Nhân dân có liên quan đến địa phương đội ngũ công chức phường; Tăng cường đổi phương pháp đạo, điều hành, chủ động triển khai thực chương trình, kế hoạch tra, kiểm tra hoạt động công vụ đội ngũ công chức phường Việc kiểm tra, giám sát phải thường xuyên tiến hành theo định kỳ, tăng cường biện pháp kiểm tra đột xuất ủy ban Nhân dân, công chức phường việc thực công tác quản lý hành chínhở địa phương lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, xây dựng, hộ tịch, hạn chế xảy tình trạng chậm trễ, tiêu cực 89 giải thủ tục hành chính; tập trung kiểm tra trường hợp yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ nhiều lần trả lại hồ sơ cho người dân, hồ sơ trễ hẹn Kết kiểm tra phải thông báo công khai đến đơn vị cấp xã biết, cần xác định rõ vấn đề có sai sót mà quyền địa phương công chức phường cần phải chấn chỉnh, sửa đổi Cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy chế thực dân chủ xã, phường, thị trấn theo nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy quyền làm chủ Nhân dân sở thực quyền dân chủ trực tiếp đại, phát huy quyền dân chủ đại diện Nhân dân địa phương Nâng cao hiệu hoạt động giám sát phản biện xã hội đoàn thể, đặc biệt cần phát huy vai trò giám sát Mặt trận tổ quốc với cơng tác quyền, công chức phường nhằm tạo chuyển biến đồng bộ, để thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ Tăng cường theo dõi, giám sát công chức phường cộng đồng dân cư khu phố, tổ dân phố; phát huy vai trò nâng cao chất lượng hoạt động khu phố, tổ dân phố việc tham gia giám sát hoạt động công vụ công chức phường Qua đó, cộng đồng dân cư ghi nhận, phản ánh kiến nghị đến quyền phường Việc giám sát thường xuyên cộng đồng dân cư, khu phố hoạt động đội ngũ cơng chức phường góp phần tăng cường việc thực quyền làm chủ, giám sát người dân trình thực dân chủ sở Việc tra, giám sát kiểm tra phải gắn liền với việc xử lý nghiêm minh sai phạm có sai phạm người dân phát hiện, khiếu nại, tố cáo; góp phần xây dựng kiện tồn đội ngũ cơng chức phường ngày sạch, vững mạnh, có lực, phẩm chất, trí tuệ ngày đáp ứng yêu cầu công đổi đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật Nhân dân, Nhân dân Nhân dân 90 Tiểu kết chƣơng Trong chương nêu khái quát số giải pháp nhằm nâng cao lực thi thi công vụ công chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cơng chức cấp phường, xã, thị trấn nói chung Trong đó, người viết mong muốn cấp lãnh đạo hồn thiện chế, sách nhằm giúp cho cơng chức phường n tâm cơng tác Đồng thời, giới thiệu số giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ nâng cao số kỹ làm việc, lực chuyên môn đội ngũ công chức phường 91 KẾT LUẬN Xây dựng đội ngũ công chức phường giữ vai trị quan trọng tình hình nay, góp phần xây dựng hệ thống trị sở vững mạnh tồn diện Bởi vì, người tổ chức ln có mối quan hệ biện chứng với Con người sáng lập tổ chức, yếu tố quan trọng tổ chức, người hoạt động hiệu tổ chức hoạt động hiệu quả; tổ chức thành lập tác động trở lại người, làm người phát triển lên ngược lại kìm hãm phát triển người; người sống tổ chức sức mạnh nhân lên gấp bội ngược lại sức mạnh người yếu Đối với đội ngũ công chức phường vậy, lực lượng có quan hệ mật thiết với hệ thống trị sở Hoạt động hệ thống trị sở có chất lượng hiệu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố sở vật chất, phương tiện làm việc, tính khoa học, hợp lý thiết kế máy đội ngũ cơng chức…; đội ngũ cơng chức cấp phường yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp Chính lẽ năm qua, cấp ủy Đảng quyền quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh trọng đến việc xây dựng đội ngũ cơng chức phường có đủ lực thực thi công vụ Song, thực tế, đội ngũ công chức phường quận Tân Bình có ưu điểm định vấn không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Nắm bắt nguyên nhân ưu điểm, hạn chế đó, sở lý luận khảo sát thực tiễn, tác giả đề số giải pháp để nâng cao lực thực thi công vụ cơng chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Cùng với tâm thực thắng lợi nhiệm vụ trị - kinh tế văn hóa địa phương, đội ngũ cơng chức phường quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh ngày phát huy lực để hồn thành tốt nhiệm vụ giao góp phần phát triển địa phương kiến thiết đất nước 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương (2002), Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX số 12-NQ/TW, ngày 02 tháng 03 năm 2002 “Đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở phường, phường, thị trấn”, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2007),Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2013), Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013, Kết luận Tờ trình Bộ Chính trị Đề án “Tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2014), Văn kiện Hội nghị lần thứ X, Hà Nội Bộ Nội vụ (2012), Thông tư Số: 06/2012/TT-BNV, ngày 30 tháng 10 năm 2012, hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụvà tuyển dụng công chức phường, phường, thị trấn, Hà Nội Bộ Nội vụ (2013), Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực Nghị định 36/2013/NĐ-CP Thông tư số 14/2012/TTBNV triển khai nghị định số 41/2012/NĐ-CP, quy định, xác định vị trí việc làm nhiệm vụ bắt buộc tất quan hành đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội Chính phủ (1945), Sắc lệnh số: 75/SL ngày 17 tháng 12 năm 1945 trưng tập công chức, Hà Nội 8.Chính Phủ (2009),Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Hà Nội Chính phủ (2009), Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, 93 công chức phường, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách phường, Hà Nội 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Chính phủ Quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức, Hà Nội 11.Chính phủ (2011), Nghị 30c ngày tháng 11 năm 2011về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội 12 Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2011 