0

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT ( LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, LỜI GIẢI)

11 45,845 1,306

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 15:56

ôn thi đại học môn toánwww.facebook.com/hocthemtoan CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2014: GIẢI PT - BẤT PT - HỆ PT & LOGARIT - PHẦN 1 Giải phương trình (PT), bất phương trình (BPT), hệ phương trình (HPT) Logarit là một trongnhững phần trọng tâm của mảng toán về Logarit. Chuyên đề sẽ cung cấp cho bạn những kiến thứcnền tảng cơ bản để bạn nhập môn này nâng cao dần khả năng giải quyết các bài toán khó trong chuyênđề. NHẮC LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ & LOGARIT1.HÀM SỐ MŨ: y = a với a > 0 a ≠ 1. (trong đó a gọi là cơ số, x gọi lại ) _ Tập xác định R _ Tập giá trị R _ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1.2.HÀM SỐ LOGARIT: y = log x với a > 0, a ≠ 1. ( trong đó a gọi cơ số ) _ Tập xác định R _ Tập giá trị R _ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1. _ Logarit cũng có những dạng thông dụng như logarit thập phân logarit tự nhiên → logarit thập phân: là logarit cơ số 10, thường được viết tắt là logb hoặc lgb → logarit tự nhiên: là logarit cơ số e (e ≈ 2,718 > 1), viết tắt là lna ( đọc là log nepe a ) 3. Các công thức về ( với a > 0 a ≠ 1 ♥ a. a = a ♥ a.b = (a.b) ♥ = a ♥ (a) = a ♥ = a ♥ = . ♥ = a ♥ = ♥ = ♥ a = 1 ♥ = ♥ = 4. Các công thức về LOGARIT ( với a,b,c > 0 a ≠ 1 ) ♫ log a = x (∀x ∈ R) ♫ log1 = 0 ♫ log a = 1 ♫ a = b ♫ log b + log c = log (bc) ♫ log b - log c = log ♫ a = x ♫ log b = α log b ♫ log b = log b (∀b > 0, α ∈ R) ♫ = log a ♫ log = log b = - log b ♫ log = log b = logb (∀b > 0, α ∈ R*) ♫ log b = ♫ log c. log b = log b (∀b > 0, 0 < c ≠ 1) 5. Hệ quả từ định nghĩa hàm hàm logarit ( với a > 0 a ≠ 1 ) ☼ Nếu a > 1 thì a < a ⇔ α < β ☼ Nếu 0 < a < 1 thì a < a ⇔ α > β ☼ Cho 0 < a < b m là số nguyên ta có: ☼ Nếu a > 1 thì log b > log c ⇔ b > c ☼ Nếu 0 < a < 1 thì log b < log c ⇔ b < c ☼ Nếu a > 1 thì log b > 0 ⇔ b > 1 ☼ Nếu 0 < a < 1 thì log b > 0 ⇔ b < 1 ☼ Nếu a = a ⇔ m = n ☼ Nếu log m = log n ⇔ m = n PHƯƠNG TRÌNH - LOGARIT Với a > 0, a ≠ 1, ta có: + phương trình a = a ⇔ f(x) = g(x) + phương trình a = b (b > 0) ⇔ f(x) = log b + phương trình a = b ⇔ f(x) = g(x)logb (log hóa) + phương trình log f(x) = log g(x) ⇔ f(x) = g(x) + phương trình log f(x) = b ⇔ f(x) = a (mũ hóa) Các phương pháp có thể dùng để giải phương trình - logarit là: → Dạng 1: Chuyển phương trình về cùng một cơ số. → Dạng 2: Chuyển về phương trình tích (đặt thừa số chung ). → Dạng 3: Đặt ẩn phụ - đổi biến. → Dạng 4: hóa - Logarit hóa. → Dạng 5: Dựa vào tính đơn điệu của hàm số. (tính đồng biến - nghịch biến )1 → Dạng 6: Tuyển tập các dạng bài tập nâng cao - đặc biệt DẠNG 1: CHUYỂN PHƯƠNG TRÌNH VỀ CÙNG MỘT CƠ SỐ. → PP: sử dụng các công thức biến đổi PT để đưa về dạng a = a hoặc log f(x) = log g(x) Ví dụ 1: Giải phương trình:a. 4. 5 = 5. 10 → HD giải: Để ý vế phải có cơ số 10 = 2.5 nên ta biến đổi về trái: Ta xét Vế trái = 4. 5 = 2. 5 = 2. 5.5 = 5.10 Khi đó phương trình ⇔ 5.10 = 5. 10 ⇔ 10 = 10 ⇔ 4x + 2 = 2x + 3x - 78 ⇔ x = b. . 