0

Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp xã qua kho bạc nhà nước cam lộ, tỉnh quảng trị

109 1 0
  • Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp xã qua kho bạc nhà nước cam lộ, tỉnh quảng trị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan