0

DE THI CASIO NAM 0607

3 2 0
  • DE THI CASIO NAM 0607

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 02:53

aTính OF chính xác đến bốn chữ số ở phần thập phân b Tính tỷ số phần trăm giữa diện tích tam giác AOD SAOD và diện tích hình thang ABCD chính xác đến hai chữ số ở phần thập phân Ghi k[r] (1)ĐỀ THI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO THCS NĂM HỌC 2006-2007 Thời gian : 150 phút Đề chính thức: Qui định: Nếu không nói gì thêm hãy tính chính xác đến 10 chữ số Bài 1:( điểm)Tính: a A = 20062006 x 12345678( Viết kết dạng số tự nhiên) A= 15   3     x  :    35 x 6  4  15   x3 b B = ( Viết kết dạng phân số) B= c C = 2006 1 x 2007 2007 2006 ( Viết kết dạng hỗn số) C= Bài ( điểm) Tìm x: ( viết kết dạng phân số) 1  (3 x  1) 2 2 3 4 x= 3 4 3 4 a) 1 1 x x=      1.2.3 2.3.4 3.4.5 2005.2006.2007 2006.2007 b) Bài 3:( điểm) Một người bỏ bi vào hộp theo quy tắc: ngày đầu bỏ viên, ngày sau bỏ vào số bi gấp đôi ngày trước đó.Cùng lúc lấy bi khỏi hộp theo nguyên tắc : ngày đầu và ngày thứ hai lấy viên, ngày thứ ba trở ngày lấy số bi tổng số bi ngày trước đó a) Tính số bi có hộp sau 10 ngày Số bi có hộp sau 10 ngày là: b) Sau ít bao nhiêu ngày thì số bi hộp lớn 2006 viên n= Bài 4:( điểm) Cho đa thức: P(x) = x4 + ax3 +bx2 + cx + d a) tìm a,b,c,d biết:P(1)=-2;P(2)=1;P(3)=6;P(4)=13 a= b= c= d= b) Với a,b,c,d tìm câu a) tính P(50) c) với a,b,c,d tìm câu a) hãy tìm số dưP(50)= P(x) chia cho 2x-3 (2) r= Bài 5:( điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: a 1+ √ ¿ ¿ a a) A= 1− √ ¿ ¿ 2¿ 2¿ ¿ Với a=(4+ √ 15 )( √ 10− √ )( √ − √15 ) cot g 35015'.tg 20015'.15, 063  3   sin 54 36 ' cos 40 22 '  b) B =  Ghi kết tìm vào bảng sau: A= B Bài 6: (5 điểm) 20062007 dea+ a+eba +decba +cba +e +dec+ c = Biết: (với a, b, c, d 243 de+eb+ decb+cb+ Xác định a; b;c;d;e và ghi kết tìm vào bảng sau: a= b= Bài 7: (5 điểm) a ) Cho dãy số x1 = 1; xn+1 = a.1) Tính x100 c= √ 2+ xn d= Với n e= x100 = a.2) Lập quy trình ấn phím liên tục tính xn+1 b) Cho dãy số u1 = u2 = 1; un+1= un+ un-1 + un-2 với n b.1) Tính u12 ,u38 ghi kết vào bảng sau: U12= U38= b.2) Lập quy trình ấn phím liên tục tính un+1 N) (3) Bài 8:(5 điểm) Cho hinh thang ABCD ( BC//AD) , BC=10, 3752 cm, AD=12,4561 cm.O là giao điểm hai đường chéo Qua O kẻ đường thẳng song song với BC cắt CD F a)Tính OF ( chính xác đến bốn chữ số phần thập phân) b) Tính tỷ số phần trăm diện tích tam giác AOD ( SAOD) và diện tích hình thang ABCD ( chính xác đến hai chữ số phần thập phân) Ghi kết tính vào bảng sau: OF S AOD  S ABCD Bài 9(5 điểm) a) cho hình chữ nhật ABCD (AB>BC).Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường chéo CA H cho BH=1,2547 cm; BAC=37028’50’’ Tính diện tích hình chữ nhật ABCD (SABCD) SABCD b) cho tam giác ABC có B=1200 ;BC=12 cm; AB=6 cm.Phân giác góc B cắt cạnh AC D tính diện tích tam giác ABD(SABD) SABD Bài 10:(5 điểm) a) Khi viết số 20012002 duới dạng số tự nhiên thì có tất bao nhiêu chữ số số chữ số 20012002 là: b.)Viết phân số 49 dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn 49 = B.2) Chữ số thập phân thứ 20062007 sau dấu phẩy là số nào ta chia cho 49 (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI CASIO NAM 0607, DE THI CASIO NAM 0607