243 = 3 .9 → HD giải: Điều kiện là ⇔ Nhận xét cả 2 vế phương trình đều có thể đưa về cơ số 3, nên ta biến đổi: = 3 ; 9 = 3; 243 = 3; nên phương trình đã cho có dạng: 3. 3 = 3. 3 Khi đó phương trình ⇔ 3 = 3 ⇔ + 5 = -2 + 2 (1) Quy đồng rút gọn có PT (1) trở thành 41x + 102x - 248 = 0 ⇔ x = - 4 v x = c. (x - 2) = (x - 2) → HD giải: PT ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ x = 4 v x = 5 Ví dụ 2: Giải phương trình: a.log (3x - 1) + = 2 + log (x + 1) → HD giải: Điều kiện ⇔ x > Vì = log a nên phương trình đã cho có dạng: log (3x - 1) + log (x + 3) = log 2 + log (x + 1) ⇔ log [(3x - 1)(x + 3)] = log 4(x + 1) ⇔ (3x - 1)(x + 3) = 4(x + 1) (*) Rút gọn giải (*) ta được x = (loại), x = 1 (thỏa mãn) Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 1 b. 2log(x - 5x + 6) = log + log (x - 3) → HD giải: Điều kiện⇔ ⇔ (*) PT ⇔ 2 log(x - 5x + 6) = log + log (x - 3) ⇔ log [(x -2)(x - 3)] = log + log(x - 3) ⇔ (x -2)(x - 3) = .(x - 3) (do x ≠ 3 nên x - 3 ≠ 0) ⇔ (x -2) = (2) Giải phương trình (2) ta được x = 3 (loại) x = ( thỏa mãn). Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = .Chú ý: + Khi giải các bài toán về LOG, ta cần chú ý đến điều kiện tồn tại của log b đó là 0 < a ≠ 1 vàb > 0. Đặc biệt nếu A > 0 ⇔ A ≠ 0. c. log (x + 2) - 3 = log (4 - x) + log (x + 6) → HD giải: Điều kiện ⇔ PT ⇔ 3log |x + 2| - 3 = 3log (4 - x) + 3log (x + 6) ⇔ log |x + 2| - 1 = log (4 - x) + log (x + 6) ⇔ log |x + 2| - log = log [(4 - x)(x + 6)] ⇔ log [4|x + 2|] = log [(4 - x)(x + 6)]⇔ 4|x + 2| = - x - 2x + 24 ⇔ ⇔ . So điều kiện ta nhận x = 2 , x = 1 - BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Giải các phương trình sau:2 1) 2.5 = 0,01.(10) 2) (0,6) = (0,216) 3) 2.3.5 = 12 4) 2 + 2 + 2 = 3 + 3 + 3 5) 2 = 4 6) 7) 2 = 16 8) 32 = .128 9) 16 = 0,125.8 10) 5 + 6.5 - 3.5 = 52 11) 3 = 9 12) (x - 2x + 2) = 1 13) 2.3.5 = 200 14) 4.9 = 3 15) 3 = 16) log (x - 2) + log (x - 2) + log (x - 2) = 4 17) log = 2log (x - 1) - log (x + 1) 18) log (x - 2) - 2 = 6log 19) log (x + x) - 2 + log (2x + 2) = 0 20) log (x + 4x - 4) = 3 21) log (x - 1) = 2log (x + x + 1) 22) log (x + 3x + 2) + log (x + 7x + 12) = 3 + log3 23) log (x + 2) - 3 = log (4 - x) + log (x + 6) 24) log(x + 1) + 2 = log + log (4 + x) 25) log - log (3 - x) - log (x - 1) = 0 26) log (x + 3x + 2) - log (x + 7x + 12) = 2 + log 27) log (2x + 2x - 3x + 1) = 3 DẠNG 2: CHUYỂN VỀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH (Đặt thừa số chung) → PP: thường sử dụng đối với các bài toán có nhiều cơ số hoặc có x ở ngoài số mũ.Ví dụ 1: Giải phương trình: a. 25 = 9 + 2.5 + 2.3 → HD giải: PT ⇔ 5 = 3 + 2.5 + 2.3 ⇔ (5 - 3) - 2(5 + 3) = 0 ⇔ (5 - 3)(5 + 3) - 2(5 + 3) = 0 ⇔ (5 + 3)(5 - 3 - 2) = 0 ⇔ b. 4 + 4 = 4 + 1 → HD giải: Nhận xét 2x + 3x + 7 = (x - 3x + 2) + (x + 6x + 5) Do đó phương trình ⇔ 4 + 4 = 4 + 1 ⇔ (4 - 1) + 4 - 4 = 0 ⇔ (4 - 1) + 4 - 4.4 = 0 ⇔ (4 - 1) + 4.(1 - 4) = 0 ⇔ (4 - 1).