công chức phường, phường, thị trấn, Hà Nội 13 Chính Phủ (2012), Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2012 Chính phủ chế độ phụ cấp cơng vụ, Hà Nội 14 Chính phủ (2013), Nghị định số: 36/2013/NĐ-CP, ngày 22 tháng 04 năm 2013 Chính phủ vị trí việc làm cấu ngạch cơng chức, Hà Nội 15 Chính Phủ (2015), Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ qui định tiền lương tăng thêm cán bộ, công chức, viên chức người hưởng lương lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, Hà Nội 16 Vũ Hồng Cơng (2002), Hệ thống trị sở, đặc điểm, xu hướng giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Động (2014), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19.Nguyễn Thị Hà – Lê Văn Hòa (2012), Các kỹ cần thiết dành cho cán cơng chức quyền cấp sở, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2013), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khối Đảng, Hà Nội 21 Hồ Chí Minh(2004), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 94 22 Hội đồng Chỉ đạo xuất sách phường, phường, thị trấn (2011), Xác định tiêu chuẩn phương pháp đánh giá quyền phường sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 23 Nguyễn Thế Kỷ (2011), quy định nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán cấp sở (xã, phường, thị trấn), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Nguyễn Thế Kỷ (2011), Cẩm nang công tác tổ chức – cán xã, phường, thị trấn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Đỗ Thị Ngọc Lan (2013), Bộ quy tắc ứng xử cho công chức cấp phường kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 ThS Dương Bạch Long (2011), Chính quyền phường việc tổ chức, điều hành hoạt động Uỷ ban Nhân dân phường, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Nguyễn Đình Đăng Lục (Chủ biên) (2007), Tổ chức máy xây dựng quyền phường, Nxb Tư pháp, Hà Nội 28 Nguyễn Văn Nhứt – Đặng Thanh Tuyền – Bùi Ngọc Sâm (2012), Đề tài khoa học cấp sở “Đánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng kỹ quản lý cho cán chủ chốt phường trường Cán Thành phố Hồ Chí Minh”, Hồ Chí Minh 29 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Nguyễn Minh Phương (2012), “Một số vấn đề lực thực thi công vụ cán bộ, công chức cấp xã”, Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2012, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán công chức – Bộ Nội vụ, Hà Nội 95 31 Quận ủy Tân Bình (2015), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Quận Tân Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hồ Chí Minh 32 Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức năm 2008, Hà Nội 33 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam 2013, Hà Nội 34 Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam (2015),Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Hà Nội 35 TS Nguyễn Minh Sản (2009), Pháp luật cán công chức quyền phường Việt Nam nay, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 36 PGS.TS Nguyễn Phú Trọng, PGS.TS Trần Xuân Sầm (2003), Luận khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 TS.Trần Anh Tuấn (2009), “ Vấn đề công vụ trách nhiệm công vụ Luật cán bộ, công chức”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 11/2009 38 Nguyễn Thị Tươi, (2013), Nâng cao lực thực thi công vụ Công chức phường tỉnh Tây Ninh, Tp Hồ Chí Minh 39 UBND Tp Hồ Chí Minh (2009), Quyết định 65/QĐ-UBND ngày 08 tháng năm 2009 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ Đại học cơng tác phường, xã, thị trấn, Hồ Chí Minh 40 UBND Tp Hồ Chí Minh (2011), Quyết định 6039/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chế độ thù lao người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội, Hồ Chí Minh 41 UBND Tp Hồ Chí Minh (2013),Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 17 tháng năm 2013 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều 96 chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán không chuyên trách phường, xã, thị trấn, Hồ Chí Minh 42 UBND Tp Hồ Chí Minh (2015), Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày tháng năm 2015 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Qui định tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2003), Sửa đổi, bổ sung pháp lệnh cán bộ, công chức, Hà Nội 44 Trần Thị Hà Vân – Nguyễn Việt Hùng – Nguyễn Viết Thụy (2012), Đề tài khoa học cấp trường “Đánh giá mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường Quận 1, Quận – Tp HCM”, Hồ Chí Minh 45 Kiều Anh Vũ (2013), Đề tài khoa học cấp sở “Phát triển đội ngũ công chức Quận – Tp Hồ Chí Minh”, Hồ Chí Minh 46 Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa – thông tin, Hà Nội 47 Dương Trung Ý (2014), Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC phường, phường, thị trấn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 48 http://sonoivu.bacgiang.gov.vn/?act=news&id=360 49 http://sonoivu.bacgiang.gov.vn/?act=news&id=360 50 http://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn ... ảnh hưởng đến lực thực thi cơng vụ cơng chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 36 2.2 Thực trạng lực thực thi công vụ đội ngũ cơng chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. .. NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHƢỜNG Ở QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI GIAN TỚI 67 3.1 Phương hướng nâng cao lực thực thi công vụ công chức phường quận Tân Bình, thành phố. .. sở để khảo sát, đánh giá thực trạng lực thực thi công vụ cán công chức phường quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh chương 36 Chƣơng NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CƠNG CHỨC PHƢỜNG Ở QUẬN TÂN BÌNH,
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực thực thi công vụ của công chức phường ở quận tân bình, thành phố hồ chí minh hiện nay , Năng lực thực thi công vụ của công chức phường ở quận tân bình, thành phố hồ chí minh hiện nay