0

Bai trinh bay Danh gia HS TT 22

27 3 0
  • Bai trinh bay Danh gia HS TT 22

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 00:46

Giáo viên đánh giá - Căn cứ vào mục tiêu của mỗi bài học, mỗi hoạt động hoặc các biểu hiện NT, KN, TĐ để đánh giá nhận xét; - Nhận xét bằng lời nói trực tiếp hoặc viết nhận xét vào phiếu[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TiỂU HỌCTHEO THÔNG TƯ 22/2016/BGD&ĐT Company LOGO (2) QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ HS TH Quyết định 30 (năm 2005); Thông tư 32 (năm 2009); Thông tư 30 (năm 2014) Thông tư 22 (năm 2016), sửa đổi, bổ sung thông tư 30 (3) QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ HS TH Quyết định 30 (2005); - Các môn Âm nhạc; Mỹ thuật; Đạo đức; TD; TNXH … Đánh giá nhận xét; - Các môn Toán; Tiếng Việt, Lịch Sử Địa lý, Khoa học, Đánh giá thường xuyên và Định kỳ điểm số; Thông tư 32: - Các môn Toán; Tiếng Việt, Lịch Sử Địa lý, Khoa học, Đánh giá thường xuyên và Định kỳ điểm số Và nhận xét; (4) QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ HS TH - Ưu điểm; - Hạn Chế: + Đánh giá thường xuyên dùng điểm số gây áp lực cho HS; Cha mẹ HS; so sánh, ganh đua + Thường xuyên có số bài KT định + Chưa thực giúp đỡ kịp thời HS; + Đánh giá nặng đo lường (chưa quan tâm thực tới quá trình); + Các chứng đánh giá TX đưa sẵn GV tích cho KQ dẫn đến đối phó (5) QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ HS TH + Lấy bài kiểm tra cuối cùng xét lên lớp; Thông tư 30 (năm 2014); - Thay đổi quan điểm: Không hỏi hôm điểm mà hỏi Hôm học gì, có thích không, có vui không, kể cho bố, mẹ nghe… - Giải bất cập trên nói TT 32; - Nhận thức rõ đánh giá trên lớp học (6) QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ HS TH - Hoạt động đánh giá trên lớp học nào? (quá trình và kết HS) + Đánh giá thường xuyên nhận xét, không dùng điểm số - Khảo sát đánh giá ngoài ? (Đánh giá chất lượng chung, thời điểm…) + Đánh giá không chọn mẫu; + Đánh giá trên diện rộng (7) HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HSTH THEO TT 22 1- Quan sát 2- Theo dõi, 3- Trao đổi 4- Kiểm tra 5- Tư vấn, Hướng dẫn 6- Nhận xét quá trình học tập, rèn luyện 7- Nhận xét định tính, định lượng (8) MỤC ĐÍCH CỦA ĐÁNH GIÁ Đánh giá không xem HS học cái gì? Mà phải xem quá trình HS học nào để giúp HS học tốt Đánh giá vì học tập Đánh giá giúp HS tự nhận xét, tham gia nhận xét, tự học, điều chỉnh cách học Giúp cha mẹ cùng phối hợp đánh giá Giúp cán quản lý đạo các hoạt động GD (9) NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ (yêu cầu) (1) Sửa đổi, bổ sung Điều 1- Đánh giá vì tiến HS 2- Đánh giá toàn diện 3- Đánh giá TX nhận xét; đánh giá định kỳ điểm và nhận xét; Kết hợp đánh giá GV, HS, Cha mẹ HS đó đánh giá GV là quạn trọng 4- Không so sánh HS với nhau, Không tạo áp lực cho HS, cha mẹ (10) NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ (2) Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1- Đánh giá quá trình học tập, tiến và kết học tập HS theo chuẩn KT,KN môn học, HDGD 2- Đánh giá hình thành và phát triển số lực: Tự quản, tự phục vụ; giao tiếp, hợp tác; tự học, giải vấn đề (2) (11) NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 3- Đánh giá hình thành và phát triển số phẩm chất: chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động; tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm; trung thực, kỷ luật, đoàn kết; yêu thương (yêu gia đình bạn và người khác, yêu trường lớp, quê hương, đất nước) (12) ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN (3) Sửa đổi, bổ sung Điều Quan niệm đánh giá thường xuyên Đánh giá thường xuyên là đánh