(1 - 4 ) = 0 ⇔ ⇔ ⇔ c. 12.3 + 3.15 - 5 = 20 → HD giải: PT ⇔ (12.3 + 3.15) - 5.5 - 20 = 0 ⇔ 3.3(4 + 5) - 5(5 + 4) = 0 ⇔ (4 + 5)(3.3 - 5) = 0 ⇔ ⇔ x = log d. 9 + 2(x - 2)3 + 2x - 5 = 0 → HD giải: PT ⇔ 3 + 2x.3 - 4.3 + 2x - 5 = 0 ⇔ (3 - 4.3 - 5) + 2x(3 + 1) = 0 ( để tạo ra thừa chung ta sử dụng công thức Vi-et) ⇔ (3 + 1)(3 - 5) + 2x(3 + 1) = 0 ⇔ (3 + 1)(3 - 5 + 2x) = 0 ⇔ Ví dụ 2: Giải phương trình:a. logx + logx = 1 + logx.logx → HD giải: Điều kiện x > 0 PT ⇔ (log x - 1) + log x - logx.log x = 0 ⇔ (log x - 1) + (1 - log x).log x. = 0 ⇔ (log x - 1)(1 - log x) = 0 ⇔ ⇔ (thỏa x > 0) b. (x + 1)[logx] + (2x + 5)log x + 6 = 0 → HD giải: Điều kiện x > 0 So với VD1 câu d thì bài toán này cũng tương tự nhưng chúng ta sẽ thử làm theo cách " xét ∆ " 3 Nếu xem log x là biến số x là tham số, ta có phương trình bậc 2. Xét ∆ = (2x + 5) - 24(x + 1) = 4x - 4x + 1 = (2x - 1) ( ∆ có dạng số chính phương ) Khi đó log x = = hay log x = = - 2 Vậy ta có log x = -2 ⇔ x = 2 = log x = ( Dùng dạng 5 để giải tiếp ) BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Giải các phương trình sau: 1) 2 + 2 = 2.2 + 1 2) x.2 + 6x + 12 = 6x + x.2 + 2 3) 2 + 3 = 6 + 2 4) 4+ x.3 + 3 = 2x.3 + 2x + 6 5) x.2 = x(3 - x) + 2(2 - 1) 6) 2[log x] + xlog x + 2x - 8 = 0 7) 3.25 + (3x - 10).5 + 3 - x = 0 8) (x + 2)[log (x + 1)] + 4(x + 1)log (x + 1) - 16 = 0 9) 8 - x.2 + 2 - x = 0 10) x.3 + 3 (12 - 7x) = - x + 8x - 19x + 12 11) 25 - 2(3 - x).5 + 2x - 7 = 0 12) log x + (x - 1)log x = 6 - 2x 13) x + (2 - 3)x + 2(1 - 2) = 0 14) lg (x + 1) + (x - 5)lg(x + 1) - 5x = 0 15) log x. log 5 - 1 = log x - log 5 16) log x + 5log x = 5 + log x.log x DẠNG 3: ĐẶT ẨN PHỤ - ĐỔI BIẾN → PP: Phương trình tồn tại a , a , a , a , v.v ⇒ ta đặt t = a > 0 Hoặc PT có a b với a.b = 1 ⇒ ta đặt t = a > 0 khi đó b = = Ví dụ 1: Giải phương trình:a. 2 + 2 = 9 → HD giải: PT ⇔ 2 + = 9 ⇔ 2 + = 9. ( Đặt t = 2 > 0 ) PT thành t + = 9 ⇔ t - 9t + 8 = 0 ⇔ ( Nhận vì thỏa t > 0 ) Khi đó với t = 1 ⇔ 2 = 1 = 2 ⇔ x = 0 t = 8 ⇔ 2 = 8 = 2 ⇔ x = 3. Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là x = 0, x = 3b. + = 12 → HD giải: Nhận xét . = = 1 = 1 Nên ta đặt t = > 0 thì = Khi đó, PT thành + t = 12 ⇔ t - 12t + 1 = 0 ⇔ ( thỏa mãn vì t > 0 ) Với t = 6 + ⇔ = 6 + ⇔ (6 + ) = (6 + ) ⇔ = 1 ⇔ x = 2 Với t = 6 - ⇔ = 6 - ⇔ (6 + ) = (6 + ) ⇔ = -1 ⇔ x = - 2 Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 2, x = -2. c. 3 - 28.3 + 9 = 0 → HD giải: PT ⇔ 3.3 - 28.3 + 9 = 0 ( Đặt t = 3 > 0) ⇔ 3t - 28t + 9 = 0 ⇔ ( Nhận vì thỏa t > 0 ) Với t = 9 ⇔ 3 = 9 = 3 ⇔ x + x = 2 ⇔ x + x - 2 = 0 ⇔ Với t = ⇔ 3 = = 3 ⇔ x + x = -1 ⇔ x + x + 1 = 0 ( vô nghiệm ) Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 1, x = -2. d. (3 - ) + (3 + ) = 6.2 → HD giải: Đối với PT trên, ta thấy rằng không thể xét (3 - )(3 + ) ≠ 1 Trong khi đó PT vừa khác ? vừa khác cơ số ? ⇒ ta biến đổi phương trình để đưa về cùng mũ. PT ⇔ (3 - ) + (3 + ) = 3.2.2 ⇔ (3 - ) + (3 + ) = 3.2 (*) Đến đây PT đã cùng nhưng lại khác cơ số ? Rõ ràng (3 - ) (3 + ) hoàn toàn có "bà con" Ta chia 2 vế phương trình (*) cho 2 được: (*) ⇔ + = 34 ⇔ + = 3 Nhận xét .= = 1 = 1. ( đến đây ta đã biến đổi thành công !) Nên ta đặt t = > 0 khi đó = PT thành + t = 3 ⇔ t - 3t + 1 = 0 ⇔ ( Nhận vì thỏa t > 0 ) Với t = ⇔ = ⇔ 2x + 1 = 1 ⇔ x = 0 Với t = ⇔ = ⇔ 2x + 1 = -1 ⇔ x = -1 Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 0, x = -1 e. 125 - 4.50 + 20 + 6.8 = 0 → HD giải: Đối với câu e này, ta thấy rằng các PT cùng nhưng cả 4 cơ số đều khác nhau. Nên taquyết định sẽ chia bớt cho một cơ số để tìm mối quan hệ giữa các cơ số còn lại. Kinh nghiệm là ta sẽ chiacho cơ số lớn nhất hoặc cơ số nhỏ nhất. Cách 1: Chia cho cơ số lớn nhất 125 PT ⇔ 1 - 4.+ + 6. = 0 ⇔ 1 - 4.+ + 6. = 0 ( Đặt t = > 0 ) PT thành 1 - 4t + t + 6t = 0 ⇔ Với t = ⇔ = ⇔ x = log (Chú ý: a = b ⇔ x = log b) Với t = ⇔ = ⇔ x = log Vậy phương trình có 2 nghiệm. Cách 2: Chia cho cơ số nhỏ nhất 8 PT ⇔ - 4.+ + 6 = 0 ⇔ - 4.+ + 6 = 0 (HS tự làm tiếp) Ví dụ 2: Giải phương trình:a. log (4 + 4).log (4 + 1) = 3 → HD giải: Điều kiện:(luôn đúng) PT ⇔ log (4.4 + 4).log (4 + 1) = 3 ⇔ log [4.(4 + 1)].log (4 + 1) = 3 ( Ta có log b + log c = log bc ) ⇔ [log 4 + log(4 + 1)].log (4 + 1) = 3 ⇔ [2 + log(4 + 1)].log(4 + 1) = 3 ( đặt t = log(4 + 1) PT thành (2 + t).t = 3 ⇔ t + 2t - 3 = 0 ⇔ Với t = 1 ⇔ log(4 + 1) = 1 ⇔ 4 + 1 = 2 ⇔ 4 = 1 = 4 ⇔ x = 0 Với t = -3 ⇔ log(4 + 1) = -3 ⇔ 4 + 1 = 2 ⇔ 4 = - 1 = < 0 (vô nghiệm) Vậy phương trình có 1 nghiệm x = 0 b. 1 + log (x - 1) = log 4 → HD giải: Điều kiện: ⇔ PT ⇔ 1 + log (x - 1) = log 2 (ta có log b = α log b) ⇔ 1 + log (x - 1) = 2log 2 (ta có log b = ) ⇔ 1 + log (x - 1) = 2 ( Đặt t = log (x - 1) ) PT thành 1 + t = ⇔ t + t - 2 = 0 ⇔ Với t = 1 ⇔ log (x - 1) = 1 ⇔ x - 1 = 2 ⇔ x = 3 (nhận) Với t = -2 ⇔ log (x - 1) = -2 ⇔ x - 1 = 2 = ⇔ x = (nhận) Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 3, x = . c. log (x - 1) - 5log (x - 1) + 1 = 0 → HD giải: Điều kiện: (x - 1) > 0 ⇔ x - 1 ≠ 0 PT ⇔ [log (x - 1)] - 10.log (x - 1) + 1 = 0⇔ [4log (x - 1)] -10.log (x - 1) + 1 = 0⇔ 16[log (x - 1)] - 10.log (x - 1) + 1 = 0 ( đặt t = log (x - 1)) PT thành 16t - 10t + 1 = 0 ⇔ Với t = ⇔ log (x - 1) = ⇔ x - 1 = 2 = ⇔ x = 1 + Với t = ⇔ log (x - 1) = ⇔ x - 1 = 2 = ⇔ x = 1 + 5 Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 1 + , x = 1 + Chú ý: Cần phân biệt log b ≠ log b d. log + log = log(x + 2) → HD giải: Điều kiện:⇔ x > 2 Ta có 7 - 4 = (2 - ) (2 - )(2 + ) = 4 - 3 = 1 Nên ta đặt t = 2 - ⇒ 2 + = Ta có PT ⇔ - log + log = log(x + 2) ⇔ - log + log = log ⇔ - ( log + log ) + log = log ⇔ log + log = 0 ⇔ log = 0 ⇔ = t = 1 ⇔ x - 4 = 1 ⇔ x = 5 ⇔ x = ± Do x > 2 ⇒ nhận x = e. log (4x + 12x + 9) = 4 - log (6x + 23x + 21) → HD giải: Điều kiện:⇔ (*) PT ⇔ log (2x + 3) = 4 - log [(3x + 7)(2x + 3)] ⇔ 2log (2x + 3) = 4 - [log (3x + 7) + log(2x + 3)] ⇔ 2log (2x + 3) = 3 - log (3x + 7) Đặt t = log (2x + 3) ⇒ = log (3x + 7) PT ⇔ 2t = 3 - ⇔ 2t - 3t + 1 = 0 ⇔ t=1 v t = Với t = 1 ⇔ log (2x + 3) = 1 ⇔ 2x + 3 = 3x + 7 ⇔ x = - 4 ( loại vì không thỏa (*)) Với t = ⇔ log (2x + 3) = ⇔ 2x + 3 = (3x + 7) ⇔ (2x + 3) = 3x + 7 ⇔ 4x + 9x + 2 = 0 ⇔ .Vậy phương trình có nghiệm x = BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Giải các phương trình sau: 1) 3 + 3 = 30 2) 2 + 2 - 17 = 0 3) 9 - 10.3 + 1 = 0 4) 64.9 - 84.12 + 27.16 = 0 5) 4 - 9.2 + 2 = 0 6) 2 22 1 24 5.2 6 0x x x x+ − − + −− − = 7) 3.3 - 10.3 + 3 = 0 8) 3.2 - 8.2 + 4 = 0 9) 2 - 9.2 + 2 = 0 10) 25 = 25 + 24.5 11) (2 - ) + (2 + ) = 14 12) ()()4 15 4 15 8x x− + + = 13) 8 - 3.4 - 3.2 + 8 = 0 14) 2 - 6.2 - + = 1 15) ( + 1) + 2( - 1) = 3.2 16) + 5-2= 10 17) (5 - ) + 7(5 + ) = 2 18) + = 6 19) 3.4 + 2.9 = 5.6 20) (7 + 5) + ( - 5)(3 + 2) + 3(1 + ) + 1 - = 0 21) (2 + ) + (2 - ) = 22) (2 + ) + (7 + 4)(2 - ) = 