giá quá trình học tập, rèn luyện HS, thực theo tiến trình nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục (khác với TT 32 đánh giá qua số bài) Đánh giá TX nhận xét - Dùng lời nói; Viết vào Sp học tập HS cần thiết, có biện pháp giúp đỡ kịp thời (13) ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN Giáo viên đánh giá - Căn vào mục tiêu bài học, hoạt động các biểu (NT, KN, TĐ) để đánh giá nhận xét; - Nhận xét lời nói trực tiếp viết nhận xét vào phiếu, HS kết đã làm chưa làm được; mức độ hiểu biết và lực vận dụng kiến thức; mức độ thành thạo các thao tác, kỹ cần thiết, phù hợp với mục tiêu bài học, hoạt động (14) ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN (3) - Quan tâm đến HS - Áp dụng biện pháp cụ thể, kịp thời - Chấp nhận khác thời gian mức độ hoàn thành nhiệm vụ các HS - Không dùng điểm số HS tự đánh giá và tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn Cha mẹ tham gia đánh giá (15) ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VỀ HỌC TẬP (4) Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Hiệu trưởng đạo việc đánh giá định kỳ Đề bài kiểm tra định kỳ (4) a/ Mức 1: b/ Mức 2: c/ Mức 3: đ/ Mức 4: (Nội hàm mức có thay đổi) Bài Kt sửa lỗi, nhận xét và cho điểm (16) ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VỀ HỌC TẬP Vào (giữa) cuối kỳ 1, (giữa kỳ 2) cuối năm học, GV vào quá trình đánh giá TX và chuẩn KT, KN, đánh giá HS môn học, HDGD theo các mức - Hoàn thànhTốt; - Hoàn thành; - Chưa hoàn thành (17) ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VỀ NL, PC Vào (giữa) cuối kỳ 1, (giữa kỳ 2) cuối năm học, GV vào các biểu liên quan đến NT,KN,TĐ quá trình đánh giá TX hình thành NL, PC tổng hợp theo các mức - Tốt; - Đạt; - Cần cố gắng (18) ĐÁNH GIÁ HS KHUYẾT TẬT (5) • Sửa đổi Điều 12 Đánh giá HS khuyết tật và HS các lớp linh hoạt bảo đảm quyền chăm sóc và giáo dục 3… (19) HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ (6) Sửa đổi bổ sung điều 13 Học bạ Bảng Tổng hợp (Sổ theo dõi chất lượng) Bài kiểm tra định kỳ cuối năm Phiếu sổ liên lạc trao đổi ý kiến cha mẹ HS (nếu có) Giấy chứng nhận, giấy khen, xác nhận thành tích năm học (nếu có) (20) XÉT HT CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC (7) Sửa đổi, khoản điều 14 -Đánh giá định kỳ môn học… -Đánh giá định kỳ lực … - Bài kiểm tra Đk cuối năm … (21) HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC Sửa đổi, bổ sung khoản điều 14 1.HS xác nhận hoàn thành chương trình lớp học Học sinh chưa HT, có kế hoạch trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ đánh giá bổ sung HS đã GV trực tiếp giúp đỡ Kết xét hoàn thành chương trình lớp học ghi vào học bạ Xét HT chương trình tiểu học (22) NGHIỆM THU, BÀN GIAO CL (8) Sửa đổi, bổ sung điều 15 Nghiệm thu, bàn giao chất lượng GD HS nhằm: - Đảm bảo tính khách quan đánh giá chất lượng HS; - Trách nhiệm GV - Giúp GV dạy năm có đủ thông tin (23) NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG Hiệu trưởng đạo nghiệm thu, bàn giao: a/ Đối với HS lớp 1, 2, 3, 4, b/ Đối với HS lớp Trưởng phòng GD (24) KHEN THƯỞNG (9) Sửa đổi, bổ sung Điều 16 • HT tặng giấy khen a/ Khen thưởng cuối năm: - HS hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; (9) - HS có thành tích vượt trội Nội dung nào đó, b/ Khen đột xuất Đề nghị cấp trên khen HS đặc biệt (25) TRÁCH NHIỆM CÁC CẤP QL (10,11,12) • Sửa đổi, bổ sung điều 17,18,19 (26) TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA HS (13) • Sửa đổi điều 20 (27) Company LOGO (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai trinh bay Danh gia HS TT 22, Bai trinh bay Danh gia HS TT 22

Từ khóa liên quan