4(2 + ) 23) ( - 1) + ( + 1) - 2 = 0 24) 3.8 + 4.12 - 18 - 2.27 = 0 25) 3 - 2.3 + 3 = 0 26) (7 + 4) - 3(2 - ) + 2 = 0 27) log 2 + log x = 28) - 4log = 1 29) - log = 0 30) log (x - 8x + 16) + log (-x + 5x - 4) = 3 31) 1 + = log 32) log .log x - log = + log 33) log (-x) - 2logx + 4 = 0 34) log x - log x = log 3 - 1 35) log (5 - 1).log(2.5 - 2) = 2 36) 5log x + log x + 8log x = 2 37) log (4 + 15.2 + 27) + 2log = 0 38) log + log 5x - 2,25 = log 39) 3log 6 - 4log x = 2log x 40) log 2.log 2 = log 2 41) log (lgx + 2 + 1) - 2log ( + 1) = 1 42) + = 1 43) lg x - lgx + 2 = 0 44) log x + 40log x = 14.log x 45) log (x - 1) - 5log (x - 1) - 3376 = 0 46) log (2 + x) + log x = 2 47) log (2x - 9x + 9) + log (4x - 12x + 9) = 4 48) log(9 + 7) = 2 + log (3 + 1) 49) lg (x - 1) + lg (x - 1) = 25 50) 3 + = log 9x - 51) log (2x + x - 1) + log(2x - 1) = 4 52) 4 + 2 = 4 + 2 53) 4 - 3.2 - 4 = 0 54) log (x + 1) - 6log + 2 = 0 55) (3 + 2) = ( - 1) + 3 56) = 2(0,3) + 3 57) = 6.(0,7) + 7 58) 3.16 + 2.81 = 5.366 59) 3 - 8.3 - 9.9 = 0 60) 5.3 - 7.3 + = 0 61) 8.3 + 9 = 9 62) (26 + 15) + 2(7 + 4) - 2(2 - ) = 1 63) 4 + 2 = 2 + 1 64) lg x - 20lg + = 0 65) 3 + = 5 66) 9 - 3 = 3- 1 67) 2 - = 6 68) 2 + 2 = 1 + 2 68) log 27 - log 3 + log 243 = 0 69) 8 + 1 = 2. 70) 2 - 2 - 6(2 - 2.2) = 1 DẠNG 4: HÓA - LOGARIT HÓA → PP: giúp ta chuyển một PT - log về một PT log - mà ta đã biết cách giải. Cần chú ý: ♂. a = b ⇔ log a = log b ⇔ f(x) = g(x).log b ( hoặc log a = log b ⇔ f(x).log a = g(x) ) ♀. log f(x) = log g(x). Đặt t = log f(x) = log g(x) Khi đó: a = f(x) b = g(x) ⇒ chuyển về phương trình Ví dụ 1: Giải các phương trình sau: a. 5.8 = 500 → HD giải: Điều kiện x ≠ 0 Nhận xét ta không để đưa PT trên về cùng một cơ số đồng thời số của chúng cũng khác nhau hoàntoàn. Do vậy ta thử LOG HÓA PT trên. Để thực hiện ta cần chọn cơ số cho Logarit. Việc chọn " cơ số "sẽ giúp bạn giải hoặc nhanh hoặc chậm bài toán đi nhưng cuối cùng đích đến vẫn là tìm được đáp số. Cách 1: Lấy log 2 vế với cơ số 5. PT ⇔ log (5.8) = log 500 ⇔ log 5 + log 8 = log (5.2) (Để phân tích 500 = 5.2 ta chia nó cho các số nguyên tố) ⇔ x + 3 .log 2 = 3 + 2log2 ⇔ (x - 3) + log 2 3 - 2 = 0 ⇔ (x - 3) + log 2 = 0 ⇔ (x - 3)1 + = 0 ⇔ x=3 v 1 + = 0 Với 1 + = 0 ⇔ x + log 2 = 0 ⇔ x = -log 2 Vậy PT có 2 nghiệm x = 3 v x = -log 2 Cách 2: Lấy log 2 vế với cơ số 2. ( vì 8 = 2 ) PT ⇔ log (5.8) = log (5.2) ⇔ log 5 + log 2= 3log 5 + 2 ⇔ x.log 5 + = 3log 5 + 2 ⇔ (x - 3).log 5 + - 2 = 0 ⇔ (x - 3).log 5 + = 0 ⇔ (x - 3)log 5 + ⇔ x = 3 v x = = - log 2b. x = 1000x → HD giải: Điều kiện x > 0 PT ⇔ lgx = lg1000x ⇔ lgx.lgx = lg1000 + lgx ⇔ lg x = 3 + 2lgx ( Đặt t = lgx ) PT thành t - 2t - 3 = 0 ⇔ ⇔ ⇔ Ví dụ 2: Giải các phương trình sau: a. log (log x + + 9) = 2x → HD giải: Điều kiện x > 0 PT ⇔ log x + + 9 = 3 ⇔ log x = ⇔ x = 9 = (nhận) b. log log x = log log x → HD giải: Điều kiện: ⇔ x > 1 Đặt t = log log x ⇔ log x = 5 (1) Mặt khác t = log log x ⇔ log x = 2 (2) Lại có log x = log 5.log x nên từ (1) (2) ta có 5 = 2.log 57 Hay = log 5 ⇔ t = log (log 5). Thay vào (2) ta được: log x = 2 ⇔ x = 5 c. 3log (1 + + ) = 2log → HD giải: Điều kiện: x > 0 Khác biệt giữa câu c này câu b nằm ở chỗ dạng PT ở câu b là log = log. còn với bài toán ta đang gặpphải là m.log = n.log. Kinh nghiệm là ta sẽ chọn k là bội số chung nhỏ nhất của cả 2 số m n đó. Đặt 6t = 3log (1 + + ) = 2log Ta có: ⇔ Do đó 1 + 2 + 2 = 3 ⇔ 1 + 8 + 4 = 9 ( Giải tiếp bằng cách chia bớt cơ số dùng dạng 5 ) BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Giải các phương trình sau: 1) 3. 2 = 72 2) 2 = 3 3) 2 = x 4) 8 = 36.3 5) 5 = 2 6) 3 .8 = 36 7) 5.2 = 50 8) 3 = 2 9) x = 8 10) 5.3 = 4 11) 2 .3 = 12) x = 10 13) 2 = x 14) log (x - 3x - 13) = log x 15) log (1 + ) = log x 16) 2log ( + ) = log x 17) log (x + 2) = log x 18) log (x + 2x + 1) = log (x + 2x) 19) log (log x) = log (log x) 20) 3log (x + 2) = 2log (x + 1) 21) log (76 + ) = log x 22) log (1 + ) = log x 23) log (x + 1) + log (2x + 1) = 2 24) 2 . 3 = 1,5 25) log [2log (1 + 3log x)] = 26) log (x + 2) = log 5 27) 3.2 = 8.4 DẠNG 5: SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ → PP: xét PT - logarit f(x) = 0 (*) với x∈ D ☺Nếu f(x) đơn điệu trên D (đồng biến hoặc nghịch biến trên D ) thì PT (*) có không quá một nghiệm.Nghĩa là nếu có nghiệm sẽ có nghiệm duy nhất. ☻Nếu y = f(x) đơn điệu trên D (đồng biến hoặc nghịch biến trên D ) thì f(u) = f(v) ⇔ u = v với mọi u,v ∈ D. ☼ Nếu y = f(x) có đạo hàm đến cấp k liên tục trên D, đồng thời f (x) có đúng m nghiệm phânbiệt thì phương trình f (x) = 0 sẽ có không quá m + 1 nghiệm. Chú ý: đạo hàm của (a )' = u'. a .lna đạm hàm của (log u)' = Hầu hết các phương pháp ở các dạng trên sau nhiều phép tính toán, biến đổi rất dễ đưa về dạng toán này.Cho nên các bạn cần chú ý học tìm hiểu kỹ dạng này. Đó cũng là tiền đề để bạn sử dụng phương phápnày để giải các dạng toán khác. Ví dụ 1: Giải các phương trình sau:a. 2 = 3 - x → HD giải: PT ⇔ 2 - 3 + x = 0 Xét f(x) = 2 - 3 + x với mọi x ∈ R Ta có f'(x) = 2 ln2 + 1 > 0 ∀x ∈ R ( do 2 > 0 ln2 > 0 ) ⇒ f(x) luôn đồng biến trên R, mà f(1) = 0 nên phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất là x = 1.b. 9 = 5 + 4 + 2. → HD giải: Bài toán trên có đến 4 cơ số khác nhau, ta quyết định chia cho cơ số lớn nhất 9. PT ⇔ 1 = ++ 2. ( Nhậm nghiệm thử ta thấy x = 2 thỏa mãn ) Do 0 < ; ; < 1 nên ln < 0 , ln < 0 , ln < 0. Do đó f '(x) = ln +ln + 2.ln < 0 ∀x ∈ R Nên hàm số f(x) nghịch biến trên R, mà f(2) = 1 nên phương trình f(x) = 1 có nghiệm duy nhất x = 2.C. 3 + 5 = 6x + 2 → HD giải: nhận xét 1 vế của phương trình là " hàm ", còn vế còn lại là " hàm đa thức ". Không thểbiến đổi như các dạng đã đề cập ở trên của chuyên đề nên ta quyết định sử PP hàm số.8 Xét f(x) = 3 + 5 = 6x + 2 với x ∈ R Ta có f '(x) = 3 ln3 + 5 ln5 - 6 là hàm số liên tục f '(0) = ln3 + ln5 - 6 < 0 , f '(1) = 3ln3 + 5ln5 - 6 > 0 Nên phương trình f '(x) = 0 có nghiệm duy nhất x = x Bảng biến thiên: x ∞− x ∞+ f '(x) - 0 + f (x) Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình f(x) = 0 có không quá hai nghiệm phân biệt. Mà f(0) = f(1) = 0 nên mọi nghiệm của phương trình đã cho là x = 0 hoặc x = 1Để có thể ứng dụng PP hàm số này một cách hiệu quả trước tiên bạn nên " nhẩm nghiệm " PT đã chotrước. Ứng với số nghiệm tìm được ta sẽ đề xuất cách giải. d. (2 - ) + (2 + ) = 4 → HD giải: PT ⇔ + = 1 Xér f(x) = + với x ∈ R Vì 0 < ; < 1 nên ln < 0 ln < 0 Do đó, f'(x) = .ln + ln < 0 ∀x ∈ R Nên hàm số f(x) luôn nghịch biến trên R, mà f(1) = 1 nên phương trình f(x) = 1 có nghiệm duy nhất x = 1 e. 7 = 1 + 2log (6x - 5) → HD giải: Điều kiện 6x - 5 > 0 ⇔ x > Đặt y - 1 = log (6x - 5) thì 7 = 6x - 5 (1) PT đã cho trở thành 7 = 1 + 2log (6x - 5) ⇔ 7 = 1 + 6log (6x - 5) ⇔ 7 = 1 + 6log 7 ⇔ 7 = 1 + 6(y - 1) ⇔ 7 = 6y - 5 (2) Lấy (1) trừ (2) ta được: 7 - 7 = 6x - 6y ⇔ 7 + 6(x - 1) = 7+ 6(y - 1)⇔ f(x - 1) = f(y - 1) Dễ thấy f(t) = 7 + 6t là hàm số đồng biến trên R, mà f(x - 1) = f(y - 1) ⇔ x - 1 = y - 1 ⇔ x = y Khi đó phương trình đã cho có dạng (1) ⇔ 7 - 6x + 5 = 0 (3) ( nhẩm nghiệm x = 1, x = 2) Xét hàm số g(x) = 7 - 6x + 5 ∀x ∈ R Ta có g'(x) = 7.ln7 - 6 nên g'(x) = 0 ⇔ x = 1 + log Bảng biến thiên: x ∞− x ∞+ g'(x) - 0 + g (x) Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình f(x) = 0 chỉ có không quá hai nghiệm phân biệt Mà f(1) = f(2) = 0 nên x = 1, x = 2 là các nghiệm của phương trình. Ví dụ 2: Giải các phương trình sau:a.log x + log (2x - 1) + log (7x - 9) = 3 → HD giải: Điều kiện x > Xét hàm số f(x) = log x + log (2x - 1) + log (7x - 9) với x > Ta có f '(x) == + + > 0 ∀x > Vậy hàm số f(x) đồng biến trên ( ; +∞) nên phương trình f(x) = 3 nếu có nghiệm sẽ có nghiệm duy nhất.9 Mà f(2) = 3 nên phương trình đã cho có nghiệm x = 2 b. x.log x = 27 → HD giải: x > 0 Viết phương trình đã cho dưới dạng log x - = 0 Xét hàm số f(x) = log x - với x > 0 Ta có f '(x) = + > 0 ∀x > 0 nên hàm số y = f(x) đồng biến trên (0; +∞) nên phương trình f(x) = 0 nếu cónghiệm sẽ có nghiệm duy nhất. Mà f(3) = 0 nên phương trình có nghiệm x = 3 c. 2 + log x = 2 → HD giải: x > 0 PT ⇔ 2 + log = 2 ⇔ 2 + log (x + x) - log (x + 1) = 2 ⇔ 2 + log (x + x) = 2 + log (x + 1) Đặt f(t) = 2 + log t ( t > 0) Ta có f '(t) = 2 ln2 + > 0 ∀t > 0 Nên hàm số y = f(t) luôn đồng biến trên (0; + ∞) Lại có f(x + x) = f(x + 1) ⇔ x + x = x + 1 ⇔ . Vậy x = 1 là nghiệm phương trình. BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Giải các phương trình sau: 1) 3 - 4 + x = 0 2) (0,5) = 2x + 8 3) 3 + 4 = 5 4) () + 1 = 4 5) 3 + x - 66 = 0 6) 3 + 4 = 5x + 2 7) 2 - 3 = 7 8) 9 = 8x + 1 9) 2 = 3x - 1 10) 4 - 2 + x - 1 = 0 11) 1 + 8 + 4 = 9 12) 3 = 5 - 2x 13) 5 = 3 + 2 14) 1 + (3 + ) + (3 - ) = 7 15) 7 = x + 2 16) 2 + 5 = 7 17) 9.3 - 7 = 5.4 18) 3 = 2 - 1 19) 1 + 8 = 3 20) 2 + 5 + 3 = 10 21) 25 + 10 = 2 22) 5 + 7 = 13 23) 4.3 - 6 + 2 - x = 0 24) () + () = 2 25) log (x + 2) = 6 - x 26) log(x - 2) = - x + 2x + 3 27) x + log(x - x - 6) = 4 + log(x + 2) 28) log(x - 6x + 5) = log(x - 1) + 6 - x 29) x = x .3 - x 30) (1 + x)(2 + 4) = 3.4 31) log (1 + cosx) = 2cosx 32) 5 + 2 = 3 + 4 33) x + 3 = 2x 34) log = 1 + x - 2 35) 5 + 3 + 2 = 28x - 18 36) (4 + 2)(2 - x) = 6 37) 5 + 2 = 2 - + 44log (2 - 5 + ) 38) 4 + 2 = x - 9x + x + 2 39) log(x - x - 12) + x = log(x + 3) + 5 40) x(log 5 - 1) = log(2 + 1) - log6 41) 3x - 2x = log (x + 1) - log x 42) (1 + ).log + log2 = log(27 - 3 ) 43) log (x - 2x - 2) = log (x - 2x - 3) 44) = 1 45) (2 + ) + x(2 - ) = 1 + x 46) 5 - 3 = 3 - 5 47) log (log x) + log (log x) = 2 48) log x + log x + log x = log x 49) log (x - ).log (x + ) = log (x - ) DẠNG 6: TUYỂN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO - ĐẶC BIỆT. Ở chương trình trung học phổ thông hiện hành thì 5 dạng toán đã đề cập ở trên là phù hợp với họcsinh nhất từ những dạng đơn giản đến phức tạp. Đối với dạng 6, chuyên đề dành một chút " toán giải trí "và mở mang " tư duy " cho các bạn học sinh bằng những phương pháp giải " không giống ai " ! Mời các bạnthử sức.• Sử dụng phương pháp đối lập ( đánh giá 2 vế của phương trình ) Ví dụ 1: Giải phương trình + = 5 - 2x - x → HD giải: điều kiện ∀x ∈ R Ta có Vế Trái = + Trong đó = ≥ = 2 = ≥ = 4 Vậy Vế Trái ≥ 2 + 4 = 610[...]... - 4x + 2) - log (x - 1) Ta có VT = = ≥ 2 VP = log (2 x - 4x + 2) - log (x - 1) = log[2(x - 1)] - log (x - 1) = 1 + 2log(x - 1) - log (x - 1) = 2 - [log (x - 1) - 1] ≤ 2 Do đó phương trình đã cho chỉ có nghiệm ⇔ VT = VP = 2 ⇒ ⇔ ⇔ x = 3 (nhận vì x > 1) Ví dụ 4: Giải phương trình 2 - 2 = (x - 1) → HD giải: Ta có VP = (x - 1) ≥ 0 ⇔ x - 2x + 1 ≥ 0 ⇔ x - x ≥ x - 1 Mặt khác VT = 2 - 2 ≤ 0 (do 2 > 1, hàm đồng... ) Do đó phương trình đã cho chỉ có nghiệm ⇔ VT = VP = 0 ⇔ x = 1 • Dạng a - a = v - u ⇔ a + u = a + v ⇒ dùng tính đơn điệu của hàm số Ví dụ 1: Giải phương trình 5 - 5 = (x + 1) → HD giải: Đặt u = x + 3x + 2 ; v = 2x + 5x + 3 thì v - u = (x + 1) PT thành 5 - 5 = v - u ⇔ 5 + u = 5 + v Xét f(t) = 5 + t ∀t ∈ R có f '(t) = 5 ln5 + 1 > 0 ∀t ∈ R ⇒ f(t) luôn đồng biến trên R, mà f(u) = f(v) ⇔ u = v ⇔ (x + 1)... Giải phương trình log = x + 3x + 2 → HD giải: Điều kiện > 0 ⇔ ∀x ∈ R Đặt u = x + x + 3; v = 2x + 4x + 5 thì v - u = x + 3x + 2 PT thành log u - log v = v - u ⇔ log u + u = log v + v Xét f(t) = log t + t ∀t > 0 có f '(t) = + 1 > 0 ∀t > 0 ⇒ f(t) luôn đồng biến trên (0 ; +∞) mà f(u) = f(v) ⇔ u = v ⇔ x + 3x + 2 = 0 ⇔ BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Giải các phương trình sau: a) log = x - 5 b) 2log x = log x.log ( - 1... - (x + 1) ≤ 6 Vậy vế trái chỉ bằng vế phải ⇔ VT = VP = 6 ⇔ x = -1 Ví dụ 2: Giải phương trình 3 + = 1 + 2.3 → HD giải: điều kiện ∀x ∈ R Ta có pt ⇔ 3 + = 1 + 2.3 ⇔ = 1 + 2.3 - 3 Ta có Vế Trái = = ≥ 2 Về Phải = 1 + 2.3 - 3 = 2 - (3 - 1) ≤ 2 Vậy phương trình chỉ có nghiệm ⇔ VT = VP = 2 ⇔ ⇔ x = -1 Ví dụ 3: Giải phương trình log (x - 1) + = log (2 x - 4x + 2) → HD giải: x - 1 > 0 ⇔ x > 1 Ta có PT ⇔ = log (2 x... f(v) ⇔ u = v ⇔ x + 3x + 2 = 0 ⇔ BÀI TẬP RÈN LUYỆN: Giải các phương trình sau: a) log = x - 5 b) 2log x = log x.log ( - 1 c) 2 - 2 = d) log = 3x - 8x + 5 e) 2 + 2 = x + x f) log = 2x - 6x + 2 g) log ( + 2) + (0 ,2) = 2 CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT TRONG KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2014 Windylamphong@gmail.com - Lamphong9x_vn@yahoo.com 11 . khi 0 < a < 1. _ Logarit cũng có những dạng thông dụng như logarit thập phân và logarit tự nhiên → logarit thập phân: là logarit cơ số 10, thường. PT - BẤT PT - HỆ PT MŨ & LOGARIT - PHẦN 1 Giải phương trình (PT), bất phương trình (BPT), hệ phương trình (HPT) Mũ và Logarit là một trongnhững
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT ( LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, LỜI GIẢI), CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT ( LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, LỜI GIẢI),

Từ khóa liên quan